รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   481724106
   นางสาว ชนิดา ผกามาศ     -
197
   482730162
   นาย อมร อินทรเจริญ     -
196
   481753128
   นางสาว สุฑาทิพย์ จันทร์เจริญ     -
195
   481757207
   นางสาว ดวงพร สินทะเล     -
194
   481755128
   นางสาว สุภาวดี แสงอรุณ     -
193
   502702433
   นาย เสถียร ปิ่นเทศ     -
192
   481753214
   นางสาว นารีรัตน์ ทองลิ่ม     -
191
   481757435
   นาย อภิชิต ซื่อพิทักษ์พงศ์     -
190
   504702212
   นางสาว บุษบา เนื้อดำ     -
189
   502702436
   นาง อัญญรัตน์ นวลสาย     -
188
   481757118
   นางสาว ปราณี รักชาติ     -
187
   503702217
   นางสาว ปิยะรัตน์ วงศ์ชู     -
186
   482730370
   นางสาว อลิษา พรหมศรี     -
185
   481753121
   นางสาว พัชรี เสนา     -
184
   504702317
   นาง ฟารีดา น้ำใส     -
183
   482757125
   ดาบตำรวจ ยะกุบ หมานหยะ     -
182
   482730216
   นาย ณรงค์ ต่างจิตร     -
181
   481757127
   นางสาว ฤทัยรัตน์ จีนนำหน้า     -
180
   494802102
   นาย กนกศักดิ์ ตันตาปกุล     -
179
   482730120
   นาย บุญเติม วิมลพันธุ์     -
178
   481753223
   นางสาว วัชรีพร เพ็ญนวลออง     -
177
   504702304
   นาง กาญจนา บุตรกริม     -
176
   503702224
   นาย วิษณุ แก้วชิต     -
175
   481757304
   นางสาว ขนิษฐา สุสัมฤทธิ์     -
174
   482730341
   นางสาว วลัยพร อ่อนศรีโรจน์     -
173
   481757330
   นางสาว ศิรินภา จันทสิงห์     -
172
   481755106
   นางสาว จันทร์ทิพย์ จิตรแก้ว     -
171
   482730249
   นาย ศุภชัย คงนิล     -
170
   504802123
   นาย สมบัติ พิสุทธิ์ชลธี     -
169
   481757109
   นางสาว จุฑามาศ น้ำสงวน     -
168
   504802126
   นาง สายใจ สุทธิ์มี     -
167
   482757206
   จ่าสิบตำรวจ ชวลิต เผือกสม     -
166
   482730267
   นาย อรรถพร พฤกษ์สุวรรณ     -
165
   481757432
   นางสาว สุติมา คงขำ     -
164
   502702302
   นางสาว ดวงฤดี ทะนะมาศ     -
163
   481753131
   นางสาว สุมาลี คงทรัพย์     -
162
   482802112
   จ่าเอก ธีรพงษ์ ทัศนิยม     -
161
   502702434
   นาย เสริมพงศ์ พิชัยดี     -
160
   504702210
   นางสาว น้ำอ้อย ขาวล้วน     -
159
   481757339
   นาย อภิเดช ยูโซะ     -
158
   502802144
   นางสาว อัญมณี ฉั่วเจริญ     -
157
   481757421
   นางสาว ปราณี สว่างวัน     -
156
   482757116
   นางสาว ปิยะวรรณ ศรีพลอย     -
155
   481757324
   นางสาว พิจิตรา ตันติวัชรพันธุ์     -
154
   481753122
   นางสาว ภัสรา ชูสุข     -
153
   482730106
   นาย จำนงข์ นักฟ้อน     -
152
   502702312
   นาย ยุทธพร กลับอำไพ     -
151
   502702222
   นาย วีระศักดิ์ สาระพร     -
150
   482730316
   นาง ดวงเพ็ญ พรหมศร     -
149
   481757101
   นางสาว กรกช กลั่นนุรักษ์     -
148
   482730227
   นาย บุญธรรม กลีบจำปี     -
147
   481753124
   นาย วัฒนะ หัวเขา     -
146
   481757402
   นางสาว กาบแก้ว บริมาตุ     -
145
   482730130
   นาย พีรยุทธ์ มาตรักษา     -
144
   502802132
   นาย วิสิทธิ์ เอกบัว     -
143
   502802105
   นางสาว ขวัญชนก จินดาพล     -
142
   482730239
   นางสาว วาสนา นาคดำ     -
141
   481755123
   นางสาว ศิริพร จิตรนาวี     -
140
   502702405
   นางสาว จันทรา โคกะทิง     -
139
   482730351
   นาย ศุภชัย บุญญแพทย์     -
138
   502802139
   นาย สมบูรณ์ ประสารพันธุ์     -
137
   481757110
   นางสาว จุฑารัตน์ น้ำสงวน     -
136
   482730255
   นาย สาธิต รอดผล     -
135
   502702431
   นาย สายชล ผลาการ     -
134
   504702309
   นาย ชัยทัต ยาตา     -
133
   481757233
   นาย สุทธสิทธิ์ ร่วมเจริญ     -
132
   481753110
   นางสาว ดารุณี บุตรเต้     -
131
   504802137
   นาย สุรชัย มีความสุข     -
130
   503702211
   นาย ธีรยุทธ ไพศาลกุลอารยะ     -
129
   502802116
   นาย นิคม เรืองประกอบกิจ     -
128
   504802133
   นาย อภินันท์ เป๋าเงิน     -
127
   481757318
   นางสาว เบญจพร รุ่งแจ้ง     -
126
   504802134
   นาย อับดลมนับ ลูกหยี     -
125
   482757215
   สิบตำรวจเอก ปราสาท ชุ่มชื่น     -
124
   504802135
   นาย เอกลักษณ์ คล้ายบุตร     -
123
   482757225
   นาย เผด็จศักดิ์ พงษ์สมบัติ     -
122
   482730153
   นางสาว สิริพร ชัยทอง     -
121
   502702419
   นางสาว พิชญ์อนงค์ โพธิบัลลังก์     -
120
   503702220
   นาย ภาคภูมิ พิชัยรัตน์     -
119
   482730107
   นาย จิรศักดิ์ หาญอนุพงศ์     -
118
   504802116
   นาง ยุพดี ยิ่งคำนึง     -
117
   482757117
   สิบตำรวจเอก พยงค์ ทิพย์สมบัติ     -
116
   482730113
   นาย ทรงวุฒิ หงษ์หยก     -
115
   504702221
   นาง ลัดดา ปากบารา     -
114
   504702301
   นางสาว กรกนก ช้างน้ำ     -
113
   482730121
   นาย บุญประสิทธิ์ เมืองจันทร์     -
112
   481757427
   นางสาว วันทนีย์ ชูร่วง     -
111
   504802101
   นาย กำธร ชาญน้ำ     -
110
   482730131
   นางสาว เพียงอัมพร พันธกิจ     -
109
   502802133
   นาย วีระพล โชติเศรษฐพันธุ์     -
108
   502702201
   นางสาว ขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์     -
107
   482730241
   นาย วิจักษณ์ จิรพันธ์พิเชษฐ์     -
106
   502702430
   นางสาว ศิริลักษณ์ จันทร์รัตน์     -
105
   481724105
   นางสาว จันทิมา จวนกี้     -
104
   482730251
   นาย สมควร รักเกื้อ     -
103
   481757203
   นางสาว จุฑารัตน์ ผลพนัก     -
102
   482730256
   นาย สามารถ ขนาดผล     -
101
   504702329
   นาง สาลินี เกกินะ     -
100
   482730165
   นาย อัครพล เพ็ชร์เล็ก     -
99
   481757136
   นาย สุทัศน์ จันทรมาศ     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต