รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   502802136
   นางสาว ศวกร เกดุก     -
197
   502702404
   นาย จักรี บัวแต่งตันสกุล     -
196
   502702319
   นาง สมชนก ศิริกุล     -
195
   481755108
   นางสาว จิราภรณ์ ระงับทุกข์     -
194
   482730149
   นาย สรายุทธ์ สุขจิรัง     -
193
   504702225
   สิบตำรวจเอก สหพันธ์ สุวรรณมณี     -
192
   482730160
   นาง แสงเดือน โยธารักษ์     -
191
   504702341
   นางสาว สุจิตรา ขาวสะอาด     -
190
   502702301
   นางสาว ณัฐธิดา แก้วชนะ     -
189
   482730173
   นาย โอภาศ ชอบดี     -
188
   503702234
   นางสาว สุพิศ แก้วอุดม     -
187
   481757107
   นางสาว ธวัลรัตน์ นพวงศ์     -
186
   504802131
   นาย สุวัธชัย ไทยเจริญ     -
185
   481753114
   นางสาว นวรัตน์ นวศิริกุล     -
184
   472757258
   นาย อนุพงค์ อาจกิจ     -
183
   503702214
   นาย บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ     -
182
   502802149
   นาย อัครเดช อ่อนคง     -
181
   481753138
   นางสาว อุบลรัตน์ เสงี่ยม     -
180
   482730208
   นาย จักรพงษ์ เพ็ชรเกลี้ยง     -
179
   481757321
   นางสาว พวินดา ซุ่นสั้น     -
178
   482757121
   จ่าสิบตำรวจ ไพบูลย์ ทองชั่ง     -
177
   504702218
   นางสาว มาลินี เจ๊ะหมาด     -
176
   502702314
   นาย วินัย เภาวิเศษ     -
175
   482730214
   นาย โชคชัย จิ้วสกุล     -
174
   482757128
   ดาบตำรวจ รุ่งพิรุณ แก้วน้อย     -
173
   504702201
   นางสาว กชกร ลิ่มบุตร     -
172
   504702323
   นางสาว วลีรัตน์ เมืองพรหม     -
171
   482757111
   นาย กันตพัฒน์ มากเพชร     -
170
   482730128
   นาง พัชรา สกฤดิพันธ์     -
169
   481757442
   นางสาว วิไลพร กองเอียด     -
168
   504802139
   นาย ไกรสิทธิ์ ช่วยบำรุง     -
167
   482730339
   นาง ราตรี สุขโหตุ     -
166
   504702327
   นาย ศักดา คลองยวน     -
165
   482730247
   นาย ศิริ ยกทอง     -
164
   472757249
   นาย สมชาย อุดม     -
163
   481757108
   นางสาว จิรารัตน์ ช่องรักษ์     -
162
   482730357
   นางสาว สรินทร์ทิพย์ โพชนาธาร     -
161
   481757231
   นาย สันติชัย หมัดแสละ     -
160
   503702206
   นาย ชนะ เพ็ชรทิพย์     -
159
   502702323
   นาย สุชน ยิ้มแก้ว     -
158
   503702208
   นาย ณัฐพงษ์ เขาบาท     -
157
   481757336
   นาย สุภาพ ประชา     -
156
   502702412
   นางสาว ธัญชนก ชัยยศ     -
155
   482757239
   จ่าสิบตำรวจ สุวิทย์ เกษตรกาลาม์     -
154
   504702333
   นาย อภิชาติ เอ่งฉ้วน     -
153
   481753216
   นางสาว บุปผา เนาว์ไพร     -
152
   502802121
   นาย ประเสริฐ ลิ้นทอง     -
151
   502802151
   นางสาว อุมาภรณ์ รักใหม่     -
150
   481757219
   นาย ปิยะพงษ์ บ้านนบ     -
149
   482730326
   นางสาว ประนอม ภิศทอง     -
148
   504802113
   นาย ไพรัตน์ เรืองอร่าม     -
147
   482730104
   นาย จารึก ทองสุวรรณ     -
146
   493702217
   นางสาว มาวิณี ชีวโชติ     -
145
   481757325
   นางสาว ลักขณา อิสลาม     -
144
   482730315
   นาย โชติ ณิชากรพงศ์     -
143
   481753220
   นางสาว เรวดี กำไลทอง     -
142
   481753101
   นางสาว กนกกาญจน์ มากผล     -
141
   482730231
   นาย พิศาล บุญสบ     -
140
   481753225
   นางสาว วิไลวรรณ ทองเกิด     -
139
   481757329
   นาย ศักดา ปานแก้ว     -
138
   481755105
   นางสาว จันทร์จิรา โสมสง     -
137
   482730248
   นาย ศิริกร พลายชนะ     -
136
   503702229
   นาย สมโชค พุทธรักษ์     -
135
   481757408
   นางสาว จีระนุช ศรีวิเชียร     -
134
   482730150
   นาย สฤษดิ์ ซื่อตรง     -
133
   482730162
   นาย อมร อินทรเจริญ     -
132
   504702330
   นาย สุชา วันศุกร์     -
131
   481757312
   นาย ณัฐพงษ์ ธีรภาพพงศ์พันธ์     -
130
   504802129
   นางสาว สุภาภรณ์ มหาสวัสดิ์     -
129
   502702433
   นาย เสถียร ปิ่นเทศ     -
128
   481753214
   นางสาว นารีรัตน์ ทองลิ่ม     -
127
   481757435
   นาย อภิชิต ซื่อพิทักษ์พงศ์     -
126
   504702212
   นางสาว บุษบา เนื้อดำ     -
125
   502702436
   นาง อัญญรัตน์ นวลสาย     -
124
   481757118
   นางสาว ปราณี รักชาติ     -
123
   504702340
   นาย อุสมาน ทิ้งอีด     -
122
   481757423
   นาย ปิยะพงษ์ หกสี่     -
121
   482730154
   นาย สุชาติ กะเตื้องงาน     -
120
   481757323
   นางสาว พัชรี เกตุแก้ว     -
119
   504802114
   นาย ไพโรจน์ บุญคง     -
118
   481757223
   นาย มาหามะ เจะซิ     -
117
   482730216
   นาย ณรงค์ ต่างจิตร     -
116
   481757225
   นางสาว โรสมีนา เจะมะ     -
115
   502702401
   นาง กนกภรณ์ แกว่นกสิกร     -
114
   482730120
   นาย บุญเติม วิมลพันธุ์     -
113
   504802117
   นาย วัชระ ละงู     -
112
   502802102
   นางสาว กัลยาพร วิเชียรบรรณ     -
111
   482757226
   สิบตำรวจตรี วิวัฒน์ โรจนกวินพันธ์     -
110
   481757404
   นาย ขจรศักดิ์ อาขุบุตร     -
109
   482730341
   นางสาว วลัยพร อ่อนศรีโรจน์     -
108
   481757306
   นางสาว จันทร์จิรา อนันต์     -
107
   482730249
   นาย ศุภชัย คงนิล     -
106
   482757229
   สิบตำรวจเอก สมนึก หนูทอง     -
105
   504702308
   นางสาว จุฑาทิพย์ หลีเห้ง     -
104
   471757231
   นาย สามีอุง เจ๊ะยะ     -
103
   481724106
   นางสาว ชนิดา ผกามาศ     -
102
   482730267
   นาย อรรถพร พฤกษ์สุวรรณ     -
101
   481753128
   นางสาว สุฑาทิพย์ จันทร์เจริญ     -
100
   481757207
   นางสาว ดวงพร สินทะเล     -
99
   481755128
   นางสาว สุภาวดี แสงอรุณ     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต