รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   482730162
   นาย อมร อินทรเจริญ     -
197
   504802126
   นาง สายใจ สุทธิ์มี     -
196
   482757206
   จ่าสิบตำรวจ ชวลิต เผือกสม     -
195
   481757432
   นางสาว สุติมา คงขำ     -
194
   502702302
   นางสาว ดวงฤดี ทะนะมาศ     -
193
   481753131
   นางสาว สุมาลี คงทรัพย์     -
192
   482802112
   จ่าเอก ธีรพงษ์ ทัศนิยม     -
191
   502702434
   นาย เสริมพงศ์ พิชัยดี     -
190
   504702210
   นางสาว น้ำอ้อย ขาวล้วน     -
189
   504802133
   นาย อภินันท์ เป๋าเงิน     -
188
   481757318
   นางสาว เบญจพร รุ่งแจ้ง     -
187
   504802134
   นาย อับดลมนับ ลูกหยี     -
186
   482757215
   สิบตำรวจเอก ปราสาท ชุ่มชื่น     -
185
   482757116
   นางสาว ปิยะวรรณ ศรีพลอย     -
184
   481757324
   นางสาว พิจิตรา ตันติวัชรพันธุ์     -
183
   481753122
   นางสาว ภัสรา ชูสุข     -
182
   482730216
   นาย ณรงค์ ต่างจิตร     -
181
   502702312
   นาย ยุทธพร กลับอำไพ     -
180
   502702222
   นาย วีระศักดิ์ สาระพร     -
179
   482730120
   นาย บุญเติม วิมลพันธุ์     -
178
   481757101
   นางสาว กรกช กลั่นนุรักษ์     -
177
   481753124
   นาย วัฒนะ หัวเขา     -
176
   481757402
   นางสาว กาบแก้ว บริมาตุ     -
175
   482730341
   นางสาว วลัยพร อ่อนศรีโรจน์     -
174
   502802132
   นาย วิสิทธิ์ เอกบัว     -
173
   502802105
   นางสาว ขวัญชนก จินดาพล     -
172
   482730249
   นาย ศุภชัย คงนิล     -
171
   481755123
   นางสาว ศิริพร จิตรนาวี     -
170
   502702405
   นางสาว จันทรา โคกะทิง     -
169
   502802139
   นาย สมบูรณ์ ประสารพันธุ์     -
168
   481757110
   นางสาว จุฑารัตน์ น้ำสงวน     -
167
   482730267
   นาย อรรถพร พฤกษ์สุวรรณ     -
166
   502702431
   นาย สายชล ผลาการ     -
165
   504702309
   นาย ชัยทัต ยาตา     -
164
   481757233
   นาย สุทธสิทธิ์ ร่วมเจริญ     -
163
   481753110
   นางสาว ดารุณี บุตรเต้     -
162
   504802137
   นาย สุรชัย มีความสุข     -
161
   503702211
   นาย ธีรยุทธ ไพศาลกุลอารยะ     -
160
   502802116
   นาย นิคม เรืองประกอบกิจ     -
159
   481757436
   นาย อภินันท์ เหมราช     -
158
   481757342
   นาย อ๊าท วงศ์พิทักษ์ลำเนา     -
157
   502702307
   นางสาว ปริญา แก่นจันทร์     -
156
   504802135
   นาย เอกลักษณ์ คล้ายบุตร     -
155
   482757225
   นาย เผด็จศักดิ์ พงษ์สมบัติ     -
154
   482730153
   นางสาว สิริพร ชัยทอง     -
153
   502702419
   นางสาว พิชญ์อนงค์ โพธิบัลลังก์     -
152
   482730106
   นาย จำนงข์ นักฟ้อน     -
151
   503702220
   นาย ภาคภูมิ พิชัยรัตน์     -
150
   482730316
   นาง ดวงเพ็ญ พรหมศร     -
149
   504802116
   นาง ยุพดี ยิ่งคำนึง     -
148
   482757117
   สิบตำรวจเอก พยงค์ ทิพย์สมบัติ     -
147
   482730227
   นาย บุญธรรม กลีบจำปี     -
146
   504702221
   นาง ลัดดา ปากบารา     -
145
   504702301
   นางสาว กรกนก ช้างน้ำ     -
144
   482730130
   นาย พีรยุทธ์ มาตรักษา     -
143
   481757427
   นางสาว วันทนีย์ ชูร่วง     -
142
   504802101
   นาย กำธร ชาญน้ำ     -
141
   482730239
   นางสาว วาสนา นาคดำ     -
140
   502802133
   นาย วีระพล โชติเศรษฐพันธุ์     -
139
   502702201
   นางสาว ขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์     -
138
   482730351
   นาย ศุภชัย บุญญแพทย์     -
137
   502702430
   นางสาว ศิริลักษณ์ จันทร์รัตน์     -
136
   481724105
   นางสาว จันทิมา จวนกี้     -
135
   482730255
   นาย สาธิต รอดผล     -
134
   481757203
   นางสาว จุฑารัตน์ ผลพนัก     -
133
   504702329
   นาง สาลินี เกกินะ     -
132
   481757136
   นาย สุทัศน์ จันทรมาศ     -
131
   482757208
   นาย เดชา สาเหล่     -
130
   481755130
   นาย สุรเชษฐ์ เชาวพ้อง     -
129
   502802115
   นาย ธีรยุทธ สุขเกิด     -
128
   504702230
   นางสาว เสาวณี รัฐพร     -
127
   504702312
   นางสาว นิติพร คำอ้อ     -
126
   481757419
   นาย ปกรณ์ ศรีไตรรัตน์     -
125
   481757240
   นางสาว อาภาศิริ มโนไพสิฐ     -
124
   481757422
   นาย ปรีชา ลาวัลย์     -
123
   504802136
   นาย เอกวิทย์ ขาวเล็ก     -
122
   481757320
   นาย พชร ตันติวัชรพันธุ์     -
121
   482730201
   นาง กมลรัตน์ บุญเรือง     -
120
   482730107
   นาย จิรศักดิ์ หาญอนุพงศ์     -
119
   482757242
   จ่าเอก ภานุพงศ์ ภูตานนท์     -
118
   482730113
   นาย ทรงวุฒิ หงษ์หยก     -
117
   504702320
   นางสาว เยาวลักษณ์ ภักดีสังข์     -
116
   504702226
   นาย สายันต์ ยศขุน     -
115
   482730121
   นาย บุญประสิทธิ์ เมืองจันทร์     -
114
   504702322
   นางสาว ลัดดาวรรณ บำรุง     -
113
   481757102
   นางสาว กรกนก ปานสุวรรณ     -
112
   482730131
   นางสาว เพียงอัมพร พันธกิจ     -
111
   504702306
   นางสาว กิ่งทอง ถิ่นเขาต่อ     -
110
   482730241
   นาย วิจักษณ์ จิรพันธ์พิเชษฐ์     -
109
   502702315
   นางสาว วีระยา ปิดประสาร     -
108
   481757116
   นางสาว เขมนิกา รักช้าง     -
107
   482730251
   นาย สมควร รักเกื้อ     -
106
   481757331
   นางสาว ศิริวิภา เจริญสุข     -
105
   504802104
   นางสาว จารีย์ สุขกาย     -
104
   482730256
   นาย สามารถ ขนาดผล     -
103
   503702228
   นางสาว สมฤดี เดชอรัญ     -
102
   481757307
   นางสาว จุฑารัตน์ เพชรฉวาง     -
101
   482730165
   นาย อัครพล เพ็ชร์เล็ก     -
100
   481757334
   นางสาว สาวิตรี ชูชาติ     -
99
   502702409
   นาย ชาติชาย เชื้อชิต     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต