รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   482730113
   นาย ทรงวุฒิ หงษ์หยก     -
197
   481753220
   นางสาว เรวดี กำไลทอง     -
196
   481753101
   นางสาว กนกกาญจน์ มากผล     -
195
   482730121
   นาย บุญประสิทธิ์ เมืองจันทร์     -
194
   482730131
   นางสาว เพียงอัมพร พันธกิจ     -
193
   481753225
   นางสาว วิไลวรรณ ทองเกิด     -
192
   482730241
   นาย วิจักษณ์ จิรพันธ์พิเชษฐ์     -
191
   481757329
   นาย ศักดา ปานแก้ว     -
190
   481755105
   นางสาว จันทร์จิรา โสมสง     -
189
   482730251
   นาย สมควร รักเกื้อ     -
188
   482757229
   สิบตำรวจเอก สมนึก หนูทอง     -
187
   504702308
   นางสาว จุฑาทิพย์ หลีเห้ง     -
186
   482730257
   นาย สามารถ พลายชนะ     -
185
   471757231
   นาย สามีอุง เจ๊ะยะ     -
184
   481724106
   นางสาว ชนิดา ผกามาศ     -
183
   481753128
   นางสาว สุฑาทิพย์ จันทร์เจริญ     -
182
   481757207
   นางสาว ดวงพร สินทะเล     -
181
   481755128
   นางสาว สุภาวดี แสงอรุณ     -
180
   502702433
   นาย เสถียร ปิ่นเทศ     -
179
   481753214
   นางสาว นารีรัตน์ ทองลิ่ม     -
178
   481757435
   นาย อภิชิต ซื่อพิทักษ์พงศ์     -
177
   504702212
   นางสาว บุษบา เนื้อดำ     -
176
   502702436
   นาง อัญญรัตน์ นวลสาย     -
175
   481757118
   นางสาว ปราณี รักชาติ     -
174
   504702340
   นาย อุสมาน ทิ้งอีด     -
173
   481757423
   นาย ปิยะพงษ์ หกสี่     -
172
   482730154
   นาย สุชาติ กะเตื้องงาน     -
171
   481757323
   นางสาว พัชรี เกตุแก้ว     -
170
   504802114
   นาย ไพโรจน์ บุญคง     -
169
   482730209
   นางสาว จิราพร กิ่งแก้ว     -
168
   481757223
   นาย มาหามะ เจะซิ     -
167
   482730318
   นาย ทินกร คงรงค์     -
166
   481757225
   นางสาว โรสมีนา เจะมะ     -
165
   502702401
   นาง กนกภรณ์ แกว่นกสิกร     -
164
   482730228
   นาย บุญเลิศ ตัณฑเวส     -
163
   504802117
   นาย วัชระ ละงู     -
162
   502802102
   นางสาว กัลยาพร วิเชียรบรรณ     -
161
   482730233
   นาย ไพบูลย์ โวหาร     -
160
   482757226
   สิบตำรวจตรี วิวัฒน์ โรจนกวินพันธ์     -
159
   481757404
   นาย ขจรศักดิ์ อาขุบุตร     -
158
   481757306
   นางสาว จันทร์จิรา อนันต์     -
157
   482730252
   นาย สมชาย สุขศรี     -
156
   504802123
   นาย สมบัติ พิสุทธิ์ชลธี     -
155
   481757109
   นางสาว จุฑามาศ น้ำสงวน     -
154
   482730259
   นาย สายัณห์ คงพัฒน์     -
153
   504802126
   นาง สายใจ สุทธิ์มี     -
152
   482757206
   จ่าสิบตำรวจ ชวลิต เผือกสม     -
151
   481757432
   นางสาว สุติมา คงขำ     -
150
   502702302
   นางสาว ดวงฤดี ทะนะมาศ     -
149
   481753131
   นางสาว สุมาลี คงทรัพย์     -
148
   482802112
   จ่าเอก ธีรพงษ์ ทัศนิยม     -
147
   502702434
   นาย เสริมพงศ์ พิชัยดี     -
146
   504702210
   นางสาว น้ำอ้อย ขาวล้วน     -
145
   481757339
   นาย อภิเดช ยูโซะ     -
144
   502802144
   นางสาว อัญมณี ฉั่วเจริญ     -
143
   481757421
   นางสาว ปราณี สว่างวัน     -
142
   503702217
   นางสาว ปิยะรัตน์ วงศ์ชู     -
141
   482730370
   นางสาว อลิษา พรหมศรี     -
140
   481753121
   นางสาว พัชรี เสนา     -
139
   504702317
   นาง ฟารีดา น้ำใส     -
138
   482730108
   นางสาว จิราภรณ์ เอียดนุ่น     -
137
   482757125
   ดาบตำรวจ ยะกุบ หมานหยะ     -
136
   482730218
   นาย ทินกร ท่อทิพย์     -
135
   481757127
   นางสาว ฤทัยรัตน์ จีนนำหน้า     -
134
   494802102
   นาย กนกศักดิ์ ตันตาปกุล     -
133
   482730306
   นางสาว ปทิตตา ชำนาญธุระกิจ     -
132
   481753223
   นางสาว วัชรีพร เพ็ญนวลออง     -
131
   504702304
   นาง กาญจนา บุตรกริม     -
130
   482730336
   นาง ไพลินท์ โอ่งชิต     -
129
   503702224
   นาย วิษณุ แก้วชิต     -
128
   481757304
   นางสาว ขนิษฐา สุสัมฤทธิ์     -
127
   481757330
   นางสาว ศิรินภา จันทสิงห์     -
126
   481755106
   นางสาว จันทร์ทิพย์ จิตรแก้ว     -
125
   482730143
   นาย สมโชค คำมี     -
124
   502802139
   นาย สมบูรณ์ ประสารพันธุ์     -
123
   481757110
   นางสาว จุฑารัตน์ น้ำสงวน     -
122
   482730155
   นาย สุชาติ อยู่เย็น     -
121
   502702431
   นาย สายชล ผลาการ     -
120
   504702309
   นาย ชัยทัต ยาตา     -
119
   482730371
   นาย อาจินต์ ประทุมรัตน์     -
118
   481757233
   นาย สุทธสิทธิ์ ร่วมเจริญ     -
117
   481753110
   นางสาว ดารุณี บุตรเต้     -
116
   504802137
   นาย สุรชัย มีความสุข     -
115
   503702211
   นาย ธีรยุทธ ไพศาลกุลอารยะ     -
114
   502802116
   นาย นิคม เรืองประกอบกิจ     -
113
   504802133
   นาย อภินันท์ เป๋าเงิน     -
112
   481757318
   นางสาว เบญจพร รุ่งแจ้ง     -
111
   504802134
   นาย อับดลมนับ ลูกหยี     -
110
   482757215
   สิบตำรวจเอก ปราสาท ชุ่มชื่น     -
109
   482757116
   นางสาว ปิยะวรรณ ศรีพลอย     -
108
   481757324
   นางสาว พิจิตรา ตันติวัชรพันธุ์     -
107
   481753122
   นางสาว ภัสรา ชูสุข     -
106
   482730310
   นาย จีรวุฒิ วิชาคุณ     -
105
   502702312
   นาย ยุทธพร กลับอำไพ     -
104
   502702222
   นาย วีระศักดิ์ สาระพร     -
103
   482730114
   นางสาว ธนัชชา รภภักดิ์     -
102
   481757101
   นางสาว กรกช กลั่นนุรักษ์     -
101
   482730123
   นาง ประภัสสร สุวรรณกายี     -
100
   481753124
   นาย วัฒนะ หัวเขา     -
99
   481757402
   นางสาว กาบแก้ว บริมาตุ     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต