รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   482757237
   สิบตำรวจตรี สุริยา จันทร์หอม     -
197
   502702304
   นาย นรา แซ่กัง     -
196
   502702327
   นาย อดิศร ไตรทิพย์พิกุล     -
195
   481753113
   นางสาว นูรรีตา ปาลาวัล     -
194
   502802147
   นางสาว อริสา โชคเกื้อ     -
193
   481755137
   นาย อุทัย ไกรเทพ     -
192
   481757119
   นางสาว ปัทมา ขาวคง     -
191
   482730328
   นาย ประสิทธิ์ เหมมินทร์     -
190
   502702418
   นางสาว พรรณิภา เย็นจิต     -
189
   481755116
   นาย พุทธินันท์ แซ่ภู่     -
188
   482730108
   นางสาว จิราภรณ์ เอียดนุ่น     -
187
   504702318
   นาย มงคล รักโอ่     -
186
   502702429
   นาย ศักดิ์ชัย โปร่งพันธ์     -
185
   482730218
   นาย ทินกร ท่อทิพย์     -
184
   502702423
   นางสาว รัตนา สมัครกิจ     -
183
   504702206
   นาย ณัฐวุฒิ คำเกลี้ยง     -
182
   482730306
   นางสาว ปทิตตา ชำนาญธุระกิจ     -
181
   502702425
   นาย วรเวทย์ แจ้งใจ     -
180
   481757401
   นาย กฤษดา ช่วยพันธ์     -
179
   482730336
   นาง ไพลินท์ โอ่งชิต     -
178
   504702234
   นางสาว วิยดา ประทีปศิริปัญญา     -
177
   502802103
   นางสาว เกศรา ประเสริฐสุข     -
176
   502702316
   นางสาว ศรีจรรยา ว่องการ     -
175
   482730144
   นาย สมนึก หลิมธนกุล     -
174
   504802122
   นาย สมคิด สมดวง     -
173
   481755107
   นางสาว จินตนา อินทวงศ์     -
172
   482730155
   นาย สุชาติ อยู่เย็น     -
171
   482757106
   นาย ฉัตรชัย เหนือคลอง     -
170
   482730371
   นาย อาจินต์ ประทุมรัตน์     -
169
   481757232
   นางสาว สุกัญญา แหลมกา     -
168
   481753108
   นางสาว ซูนีต้า ซาลัง     -
167
   481753212
   นาย ธเนศ ศรีสวัสดิ์     -
166
   504702332
   นาย อดิสรณ์ เกกินะ     -
165
   481755113
   นางสาว โนรอาซีรา มะแซ     -
164
   502702415
   นางสาว ประภาพันธ์ ชัยทอง     -
163
   481757437
   นาย อุทัย ย่าสัน     -
162
   502802125
   นาง ปาริฉัตร หอมบุญ     -
161
   482730366
   นาย แสงทิพย์ แซ่เอียบ     -
160
   481753120
   นาง พรรณิภา สมันกิจ     -
159
   504702216
   นางสาว เพ็ชรรัตน์ หยังกุล     -
158
   482730310
   นาย จีรวุฒิ วิชาคุณ     -
157
   504702319
   นางสาว มณฑารัตน์ ภักดิ์กำเลา     -
156
   504702227
   นางสาว สิริยา แดงนุ้ย     -
155
   482730114
   นางสาว ธนัชชา รภภักดิ์     -
154
   504702233
   นาย รัตพงศ์ จงรักษ์     -
153
   482730123
   นาง ประภัสสร สุวรรณกายี     -
152
   481724118
   นางสาว วราภรณ์ จิตใจภักดี     -
151
   481753102
   นางสาว กัญญารัตน์ บุญคง     -
150
   482730320
   นาง ภาทรงศิริ สีวิสุทธิ     -
149
   504702325
   นาย วิรัช สีหมุ่น     -
148
   481757328
   นาย ศรีภูมิ ไทยเจริญพร     -
147
   482730145
   นาย สมบัติ วานิช     -
146
   481757332
   นาย สมจิตร ห่วงผล     -
145
   481753207
   นาย จิรพงษ์ ทับเย็น     -
144
   482730156
   นาย สุนทร แก่นสน     -
143
   482757137
   จ่าสิบตำรวจ สวัสดิ์ หมัดหีม     -
142
   482730272
   นาย อำนวย จรงค์หนู     -
141
   502702322
   นาง สุขใจ แสงอรุณ     -
140
   494802118
   นาง ณัฏฐิณี สวัสดิภิรมย์     -
139
   481757141
   นางสาว สุพัตรา เพ็ชรหิน     -
138
   504802109
   นาย ธราดล ศิริรัตน์     -
137
   481755131
   นางสาว สุวรรณี แสงสาคร     -
136
   481757417
   นางสาว นลพรรณ แววแสนรัตน์     -
135
   481753232
   นางสาว อธิวัลย์ เหมงาม     -
134
   481757217
   นาย บรรยง แก้วเจือ     -
133
   502802148
   นาง อลิศรา ทัศนิยม     -
132
   502702305
   นาย ประภาส สมนึก     -
131
   481757241
   นาย อุเทน การเร็ว     -
130
   482730361
   นาย สุธรรม สมพรานนท์     -
129
   481757221
   นางสาว เพ็ญจันทร์ กุลดี     -
128
   482730211
   นาย เฉลิมศักดิ์ บางโสก     -
127
   481757222
   นาย มานพ หวันหยี     -
126
   502702306
   นาย ประยูร ตันสกุล     -
125
   482730319
   นาย ธนิต สงวนไถ     -
124
   481753219
   นางสาว ราตรี ศรีสุนนท์     -
123
   481757128
   นาย วรารักษ์ ณ อุดม     -
122
   481753226
   นางสาว กัญญารัตน์ สระสี     -
121
   482730234
   นาย มนู เขียวคราม     -
120
   504802118
   นาย วิโรจน์ ผลบุญ     -
119
   482730139
   นาย วิวัฒน์ ดอกเทียน     -
118
   502802136
   นางสาว ศวกร เกดุก     -
117
   502702404
   นาย จักรี บัวแต่งตันสกุล     -
116
   482730354
   นาย สมภพ จูฑามาตย์     -
115
   502702319
   นาง สมชนก ศิริกุล     -
114
   481755108
   นางสาว จิราภรณ์ ระงับทุกข์     -
113
   482730263
   นาง สุมาลี อยู่มั่น     -
112
   504702225
   สิบตำรวจเอก สหพันธ์ สุวรรณมณี     -
111
   482730167
   นาย อิทธิพร สังข์แก้ว     -
110
   504702341
   นางสาว สุจิตรา ขาวสะอาด     -
109
   502702301
   นางสาว ณัฐธิดา แก้วชนะ     -
108
   503702234
   นางสาว สุพิศ แก้วอุดม     -
107
   481757107
   นางสาว ธวัลรัตน์ นพวงศ์     -
106
   504802131
   นาย สุวัธชัย ไทยเจริญ     -
105
   481753114
   นางสาว นวรัตน์ นวศิริกุล     -
104
   481755133
   นางสาว อนงค์นาฎ นวลวิจิตร     -
103
   502702329
   นางสาว อ่อนจันทร์ โพธิ์เงิน     -
102
   504702315
   นางสาว ปิยนุช บัวเกตุ     -
101
   482730215
   นางสาว ฐติมา จำปาดะ     -
100
   504702217
   นางสาว เพ็ญศรี คหะวงษ์     -
99
   482730212
   นาง ชัชพร บุญญแพทย์     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต