รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   482730133
   นาง มลฤดี ประทีป ณถลาง     -
197
   481757131
   นาย วุฒิชัย หนูเสน     -
196
   504802103
   นาย จตุรพร คุ้มชำนาญ     -
195
   482730139
   นาย วิวัฒน์ ดอกเทียน     -
194
   504802119
   นาย ศุภฤกษ์ เตียตระกูล     -
193
   502802109
   นางสาว จารุวรรณ สงเส็น     -
192
   482730354
   นาย สมภพ จูฑามาตย์     -
191
   502802140
   นางสาว สมสุข มีแต้ม     -
190
   481757308
   นางสาว จุฬาทิพย์ ลาวัลย์     -
189
   482730263
   นาง สุมาลี อยู่มั่น     -
188
   504802108
   นาง ชุติกาญจน์ ศรีชาย     -
187
   482730167
   นาย อิทธิพร สังข์แก้ว     -
186
   481757137
   นางสาว สุธารัตน์ แก้วพงษ์     -
185
   481757337
   นาย สุรศักดิ์ ทิพย์ฉิมพลี     -
184
   481757212
   นาย ธีระพงษ์ ผิวเหลือง     -
183
   482757240
   นาย หัสชัย ชูใหม่     -
182
   481757236
   นาย อรรถจรา ดิกิจ     -
181
   504702213
   นาย ประคอง ช่วยเทศ     -
180
   502802124
   นาย ปัญญา นายาว     -
179
   481753238
   นางสาว ฮาริซะช์ ยุทธกาศ     -
178
   504702215
   นางสาว พรทิพย์ หาญทะเล     -
177
   482730205
   นางสาว กิตติมา พรรณสุข     -
176
   481757425
   นาย พิศาล พงษ์ศิริ     -
175
   461743114
   นาย ภูวดล วิไลลักษณ์     -
174
   504702336
   นาย อมรินทร์ แก้วพิทักษ์     -
173
   482730110
   นาย ชัยทัต ชัยสุวรรณ     -
172
   481757125
   นาย รัชพล สิทธิเวช     -
171
   481757112
   นางสาว นงลักษณ์ พันธ์ทิพย์     -
170
   482730321
   นางสาว นภัสสร คงวุ่น     -
169
   481753222
   นางสาว วรรวิลัย หมีนใจ     -
168
   482757102
   นาย กฤษณะ สุขศรี     -
167
   481757228
   นาย วิฑูรย์ ประทีป ณถลาง     -
166
   494702401
   นาย กิตติศักดิ์ ทำเผือก     -
165
   482730337
   นางสาว มะลิษา จันทร์งาม     -
164
   502802134
   นางสาว ศรัญญา แหล่หมัน     -
163
   482730347
   นาย วิวัฒน์ สิทธิพรหม     -
162
   504802121
   นาย สถิตย์ นิ่มดำ     -
161
   482757205
   จ่าสิบตำรวจ จารุวิทย์ แสงสุวรรณ     -
160
   481753126
   นางสาว สมัย ทองอ่อน     -
159
   503702231
   นาย สิทธิศักดิ์ จันทร์โหนง     -
158
   481757412
   นาย เชาวลิต แก้วการดี     -
157
   482730168
   นาง อินทิรา อนันตมงคลกุล     -
156
   504702228
   นาย สุธี ศรีสุข     -
155
   481757313
   นาย ธนพล เรือนเพ็ชร์     -
154
   504702311
   นาย นพร อนุรักษ์     -
153
   504802132
   นาง หิรัญญา นาคมณี     -
152
   481757216
   นาย นุพงศ์ มีชำนาญ     -
151
   481753136
   นางสาว อรอุมา บาตู     -
150
   502702414
   นาย ประทีป พูนสวัสดิ์     -
149
   481757341
   นาย อิสมาแอ ดาหมิ     -
148
   502702416
   นาย ปัญญา หนูนุ่ม     -
147
   482730238
   นาย วัย ชูชั้น     -
146
   481757220
   นางสาว พรเพ็ญ มูลมณี     -
145
   502702420
   นาย พีระ พวงมะลิ     -
144
   502702310
   นาย ภูวนาถ วิชัยกุล     -
143
   481757426
   นางสาว รัตนพร ปั้นแก้ว     -
142
   504702324
   นาย วิชิต ยะลา     -
141
   482730116
   นางสาว นวลพรรณ ศรีสมุทร     -
140
   481757226
   นางสาว วรวรรณ รุ่งเสถียร     -
139
   504702303
   นางสาว กฤษณี รามสินธุ์     -
138
   482730127
   นาง ผกาทิพย์ สร้างเลี่ยน     -
137
   481757129
   นาย วิทวัส ตัณฑัยย์     -
136
   482730235
   นาย มาโนช โชติวรนานนท์     -
135
   481757132
   นาย ศราวุฒิ ชุมพงษ์     -
134
   481755103
   นาย จริยะ สุขกิตติโย     -
133
   482730348
   นาย วีรศักดิ์ แก้วพลอย     -
132
   502702318
   นาย สนทยา ทองกวม     -
131
   482730147
   นาย สมศักดิ์ ท่อทิพย์     -
130
   504702224
   นาย สรยุทธ คำคง     -
129
   504702203
   นาย เจริญ สายนุ้ย     -
128
   482730158
   นาย สุริยา เครือทอง     -
127
   504802127
   นางสาว สินีนาฎ ชัยกลิ่น     -
126
   504702205
   นาย โชคชัย ภักตรามุข     -
125
   481757139
   นางสาว สุนิสา บุญนวล     -
124
   481757416
   นาย ธนิ ศรีทองนาค     -
123
   504702331
   นาย สุริยัน หลานสัน     -
122
   504702232
   นางสาว นรมน ชัยมี     -
121
   502702327
   นาย อดิศร ไตรทิพย์พิกุล     -
120
   481753113
   นางสาว นูรรีตา ปาลาวัล     -
119
   502802147
   นางสาว อริสา โชคเกื้อ     -
118
   481755137
   นาย อุทัย ไกรเทพ     -
117
   481757119
   นางสาว ปัทมา ขาวคง     -
116
   482730328
   นาย ประสิทธิ์ เหมมินทร์     -
115
   502702418
   นางสาว พรรณิภา เย็นจิต     -
114
   481755116
   นาย พุทธินันท์ แซ่ภู่     -
113
   504702318
   นาย มงคล รักโอ่     -
112
   502702429
   นาย ศักดิ์ชัย โปร่งพันธ์     -
111
   482730112
   นาย ชาญเกษม พิทักษ์ปกรณ์     -
110
   502702423
   นางสาว รัตนา สมัครกิจ     -
109
   504702206
   นาย ณัฐวุฒิ คำเกลี้ยง     -
108
   502702425
   นาย วรเวทย์ แจ้งใจ     -
107
   481757401
   นาย กฤษดา ช่วยพันธ์     -
106
   482730230
   นาย ผคม ตันดิษฐ์กุล     -
105
   504702234
   นางสาว วิยดา ประทีปศิริปัญญา     -
104
   502802103
   นางสาว เกศรา ประเสริฐสุข     -
103
   482730134
   นาง มาลี สมุทรสารันต์     -
102
   481757430
   นาย สมเกียรติ เกตเอียด     -
101
   504802105
   นาย จิณวัฒน์ บุญเกิด     -
100
   482730355
   นาย สมศักดิ์ เทพณรงค์     -
99
   504802106
   นางสาว ใจนภา เขียวจันทร์     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต