รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   502702431
   นาย สายชล ผลาการ     -
197
   504702309
   นาย ชัยทัต ยาตา     -
196
   482730165
   นาย อัครพล เพ็ชร์เล็ก     -
195
   481757233
   นาย สุทธสิทธิ์ ร่วมเจริญ     -
194
   481753110
   นางสาว ดารุณี บุตรเต้     -
193
   504802137
   นาย สุรชัย มีความสุข     -
192
   503702211
   นาย ธีรยุทธ ไพศาลกุลอารยะ     -
191
   502802116
   นาย นิคม เรืองประกอบกิจ     -
190
   504802133
   นาย อภินันท์ เป๋าเงิน     -
189
   481757318
   นางสาว เบญจพร รุ่งแจ้ง     -
188
   481757342
   นาย อ๊าท วงศ์พิทักษ์ลำเนา     -
187
   502702307
   นางสาว ปริญา แก่นจันทร์     -
186
   504802135
   นาย เอกลักษณ์ คล้ายบุตร     -
185
   482757225
   นาย เผด็จศักดิ์ พงษ์สมบัติ     -
184
   482730153
   นางสาว สิริพร ชัยทอง     -
183
   502702419
   นางสาว พิชญ์อนงค์ โพธิบัลลังก์     -
182
   503702220
   นาย ภาคภูมิ พิชัยรัตน์     -
181
   482730209
   นางสาว จิราพร กิ่งแก้ว     -
180
   504802116
   นาง ยุพดี ยิ่งคำนึง     -
179
   482757117
   สิบตำรวจเอก พยงค์ ทิพย์สมบัติ     -
178
   482730318
   นาย ทินกร คงรงค์     -
177
   504702221
   นาง ลัดดา ปากบารา     -
176
   504702301
   นางสาว กรกนก ช้างน้ำ     -
175
   482730228
   นาย บุญเลิศ ตัณฑเวส     -
174
   481757427
   นางสาว วันทนีย์ ชูร่วง     -
173
   504802101
   นาย กำธร ชาญน้ำ     -
172
   482730233
   นาย ไพบูลย์ โวหาร     -
171
   502802133
   นาย วีระพล โชติเศรษฐพันธุ์     -
170
   502702201
   นางสาว ขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์     -
169
   502702430
   นางสาว ศิริลักษณ์ จันทร์รัตน์     -
168
   481724105
   นางสาว จันทิมา จวนกี้     -
167
   482730252
   นาย สมชาย สุขศรี     -
166
   481757203
   นางสาว จุฑารัตน์ ผลพนัก     -
165
   482730257
   นาย สามารถ พลายชนะ     -
164
   504702329
   นาง สาลินี เกกินะ     -
163
   481757136
   นาย สุทัศน์ จันทรมาศ     -
162
   482757208
   นาย เดชา สาเหล่     -
161
   481755130
   นาย สุรเชษฐ์ เชาวพ้อง     -
160
   502802115
   นาย ธีรยุทธ สุขเกิด     -
159
   504702230
   นางสาว เสาวณี รัฐพร     -
158
   504702312
   นางสาว นิติพร คำอ้อ     -
157
   481757436
   นาย อภินันท์ เหมราช     -
156
   481757240
   นางสาว อาภาศิริ มโนไพสิฐ     -
155
   481757422
   นาย ปรีชา ลาวัลย์     -
154
   504802136
   นาย เอกวิทย์ ขาวเล็ก     -
153
   481757320
   นาย พชร ตันติวัชรพันธุ์     -
152
   482730201
   นาง กมลรัตน์ บุญเรือง     -
151
   482757242
   จ่าเอก ภานุพงศ์ ภูตานนท์     -
150
   482730108
   นางสาว จิราภรณ์ เอียดนุ่น     -
149
   504702320
   นางสาว เยาวลักษณ์ ภักดีสังข์     -
148
   504702226
   นาย สายันต์ ยศขุน     -
147
   482730218
   นาย ทินกร ท่อทิพย์     -
146
   504702322
   นางสาว ลัดดาวรรณ บำรุง     -
145
   481757102
   นางสาว กรกนก ปานสุวรรณ     -
144
   482730306
   นางสาว ปทิตตา ชำนาญธุระกิจ     -
143
   504702306
   นางสาว กิ่งทอง ถิ่นเขาต่อ     -
142
   482730336
   นาง ไพลินท์ โอ่งชิต     -
141
   502702315
   นางสาว วีระยา ปิดประสาร     -
140
   481757116
   นางสาว เขมนิกา รักช้าง     -
139
   481757331
   นางสาว ศิริวิภา เจริญสุข     -
138
   504802104
   นางสาว จารีย์ สุขกาย     -
137
   482730143
   นาย สมโชค คำมี     -
136
   503702228
   นางสาว สมฤดี เดชอรัญ     -
135
   481757307
   นางสาว จุฑารัตน์ เพชรฉวาง     -
134
   482730259
   นาย สายัณห์ คงพัฒน์     -
133
   481757334
   นางสาว สาวิตรี ชูชาติ     -
132
   502702409
   นาย ชาติชาย เชื้อชิต     -
131
   504802128
   นาย สุทิน เกบุตร     -
130
   481757414
   นาย ทรงพล สร้อยทอง     -
129
   481757142
   นาย สุรพันธ์ นิลวิจิตร     -
128
   481757315
   นาย ธีรยุทธ อินทร์ศรีทอง     -
127
   481757114
   นาย นิพัทธ์ บุญชู     -
126
   481757419
   นาย ปกรณ์ ศรีไตรรัตน์     -
125
   481757319
   นางสาว ปรียาวัลย์ กาหลง     -
124
   482757146
   นาย เอกสิทธิ์ หงษ์ยศ     -
123
   503702218
   นาย พยุงศักดิ์ บัวขำ     -
122
   482757202
   ดาบตำรวจ พิตตินันท์ สังข์ทอง     -
121
   502702309
   นาง ภารดี แสนพล     -
120
   482730310
   นาย จีรวุฒิ วิชาคุณ     -
119
   482757223
   นาย รักศิล ชูน้อย     -
118
   502702324
   นาย สุพรรณ จำปาสิทธิ์     -
117
   482730114
   นางสาว ธนัชชา รภภักดิ์     -
116
   503702222
   นาง ลำภู ชูกร     -
115
   482730123
   นาง ประภัสสร สุวรรณกายี     -
114
   482757133
   นาย วัลลภ พลพฤกษ์     -
113
   481757103
   นาย กิตติพงศ์ ยุพาภรณ์โสภา     -
112
   482730320
   นาง ภาทรงศิริ สีวิสุทธิ     -
111
   481757130
   นาย วีระศักดิ์ บุญลือเลิศ     -
110
   481753104
   นางสาว คณิตา อุสมา     -
109
   502702406
   นาย จารึก จันทะกูล     -
108
   482730144
   นาย สมนึก หลิมธนกุล     -
107
   504702223
   นาย สมศักดิ์ เกบุตร     -
106
   502702408
   นาง จุรารักษ์ กุมกาญจนะ     -
105
   482730155
   นาย สุชาติ อยู่เย็น     -
104
   482757108
   นางสาว ชาลินี ประจำเมือง     -
103
   482730371
   นาย อาจินต์ ประทุมรัตน์     -
102
   502802145
   นาย สุเทพ เอนกธรรมพินิจ     -
101
   504702310
   นาง ทรรศนีย์ หล่อสุพรรณพร     -
100
   494802125
   นาย ธีรวุฒิ เป็ดทอง     -
99
   471757217
   นางสาว นิภาพร จันทร์คง     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต