รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   504702225
   สิบตำรวจเอก สหพันธ์ สุวรรณมณี     -
197
   482730156
   นาย สุนทร แก่นสน     -
196
   504702341
   นางสาว สุจิตรา ขาวสะอาด     -
195
   502702301
   นางสาว ณัฐธิดา แก้วชนะ     -
194
   482730272
   นาย อำนวย จรงค์หนู     -
193
   503702234
   นางสาว สุพิศ แก้วอุดม     -
192
   481757107
   นางสาว ธวัลรัตน์ นพวงศ์     -
191
   504802131
   นาย สุวัธชัย ไทยเจริญ     -
190
   481753114
   นางสาว นวรัตน์ นวศิริกุล     -
189
   481755133
   นางสาว อนงค์นาฎ นวลวิจิตร     -
188
   502802149
   นาย อัครเดช อ่อนคง     -
187
   481753138
   นางสาว อุบลรัตน์ เสงี่ยม     -
186
   482730208
   นาย จักรพงษ์ เพ็ชรเกลี้ยง     -
185
   481757321
   นางสาว พวินดา ซุ่นสั้น     -
184
   482757121
   จ่าสิบตำรวจ ไพบูลย์ ทองชั่ง     -
183
   504702218
   นางสาว มาลินี เจ๊ะหมาด     -
182
   502702314
   นาย วินัย เภาวิเศษ     -
181
   482730212
   นาง ชัชพร บุญญแพทย์     -
180
   482757128
   ดาบตำรวจ รุ่งพิรุณ แก้วน้อย     -
179
   504702201
   นางสาว กชกร ลิ่มบุตร     -
178
   482730115
   นาย นพพร ชาญณรงค์     -
177
   504702323
   นางสาว วลีรัตน์ เมืองพรหม     -
176
   482757111
   นาย กันตพัฒน์ มากเพชร     -
175
   482730125
   นาย ประสิทธิ์ ขาวกิจไพศาล     -
174
   481757442
   นางสาว วิไลพร กองเอียด     -
173
   504802139
   นาย ไกรสิทธิ์ ช่วยบำรุง     -
172
   482730133
   นาง มลฤดี ประทีป ณถลาง     -
171
   504702327
   นาย ศักดา คลองยวน     -
170
   482730139
   นาย วิวัฒน์ ดอกเทียน     -
169
   472757249
   นาย สมชาย อุดม     -
168
   481757108
   นางสาว จิรารัตน์ ช่องรักษ์     -
167
   482730354
   นาย สมภพ จูฑามาตย์     -
166
   481757231
   นาย สันติชัย หมัดแสละ     -
165
   503702206
   นาย ชนะ เพ็ชรทิพย์     -
164
   482730263
   นาง สุมาลี อยู่มั่น     -
163
   502702323
   นาย สุชน ยิ้มแก้ว     -
162
   503702208
   นาย ณัฐพงษ์ เขาบาท     -
161
   482730167
   นาย อิทธิพร สังข์แก้ว     -
160
   481757336
   นาย สุภาพ ประชา     -
159
   502702412
   นางสาว ธัญชนก ชัยยศ     -
158
   482757239
   จ่าสิบตำรวจ สุวิทย์ เกษตรกาลาม์     -
157
   472757258
   นาย อนุพงค์ อาจกิจ     -
156
   503702214
   นาย บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ     -
155
   502802121
   นาย ประเสริฐ ลิ้นทอง     -
154
   502802151
   นางสาว อุมาภรณ์ รักใหม่     -
153
   481757219
   นาย ปิยะพงษ์ บ้านนบ     -
152
   482730326
   นางสาว ประนอม ภิศทอง     -
151
   504802113
   นาย ไพรัตน์ เรืองอร่าม     -
150
   493702217
   นางสาว มาวิณี ชีวโชติ     -
149
   481757325
   นางสาว ลักขณา อิสลาม     -
148
   482730110
   นาย ชัยทัต ชัยสุวรรณ     -
147
   481753220
   นางสาว เรวดี กำไลทอง     -
146
   481753101
   นางสาว กนกกาญจน์ มากผล     -
145
   482730321
   นางสาว นภัสสร คงวุ่น     -
144
   481753225
   นางสาว วิไลวรรณ ทองเกิด     -
143
   482730337
   นางสาว มะลิษา จันทร์งาม     -
142
   481757329
   นาย ศักดา ปานแก้ว     -
141
   481755105
   นางสาว จันทร์จิรา โสมสง     -
140
   482730347
   นาย วิวัฒน์ สิทธิพรหม     -
139
   503702229
   นาย สมโชค พุทธรักษ์     -
138
   481757408
   นางสาว จีระนุช ศรีวิเชียร     -
137
   504702330
   นาย สุชา วันศุกร์     -
136
   481757312
   นาย ณัฐพงษ์ ธีรภาพพงศ์พันธ์     -
135
   482730168
   นาง อินทิรา อนันตมงคลกุล     -
134
   504802129
   นางสาว สุภาภรณ์ มหาสวัสดิ์     -
133
   504702333
   นาย อภิชาติ เอ่งฉ้วน     -
132
   481753216
   นางสาว บุปผา เนาว์ไพร     -
131
   502702436
   นาง อัญญรัตน์ นวลสาย     -
130
   481757118
   นางสาว ปราณี รักชาติ     -
129
   504702340
   นาย อุสมาน ทิ้งอีด     -
128
   481757423
   นาย ปิยะพงษ์ หกสี่     -
127
   482730154
   นาย สุชาติ กะเตื้องงาน     -
126
   481757323
   นางสาว พัชรี เกตุแก้ว     -
125
   504802114
   นาย ไพโรจน์ บุญคง     -
124
   481757223
   นาย มาหามะ เจะซิ     -
123
   481757225
   นางสาว โรสมีนา เจะมะ     -
122
   502702401
   นาง กนกภรณ์ แกว่นกสิกร     -
121
   482730116
   นางสาว นวลพรรณ ศรีสมุทร     -
120
   504802117
   นาย วัชระ ละงู     -
119
   502802102
   นางสาว กัลยาพร วิเชียรบรรณ     -
118
   482730127
   นาง ผกาทิพย์ สร้างเลี่ยน     -
117
   482757226
   สิบตำรวจตรี วิวัฒน์ โรจนกวินพันธ์     -
116
   481757404
   นาย ขจรศักดิ์ อาขุบุตร     -
115
   482730235
   นาย มาโนช โชติวรนานนท์     -
114
   481757306
   นางสาว จันทร์จิรา อนันต์     -
113
   482730348
   นาย วีรศักดิ์ แก้วพลอย     -
112
   482757229
   สิบตำรวจเอก สมนึก หนูทอง     -
111
   504702308
   นางสาว จุฑาทิพย์ หลีเห้ง     -
110
   482730147
   นาย สมศักดิ์ ท่อทิพย์     -
109
   471757231
   นาย สามีอุง เจ๊ะยะ     -
108
   481724106
   นางสาว ชนิดา ผกามาศ     -
107
   482730158
   นาย สุริยา เครือทอง     -
106
   481753128
   นางสาว สุฑาทิพย์ จันทร์เจริญ     -
105
   481757207
   นางสาว ดวงพร สินทะเล     -
104
   481755128
   นางสาว สุภาวดี แสงอรุณ     -
103
   502702433
   นาย เสถียร ปิ่นเทศ     -
102
   481753214
   นางสาว นารีรัตน์ ทองลิ่ม     -
101
   481757435
   นาย อภิชิต ซื่อพิทักษ์พงศ์     -
100
   504702212
   นางสาว บุษบา เนื้อดำ     -
99
   502802144
   นางสาว อัญมณี ฉั่วเจริญ     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต