รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   481757231
   นาย สันติชัย หมัดแสละ     -
197
   503702206
   นาย ชนะ เพ็ชรทิพย์     -
196
   482730354
   นาย สมภพ จูฑามาตย์     -
195
   502702323
   นาย สุชน ยิ้มแก้ว     -
194
   503702208
   นาย ณัฐพงษ์ เขาบาท     -
193
   482730263
   นาง สุมาลี อยู่มั่น     -
192
   481757336
   นาย สุภาพ ประชา     -
191
   502702412
   นางสาว ธัญชนก ชัยยศ     -
190
   482730167
   นาย อิทธิพร สังข์แก้ว     -
189
   482757239
   จ่าสิบตำรวจ สุวิทย์ เกษตรกาลาม์     -
188
   504702333
   นาย อภิชาติ เอ่งฉ้วน     -
187
   481753216
   นางสาว บุปผา เนาว์ไพร     -
186
   502802121
   นาย ประเสริฐ ลิ้นทอง     -
185
   502802151
   นางสาว อุมาภรณ์ รักใหม่     -
184
   481757219
   นาย ปิยะพงษ์ บ้านนบ     -
183
   482730326
   นางสาว ประนอม ภิศทอง     -
182
   504802113
   นาย ไพรัตน์ เรืองอร่าม     -
181
   493702217
   นางสาว มาวิณี ชีวโชติ     -
180
   481757325
   นางสาว ลักขณา อิสลาม     -
179
   481753220
   นางสาว เรวดี กำไลทอง     -
178
   481753101
   นางสาว กนกกาญจน์ มากผล     -
177
   482730110
   นาย ชัยทัต ชัยสุวรรณ     -
176
   482730321
   นางสาว นภัสสร คงวุ่น     -
175
   481753225
   นางสาว วิไลวรรณ ทองเกิด     -
174
   481757329
   นาย ศักดา ปานแก้ว     -
173
   481755105
   นางสาว จันทร์จิรา โสมสง     -
172
   482730337
   นางสาว มะลิษา จันทร์งาม     -
171
   503702229
   นาย สมโชค พุทธรักษ์     -
170
   481757408
   นางสาว จีระนุช ศรีวิเชียร     -
169
   482730347
   นาย วิวัฒน์ สิทธิพรหม     -
168
   504702330
   นาย สุชา วันศุกร์     -
167
   481757312
   นาย ณัฐพงษ์ ธีรภาพพงศ์พันธ์     -
166
   504802129
   นางสาว สุภาภรณ์ มหาสวัสดิ์     -
165
   482730168
   นาง อินทิรา อนันตมงคลกุล     -
164
   502702433
   นาย เสถียร ปิ่นเทศ     -
163
   481753214
   นางสาว นารีรัตน์ ทองลิ่ม     -
162
   481757435
   นาย อภิชิต ซื่อพิทักษ์พงศ์     -
161
   504702212
   นางสาว บุษบา เนื้อดำ     -
160
   502702436
   นาง อัญญรัตน์ นวลสาย     -
159
   481757118
   นางสาว ปราณี รักชาติ     -
158
   504702340
   นาย อุสมาน ทิ้งอีด     -
157
   481757423
   นาย ปิยะพงษ์ หกสี่     -
156
   482730154
   นาย สุชาติ กะเตื้องงาน     -
155
   481757323
   นางสาว พัชรี เกตุแก้ว     -
154
   504802114
   นาย ไพโรจน์ บุญคง     -
153
   481757223
   นาย มาหามะ เจะซิ     -
152
   481757225
   นางสาว โรสมีนา เจะมะ     -
151
   502702401
   นาง กนกภรณ์ แกว่นกสิกร     -
150
   504802117
   นาย วัชระ ละงู     -
149
   502802102
   นางสาว กัลยาพร วิเชียรบรรณ     -
148
   482730116
   นางสาว นวลพรรณ ศรีสมุทร     -
147
   482757226
   สิบตำรวจตรี วิวัฒน์ โรจนกวินพันธ์     -
146
   481757404
   นาย ขจรศักดิ์ อาขุบุตร     -
145
   482730127
   นาง ผกาทิพย์ สร้างเลี่ยน     -
144
   481757306
   นางสาว จันทร์จิรา อนันต์     -
143
   482730235
   นาย มาโนช โชติวรนานนท์     -
142
   482757229
   สิบตำรวจเอก สมนึก หนูทอง     -
141
   504702308
   นางสาว จุฑาทิพย์ หลีเห้ง     -
140
   482730348
   นาย วีรศักดิ์ แก้วพลอย     -
139
   471757231
   นาย สามีอุง เจ๊ะยะ     -
138
   481724106
   นางสาว ชนิดา ผกามาศ     -
137
   482730147
   นาย สมศักดิ์ ท่อทิพย์     -
136
   481753128
   นางสาว สุฑาทิพย์ จันทร์เจริญ     -
135
   481757207
   นางสาว ดวงพร สินทะเล     -
134
   482730158
   นาย สุริยา เครือทอง     -
133
   481755128
   นางสาว สุภาวดี แสงอรุณ     -
132
   502702434
   นาย เสริมพงศ์ พิชัยดี     -
131
   504702210
   นางสาว น้ำอ้อย ขาวล้วน     -
130
   481757339
   นาย อภิเดช ยูโซะ     -
129
   502802144
   นางสาว อัญมณี ฉั่วเจริญ     -
128
   481757421
   นางสาว ปราณี สว่างวัน     -
127
   503702217
   นางสาว ปิยะรัตน์ วงศ์ชู     -
126
   482730370
   นางสาว อลิษา พรหมศรี     -
125
   481753121
   นางสาว พัชรี เสนา     -
124
   504702317
   นาง ฟารีดา น้ำใส     -
123
   482757125
   ดาบตำรวจ ยะกุบ หมานหยะ     -
122
   481757127
   นางสาว ฤทัยรัตน์ จีนนำหน้า     -
121
   494802102
   นาย กนกศักดิ์ ตันตาปกุล     -
120
   482730112
   นาย ชาญเกษม พิทักษ์ปกรณ์     -
119
   481753223
   นางสาว วัชรีพร เพ็ญนวลออง     -
118
   504702304
   นาง กาญจนา บุตรกริม     -
117
   503702224
   นาย วิษณุ แก้วชิต     -
116
   481757304
   นางสาว ขนิษฐา สุสัมฤทธิ์     -
115
   482730230
   นาย ผคม ตันดิษฐ์กุล     -
114
   481757330
   นางสาว ศิรินภา จันทสิงห์     -
113
   481755106
   นางสาว จันทร์ทิพย์ จิตรแก้ว     -
112
   482730134
   นาง มาลี สมุทรสารันต์     -
111
   504802123
   นาย สมบัติ พิสุทธิ์ชลธี     -
110
   481757109
   นางสาว จุฑามาศ น้ำสงวน     -
109
   504802126
   นาง สายใจ สุทธิ์มี     -
108
   482757206
   จ่าสิบตำรวจ ชวลิต เผือกสม     -
107
   482730355
   นาย สมศักดิ์ เทพณรงค์     -
106
   481757432
   นางสาว สุติมา คงขำ     -
105
   502702302
   นางสาว ดวงฤดี ทะนะมาศ     -
104
   482730364
   นางสาว สุรีรัตน์ ภิรมรักษ์     -
103
   481753131
   นางสาว สุมาลี คงทรัพย์     -
102
   482802112
   จ่าเอก ธีรพงษ์ ทัศนิยม     -
101
   482730170
   นาง อุทุมพร ทองเหม     -
100
   502802116
   นาย นิคม เรืองประกอบกิจ     -
99
   504802133
   นาย อภินันท์ เป๋าเงิน     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต