รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   482730128
   นาง พัชรา สกฤดิพันธ์     -
197
   481757442
   นางสาว วิไลพร กองเอียด     -
196
   504802139
   นาย ไกรสิทธิ์ ช่วยบำรุง     -
195
   482730339
   นาง ราตรี สุขโหตุ     -
194
   504702327
   นาย ศักดา คลองยวน     -
193
   482730247
   นาย ศิริ ยกทอง     -
192
   472757249
   นาย สมชาย อุดม     -
191
   481757108
   นางสาว จิรารัตน์ ช่องรักษ์     -
190
   482730357
   นางสาว สรินทร์ทิพย์ โพชนาธาร     -
189
   481757231
   นาย สันติชัย หมัดแสละ     -
188
   503702206
   นาย ชนะ เพ็ชรทิพย์     -
187
   502702323
   นาย สุชน ยิ้มแก้ว     -
186
   503702208
   นาย ณัฐพงษ์ เขาบาท     -
185
   504802129
   นางสาว สุภาภรณ์ มหาสวัสดิ์     -
184
   504702333
   นาย อภิชาติ เอ่งฉ้วน     -
183
   481753216
   นางสาว บุปผา เนาว์ไพร     -
182
   502802121
   นาย ประเสริฐ ลิ้นทอง     -
181
   502802151
   นางสาว อุมาภรณ์ รักใหม่     -
180
   481757219
   นาย ปิยะพงษ์ บ้านนบ     -
179
   482730326
   นางสาว ประนอม ภิศทอง     -
178
   504802113
   นาย ไพรัตน์ เรืองอร่าม     -
177
   482730104
   นาย จารึก ทองสุวรรณ     -
176
   493702217
   นางสาว มาวิณี ชีวโชติ     -
175
   481757325
   นางสาว ลักขณา อิสลาม     -
174
   482730315
   นาย โชติ ณิชากรพงศ์     -
173
   481753220
   นางสาว เรวดี กำไลทอง     -
172
   481753101
   นางสาว กนกกาญจน์ มากผล     -
171
   482730231
   นาย พิศาล บุญสบ     -
170
   481753225
   นางสาว วิไลวรรณ ทองเกิด     -
169
   481757329
   นาย ศักดา ปานแก้ว     -
168
   481755105
   นางสาว จันทร์จิรา โสมสง     -
167
   482730248
   นาย ศิริกร พลายชนะ     -
166
   503702229
   นาย สมโชค พุทธรักษ์     -
165
   481757408
   นางสาว จีระนุช ศรีวิเชียร     -
164
   482730150
   นาย สฤษดิ์ ซื่อตรง     -
163
   482730162
   นาย อมร อินทรเจริญ     -
162
   504702330
   นาย สุชา วันศุกร์     -
161
   481757312
   นาย ณัฐพงษ์ ธีรภาพพงศ์พันธ์     -
160
   481755128
   นางสาว สุภาวดี แสงอรุณ     -
159
   502702433
   นาย เสถียร ปิ่นเทศ     -
158
   481753214
   นางสาว นารีรัตน์ ทองลิ่ม     -
157
   481757435
   นาย อภิชิต ซื่อพิทักษ์พงศ์     -
156
   504702212
   นางสาว บุษบา เนื้อดำ     -
155
   502702436
   นาง อัญญรัตน์ นวลสาย     -
154
   481757118
   นางสาว ปราณี รักชาติ     -
153
   504702340
   นาย อุสมาน ทิ้งอีด     -
152
   481757423
   นาย ปิยะพงษ์ หกสี่     -
151
   482730154
   นาย สุชาติ กะเตื้องงาน     -
150
   481757323
   นางสาว พัชรี เกตุแก้ว     -
149
   504802114
   นาย ไพโรจน์ บุญคง     -
148
   481757223
   นาย มาหามะ เจะซิ     -
147
   482730216
   นาย ณรงค์ ต่างจิตร     -
146
   481757225
   นางสาว โรสมีนา เจะมะ     -
145
   502702401
   นาง กนกภรณ์ แกว่นกสิกร     -
144
   482730120
   นาย บุญเติม วิมลพันธุ์     -
143
   504802117
   นาย วัชระ ละงู     -
142
   502802102
   นางสาว กัลยาพร วิเชียรบรรณ     -
141
   482757226
   สิบตำรวจตรี วิวัฒน์ โรจนกวินพันธ์     -
140
   481757404
   นาย ขจรศักดิ์ อาขุบุตร     -
139
   482730341
   นางสาว วลัยพร อ่อนศรีโรจน์     -
138
   481757306
   นางสาว จันทร์จิรา อนันต์     -
137
   482730249
   นาย ศุภชัย คงนิล     -
136
   482757229
   สิบตำรวจเอก สมนึก หนูทอง     -
135
   504702308
   นางสาว จุฑาทิพย์ หลีเห้ง     -
134
   471757231
   นาย สามีอุง เจ๊ะยะ     -
133
   481724106
   นางสาว ชนิดา ผกามาศ     -
132
   482730267
   นาย อรรถพร พฤกษ์สุวรรณ     -
131
   481753128
   นางสาว สุฑาทิพย์ จันทร์เจริญ     -
130
   481757207
   นางสาว ดวงพร สินทะเล     -
129
   481753131
   นางสาว สุมาลี คงทรัพย์     -
128
   482802112
   จ่าเอก ธีรพงษ์ ทัศนิยม     -
127
   502702434
   นาย เสริมพงศ์ พิชัยดี     -
126
   504702210
   นางสาว น้ำอ้อย ขาวล้วน     -
125
   481757339
   นาย อภิเดช ยูโซะ     -
124
   502802144
   นางสาว อัญมณี ฉั่วเจริญ     -
123
   481757421
   นางสาว ปราณี สว่างวัน     -
122
   503702217
   นางสาว ปิยะรัตน์ วงศ์ชู     -
121
   482730370
   นางสาว อลิษา พรหมศรี     -
120
   481753121
   นางสาว พัชรี เสนา     -
119
   504702317
   นาง ฟารีดา น้ำใส     -
118
   482730106
   นาย จำนงข์ นักฟ้อน     -
117
   482757125
   ดาบตำรวจ ยะกุบ หมานหยะ     -
116
   482730316
   นาง ดวงเพ็ญ พรหมศร     -
115
   481757127
   นางสาว ฤทัยรัตน์ จีนนำหน้า     -
114
   494802102
   นาย กนกศักดิ์ ตันตาปกุล     -
113
   482730227
   นาย บุญธรรม กลีบจำปี     -
112
   481753223
   นางสาว วัชรีพร เพ็ญนวลออง     -
111
   504702304
   นาง กาญจนา บุตรกริม     -
110
   482730130
   นาย พีรยุทธ์ มาตรักษา     -
109
   503702224
   นาย วิษณุ แก้วชิต     -
108
   481757304
   นางสาว ขนิษฐา สุสัมฤทธิ์     -
107
   482730239
   นางสาว วาสนา นาคดำ     -
106
   481757330
   นางสาว ศิรินภา จันทสิงห์     -
105
   481755106
   นางสาว จันทร์ทิพย์ จิตรแก้ว     -
104
   482730351
   นาย ศุภชัย บุญญแพทย์     -
103
   504802123
   นาย สมบัติ พิสุทธิ์ชลธี     -
102
   481757109
   นางสาว จุฑามาศ น้ำสงวน     -
101
   482730255
   นาย สาธิต รอดผล     -
100
   504802126
   นาง สายใจ สุทธิ์มี     -
99
   482757206
   จ่าสิบตำรวจ ชวลิต เผือกสม     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต