รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   482730136
   นาง รติกร พิชคุณ     -
197
   502702415
   นางสาว ประภาพันธ์ ชัยทอง     -
196
   482730140
   นาย ศราวุธ มาฆะโว     -
195
   481757437
   นาย อุทัย ย่าสัน     -
194
   502802125
   นาง ปาริฉัตร หอมบุญ     -
193
   482730356
   นาย สมาน จรจิตร์     -
192
   482730366
   นาย แสงทิพย์ แซ่เอียบ     -
191
   481753120
   นาง พรรณิภา สมันกิจ     -
190
   482730159
   นาง เสาวลักษณ์ โกยกุล     -
189
   504702216
   นางสาว เพ็ชรรัตน์ หยังกุล     -
188
   482730172
   นาย เอกราช เกิดสุข     -
187
   504702319
   นางสาว มณฑารัตน์ ภักดิ์กำเลา     -
186
   504702227
   นางสาว สิริยา แดงนุ้ย     -
185
   504702233
   นาย รัตพงศ์ จงรักษ์     -
184
   481724118
   นางสาว วราภรณ์ จิตใจภักดี     -
183
   481753102
   นางสาว กัญญารัตน์ บุญคง     -
182
   504802118
   นาย วิโรจน์ ผลบุญ     -
181
   481757328
   นาย ศรีภูมิ ไทยเจริญพร     -
180
   481757332
   นาย สมจิตร ห่วงผล     -
179
   481753207
   นาย จิรพงษ์ ทับเย็น     -
178
   482757137
   จ่าสิบตำรวจ สวัสดิ์ หมัดหีม     -
177
   482730305
   นาย จรัญ ไพจิตร     -
176
   502702322
   นาง สุขใจ แสงอรุณ     -
175
   494802118
   นาง ณัฏฐิณี สวัสดิภิรมย์     -
174
   482730213
   นาย เชวง เจี่ยสกุล     -
173
   481757141
   นางสาว สุพัตรา เพ็ชรหิน     -
172
   504802109
   นาย ธราดล ศิริรัตน์     -
171
   482730323
   นางสาว นิภาวรรณ แสงเลิศ     -
170
   481755131
   นางสาว สุวรรณี แสงสาคร     -
169
   481757417
   นางสาว นลพรรณ แววแสนรัตน์     -
168
   482730333
   นาย พลชัย สุดขาว     -
167
   481753232
   นางสาว อธิวัลย์ เหมงาม     -
166
   481757217
   นาย บรรยง แก้วเจือ     -
165
   482730236
   นาง รัตนา คำแหง     -
164
   502802148
   นาง อลิศรา ทัศนิยม     -
163
   502702305
   นาย ประภาส สมนึก     -
162
   481757241
   นาย อุเทน การเร็ว     -
161
   482730149
   นาย สรายุทธ์ สุขจิรัง     -
160
   482730361
   นาย สุธรรม สมพรานนท์     -
159
   482730160
   นาง แสงเดือน โยธารักษ์     -
158
   481757221
   นางสาว เพ็ญจันทร์ กุลดี     -
157
   482730173
   นาย โอภาศ ชอบดี     -
156
   481757222
   นาย มานพ หวันหยี     -
155
   502702306
   นาย ประยูร ตันสกุล     -
154
   481753219
   นางสาว ราตรี ศรีสุนนท์     -
153
   481757128
   นาย วรารักษ์ ณ อุดม     -
152
   481753226
   นางสาว กัญญารัตน์ สระสี     -
151
   504702235
   นาย วิโรจน์ มาศโอสถ     -
150
   481757303
   นาย เกียรติศักดิ์ หวันหยี     -
149
   502802136
   นางสาว ศวกร เกดุก     -
148
   502702404
   นาย จักรี บัวแต่งตันสกุล     -
147
   502702319
   นาง สมชนก ศิริกุล     -
146
   481755108
   นางสาว จิราภรณ์ ระงับทุกข์     -
145
   504702225
   สิบตำรวจเอก สหพันธ์ สุวรรณมณี     -
144
   504702341
   นางสาว สุจิตรา ขาวสะอาด     -
143
   502702301
   นางสาว ณัฐธิดา แก้วชนะ     -
142
   482730214
   นาย โชคชัย จิ้วสกุล     -
141
   503702234
   นางสาว สุพิศ แก้วอุดม     -
140
   481757107
   นางสาว ธวัลรัตน์ นพวงศ์     -
139
   504802131
   นาย สุวัธชัย ไทยเจริญ     -
138
   481753114
   นางสาว นวรัตน์ นวศิริกุล     -
137
   482730128
   นาง พัชรา สกฤดิพันธ์     -
136
   481755133
   นางสาว อนงค์นาฎ นวลวิจิตร     -
135
   482730339
   นาง ราตรี สุขโหตุ     -
134
   502702329
   นางสาว อ่อนจันทร์ โพธิ์เงิน     -
133
   482730247
   นาย ศิริ ยกทอง     -
132
   504702315
   นางสาว ปิยนุช บัวเกตุ     -
131
   482730357
   นางสาว สรินทร์ทิพย์ โพชนาธาร     -
130
   482730215
   นางสาว ฐติมา จำปาดะ     -
129
   504702217
   นางสาว เพ็ญศรี คหะวงษ์     -
128
   481757123
   นางสาว มาเรีย คำแก้ว     -
127
   502702426
   นาง วัชราพร ตั้งธีระสุนันท์     -
126
   481757126
   นางสาว รุ่งทิวา คงจันทร์     -
125
   481757106
   นาย จักราวุธ สังวร     -
124
   502802131
   นาง วริยา วิมุตจินดา     -
123
   481753103
   นางสาว กัญญารัตน์ แสนเสนาะ     -
122
   481757442
   นางสาว วิไลพร กองเอียด     -
121
   504802139
   นาย ไกรสิทธิ์ ช่วยบำรุง     -
120
   504702327
   นาย ศักดา คลองยวน     -
119
   472757249
   นาย สมชาย อุดม     -
118
   481757108
   นางสาว จิรารัตน์ ช่องรักษ์     -
117
   481757231
   นาย สันติชัย หมัดแสละ     -
116
   503702206
   นาย ชนะ เพ็ชรทิพย์     -
115
   482730104
   นาย จารึก ทองสุวรรณ     -
114
   502702323
   นาย สุชน ยิ้มแก้ว     -
113
   503702208
   นาย ณัฐพงษ์ เขาบาท     -
112
   482730315
   นาย โชติ ณิชากรพงศ์     -
111
   481757336
   นาย สุภาพ ประชา     -
110
   502702412
   นางสาว ธัญชนก ชัยยศ     -
109
   482757239
   จ่าสิบตำรวจ สุวิทย์ เกษตรกาลาม์     -
108
   482730231
   นาย พิศาล บุญสบ     -
107
   472757258
   นาย อนุพงค์ อาจกิจ     -
106
   503702214
   นาย บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ     -
105
   502802149
   นาย อัครเดช อ่อนคง     -
104
   482730248
   นาย ศิริกร พลายชนะ     -
103
   481753138
   นางสาว อุบลรัตน์ เสงี่ยม     -
102
   482730150
   นาย สฤษดิ์ ซื่อตรง     -
101
   482730208
   นาย จักรพงษ์ เพ็ชรเกลี้ยง     -
100
   481757321
   นางสาว พวินดา ซุ่นสั้น     -
99
   482730162
   นาย อมร อินทรเจริญ     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต