รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   504702317
   นาง ฟารีดา น้ำใส     -
197
   482730106
   นาย จำนงข์ นักฟ้อน     -
196
   482757125
   ดาบตำรวจ ยะกุบ หมานหยะ     -
195
   482730316
   นาง ดวงเพ็ญ พรหมศร     -
194
   481757127
   นางสาว ฤทัยรัตน์ จีนนำหน้า     -
193
   494802102
   นาย กนกศักดิ์ ตันตาปกุล     -
192
   482730227
   นาย บุญธรรม กลีบจำปี     -
191
   481753124
   นาย วัฒนะ หัวเขา     -
190
   481757402
   นางสาว กาบแก้ว บริมาตุ     -
189
   482730131
   นางสาว เพียงอัมพร พันธกิจ     -
188
   502802132
   นาย วิสิทธิ์ เอกบัว     -
187
   502802105
   นางสาว ขวัญชนก จินดาพล     -
186
   482730241
   นาย วิจักษณ์ จิรพันธ์พิเชษฐ์     -
185
   481755123
   นางสาว ศิริพร จิตรนาวี     -
184
   502702405
   นางสาว จันทรา โคกะทิง     -
183
   482730251
   นาย สมควร รักเกื้อ     -
182
   502802139
   นาย สมบูรณ์ ประสารพันธุ์     -
181
   481757110
   นางสาว จุฑารัตน์ น้ำสงวน     -
180
   482730256
   นาย สามารถ ขนาดผล     -
179
   502702431
   นาย สายชล ผลาการ     -
178
   504702309
   นาย ชัยทัต ยาตา     -
177
   482730165
   นาย อัครพล เพ็ชร์เล็ก     -
176
   481757233
   นาย สุทธสิทธิ์ ร่วมเจริญ     -
175
   481753110
   นางสาว ดารุณี บุตรเต้     -
174
   504802137
   นาย สุรชัย มีความสุข     -
173
   503702211
   นาย ธีรยุทธ ไพศาลกุลอารยะ     -
172
   502802116
   นาย นิคม เรืองประกอบกิจ     -
171
   504802133
   นาย อภินันท์ เป๋าเงิน     -
170
   481757318
   นางสาว เบญจพร รุ่งแจ้ง     -
169
   504802134
   นาย อับดลมนับ ลูกหยี     -
168
   482757215
   สิบตำรวจเอก ปราสาท ชุ่มชื่น     -
167
   482757116
   นางสาว ปิยะวรรณ ศรีพลอย     -
166
   481757324
   นางสาว พิจิตรา ตันติวัชรพันธุ์     -
165
   481753122
   นางสาว ภัสรา ชูสุข     -
164
   482730107
   นาย จิรศักดิ์ หาญอนุพงศ์     -
163
   502702312
   นาย ยุทธพร กลับอำไพ     -
162
   502702222
   นาย วีระศักดิ์ สาระพร     -
161
   482730113
   นาย ทรงวุฒิ หงษ์หยก     -
160
   481757101
   นางสาว กรกช กลั่นนุรักษ์     -
159
   482730121
   นาย บุญประสิทธิ์ เมืองจันทร์     -
158
   481757427
   นางสาว วันทนีย์ ชูร่วง     -
157
   504802101
   นาย กำธร ชาญน้ำ     -
156
   482730233
   นาย ไพบูลย์ โวหาร     -
155
   502802133
   นาย วีระพล โชติเศรษฐพันธุ์     -
154
   502702201
   นางสาว ขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์     -
153
   502702430
   นางสาว ศิริลักษณ์ จันทร์รัตน์     -
152
   481724105
   นางสาว จันทิมา จวนกี้     -
151
   482730252
   นาย สมชาย สุขศรี     -
150
   481757203
   นางสาว จุฑารัตน์ ผลพนัก     -
149
   482730257
   นาย สามารถ พลายชนะ     -
148
   504702329
   นาง สาลินี เกกินะ     -
147
   481757136
   นาย สุทัศน์ จันทรมาศ     -
146
   482757208
   นาย เดชา สาเหล่     -
145
   481755130
   นาย สุรเชษฐ์ เชาวพ้อง     -
144
   502802115
   นาย ธีรยุทธ สุขเกิด     -
143
   504702230
   นางสาว เสาวณี รัฐพร     -
142
   504702312
   นางสาว นิติพร คำอ้อ     -
141
   481757436
   นาย อภินันท์ เหมราช     -
140
   481757342
   นาย อ๊าท วงศ์พิทักษ์ลำเนา     -
139
   502702307
   นางสาว ปริญา แก่นจันทร์     -
138
   504802135
   นาย เอกลักษณ์ คล้ายบุตร     -
137
   482757225
   นาย เผด็จศักดิ์ พงษ์สมบัติ     -
136
   482730153
   นางสาว สิริพร ชัยทอง     -
135
   502702419
   นางสาว พิชญ์อนงค์ โพธิบัลลังก์     -
134
   503702220
   นาย ภาคภูมิ พิชัยรัตน์     -
133
   482730209
   นางสาว จิราพร กิ่งแก้ว     -
132
   504802116
   นาง ยุพดี ยิ่งคำนึง     -
131
   482757117
   สิบตำรวจเอก พยงค์ ทิพย์สมบัติ     -
130
   482730318
   นาย ทินกร คงรงค์     -
129
   504702221
   นาง ลัดดา ปากบารา     -
128
   504702301
   นางสาว กรกนก ช้างน้ำ     -
127
   482730228
   นาย บุญเลิศ ตัณฑเวส     -
126
   504702306
   นางสาว กิ่งทอง ถิ่นเขาต่อ     -
125
   482730336
   นาง ไพลินท์ โอ่งชิต     -
124
   502702315
   นางสาว วีระยา ปิดประสาร     -
123
   481757116
   นางสาว เขมนิกา รักช้าง     -
122
   481757331
   นางสาว ศิริวิภา เจริญสุข     -
121
   504802104
   นางสาว จารีย์ สุขกาย     -
120
   482730143
   นาย สมโชค คำมี     -
119
   503702228
   นางสาว สมฤดี เดชอรัญ     -
118
   481757307
   นางสาว จุฑารัตน์ เพชรฉวาง     -
117
   482730259
   นาย สายัณห์ คงพัฒน์     -
116
   481757334
   นางสาว สาวิตรี ชูชาติ     -
115
   502702409
   นาย ชาติชาย เชื้อชิต     -
114
   504802128
   นาย สุทิน เกบุตร     -
113
   481757414
   นาย ทรงพล สร้อยทอง     -
112
   481757142
   นาย สุรพันธ์ นิลวิจิตร     -
111
   481757315
   นาย ธีรยุทธ อินทร์ศรีทอง     -
110
   481757114
   นาย นิพัทธ์ บุญชู     -
109
   481757419
   นาย ปกรณ์ ศรีไตรรัตน์     -
108
   481757240
   นางสาว อาภาศิริ มโนไพสิฐ     -
107
   481757422
   นาย ปรีชา ลาวัลย์     -
106
   504802136
   นาย เอกวิทย์ ขาวเล็ก     -
105
   481757320
   นาย พชร ตันติวัชรพันธุ์     -
104
   482730201
   นาง กมลรัตน์ บุญเรือง     -
103
   482757242
   จ่าเอก ภานุพงศ์ ภูตานนท์     -
102
   482730108
   นางสาว จิราภรณ์ เอียดนุ่น     -
101
   504702320
   นางสาว เยาวลักษณ์ ภักดีสังข์     -
100
   504702226
   นาย สายันต์ ยศขุน     -
99
   482730218
   นาย ทินกร ท่อทิพย์     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต