รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   481757228
   นาย วิฑูรย์ ประทีป ณถลาง     -
197
   494702401
   นาย กิตติศักดิ์ ทำเผือก     -
196
   482730337
   นางสาว มะลิษา จันทร์งาม     -
195
   502802134
   นางสาว ศรัญญา แหล่หมัน     -
194
   482730347
   นาย วิวัฒน์ สิทธิพรหม     -
193
   504802121
   นาย สถิตย์ นิ่มดำ     -
192
   482757205
   จ่าสิบตำรวจ จารุวิทย์ แสงสุวรรณ     -
191
   481753126
   นางสาว สมัย ทองอ่อน     -
190
   503702231
   นาย สิทธิศักดิ์ จันทร์โหนง     -
189
   481757412
   นาย เชาวลิต แก้วการดี     -
188
   482730168
   นาง อินทิรา อนันตมงคลกุล     -
187
   504702228
   นาย สุธี ศรีสุข     -
186
   481757313
   นาย ธนพล เรือนเพ็ชร์     -
185
   504702311
   นาย นพร อนุรักษ์     -
184
   482757240
   นาย หัสชัย ชูใหม่     -
183
   481753136
   นางสาว อรอุมา บาตู     -
182
   502702414
   นาย ประทีป พูนสวัสดิ์     -
181
   481757341
   นาย อิสมาแอ ดาหมิ     -
180
   502702416
   นาย ปัญญา หนูนุ่ม     -
179
   482730238
   นาย วัย ชูชั้น     -
178
   481757220
   นางสาว พรเพ็ญ มูลมณี     -
177
   502702420
   นาย พีระ พวงมะลิ     -
176
   502702310
   นาย ภูวนาถ วิชัยกุล     -
175
   481757426
   นางสาว รัตนพร ปั้นแก้ว     -
174
   504702324
   นาย วิชิต ยะลา     -
173
   482730116
   นางสาว นวลพรรณ ศรีสมุทร     -
172
   481757226
   นางสาว วรวรรณ รุ่งเสถียร     -
171
   504702303
   นางสาว กฤษณี รามสินธุ์     -
170
   482730127
   นาง ผกาทิพย์ สร้างเลี่ยน     -
169
   481757129
   นาย วิทวัส ตัณฑัยย์     -
168
   482730235
   นาย มาโนช โชติวรนานนท์     -
167
   481757132
   นาย ศราวุฒิ ชุมพงษ์     -
166
   481755103
   นาย จริยะ สุขกิตติโย     -
165
   482730348
   นาย วีรศักดิ์ แก้วพลอย     -
164
   502702318
   นาย สนทยา ทองกวม     -
163
   482730147
   นาย สมศักดิ์ ท่อทิพย์     -
162
   504702224
   นาย สรยุทธ คำคง     -
161
   504702203
   นาย เจริญ สายนุ้ย     -
160
   482730158
   นาย สุริยา เครือทอง     -
159
   504802127
   นางสาว สินีนาฎ ชัยกลิ่น     -
158
   504702205
   นาย โชคชัย ภักตรามุข     -
157
   481757139
   นางสาว สุนิสา บุญนวล     -
156
   481757416
   นาย ธนิ ศรีทองนาค     -
155
   504702331
   นาย สุริยัน หลานสัน     -
154
   504702232
   นางสาว นรมน ชัยมี     -
153
   504802132
   นาง หิรัญญา นาคมณี     -
152
   481757216
   นาย นุพงศ์ มีชำนาญ     -
151
   502802147
   นางสาว อริสา โชคเกื้อ     -
150
   481755137
   นาย อุทัย ไกรเทพ     -
149
   481757119
   นางสาว ปัทมา ขาวคง     -
148
   482730328
   นาย ประสิทธิ์ เหมมินทร์     -
147
   502702418
   นางสาว พรรณิภา เย็นจิต     -
146
   481755116
   นาย พุทธินันท์ แซ่ภู่     -
145
   504702318
   นาย มงคล รักโอ่     -
144
   502702429
   นาย ศักดิ์ชัย โปร่งพันธ์     -
143
   482730112
   นาย ชาญเกษม พิทักษ์ปกรณ์     -
142
   502702423
   นางสาว รัตนา สมัครกิจ     -
141
   504702206
   นาย ณัฐวุฒิ คำเกลี้ยง     -
140
   502702425
   นาย วรเวทย์ แจ้งใจ     -
139
   481757401
   นาย กฤษดา ช่วยพันธ์     -
138
   482730230
   นาย ผคม ตันดิษฐ์กุล     -
137
   504702234
   นางสาว วิยดา ประทีปศิริปัญญา     -
136
   502802103
   นางสาว เกศรา ประเสริฐสุข     -
135
   482730134
   นาง มาลี สมุทรสารันต์     -
134
   481757430
   นาย สมเกียรติ เกตเอียด     -
133
   504802105
   นาย จิณวัฒน์ บุญเกิด     -
132
   482730355
   นาย สมศักดิ์ เทพณรงค์     -
131
   504802106
   นางสาว ใจนภา เขียวจันทร์     -
130
   482730364
   นางสาว สุรีรัตน์ ภิรมรักษ์     -
129
   502702321
   นางสาว สุกัญญา กระเทศ     -
128
   482730170
   นาง อุทุมพร ทองเหม     -
127
   481757209
   นาย ธนิต พูดดี     -
126
   482757237
   สิบตำรวจตรี สุริยา จันทร์หอม     -
125
   502702304
   นาย นรา แซ่กัง     -
124
   502702327
   นาย อดิศร ไตรทิพย์พิกุล     -
123
   481753113
   นางสาว นูรรีตา ปาลาวัล     -
122
   502702415
   นางสาว ประภาพันธ์ ชัยทอง     -
121
   481757437
   นาย อุทัย ย่าสัน     -
120
   502802125
   นาง ปาริฉัตร หอมบุญ     -
119
   482730366
   นาย แสงทิพย์ แซ่เอียบ     -
118
   481753120
   นาง พรรณิภา สมันกิจ     -
117
   504702216
   นางสาว เพ็ชรรัตน์ หยังกุล     -
116
   482730207
   นาย คงศักดิ์ คำล้วน     -
115
   504702319
   นางสาว มณฑารัตน์ ภักดิ์กำเลา     -
114
   504702227
   นางสาว สิริยา แดงนุ้ย     -
113
   482730312
   นาย ชาญณรงค์ พึ่งผล     -
112
   504702233
   นาย รัตพงศ์ จงรักษ์     -
111
   482730118
   นาย น้ำมนต์ พ่วงบุตร์     -
110
   481724118
   นางสาว วราภรณ์ จิตใจภักดี     -
109
   481753102
   นางสาว กัญญารัตน์ บุญคง     -
108
   504702325
   นาย วิรัช สีหมุ่น     -
107
   482730135
   นางสาว เยาวเรศ สว่างจันทร์     -
106
   502702316
   นางสาว ศรีจรรยา ว่องการ     -
105
   482730349
   นาย ศรชัย รอดแก้ว     -
104
   504802122
   นาย สมคิด สมดวง     -
103
   481755107
   นางสาว จินตนา อินทวงศ์     -
102
   482730148
   นาย สมหมาย หมายพงศ์พัฒนา     -
101
   482757106
   นาย ฉัตรชัย เหนือคลอง     -
100
   482730365
   นาย เสรีพล ดาษฎาจันทร์     -
99
   481757232
   นางสาว สุกัญญา แหลมกา     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต