รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   502702409
   นาย ชาติชาย เชื้อชิต     -
197
   482730230
   นาย ผคม ตันดิษฐ์กุล     -
196
   504802128
   นาย สุทิน เกบุตร     -
195
   481757414
   นาย ทรงพล สร้อยทอง     -
194
   482730134
   นาง มาลี สมุทรสารันต์     -
193
   481757142
   นาย สุรพันธ์ นิลวิจิตร     -
192
   481757315
   นาย ธีรยุทธ อินทร์ศรีทอง     -
191
   481757114
   นาย นิพัทธ์ บุญชู     -
190
   482730355
   นาย สมศักดิ์ เทพณรงค์     -
189
   481757419
   นาย ปกรณ์ ศรีไตรรัตน์     -
188
   482730365
   นาย เสรีพล ดาษฎาจันทร์     -
187
   481757319
   นางสาว ปรียาวัลย์ กาหลง     -
186
   482730273
   นาย เอกพล หาทรัพย์     -
185
   482757146
   นาย เอกสิทธิ์ หงษ์ยศ     -
184
   503702218
   นาย พยุงศักดิ์ บัวขำ     -
183
   482757202
   ดาบตำรวจ พิตตินันท์ สังข์ทอง     -
182
   502702309
   นาง ภารดี แสนพล     -
181
   482757223
   นาย รักศิล ชูน้อย     -
180
   502702324
   นาย สุพรรณ จำปาสิทธิ์     -
179
   503702222
   นาง ลำภู ชูกร     -
178
   482757133
   นาย วัลลภ พลพฤกษ์     -
177
   481757103
   นาย กิตติพงศ์ ยุพาภรณ์โสภา     -
176
   481757130
   นาย วีระศักดิ์ บุญลือเลิศ     -
175
   481753104
   นางสาว คณิตา อุสมา     -
174
   482730207
   นาย คงศักดิ์ คำล้วน     -
173
   502702406
   นาย จารึก จันทะกูล     -
172
   482730312
   นาย ชาญณรงค์ พึ่งผล     -
171
   504702223
   นาย สมศักดิ์ เกบุตร     -
170
   502702408
   นาง จุรารักษ์ กุมกาญจนะ     -
169
   482730118
   นาย น้ำมนต์ พ่วงบุตร์     -
168
   482757108
   นางสาว ชาลินี ประจำเมือง     -
167
   502802145
   นาย สุเทพ เอนกธรรมพินิจ     -
166
   504702310
   นาง ทรรศนีย์ หล่อสุพรรณพร     -
165
   482730135
   นางสาว เยาวเรศ สว่างจันทร์     -
164
   494802125
   นาย ธีรวุฒิ เป็ดทอง     -
163
   482730349
   นาย ศรชัย รอดแก้ว     -
162
   471757217
   นางสาว นิภาพร จันทร์คง     -
161
   482730148
   นาย สมหมาย หมายพงศ์พัฒนา     -
160
   504702335
   นางสาว อมรลักษณ์ สองทอง     -
159
   481757420
   นาย ปฐมพงศ์ กล่ำมาศ     -
158
   482730159
   นาง เสาวลักษณ์ โกยกุล     -
157
   502702437
   นางสาว อารีย์ คมประเสริฐ     -
156
   481724119
   นางสาว ปลิดา ประสารทอง     -
155
   482730172
   นาย เอกราช เกิดสุข     -
154
   481757441
   นาย เอนก เก็บทรัพย์     -
153
   482730301
   นาง กัลยา ค้าของ     -
152
   482757218
   นางสาว พิมพ์จันทร์ อรรถสุวรรณ     -
151
   502702421
   นาย ภูมิพัฒน์ หนูชูสุข     -
150
   504702321
   นาย รังสรรค์ หึงษาชู     -
149
   481757124
   นางสาว ยุวดา คงจันทร์     -
148
   504702222
   นาย วิจิตร อุดมศรี     -
147
   504702305
   นาย กิตติพงษ์ ทองคำ     -
146
   481757428
   นาย วุฒิไกร เพชรในหิน     -
145
   502802106
   นาย โฆษิต ภมรนาค     -
144
   482730304
   นาย จรัญ ทองแก้ว     -
143
   504802120
   นาย ศุภชัย แก้วมิตร     -
142
   481757406
   นางสาว จารุเนตร สังข์ฉิม     -
141
   481753209
   นางสาว จุไรวรรณ ไชยสวนแก้ว     -
140
   482730119
   นาง นิธินันท์ พฤกษ์สุวรรณ     -
139
   481757205
   นางสาว ชื่นกมล มณีศรี     -
138
   482730332
   นางสาว พนิดา เสี้ยมสอน     -
137
   482757139
   สิบตำรวจเอก สุธรรม บัวแก้ว     -
136
   482757203
   นาย ทรรศวิทย์ แสงรัตนากุล     -
135
   482730136
   นาง รติกร พิชคุณ     -
134
   502802143
   นาย สุรศักดิ์ จันทฤก     -
133
   482757113
   นาย ธีรศักดิ์ ต่างสี     -
132
   482730140
   นาย ศราวุธ มาฆะโว     -
131
   481755132
   นางสาว โสมฤดี พลอยขาว     -
130
   481755112
   นางสาว นิภาพรรณ มณีสงฆ์     -
129
   482730356
   นาย สมาน จรจิตร์     -
128
   481753234
   นางสาว อรชพร เหตุเกษ     -
127
   503702215
   นาย ปณต ศิริเสถียร     -
126
   481757218
   นางสาว ปนัดดา สร้างเมือง     -
125
   482730160
   นาง แสงเดือน โยธารักษ์     -
124
   502702328
   นางสาว อารีย์ โคกะทิง     -
123
   481724110
   นางสาว ปวีณา พรหมจรรย์     -
122
   482730173
   นาย โอภาศ ชอบดี     -
121
   481724120
   นางสาว เอื้องฟ้า ชินไชยชนะ     -
120
   504702316
   นางสาว พเยาว์ นวลจันทร์     -
119
   482730203
   นาง กัลยา พิมพ์ลอย     -
118
   502802142
   นางสาว พิมลวรรณ ภัทรสิทธิโชค     -
117
   481757122
   นาย ภูมิวัฒน์ สัตย์จิตร     -
116
   503702207
   นางสาว ชลิดา ณ ตะกั่วป่า     -
115
   504702219
   สิบตำรวจเอก รัชฎาวัลย์ หนูคาบแก้ว     -
114
   504702229
   นาง สุนีย์ ไท้สุวรรณ     -
113
   481724117
   นางสาว วรนาฏ พวงจิตร     -
112
   504702302
   นาย กฤษณพงษ์ สิงบุตรดี     -
111
   502702313
   นาย วิชัย อาตมาตร     -
110
   481753203
   นางสาว กิตติยา ธนสารพงศกร     -
109
   481757131
   นาย วุฒิชัย หนูเสน     -
108
   504802103
   นาย จตุรพร คุ้มชำนาญ     -
107
   482730305
   นาย จรัญ ไพจิตร     -
106
   504802119
   นาย ศุภฤกษ์ เตียตระกูล     -
105
   502802109
   นางสาว จารุวรรณ สงเส็น     -
104
   482730213
   นาย เชวง เจี่ยสกุล     -
103
   502802140
   นางสาว สมสุข มีแต้ม     -
102
   481757308
   นางสาว จุฬาทิพย์ ลาวัลย์     -
101
   482730323
   นางสาว นิภาวรรณ แสงเลิศ     -
100
   504802108
   นาง ชุติกาญจน์ ศรีชาย     -
99
   482730333
   นาย พลชัย สุดขาว     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต