รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   502702307
   นางสาว ปริญา แก่นจันทร์     -
197
   504802135
   นาย เอกลักษณ์ คล้ายบุตร     -
196
   482757225
   นาย เผด็จศักดิ์ พงษ์สมบัติ     -
195
   482730153
   นางสาว สิริพร ชัยทอง     -
194
   502702419
   นางสาว พิชญ์อนงค์ โพธิบัลลังก์     -
193
   503702220
   นาย ภาคภูมิ พิชัยรัตน์     -
192
   482730209
   นางสาว จิราพร กิ่งแก้ว     -
191
   504802116
   นาง ยุพดี ยิ่งคำนึง     -
190
   482757117
   สิบตำรวจเอก พยงค์ ทิพย์สมบัติ     -
189
   482730318
   นาย ทินกร คงรงค์     -
188
   504702322
   นางสาว ลัดดาวรรณ บำรุง     -
187
   481757102
   นางสาว กรกนก ปานสุวรรณ     -
186
   482730306
   นางสาว ปทิตตา ชำนาญธุระกิจ     -
185
   504702306
   นางสาว กิ่งทอง ถิ่นเขาต่อ     -
184
   482730336
   นาง ไพลินท์ โอ่งชิต     -
183
   502702315
   นางสาว วีระยา ปิดประสาร     -
182
   481757116
   นางสาว เขมนิกา รักช้าง     -
181
   481757331
   นางสาว ศิริวิภา เจริญสุข     -
180
   504802104
   นางสาว จารีย์ สุขกาย     -
179
   482730143
   นาย สมโชค คำมี     -
178
   503702228
   นางสาว สมฤดี เดชอรัญ     -
177
   481757307
   นางสาว จุฑารัตน์ เพชรฉวาง     -
176
   482730259
   นาย สายัณห์ คงพัฒน์     -
175
   481757334
   นางสาว สาวิตรี ชูชาติ     -
174
   502702409
   นาย ชาติชาย เชื้อชิต     -
173
   504802128
   นาย สุทิน เกบุตร     -
172
   481757414
   นาย ทรงพล สร้อยทอง     -
171
   481757142
   นาย สุรพันธ์ นิลวิจิตร     -
170
   481757315
   นาย ธีรยุทธ อินทร์ศรีทอง     -
169
   481757114
   นาย นิพัทธ์ บุญชู     -
168
   481757419
   นาย ปกรณ์ ศรีไตรรัตน์     -
167
   481757240
   นางสาว อาภาศิริ มโนไพสิฐ     -
166
   481757422
   นาย ปรีชา ลาวัลย์     -
165
   504802136
   นาย เอกวิทย์ ขาวเล็ก     -
164
   481757320
   นาย พชร ตันติวัชรพันธุ์     -
163
   482730201
   นาง กมลรัตน์ บุญเรือง     -
162
   482757242
   จ่าเอก ภานุพงศ์ ภูตานนท์     -
161
   482730108
   นางสาว จิราภรณ์ เอียดนุ่น     -
160
   504702320
   นางสาว เยาวลักษณ์ ภักดีสังข์     -
159
   504702226
   นาย สายันต์ ยศขุน     -
158
   482730218
   นาย ทินกร ท่อทิพย์     -
157
   503702222
   นาง ลำภู ชูกร     -
156
   482730123
   นาง ประภัสสร สุวรรณกายี     -
155
   482757133
   นาย วัลลภ พลพฤกษ์     -
154
   481757103
   นาย กิตติพงศ์ ยุพาภรณ์โสภา     -
153
   482730320
   นาง ภาทรงศิริ สีวิสุทธิ     -
152
   481757130
   นาย วีระศักดิ์ บุญลือเลิศ     -
151
   481753104
   นางสาว คณิตา อุสมา     -
150
   502702406
   นาย จารึก จันทะกูล     -
149
   482730144
   นาย สมนึก หลิมธนกุล     -
148
   504702223
   นาย สมศักดิ์ เกบุตร     -
147
   502702408
   นาง จุรารักษ์ กุมกาญจนะ     -
146
   482730155
   นาย สุชาติ อยู่เย็น     -
145
   482757108
   นางสาว ชาลินี ประจำเมือง     -
144
   482730371
   นาย อาจินต์ ประทุมรัตน์     -
143
   502802145
   นาย สุเทพ เอนกธรรมพินิจ     -
142
   504702310
   นาง ทรรศนีย์ หล่อสุพรรณพร     -
141
   494802125
   นาย ธีรวุฒิ เป็ดทอง     -
140
   471757217
   นางสาว นิภาพร จันทร์คง     -
139
   504702335
   นางสาว อมรลักษณ์ สองทอง     -
138
   481757420
   นาย ปฐมพงศ์ กล่ำมาศ     -
137
   481757319
   นางสาว ปรียาวัลย์ กาหลง     -
136
   482757146
   นาย เอกสิทธิ์ หงษ์ยศ     -
135
   503702218
   นาย พยุงศักดิ์ บัวขำ     -
134
   482757202
   ดาบตำรวจ พิตตินันท์ สังข์ทอง     -
133
   502702309
   นาง ภารดี แสนพล     -
132
   482730310
   นาย จีรวุฒิ วิชาคุณ     -
131
   482757223
   นาย รักศิล ชูน้อย     -
130
   502702324
   นาย สุพรรณ จำปาสิทธิ์     -
129
   482730114
   นางสาว ธนัชชา รภภักดิ์     -
128
   504702222
   นาย วิจิตร อุดมศรี     -
127
   504702305
   นาย กิตติพงษ์ ทองคำ     -
126
   482730234
   นาย มนู เขียวคราม     -
125
   481757428
   นาย วุฒิไกร เพชรในหิน     -
124
   502802106
   นาย โฆษิต ภมรนาค     -
123
   504802120
   นาย ศุภชัย แก้วมิตร     -
122
   481757406
   นางสาว จารุเนตร สังข์ฉิม     -
121
   482730145
   นาย สมบัติ วานิช     -
120
   481753209
   นางสาว จุไรวรรณ ไชยสวนแก้ว     -
119
   482730156
   นาย สุนทร แก่นสน     -
118
   481757205
   นางสาว ชื่นกมล มณีศรี     -
117
   482730272
   นาย อำนวย จรงค์หนู     -
116
   482757139
   สิบตำรวจเอก สุธรรม บัวแก้ว     -
115
   482757203
   นาย ทรรศวิทย์ แสงรัตนากุล     -
114
   502802143
   นาย สุรศักดิ์ จันทฤก     -
113
   482757113
   นาย ธีรศักดิ์ ต่างสี     -
112
   481755132
   นางสาว โสมฤดี พลอยขาว     -
111
   481755112
   นางสาว นิภาพรรณ มณีสงฆ์     -
110
   481753234
   นางสาว อรชพร เหตุเกษ     -
109
   503702215
   นาย ปณต ศิริเสถียร     -
108
   502702437
   นางสาว อารีย์ คมประเสริฐ     -
107
   481724119
   นางสาว ปลิดา ประสารทอง     -
106
   481757441
   นาย เอนก เก็บทรัพย์     -
105
   482730301
   นาง กัลยา ค้าของ     -
104
   482757218
   นางสาว พิมพ์จันทร์ อรรถสุวรรณ     -
103
   502702421
   นาย ภูมิพัฒน์ หนูชูสุข     -
102
   482730211
   นาย เฉลิมศักดิ์ บางโสก     -
101
   504702321
   นาย รังสรรค์ หึงษาชู     -
100
   481757124
   นางสาว ยุวดา คงจันทร์     -
99
   482730319
   นาย ธนิต สงวนไถ     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต