รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   502802103
   นางสาว เกศรา ประเสริฐสุข     -
197
   482730134
   นาง มาลี สมุทรสารันต์     -
196
   481757430
   นาย สมเกียรติ เกตเอียด     -
195
   504802105
   นาย จิณวัฒน์ บุญเกิด     -
194
   482730355
   นาย สมศักดิ์ เทพณรงค์     -
193
   504802106
   นางสาว ใจนภา เขียวจันทร์     -
192
   482730364
   นางสาว สุรีรัตน์ ภิรมรักษ์     -
191
   502702321
   นางสาว สุกัญญา กระเทศ     -
190
   482730170
   นาง อุทุมพร ทองเหม     -
189
   481757209
   นาย ธนิต พูดดี     -
188
   482757237
   สิบตำรวจตรี สุริยา จันทร์หอม     -
187
   502702304
   นาย นรา แซ่กัง     -
186
   502702327
   นาย อดิศร ไตรทิพย์พิกุล     -
185
   481753113
   นางสาว นูรรีตา ปาลาวัล     -
184
   502802147
   นางสาว อริสา โชคเกื้อ     -
183
   481755137
   นาย อุทัย ไกรเทพ     -
182
   481757119
   นางสาว ปัทมา ขาวคง     -
181
   482730328
   นาย ประสิทธิ์ เหมมินทร์     -
180
   502702418
   นางสาว พรรณิภา เย็นจิต     -
179
   481755116
   นาย พุทธินันท์ แซ่ภู่     -
178
   504702319
   นางสาว มณฑารัตน์ ภักดิ์กำเลา     -
177
   504702227
   นางสาว สิริยา แดงนุ้ย     -
176
   482730312
   นาย ชาญณรงค์ พึ่งผล     -
175
   504702233
   นาย รัตพงศ์ จงรักษ์     -
174
   482730118
   นาย น้ำมนต์ พ่วงบุตร์     -
173
   481724118
   นางสาว วราภรณ์ จิตใจภักดี     -
172
   481753102
   นางสาว กัญญารัตน์ บุญคง     -
171
   504702325
   นาย วิรัช สีหมุ่น     -
170
   482730135
   นางสาว เยาวเรศ สว่างจันทร์     -
169
   502702316
   นางสาว ศรีจรรยา ว่องการ     -
168
   482730349
   นาย ศรชัย รอดแก้ว     -
167
   504802122
   นาย สมคิด สมดวง     -
166
   481755107
   นางสาว จินตนา อินทวงศ์     -
165
   482730148
   นาย สมหมาย หมายพงศ์พัฒนา     -
164
   482757106
   นาย ฉัตรชัย เหนือคลอง     -
163
   482730365
   นาย เสรีพล ดาษฎาจันทร์     -
162
   481757232
   นางสาว สุกัญญา แหลมกา     -
161
   481753108
   นางสาว ซูนีต้า ซาลัง     -
160
   482730273
   นาย เอกพล หาทรัพย์     -
159
   481753212
   นาย ธเนศ ศรีสวัสดิ์     -
158
   504702332
   นาย อดิสรณ์ เกกินะ     -
157
   481755113
   นางสาว โนรอาซีรา มะแซ     -
156
   502702415
   นางสาว ประภาพันธ์ ชัยทอง     -
155
   481757437
   นาย อุทัย ย่าสัน     -
154
   502802125
   นาง ปาริฉัตร หอมบุญ     -
153
   482730366
   นาย แสงทิพย์ แซ่เอียบ     -
152
   481753120
   นาง พรรณิภา สมันกิจ     -
151
   504702216
   นางสาว เพ็ชรรัตน์ หยังกุล     -
150
   482730207
   นาย คงศักดิ์ คำล้วน     -
149
   481757222
   นาย มานพ หวันหยี     -
148
   502702306
   นาย ประยูร ตันสกุล     -
147
   481753219
   นางสาว ราตรี ศรีสุนนท์     -
146
   482730119
   นาง นิธินันท์ พฤกษ์สุวรรณ     -
145
   481757128
   นาย วรารักษ์ ณ อุดม     -
144
   481753226
   นางสาว กัญญารัตน์ สระสี     -
143
   482730332
   นางสาว พนิดา เสี้ยมสอน     -
142
   504802118
   นาย วิโรจน์ ผลบุญ     -
141
   482730136
   นาง รติกร พิชคุณ     -
140
   481757328
   นาย ศรีภูมิ ไทยเจริญพร     -
139
   482730140
   นาย ศราวุธ มาฆะโว     -
138
   481757332
   นาย สมจิตร ห่วงผล     -
137
   481753207
   นาย จิรพงษ์ ทับเย็น     -
136
   482730356
   นาย สมาน จรจิตร์     -
135
   482757137
   จ่าสิบตำรวจ สวัสดิ์ หมัดหีม     -
134
   482730159
   นาง เสาวลักษณ์ โกยกุล     -
133
   502702322
   นาง สุขใจ แสงอรุณ     -
132
   494802118
   นาง ณัฏฐิณี สวัสดิภิรมย์     -
131
   482730172
   นาย เอกราช เกิดสุข     -
130
   481757141
   นางสาว สุพัตรา เพ็ชรหิน     -
129
   504802109
   นาย ธราดล ศิริรัตน์     -
128
   481755131
   นางสาว สุวรรณี แสงสาคร     -
127
   481757417
   นางสาว นลพรรณ แววแสนรัตน์     -
126
   481753232
   นางสาว อธิวัลย์ เหมงาม     -
125
   481757217
   นาย บรรยง แก้วเจือ     -
124
   502802148
   นาง อลิศรา ทัศนิยม     -
123
   502702305
   นาย ประภาส สมนึก     -
122
   481757241
   นาย อุเทน การเร็ว     -
121
   482730361
   นาย สุธรรม สมพรานนท์     -
120
   481757221
   นางสาว เพ็ญจันทร์ กุลดี     -
119
   482730304
   นาย จรัญ ทองแก้ว     -
118
   481757123
   นางสาว มาเรีย คำแก้ว     -
117
   502702426
   นาง วัชราพร ตั้งธีระสุนันท์     -
116
   482730213
   นาย เชวง เจี่ยสกุล     -
115
   481757126
   นางสาว รุ่งทิวา คงจันทร์     -
114
   481757106
   นาย จักราวุธ สังวร     -
113
   482730323
   นางสาว นิภาวรรณ แสงเลิศ     -
112
   502802131
   นาง วริยา วิมุตจินดา     -
111
   481753103
   นางสาว กัญญารัตน์ แสนเสนาะ     -
110
   482730333
   นาย พลชัย สุดขาว     -
109
   504702235
   นาย วิโรจน์ มาศโอสถ     -
108
   481757303
   นาย เกียรติศักดิ์ หวันหยี     -
107
   482730236
   นาง รัตนา คำแหง     -
106
   502802136
   นางสาว ศวกร เกดุก     -
105
   502702404
   นาย จักรี บัวแต่งตันสกุล     -
104
   502702319
   นาง สมชนก ศิริกุล     -
103
   481755108
   นางสาว จิราภรณ์ ระงับทุกข์     -
102
   482730149
   นาย สรายุทธ์ สุขจิรัง     -
101
   504702225
   สิบตำรวจเอก สหพันธ์ สุวรรณมณี     -
100
   482730160
   นาง แสงเดือน โยธารักษ์     -
99
   504702341
   นางสาว สุจิตรา ขาวสะอาด     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต