รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   481757130
   นาย วีระศักดิ์ บุญลือเลิศ     -
197
   481753104
   นางสาว คณิตา อุสมา     -
196
   502702406
   นาย จารึก จันทะกูล     -
195
   482730144
   นาย สมนึก หลิมธนกุล     -
194
   504702223
   นาย สมศักดิ์ เกบุตร     -
193
   502702408
   นาง จุรารักษ์ กุมกาญจนะ     -
192
   482730155
   นาย สุชาติ อยู่เย็น     -
191
   482757108
   นางสาว ชาลินี ประจำเมือง     -
190
   482730371
   นาย อาจินต์ ประทุมรัตน์     -
189
   502802145
   นาย สุเทพ เอนกธรรมพินิจ     -
188
   504702310
   นาง ทรรศนีย์ หล่อสุพรรณพร     -
187
   494802125
   นาย ธีรวุฒิ เป็ดทอง     -
186
   481755132
   นางสาว โสมฤดี พลอยขาว     -
185
   481755112
   นางสาว นิภาพรรณ มณีสงฆ์     -
184
   481753234
   นางสาว อรชพร เหตุเกษ     -
183
   503702215
   นาย ปณต ศิริเสถียร     -
182
   502702437
   นางสาว อารีย์ คมประเสริฐ     -
181
   481724119
   นางสาว ปลิดา ประสารทอง     -
180
   481757441
   นาย เอนก เก็บทรัพย์     -
179
   482730301
   นาง กัลยา ค้าของ     -
178
   482757218
   นางสาว พิมพ์จันทร์ อรรถสุวรรณ     -
177
   502702421
   นาย ภูมิพัฒน์ หนูชูสุข     -
176
   482730211
   นาย เฉลิมศักดิ์ บางโสก     -
175
   504702321
   นาย รังสรรค์ หึงษาชู     -
174
   481757124
   นางสาว ยุวดา คงจันทร์     -
173
   482730319
   นาย ธนิต สงวนไถ     -
172
   504702222
   นาย วิจิตร อุดมศรี     -
171
   504702305
   นาย กิตติพงษ์ ทองคำ     -
170
   482730234
   นาย มนู เขียวคราม     -
169
   481757428
   นาย วุฒิไกร เพชรในหิน     -
168
   502802106
   นาย โฆษิต ภมรนาค     -
167
   504802120
   นาย ศุภชัย แก้วมิตร     -
166
   481757406
   นางสาว จารุเนตร สังข์ฉิม     -
165
   482730145
   นาย สมบัติ วานิช     -
164
   481753209
   นางสาว จุไรวรรณ ไชยสวนแก้ว     -
163
   482730156
   นาย สุนทร แก่นสน     -
162
   481757205
   นางสาว ชื่นกมล มณีศรี     -
161
   482730272
   นาย อำนวย จรงค์หนู     -
160
   482757139
   สิบตำรวจเอก สุธรรม บัวแก้ว     -
159
   482757203
   นาย ทรรศวิทย์ แสงรัตนากุล     -
158
   502802143
   นาย สุรศักดิ์ จันทฤก     -
157
   482757113
   นาย ธีรศักดิ์ ต่างสี     -
156
   502702326
   นาย หัตถชัย จริตงาม     -
155
   481757317
   นาย นิรุสดี นิแว     -
154
   504702337
   นางสาว อรพรรณ ร่มรื่น     -
153
   481757218
   นางสาว ปนัดดา สร้างเมือง     -
152
   502702328
   นางสาว อารีย์ โคกะทิง     -
151
   481724110
   นางสาว ปวีณา พรหมจรรย์     -
150
   481724120
   นางสาว เอื้องฟ้า ชินไชยชนะ     -
149
   504702316
   นางสาว พเยาว์ นวลจันทร์     -
148
   482730203
   นาง กัลยา พิมพ์ลอย     -
147
   502802142
   นางสาว พิมลวรรณ ภัทรสิทธิโชค     -
146
   481757122
   นาย ภูมิวัฒน์ สัตย์จิตร     -
145
   503702207
   นางสาว ชลิดา ณ ตะกั่วป่า     -
144
   482730212
   นาง ชัชพร บุญญแพทย์     -
143
   504702219
   สิบตำรวจเอก รัชฎาวัลย์ หนูคาบแก้ว     -
142
   504702229
   นาง สุนีย์ ไท้สุวรรณ     -
141
   482730115
   นาย นพพร ชาญณรงค์     -
140
   481724117
   นางสาว วรนาฏ พวงจิตร     -
139
   504702302
   นาย กฤษณพงษ์ สิงบุตรดี     -
138
   482730125
   นาย ประสิทธิ์ ขาวกิจไพศาล     -
137
   502702313
   นาย วิชัย อาตมาตร     -
136
   481753203
   นางสาว กิตติยา ธนสารพงศกร     -
135
   482730133
   นาง มลฤดี ประทีป ณถลาง     -
134
   481757131
   นาย วุฒิชัย หนูเสน     -
133
   504802103
   นาย จตุรพร คุ้มชำนาญ     -
132
   482730139
   นาย วิวัฒน์ ดอกเทียน     -
131
   504802119
   นาย ศุภฤกษ์ เตียตระกูล     -
130
   502802109
   นางสาว จารุวรรณ สงเส็น     -
129
   482730354
   นาย สมภพ จูฑามาตย์     -
128
   502802140
   นางสาว สมสุข มีแต้ม     -
127
   481757308
   นางสาว จุฬาทิพย์ ลาวัลย์     -
126
   482730263
   นาง สุมาลี อยู่มั่น     -
125
   504802108
   นาง ชุติกาญจน์ ศรีชาย     -
124
   482730167
   นาย อิทธิพร สังข์แก้ว     -
123
   481757137
   นางสาว สุธารัตน์ แก้วพงษ์     -
122
   481757337
   นาย สุรศักดิ์ ทิพย์ฉิมพลี     -
121
   481757212
   นาย ธีระพงษ์ ผิวเหลือง     -
120
   482757240
   นาย หัสชัย ชูใหม่     -
119
   481757236
   นาย อรรถจรา ดิกิจ     -
118
   504702213
   นาย ประคอง ช่วยเทศ     -
117
   502802124
   นาย ปัญญา นายาว     -
116
   481753238
   นางสาว ฮาริซะช์ ยุทธกาศ     -
115
   504702215
   นางสาว พรทิพย์ หาญทะเล     -
114
   482730205
   นางสาว กิตติมา พรรณสุข     -
113
   481757425
   นาย พิศาล พงษ์ศิริ     -
112
   461743114
   นาย ภูวดล วิไลลักษณ์     -
111
   504702336
   นาย อมรินทร์ แก้วพิทักษ์     -
110
   482730110
   นาย ชัยทัต ชัยสุวรรณ     -
109
   481757125
   นาย รัชพล สิทธิเวช     -
108
   481757112
   นางสาว นงลักษณ์ พันธ์ทิพย์     -
107
   482730321
   นางสาว นภัสสร คงวุ่น     -
106
   481753222
   นางสาว วรรวิลัย หมีนใจ     -
105
   482757102
   นาย กฤษณะ สุขศรี     -
104
   481757228
   นาย วิฑูรย์ ประทีป ณถลาง     -
103
   494702401
   นาย กิตติศักดิ์ ทำเผือก     -
102
   482730337
   นางสาว มะลิษา จันทร์งาม     -
101
   502802134
   นางสาว ศรัญญา แหล่หมัน     -
100
   482730347
   นาย วิวัฒน์ สิทธิพรหม     -
99
   504802121
   นาย สถิตย์ นิ่มดำ     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต