รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   482730361
   นาย สุธรรม สมพรานนท์     -
197
   481757221
   นางสาว เพ็ญจันทร์ กุลดี     -
196
   482730304
   นาย จรัญ ทองแก้ว     -
195
   481757222
   นาย มานพ หวันหยี     -
194
   502702306
   นาย ประยูร ตันสกุล     -
193
   481753219
   นางสาว ราตรี ศรีสุนนท์     -
192
   482730119
   นาง นิธินันท์ พฤกษ์สุวรรณ     -
191
   481757128
   นาย วรารักษ์ ณ อุดม     -
190
   481753226
   นางสาว กัญญารัตน์ สระสี     -
189
   482730332
   นางสาว พนิดา เสี้ยมสอน     -
188
   504802118
   นาย วิโรจน์ ผลบุญ     -
187
   482730136
   นาง รติกร พิชคุณ     -
186
   481757328
   นาย ศรีภูมิ ไทยเจริญพร     -
185
   482730140
   นาย ศราวุธ มาฆะโว     -
184
   502702319
   นาง สมชนก ศิริกุล     -
183
   481755108
   นางสาว จิราภรณ์ ระงับทุกข์     -
182
   482730149
   นาย สรายุทธ์ สุขจิรัง     -
181
   504702225
   สิบตำรวจเอก สหพันธ์ สุวรรณมณี     -
180
   482730160
   นาง แสงเดือน โยธารักษ์     -
179
   504702341
   นางสาว สุจิตรา ขาวสะอาด     -
178
   502702301
   นางสาว ณัฐธิดา แก้วชนะ     -
177
   482730173
   นาย โอภาศ ชอบดี     -
176
   503702234
   นางสาว สุพิศ แก้วอุดม     -
175
   481757107
   นางสาว ธวัลรัตน์ นพวงศ์     -
174
   504802131
   นาย สุวัธชัย ไทยเจริญ     -
173
   481753114
   นางสาว นวรัตน์ นวศิริกุล     -
172
   481755133
   นางสาว อนงค์นาฎ นวลวิจิตร     -
171
   502702329
   นางสาว อ่อนจันทร์ โพธิ์เงิน     -
170
   504702315
   นางสาว ปิยนุช บัวเกตุ     -
169
   482730215
   นางสาว ฐติมา จำปาดะ     -
168
   504702217
   นางสาว เพ็ญศรี คหะวงษ์     -
167
   482730305
   นาย จรัญ ไพจิตร     -
166
   481757123
   นางสาว มาเรีย คำแก้ว     -
165
   502702426
   นาง วัชราพร ตั้งธีระสุนันท์     -
164
   482730213
   นาย เชวง เจี่ยสกุล     -
163
   481757126
   นางสาว รุ่งทิวา คงจันทร์     -
162
   481757106
   นาย จักราวุธ สังวร     -
161
   482730323
   นางสาว นิภาวรรณ แสงเลิศ     -
160
   502802131
   นาง วริยา วิมุตจินดา     -
159
   481753103
   นางสาว กัญญารัตน์ แสนเสนาะ     -
158
   482730333
   นาย พลชัย สุดขาว     -
157
   504702235
   นาย วิโรจน์ มาศโอสถ     -
156
   481757303
   นาย เกียรติศักดิ์ หวันหยี     -
155
   482730236
   นาง รัตนา คำแหง     -
154
   502802136
   นางสาว ศวกร เกดุก     -
153
   502702404
   นาย จักรี บัวแต่งตันสกุล     -
152
   472757249
   นาย สมชาย อุดม     -
151
   481757108
   นางสาว จิรารัตน์ ช่องรักษ์     -
150
   482730357
   นางสาว สรินทร์ทิพย์ โพชนาธาร     -
149
   481757231
   นาย สันติชัย หมัดแสละ     -
148
   503702206
   นาย ชนะ เพ็ชรทิพย์     -
147
   502702323
   นาย สุชน ยิ้มแก้ว     -
146
   503702208
   นาย ณัฐพงษ์ เขาบาท     -
145
   481757336
   นาย สุภาพ ประชา     -
144
   502702412
   นางสาว ธัญชนก ชัยยศ     -
143
   482757239
   จ่าสิบตำรวจ สุวิทย์ เกษตรกาลาม์     -
142
   472757258
   นาย อนุพงค์ อาจกิจ     -
141
   503702214
   นาย บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ     -
140
   502802149
   นาย อัครเดช อ่อนคง     -
139
   481753138
   นางสาว อุบลรัตน์ เสงี่ยม     -
138
   482730208
   นาย จักรพงษ์ เพ็ชรเกลี้ยง     -
137
   481757321
   นางสาว พวินดา ซุ่นสั้น     -
136
   482757121
   จ่าสิบตำรวจ ไพบูลย์ ทองชั่ง     -
135
   504702218
   นางสาว มาลินี เจ๊ะหมาด     -
134
   502702314
   นาย วินัย เภาวิเศษ     -
133
   482730214
   นาย โชคชัย จิ้วสกุล     -
132
   482757128
   ดาบตำรวจ รุ่งพิรุณ แก้วน้อย     -
131
   504702201
   นางสาว กชกร ลิ่มบุตร     -
130
   504702323
   นางสาว วลีรัตน์ เมืองพรหม     -
129
   482757111
   นาย กันตพัฒน์ มากเพชร     -
128
   482730128
   นาง พัชรา สกฤดิพันธ์     -
127
   481757442
   นางสาว วิไลพร กองเอียด     -
126
   504802139
   นาย ไกรสิทธิ์ ช่วยบำรุง     -
125
   482730339
   นาง ราตรี สุขโหตุ     -
124
   504702327
   นาย ศักดา คลองยวน     -
123
   482730247
   นาย ศิริ ยกทอง     -
122
   503702229
   นาย สมโชค พุทธรักษ์     -
121
   481757408
   นางสาว จีระนุช ศรีวิเชียร     -
120
   482730150
   นาย สฤษดิ์ ซื่อตรง     -
119
   482730162
   นาย อมร อินทรเจริญ     -
118
   504702330
   นาย สุชา วันศุกร์     -
117
   481757312
   นาย ณัฐพงษ์ ธีรภาพพงศ์พันธ์     -
116
   504802129
   นางสาว สุภาภรณ์ มหาสวัสดิ์     -
115
   504702333
   นาย อภิชาติ เอ่งฉ้วน     -
114
   481753216
   นางสาว บุปผา เนาว์ไพร     -
113
   502802121
   นาย ประเสริฐ ลิ้นทอง     -
112
   502802151
   นางสาว อุมาภรณ์ รักใหม่     -
111
   481757219
   นาย ปิยะพงษ์ บ้านนบ     -
110
   482730326
   นางสาว ประนอม ภิศทอง     -
109
   504802113
   นาย ไพรัตน์ เรืองอร่าม     -
108
   482730104
   นาย จารึก ทองสุวรรณ     -
107
   493702217
   นางสาว มาวิณี ชีวโชติ     -
106
   481757325
   นางสาว ลักขณา อิสลาม     -
105
   482730315
   นาย โชติ ณิชากรพงศ์     -
104
   481753220
   นางสาว เรวดี กำไลทอง     -
103
   481753101
   นางสาว กนกกาญจน์ มากผล     -
102
   482730231
   นาย พิศาล บุญสบ     -
101
   481753225
   นางสาว วิไลวรรณ ทองเกิด     -
100
   481757329
   นาย ศักดา ปานแก้ว     -
99
   481755105
   นางสาว จันทร์จิรา โสมสง     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต