รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   481757102
   นางสาว กรกนก ปานสุวรรณ     -
197
   482730306
   นางสาว ปทิตตา ชำนาญธุระกิจ     -
196
   504702306
   นางสาว กิ่งทอง ถิ่นเขาต่อ     -
195
   482730336
   นาง ไพลินท์ โอ่งชิต     -
194
   502702315
   นางสาว วีระยา ปิดประสาร     -
193
   481757116
   นางสาว เขมนิกา รักช้าง     -
192
   481757331
   นางสาว ศิริวิภา เจริญสุข     -
191
   504802104
   นางสาว จารีย์ สุขกาย     -
190
   482730143
   นาย สมโชค คำมี     -
189
   503702228
   นางสาว สมฤดี เดชอรัญ     -
188
   481757307
   นางสาว จุฑารัตน์ เพชรฉวาง     -
187
   482730259
   นาย สายัณห์ คงพัฒน์     -
186
   482730155
   นาย สุชาติ อยู่เย็น     -
185
   482757108
   นางสาว ชาลินี ประจำเมือง     -
184
   482730371
   นาย อาจินต์ ประทุมรัตน์     -
183
   502802145
   นาย สุเทพ เอนกธรรมพินิจ     -
182
   504702310
   นาง ทรรศนีย์ หล่อสุพรรณพร     -
181
   494802125
   นาย ธีรวุฒิ เป็ดทอง     -
180
   471757217
   นางสาว นิภาพร จันทร์คง     -
179
   504702335
   นางสาว อมรลักษณ์ สองทอง     -
178
   481757420
   นาย ปฐมพงศ์ กล่ำมาศ     -
177
   481757319
   นางสาว ปรียาวัลย์ กาหลง     -
176
   482757146
   นาย เอกสิทธิ์ หงษ์ยศ     -
175
   503702218
   นาย พยุงศักดิ์ บัวขำ     -
174
   482757202
   ดาบตำรวจ พิตตินันท์ สังข์ทอง     -
173
   502702309
   นาง ภารดี แสนพล     -
172
   482730310
   นาย จีรวุฒิ วิชาคุณ     -
171
   482757223
   นาย รักศิล ชูน้อย     -
170
   502702324
   นาย สุพรรณ จำปาสิทธิ์     -
169
   482730114
   นางสาว ธนัชชา รภภักดิ์     -
168
   503702222
   นาง ลำภู ชูกร     -
167
   482730123
   นาง ประภัสสร สุวรรณกายี     -
166
   482757133
   นาย วัลลภ พลพฤกษ์     -
165
   481757103
   นาย กิตติพงศ์ ยุพาภรณ์โสภา     -
164
   482730320
   นาง ภาทรงศิริ สีวิสุทธิ     -
163
   481757130
   นาย วีระศักดิ์ บุญลือเลิศ     -
162
   481753104
   นางสาว คณิตา อุสมา     -
161
   502702406
   นาย จารึก จันทะกูล     -
160
   482730144
   นาย สมนึก หลิมธนกุล     -
159
   504702223
   นาย สมศักดิ์ เกบุตร     -
158
   502702408
   นาง จุรารักษ์ กุมกาญจนะ     -
157
   481753209
   นางสาว จุไรวรรณ ไชยสวนแก้ว     -
156
   482730156
   นาย สุนทร แก่นสน     -
155
   481757205
   นางสาว ชื่นกมล มณีศรี     -
154
   482730272
   นาย อำนวย จรงค์หนู     -
153
   482757139
   สิบตำรวจเอก สุธรรม บัวแก้ว     -
152
   482757203
   นาย ทรรศวิทย์ แสงรัตนากุล     -
151
   502802143
   นาย สุรศักดิ์ จันทฤก     -
150
   482757113
   นาย ธีรศักดิ์ ต่างสี     -
149
   481755132
   นางสาว โสมฤดี พลอยขาว     -
148
   481755112
   นางสาว นิภาพรรณ มณีสงฆ์     -
147
   481753234
   นางสาว อรชพร เหตุเกษ     -
146
   503702215
   นาย ปณต ศิริเสถียร     -
145
   502702437
   นางสาว อารีย์ คมประเสริฐ     -
144
   481724119
   นางสาว ปลิดา ประสารทอง     -
143
   481757441
   นาย เอนก เก็บทรัพย์     -
142
   482730301
   นาง กัลยา ค้าของ     -
141
   482757218
   นางสาว พิมพ์จันทร์ อรรถสุวรรณ     -
140
   502702421
   นาย ภูมิพัฒน์ หนูชูสุข     -
139
   482730211
   นาย เฉลิมศักดิ์ บางโสก     -
138
   504702321
   นาย รังสรรค์ หึงษาชู     -
137
   481757124
   นางสาว ยุวดา คงจันทร์     -
136
   482730319
   นาย ธนิต สงวนไถ     -
135
   504702222
   นาย วิจิตร อุดมศรี     -
134
   504702305
   นาย กิตติพงษ์ ทองคำ     -
133
   482730234
   นาย มนู เขียวคราม     -
132
   481757428
   นาย วุฒิไกร เพชรในหิน     -
131
   502802106
   นาย โฆษิต ภมรนาค     -
130
   504802120
   นาย ศุภชัย แก้วมิตร     -
129
   481757406
   นางสาว จารุเนตร สังข์ฉิม     -
128
   482730145
   นาย สมบัติ วานิช     -
127
   502802140
   นางสาว สมสุข มีแต้ม     -
126
   481757308
   นางสาว จุฬาทิพย์ ลาวัลย์     -
125
   482730263
   นาง สุมาลี อยู่มั่น     -
124
   504802108
   นาง ชุติกาญจน์ ศรีชาย     -
123
   482730167
   นาย อิทธิพร สังข์แก้ว     -
122
   481757137
   นางสาว สุธารัตน์ แก้วพงษ์     -
121
   481757337
   นาย สุรศักดิ์ ทิพย์ฉิมพลี     -
120
   481757212
   นาย ธีระพงษ์ ผิวเหลือง     -
119
   502702326
   นาย หัตถชัย จริตงาม     -
118
   481757317
   นาย นิรุสดี นิแว     -
117
   504702337
   นางสาว อรพรรณ ร่มรื่น     -
116
   481757218
   นางสาว ปนัดดา สร้างเมือง     -
115
   502702328
   นางสาว อารีย์ โคกะทิง     -
114
   481724110
   นางสาว ปวีณา พรหมจรรย์     -
113
   481724120
   นางสาว เอื้องฟ้า ชินไชยชนะ     -
112
   504702316
   นางสาว พเยาว์ นวลจันทร์     -
111
   482730203
   นาง กัลยา พิมพ์ลอย     -
110
   502802142
   นางสาว พิมลวรรณ ภัทรสิทธิโชค     -
109
   481757122
   นาย ภูมิวัฒน์ สัตย์จิตร     -
108
   503702207
   นางสาว ชลิดา ณ ตะกั่วป่า     -
107
   482730212
   นาง ชัชพร บุญญแพทย์     -
106
   504702219
   สิบตำรวจเอก รัชฎาวัลย์ หนูคาบแก้ว     -
105
   504702229
   นาง สุนีย์ ไท้สุวรรณ     -
104
   482730115
   นาย นพพร ชาญณรงค์     -
103
   481724117
   นางสาว วรนาฏ พวงจิตร     -
102
   504702302
   นาย กฤษณพงษ์ สิงบุตรดี     -
101
   482730125
   นาย ประสิทธิ์ ขาวกิจไพศาล     -
100
   502702313
   นาย วิชัย อาตมาตร     -
99
   481753203
   นางสาว กิตติยา ธนสารพงศกร     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต