รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   504702227
   นางสาว สิริยา แดงนุ้ย     -
197
   504702233
   นาย รัตพงศ์ จงรักษ์     -
196
   481724118
   นางสาว วราภรณ์ จิตใจภักดี     -
195
   481753102
   นางสาว กัญญารัตน์ บุญคง     -
194
   504702325
   นาย วิรัช สีหมุ่น     -
193
   502702316
   นางสาว ศรีจรรยา ว่องการ     -
192
   482730106
   นาย จำนงข์ นักฟ้อน     -
191
   504802122
   นาย สมคิด สมดวง     -
190
   481755107
   นางสาว จินตนา อินทวงศ์     -
189
   482730316
   นาง ดวงเพ็ญ พรหมศร     -
188
   482757106
   นาย ฉัตรชัย เหนือคลอง     -
187
   482730227
   นาย บุญธรรม กลีบจำปี     -
186
   481757232
   นางสาว สุกัญญา แหลมกา     -
185
   481753108
   นางสาว ซูนีต้า ซาลัง     -
184
   482730131
   นางสาว เพียงอัมพร พันธกิจ     -
183
   481757141
   นางสาว สุพัตรา เพ็ชรหิน     -
182
   504802109
   นาย ธราดล ศิริรัตน์     -
181
   482730241
   นาย วิจักษณ์ จิรพันธ์พิเชษฐ์     -
180
   481755131
   นางสาว สุวรรณี แสงสาคร     -
179
   481757417
   นางสาว นลพรรณ แววแสนรัตน์     -
178
   482730251
   นาย สมควร รักเกื้อ     -
177
   481753232
   นางสาว อธิวัลย์ เหมงาม     -
176
   481757217
   นาย บรรยง แก้วเจือ     -
175
   482730256
   นาย สามารถ ขนาดผล     -
174
   502802148
   นาง อลิศรา ทัศนิยม     -
173
   502702305
   นาย ประภาส สมนึก     -
172
   482730165
   นาย อัครพล เพ็ชร์เล็ก     -
171
   481757241
   นาย อุเทน การเร็ว     -
170
   482730361
   นาย สุธรรม สมพรานนท์     -
169
   481757221
   นางสาว เพ็ญจันทร์ กุลดี     -
168
   481757222
   นาย มานพ หวันหยี     -
167
   502702306
   นาย ประยูร ตันสกุล     -
166
   481753219
   นางสาว ราตรี ศรีสุนนท์     -
165
   481757128
   นาย วรารักษ์ ณ อุดม     -
164
   481753226
   นางสาว กัญญารัตน์ สระสี     -
163
   504802118
   นาย วิโรจน์ ผลบุญ     -
162
   481757328
   นาย ศรีภูมิ ไทยเจริญพร     -
161
   482730107
   นาย จิรศักดิ์ หาญอนุพงศ์     -
160
   481757332
   นาย สมจิตร ห่วงผล     -
159
   481753207
   นาย จิรพงษ์ ทับเย็น     -
158
   482730113
   นาย ทรงวุฒิ หงษ์หยก     -
157
   482757137
   จ่าสิบตำรวจ สวัสดิ์ หมัดหีม     -
156
   482730121
   นาย บุญประสิทธิ์ เมืองจันทร์     -
155
   502702322
   นาง สุขใจ แสงอรุณ     -
154
   494802118
   นาง ณัฏฐิณี สวัสดิภิรมย์     -
153
   482730233
   นาย ไพบูลย์ โวหาร     -
152
   503702234
   นางสาว สุพิศ แก้วอุดม     -
151
   481757107
   นางสาว ธวัลรัตน์ นพวงศ์     -
150
   504802131
   นาย สุวัธชัย ไทยเจริญ     -
149
   481753114
   นางสาว นวรัตน์ นวศิริกุล     -
148
   482730252
   นาย สมชาย สุขศรี     -
147
   481755133
   นางสาว อนงค์นาฎ นวลวิจิตร     -
146
   482730257
   นาย สามารถ พลายชนะ     -
145
   502702329
   นางสาว อ่อนจันทร์ โพธิ์เงิน     -
144
   504702315
   นางสาว ปิยนุช บัวเกตุ     -
143
   482730215
   นางสาว ฐติมา จำปาดะ     -
142
   504702217
   นางสาว เพ็ญศรี คหะวงษ์     -
141
   481757123
   นางสาว มาเรีย คำแก้ว     -
140
   502702426
   นาง วัชราพร ตั้งธีระสุนันท์     -
139
   481757126
   นางสาว รุ่งทิวา คงจันทร์     -
138
   481757106
   นาย จักราวุธ สังวร     -
137
   502802131
   นาง วริยา วิมุตจินดา     -
136
   481753103
   นางสาว กัญญารัตน์ แสนเสนาะ     -
135
   504702235
   นาย วิโรจน์ มาศโอสถ     -
134
   481757303
   นาย เกียรติศักดิ์ หวันหยี     -
133
   502802136
   นางสาว ศวกร เกดุก     -
132
   502702404
   นาย จักรี บัวแต่งตันสกุล     -
131
   482730209
   นางสาว จิราพร กิ่งแก้ว     -
130
   502702319
   นาง สมชนก ศิริกุล     -
129
   481755108
   นางสาว จิราภรณ์ ระงับทุกข์     -
128
   482730318
   นาย ทินกร คงรงค์     -
127
   504702225
   สิบตำรวจเอก สหพันธ์ สุวรรณมณี     -
126
   482730228
   นาย บุญเลิศ ตัณฑเวส     -
125
   504702341
   นางสาว สุจิตรา ขาวสะอาด     -
124
   502702301
   นางสาว ณัฐธิดา แก้วชนะ     -
123
   482730336
   นาง ไพลินท์ โอ่งชิต     -
122
   481757336
   นาย สุภาพ ประชา     -
121
   502702412
   นางสาว ธัญชนก ชัยยศ     -
120
   482757239
   จ่าสิบตำรวจ สุวิทย์ เกษตรกาลาม์     -
119
   482730143
   นาย สมโชค คำมี     -
118
   472757258
   นาย อนุพงค์ อาจกิจ     -
117
   503702214
   นาย บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ     -
116
   482730259
   นาย สายัณห์ คงพัฒน์     -
115
   502802149
   นาย อัครเดช อ่อนคง     -
114
   481753138
   นางสาว อุบลรัตน์ เสงี่ยม     -
113
   482730208
   นาย จักรพงษ์ เพ็ชรเกลี้ยง     -
112
   481757321
   นางสาว พวินดา ซุ่นสั้น     -
111
   482757121
   จ่าสิบตำรวจ ไพบูลย์ ทองชั่ง     -
110
   504702218
   นางสาว มาลินี เจ๊ะหมาด     -
109
   502702314
   นาย วินัย เภาวิเศษ     -
108
   482757128
   ดาบตำรวจ รุ่งพิรุณ แก้วน้อย     -
107
   504702201
   นางสาว กชกร ลิ่มบุตร     -
106
   504702323
   นางสาว วลีรัตน์ เมืองพรหม     -
105
   482757111
   นาย กันตพัฒน์ มากเพชร     -
104
   481757442
   นางสาว วิไลพร กองเอียด     -
103
   504802139
   นาย ไกรสิทธิ์ ช่วยบำรุง     -
102
   504702327
   นาย ศักดา คลองยวน     -
101
   482730108
   นางสาว จิราภรณ์ เอียดนุ่น     -
100
   472757249
   นาย สมชาย อุดม     -
99
   481757108
   นางสาว จิรารัตน์ ช่องรักษ์     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต