รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   482730211
   นาย เฉลิมศักดิ์ บางโสก     -
197
   502702316
   นางสาว ศรีจรรยา ว่องการ     -
196
   482730319
   นาย ธนิต สงวนไถ     -
195
   504802122
   นาย สมคิด สมดวง     -
194
   481755107
   นางสาว จินตนา อินทวงศ์     -
193
   482757106
   นาย ฉัตรชัย เหนือคลอง     -
192
   482730234
   นาย มนู เขียวคราม     -
191
   481757232
   นางสาว สุกัญญา แหลมกา     -
190
   481753108
   นางสาว ซูนีต้า ซาลัง     -
189
   481753212
   นาย ธเนศ ศรีสวัสดิ์     -
188
   482730145
   นาย สมบัติ วานิช     -
187
   482730156
   นาย สุนทร แก่นสน     -
186
   504702332
   นาย อดิสรณ์ เกกินะ     -
185
   481755113
   นางสาว โนรอาซีรา มะแซ     -
184
   482730167
   นาย อิทธิพร สังข์แก้ว     -
183
   502802148
   นาง อลิศรา ทัศนิยม     -
182
   502702305
   นาย ประภาส สมนึก     -
181
   481757241
   นาย อุเทน การเร็ว     -
180
   482730361
   นาย สุธรรม สมพรานนท์     -
179
   481757221
   นางสาว เพ็ญจันทร์ กุลดี     -
178
   481757222
   นาย มานพ หวันหยี     -
177
   502702306
   นาย ประยูร ตันสกุล     -
176
   481753219
   นางสาว ราตรี ศรีสุนนท์     -
175
   481757128
   นาย วรารักษ์ ณ อุดม     -
174
   481753226
   นางสาว กัญญารัตน์ สระสี     -
173
   504802118
   นาย วิโรจน์ ผลบุญ     -
172
   482730212
   นาง ชัชพร บุญญแพทย์     -
171
   481757328
   นาย ศรีภูมิ ไทยเจริญพร     -
170
   482730115
   นาย นพพร ชาญณรงค์     -
169
   481757332
   นาย สมจิตร ห่วงผล     -
168
   481753207
   นาย จิรพงษ์ ทับเย็น     -
167
   482730125
   นาย ประสิทธิ์ ขาวกิจไพศาล     -
166
   482757137
   จ่าสิบตำรวจ สวัสดิ์ หมัดหีม     -
165
   482730133
   นาง มลฤดี ประทีป ณถลาง     -
164
   502702322
   นาง สุขใจ แสงอรุณ     -
163
   494802118
   นาง ณัฏฐิณี สวัสดิภิรมย์     -
162
   482730139
   นาย วิวัฒน์ ดอกเทียน     -
161
   481757141
   นางสาว สุพัตรา เพ็ชรหิน     -
160
   504802109
   นาย ธราดล ศิริรัตน์     -
159
   482730354
   นาย สมภพ จูฑามาตย์     -
158
   481755131
   นางสาว สุวรรณี แสงสาคร     -
157
   481757417
   นางสาว นลพรรณ แววแสนรัตน์     -
156
   482730263
   นาง สุมาลี อยู่มั่น     -
155
   481753232
   นางสาว อธิวัลย์ เหมงาม     -
154
   481757217
   นาย บรรยง แก้วเจือ     -
153
   482730168
   นาง อินทิรา อนันตมงคลกุล     -
152
   502702329
   นางสาว อ่อนจันทร์ โพธิ์เงิน     -
151
   504702315
   นางสาว ปิยนุช บัวเกตุ     -
150
   482730215
   นางสาว ฐติมา จำปาดะ     -
149
   504702217
   นางสาว เพ็ญศรี คหะวงษ์     -
148
   481757123
   นางสาว มาเรีย คำแก้ว     -
147
   502702426
   นาง วัชราพร ตั้งธีระสุนันท์     -
146
   481757126
   นางสาว รุ่งทิวา คงจันทร์     -
145
   481757106
   นาย จักราวุธ สังวร     -
144
   502802131
   นาง วริยา วิมุตจินดา     -
143
   481753103
   นางสาว กัญญารัตน์ แสนเสนาะ     -
142
   504702235
   นาย วิโรจน์ มาศโอสถ     -
141
   481757303
   นาย เกียรติศักดิ์ หวันหยี     -
140
   482730110
   นาย ชัยทัต ชัยสุวรรณ     -
139
   502802136
   นางสาว ศวกร เกดุก     -
138
   502702404
   นาย จักรี บัวแต่งตันสกุล     -
137
   482730321
   นางสาว นภัสสร คงวุ่น     -
136
   502702319
   นาง สมชนก ศิริกุล     -
135
   481755108
   นางสาว จิราภรณ์ ระงับทุกข์     -
134
   504702225
   สิบตำรวจเอก สหพันธ์ สุวรรณมณี     -
133
   482730337
   นางสาว มะลิษา จันทร์งาม     -
132
   504702341
   นางสาว สุจิตรา ขาวสะอาด     -
131
   502702301
   นางสาว ณัฐธิดา แก้วชนะ     -
130
   482730347
   นาย วิวัฒน์ สิทธิพรหม     -
129
   503702234
   นางสาว สุพิศ แก้วอุดม     -
128
   481757107
   นางสาว ธวัลรัตน์ นพวงศ์     -
127
   504802131
   นาย สุวัธชัย ไทยเจริญ     -
126
   481753114
   นางสาว นวรัตน์ นวศิริกุล     -
125
   481755133
   นางสาว อนงค์นาฎ นวลวิจิตร     -
124
   502802149
   นาย อัครเดช อ่อนคง     -
123
   481753138
   นางสาว อุบลรัตน์ เสงี่ยม     -
122
   482730208
   นาย จักรพงษ์ เพ็ชรเกลี้ยง     -
121
   481757321
   นางสาว พวินดา ซุ่นสั้น     -
120
   482757121
   จ่าสิบตำรวจ ไพบูลย์ ทองชั่ง     -
119
   504702218
   นางสาว มาลินี เจ๊ะหมาด     -
118
   502702314
   นาย วินัย เภาวิเศษ     -
117
   482757128
   ดาบตำรวจ รุ่งพิรุณ แก้วน้อย     -
116
   504702201
   นางสาว กชกร ลิ่มบุตร     -
115
   504702323
   นางสาว วลีรัตน์ เมืองพรหม     -
114
   482757111
   นาย กันตพัฒน์ มากเพชร     -
113
   481757442
   นางสาว วิไลพร กองเอียด     -
112
   504802139
   นาย ไกรสิทธิ์ ช่วยบำรุง     -
111
   504702327
   นาย ศักดา คลองยวน     -
110
   482730116
   นางสาว นวลพรรณ ศรีสมุทร     -
109
   472757249
   นาย สมชาย อุดม     -
108
   481757108
   นางสาว จิรารัตน์ ช่องรักษ์     -
107
   482730127
   นาง ผกาทิพย์ สร้างเลี่ยน     -
106
   481757231
   นาย สันติชัย หมัดแสละ     -
105
   503702206
   นาย ชนะ เพ็ชรทิพย์     -
104
   482730235
   นาย มาโนช โชติวรนานนท์     -
103
   502702323
   นาย สุชน ยิ้มแก้ว     -
102
   503702208
   นาย ณัฐพงษ์ เขาบาท     -
101
   482730348
   นาย วีรศักดิ์ แก้วพลอย     -
100
   481757336
   นาย สุภาพ ประชา     -
99
   502702412
   นางสาว ธัญชนก ชัยยศ     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต