รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   504702330
   นาย สุชา วันศุกร์     -
197
   481757312
   นาย ณัฐพงษ์ ธีรภาพพงศ์พันธ์     -
196
   504802129
   นางสาว สุภาภรณ์ มหาสวัสดิ์     -
195
   504702333
   นาย อภิชาติ เอ่งฉ้วน     -
194
   481753216
   นางสาว บุปผา เนาว์ไพร     -
193
   502802121
   นาย ประเสริฐ ลิ้นทอง     -
192
   502802151
   นางสาว อุมาภรณ์ รักใหม่     -
191
   481757219
   นาย ปิยะพงษ์ บ้านนบ     -
190
   482730326
   นางสาว ประนอม ภิศทอง     -
189
   504802114
   นาย ไพโรจน์ บุญคง     -
188
   481757223
   นาย มาหามะ เจะซิ     -
187
   482730216
   นาย ณรงค์ ต่างจิตร     -
186
   481757225
   นางสาว โรสมีนา เจะมะ     -
185
   502702401
   นาง กนกภรณ์ แกว่นกสิกร     -
184
   482730120
   นาย บุญเติม วิมลพันธุ์     -
183
   504802117
   นาย วัชระ ละงู     -
182
   502802102
   นางสาว กัลยาพร วิเชียรบรรณ     -
181
   482757226
   สิบตำรวจตรี วิวัฒน์ โรจนกวินพันธ์     -
180
   481757404
   นาย ขจรศักดิ์ อาขุบุตร     -
179
   482730341
   นางสาว วลัยพร อ่อนศรีโรจน์     -
178
   481757306
   นางสาว จันทร์จิรา อนันต์     -
177
   482730249
   นาย ศุภชัย คงนิล     -
176
   482757229
   สิบตำรวจเอก สมนึก หนูทอง     -
175
   504702308
   นางสาว จุฑาทิพย์ หลีเห้ง     -
174
   471757231
   นาย สามีอุง เจ๊ะยะ     -
173
   481724106
   นางสาว ชนิดา ผกามาศ     -
172
   482730267
   นาย อรรถพร พฤกษ์สุวรรณ     -
171
   481753128
   นางสาว สุฑาทิพย์ จันทร์เจริญ     -
170
   481757207
   นางสาว ดวงพร สินทะเล     -
169
   481755128
   นางสาว สุภาวดี แสงอรุณ     -
168
   502702433
   นาย เสถียร ปิ่นเทศ     -
167
   481753214
   นางสาว นารีรัตน์ ทองลิ่ม     -
166
   481757435
   นาย อภิชิต ซื่อพิทักษ์พงศ์     -
165
   504702212
   นางสาว บุษบา เนื้อดำ     -
164
   502702436
   นาง อัญญรัตน์ นวลสาย     -
163
   481757118
   นางสาว ปราณี รักชาติ     -
162
   504702340
   นาย อุสมาน ทิ้งอีด     -
161
   481757423
   นาย ปิยะพงษ์ หกสี่     -
160
   482730154
   นาย สุชาติ กะเตื้องงาน     -
159
   481757323
   นางสาว พัชรี เกตุแก้ว     -
158
   504702317
   นาง ฟารีดา น้ำใส     -
157
   482730106
   นาย จำนงข์ นักฟ้อน     -
156
   482757125
   ดาบตำรวจ ยะกุบ หมานหยะ     -
155
   482730316
   นาง ดวงเพ็ญ พรหมศร     -
154
   481757127
   นางสาว ฤทัยรัตน์ จีนนำหน้า     -
153
   494802102
   นาย กนกศักดิ์ ตันตาปกุล     -
152
   482730227
   นาย บุญธรรม กลีบจำปี     -
151
   481753223
   นางสาว วัชรีพร เพ็ญนวลออง     -
150
   504702304
   นาง กาญจนา บุตรกริม     -
149
   482730130
   นาย พีรยุทธ์ มาตรักษา     -
148
   503702224
   นาย วิษณุ แก้วชิต     -
147
   481757304
   นางสาว ขนิษฐา สุสัมฤทธิ์     -
146
   482730239
   นางสาว วาสนา นาคดำ     -
145
   481757330
   นางสาว ศิรินภา จันทสิงห์     -
144
   481755106
   นางสาว จันทร์ทิพย์ จิตรแก้ว     -
143
   482730351
   นาย ศุภชัย บุญญแพทย์     -
142
   504802123
   นาย สมบัติ พิสุทธิ์ชลธี     -
141
   481757109
   นางสาว จุฑามาศ น้ำสงวน     -
140
   482730255
   นาย สาธิต รอดผล     -
139
   504802126
   นาง สายใจ สุทธิ์มี     -
138
   482757206
   จ่าสิบตำรวจ ชวลิต เผือกสม     -
137
   481757432
   นางสาว สุติมา คงขำ     -
136
   502702302
   นางสาว ดวงฤดี ทะนะมาศ     -
135
   481753131
   นางสาว สุมาลี คงทรัพย์     -
134
   482802112
   จ่าเอก ธีรพงษ์ ทัศนิยม     -
133
   502702434
   นาย เสริมพงศ์ พิชัยดี     -
132
   504702210
   นางสาว น้ำอ้อย ขาวล้วน     -
131
   481757339
   นาย อภิเดช ยูโซะ     -
130
   502802144
   นางสาว อัญมณี ฉั่วเจริญ     -
129
   481757421
   นางสาว ปราณี สว่างวัน     -
128
   503702217
   นางสาว ปิยะรัตน์ วงศ์ชู     -
127
   482730370
   นางสาว อลิษา พรหมศรี     -
126
   481753121
   นางสาว พัชรี เสนา     -
125
   481753122
   นางสาว ภัสรา ชูสุข     -
124
   482730107
   นาย จิรศักดิ์ หาญอนุพงศ์     -
123
   502702312
   นาย ยุทธพร กลับอำไพ     -
122
   502702222
   นาย วีระศักดิ์ สาระพร     -
121
   482730113
   นาย ทรงวุฒิ หงษ์หยก     -
120
   481757101
   นางสาว กรกช กลั่นนุรักษ์     -
119
   482730121
   นาย บุญประสิทธิ์ เมืองจันทร์     -
118
   481753124
   นาย วัฒนะ หัวเขา     -
117
   481757402
   นางสาว กาบแก้ว บริมาตุ     -
116
   482730131
   นางสาว เพียงอัมพร พันธกิจ     -
115
   502802132
   นาย วิสิทธิ์ เอกบัว     -
114
   502802105
   นางสาว ขวัญชนก จินดาพล     -
113
   482730241
   นาย วิจักษณ์ จิรพันธ์พิเชษฐ์     -
112
   481755123
   นางสาว ศิริพร จิตรนาวี     -
111
   502702405
   นางสาว จันทรา โคกะทิง     -
110
   482730251
   นาย สมควร รักเกื้อ     -
109
   502802139
   นาย สมบูรณ์ ประสารพันธุ์     -
108
   481757110
   นางสาว จุฑารัตน์ น้ำสงวน     -
107
   482730256
   นาย สามารถ ขนาดผล     -
106
   502702431
   นาย สายชล ผลาการ     -
105
   504702309
   นาย ชัยทัต ยาตา     -
104
   482730165
   นาย อัครพล เพ็ชร์เล็ก     -
103
   481757233
   นาย สุทธสิทธิ์ ร่วมเจริญ     -
102
   481753110
   นางสาว ดารุณี บุตรเต้     -
101
   504802137
   นาย สุรชัย มีความสุข     -
100
   503702211
   นาย ธีรยุทธ ไพศาลกุลอารยะ     -
99
   502802116
   นาย นิคม เรืองประกอบกิจ     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต