รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   504702303
   นางสาว กฤษณี รามสินธุ์     -
197
   482730127
   นาง ผกาทิพย์ สร้างเลี่ยน     -
196
   481757129
   นาย วิทวัส ตัณฑัยย์     -
195
   482730235
   นาย มาโนช โชติวรนานนท์     -
194
   481757132
   นาย ศราวุฒิ ชุมพงษ์     -
193
   481755103
   นาย จริยะ สุขกิตติโย     -
192
   482730348
   นาย วีรศักดิ์ แก้วพลอย     -
191
   502702318
   นาย สนทยา ทองกวม     -
190
   482730147
   นาย สมศักดิ์ ท่อทิพย์     -
189
   504702224
   นาย สรยุทธ คำคง     -
188
   504702203
   นาย เจริญ สายนุ้ย     -
187
   482730158
   นาย สุริยา เครือทอง     -
186
   504802127
   นางสาว สินีนาฎ ชัยกลิ่น     -
185
   504702205
   นาย โชคชัย ภักตรามุข     -
184
   481757139
   นางสาว สุนิสา บุญนวล     -
183
   481757416
   นาย ธนิ ศรีทองนาค     -
182
   504702331
   นาย สุริยัน หลานสัน     -
181
   504702232
   นางสาว นรมน ชัยมี     -
180
   504802132
   นาง หิรัญญา นาคมณี     -
179
   481757216
   นาย นุพงศ์ มีชำนาญ     -
178
   481753136
   นางสาว อรอุมา บาตู     -
177
   502702414
   นาย ประทีป พูนสวัสดิ์     -
176
   481755137
   นาย อุทัย ไกรเทพ     -
175
   481757119
   นางสาว ปัทมา ขาวคง     -
174
   482730328
   นาย ประสิทธิ์ เหมมินทร์     -
173
   502702418
   นางสาว พรรณิภา เย็นจิต     -
172
   481755116
   นาย พุทธินันท์ แซ่ภู่     -
171
   504702318
   นาย มงคล รักโอ่     -
170
   502702429
   นาย ศักดิ์ชัย โปร่งพันธ์     -
169
   482730112
   นาย ชาญเกษม พิทักษ์ปกรณ์     -
168
   502702423
   นางสาว รัตนา สมัครกิจ     -
167
   504702206
   นาย ณัฐวุฒิ คำเกลี้ยง     -
166
   502702425
   นาย วรเวทย์ แจ้งใจ     -
165
   481757401
   นาย กฤษดา ช่วยพันธ์     -
164
   482730230
   นาย ผคม ตันดิษฐ์กุล     -
163
   504702234
   นางสาว วิยดา ประทีปศิริปัญญา     -
162
   502802103
   นางสาว เกศรา ประเสริฐสุข     -
161
   482730134
   นาง มาลี สมุทรสารันต์     -
160
   481757430
   นาย สมเกียรติ เกตเอียด     -
159
   504802105
   นาย จิณวัฒน์ บุญเกิด     -
158
   482730355
   นาย สมศักดิ์ เทพณรงค์     -
157
   504802106
   นางสาว ใจนภา เขียวจันทร์     -
156
   482730364
   นางสาว สุรีรัตน์ ภิรมรักษ์     -
155
   502702321
   นางสาว สุกัญญา กระเทศ     -
154
   482730170
   นาง อุทุมพร ทองเหม     -
153
   481757209
   นาย ธนิต พูดดี     -
152
   482757237
   สิบตำรวจตรี สุริยา จันทร์หอม     -
151
   502702304
   นาย นรา แซ่กัง     -
150
   502702327
   นาย อดิศร ไตรทิพย์พิกุล     -
149
   481753113
   นางสาว นูรรีตา ปาลาวัล     -
148
   502802147
   นางสาว อริสา โชคเกื้อ     -
147
   481757437
   นาย อุทัย ย่าสัน     -
146
   502802125
   นาง ปาริฉัตร หอมบุญ     -
145
   482730366
   นาย แสงทิพย์ แซ่เอียบ     -
144
   481753120
   นาง พรรณิภา สมันกิจ     -
143
   504702216
   นางสาว เพ็ชรรัตน์ หยังกุล     -
142
   482730207
   นาย คงศักดิ์ คำล้วน     -
141
   504702319
   นางสาว มณฑารัตน์ ภักดิ์กำเลา     -
140
   504702227
   นางสาว สิริยา แดงนุ้ย     -
139
   482730312
   นาย ชาญณรงค์ พึ่งผล     -
138
   504702233
   นาย รัตพงศ์ จงรักษ์     -
137
   482730118
   นาย น้ำมนต์ พ่วงบุตร์     -
136
   481724118
   นางสาว วราภรณ์ จิตใจภักดี     -
135
   481753102
   นางสาว กัญญารัตน์ บุญคง     -
134
   504702325
   นาย วิรัช สีหมุ่น     -
133
   482730135
   นางสาว เยาวเรศ สว่างจันทร์     -
132
   502702316
   นางสาว ศรีจรรยา ว่องการ     -
131
   482730349
   นาย ศรชัย รอดแก้ว     -
130
   504802122
   นาย สมคิด สมดวง     -
129
   481755107
   นางสาว จินตนา อินทวงศ์     -
128
   482730148
   นาย สมหมาย หมายพงศ์พัฒนา     -
127
   482757106
   นาย ฉัตรชัย เหนือคลอง     -
126
   482730365
   นาย เสรีพล ดาษฎาจันทร์     -
125
   481757232
   นางสาว สุกัญญา แหลมกา     -
124
   481753108
   นางสาว ซูนีต้า ซาลัง     -
123
   482730273
   นาย เอกพล หาทรัพย์     -
122
   481753212
   นาย ธเนศ ศรีสวัสดิ์     -
121
   504702332
   นาย อดิสรณ์ เกกินะ     -
120
   481755113
   นางสาว โนรอาซีรา มะแซ     -
119
   502702415
   นางสาว ประภาพันธ์ ชัยทอง     -
118
   481757241
   นาย อุเทน การเร็ว     -
117
   482730361
   นาย สุธรรม สมพรานนท์     -
116
   481757221
   นางสาว เพ็ญจันทร์ กุลดี     -
115
   482730304
   นาย จรัญ ทองแก้ว     -
114
   481757222
   นาย มานพ หวันหยี     -
113
   502702306
   นาย ประยูร ตันสกุล     -
112
   481753219
   นางสาว ราตรี ศรีสุนนท์     -
111
   482730119
   นาง นิธินันท์ พฤกษ์สุวรรณ     -
110
   481757128
   นาย วรารักษ์ ณ อุดม     -
109
   481753226
   นางสาว กัญญารัตน์ สระสี     -
108
   482730332
   นางสาว พนิดา เสี้ยมสอน     -
107
   504802118
   นาย วิโรจน์ ผลบุญ     -
106
   482730136
   นาง รติกร พิชคุณ     -
105
   481757328
   นาย ศรีภูมิ ไทยเจริญพร     -
104
   482730140
   นาย ศราวุธ มาฆะโว     -
103
   481757332
   นาย สมจิตร ห่วงผล     -
102
   481753207
   นาย จิรพงษ์ ทับเย็น     -
101
   482730356
   นาย สมาน จรจิตร์     -
100
   482757137
   จ่าสิบตำรวจ สวัสดิ์ หมัดหีม     -
99
   482730159
   นาง เสาวลักษณ์ โกยกุล     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต