รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   481753136
   นางสาว อรอุมา บาตู     -
197
   502702414
   นาย ประทีป พูนสวัสดิ์     -
196
   481757341
   นาย อิสมาแอ ดาหมิ     -
195
   502702416
   นาย ปัญญา หนูนุ่ม     -
194
   482730211
   นาย เฉลิมศักดิ์ บางโสก     -
193
   482730238
   นาย วัย ชูชั้น     -
192
   481757220
   นางสาว พรเพ็ญ มูลมณี     -
191
   482730319
   นาย ธนิต สงวนไถ     -
190
   502702420
   นาย พีระ พวงมะลิ     -
189
   502702310
   นาย ภูวนาถ วิชัยกุล     -
188
   482730234
   นาย มนู เขียวคราม     -
187
   481757426
   นางสาว รัตนพร ปั้นแก้ว     -
186
   504702324
   นาย วิชิต ยะลา     -
185
   481757226
   นางสาว วรวรรณ รุ่งเสถียร     -
184
   504702303
   นางสาว กฤษณี รามสินธุ์     -
183
   482730145
   นาย สมบัติ วานิช     -
182
   481757129
   นาย วิทวัส ตัณฑัยย์     -
181
   482730156
   นาย สุนทร แก่นสน     -
180
   481757132
   นาย ศราวุฒิ ชุมพงษ์     -
179
   481755103
   นาย จริยะ สุขกิตติโย     -
178
   482730272
   นาย อำนวย จรงค์หนู     -
177
   502702318
   นาย สนทยา ทองกวม     -
176
   504802106
   นางสาว ใจนภา เขียวจันทร์     -
175
   502702321
   นางสาว สุกัญญา กระเทศ     -
174
   481757209
   นาย ธนิต พูดดี     -
173
   482757237
   สิบตำรวจตรี สุริยา จันทร์หอม     -
172
   502702304
   นาย นรา แซ่กัง     -
171
   502702327
   นาย อดิศร ไตรทิพย์พิกุล     -
170
   481753113
   นางสาว นูรรีตา ปาลาวัล     -
169
   502802147
   นางสาว อริสา โชคเกื้อ     -
168
   481755137
   นาย อุทัย ไกรเทพ     -
167
   481757119
   นางสาว ปัทมา ขาวคง     -
166
   482730212
   นาง ชัชพร บุญญแพทย์     -
165
   482730328
   นาย ประสิทธิ์ เหมมินทร์     -
164
   502702418
   นางสาว พรรณิภา เย็นจิต     -
163
   482730115
   นาย นพพร ชาญณรงค์     -
162
   481755116
   นาย พุทธินันท์ แซ่ภู่     -
161
   482730125
   นาย ประสิทธิ์ ขาวกิจไพศาล     -
160
   504702318
   นาย มงคล รักโอ่     -
159
   502702429
   นาย ศักดิ์ชัย โปร่งพันธ์     -
158
   482730133
   นาง มลฤดี ประทีป ณถลาง     -
157
   502702423
   นางสาว รัตนา สมัครกิจ     -
156
   504702206
   นาย ณัฐวุฒิ คำเกลี้ยง     -
155
   482730139
   นาย วิวัฒน์ ดอกเทียน     -
154
   502702425
   นาย วรเวทย์ แจ้งใจ     -
153
   481757401
   นาย กฤษดา ช่วยพันธ์     -
152
   482730354
   นาย สมภพ จูฑามาตย์     -
151
   504702234
   นางสาว วิยดา ประทีปศิริปัญญา     -
150
   502802103
   นางสาว เกศรา ประเสริฐสุข     -
149
   482730263
   นาง สุมาลี อยู่มั่น     -
148
   482730167
   นาย อิทธิพร สังข์แก้ว     -
147
   481757430
   นาย สมเกียรติ เกตเอียด     -
146
   504802105
   นาย จิณวัฒน์ บุญเกิด     -
145
   482757106
   นาย ฉัตรชัย เหนือคลอง     -
144
   481757232
   นางสาว สุกัญญา แหลมกา     -
143
   481753108
   นางสาว ซูนีต้า ซาลัง     -
142
   481753212
   นาย ธเนศ ศรีสวัสดิ์     -
141
   504702332
   นาย อดิสรณ์ เกกินะ     -
140
   481755113
   นางสาว โนรอาซีรา มะแซ     -
139
   502702415
   นางสาว ประภาพันธ์ ชัยทอง     -
138
   481757437
   นาย อุทัย ย่าสัน     -
137
   502802125
   นาง ปาริฉัตร หอมบุญ     -
136
   482730110
   นาย ชัยทัต ชัยสุวรรณ     -
135
   482730366
   นาย แสงทิพย์ แซ่เอียบ     -
134
   481753120
   นาง พรรณิภา สมันกิจ     -
133
   482730321
   นางสาว นภัสสร คงวุ่น     -
132
   504702216
   นางสาว เพ็ชรรัตน์ หยังกุล     -
131
   504702319
   นางสาว มณฑารัตน์ ภักดิ์กำเลา     -
130
   504702227
   นางสาว สิริยา แดงนุ้ย     -
129
   482730337
   นางสาว มะลิษา จันทร์งาม     -
128
   504702233
   นาย รัตพงศ์ จงรักษ์     -
127
   482730347
   นาย วิวัฒน์ สิทธิพรหม     -
126
   481724118
   นางสาว วราภรณ์ จิตใจภักดี     -
125
   481753102
   นางสาว กัญญารัตน์ บุญคง     -
124
   504702325
   นาย วิรัช สีหมุ่น     -
123
   502702316
   นางสาว ศรีจรรยา ว่องการ     -
122
   482730168
   นาง อินทิรา อนันตมงคลกุล     -
121
   504802122
   นาย สมคิด สมดวง     -
120
   481755107
   นางสาว จินตนา อินทวงศ์     -
119
   482757137
   จ่าสิบตำรวจ สวัสดิ์ หมัดหีม     -
118
   502702322
   นาง สุขใจ แสงอรุณ     -
117
   494802118
   นาง ณัฏฐิณี สวัสดิภิรมย์     -
116
   481757141
   นางสาว สุพัตรา เพ็ชรหิน     -
115
   504802109
   นาย ธราดล ศิริรัตน์     -
114
   481755131
   นางสาว สุวรรณี แสงสาคร     -
113
   481757417
   นางสาว นลพรรณ แววแสนรัตน์     -
112
   481753232
   นางสาว อธิวัลย์ เหมงาม     -
111
   481757217
   นาย บรรยง แก้วเจือ     -
110
   502802148
   นาง อลิศรา ทัศนิยม     -
109
   502702305
   นาย ประภาส สมนึก     -
108
   481757241
   นาย อุเทน การเร็ว     -
107
   482730361
   นาย สุธรรม สมพรานนท์     -
106
   482730116
   นางสาว นวลพรรณ ศรีสมุทร     -
105
   481757221
   นางสาว เพ็ญจันทร์ กุลดี     -
104
   482730127
   นาง ผกาทิพย์ สร้างเลี่ยน     -
103
   481757222
   นาย มานพ หวันหยี     -
102
   502702306
   นาย ประยูร ตันสกุล     -
101
   482730235
   นาย มาโนช โชติวรนานนท์     -
100
   481753219
   นางสาว ราตรี ศรีสุนนท์     -
99
   482730348
   นาย วีรศักดิ์ แก้วพลอย     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต