รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
198
   504702340
   นาย อุสมาน ทิ้งอีด     -
197
   481757423
   นาย ปิยะพงษ์ หกสี่     -
196
   482730154
   นาย สุชาติ กะเตื้องงาน     -
195
   481757323
   นางสาว พัชรี เกตุแก้ว     -
194
   504802114
   นาย ไพโรจน์ บุญคง     -
193
   481757223
   นาย มาหามะ เจะซิ     -
192
   482730305
   นาย จรัญ ไพจิตร     -
191
   481757225
   นางสาว โรสมีนา เจะมะ     -
190
   502702401
   นาง กนกภรณ์ แกว่นกสิกร     -
189
   482730213
   นาย เชวง เจี่ยสกุล     -
188
   504802117
   นาย วัชระ ละงู     -
187
   502802102
   นางสาว กัลยาพร วิเชียรบรรณ     -
186
   482730323
   นางสาว นิภาวรรณ แสงเลิศ     -
185
   503702224
   นาย วิษณุ แก้วชิต     -
184
   481757304
   นางสาว ขนิษฐา สุสัมฤทธิ์     -
183
   482730128
   นาง พัชรา สกฤดิพันธ์     -
182
   481757330
   นางสาว ศิรินภา จันทสิงห์     -
181
   481755106
   นางสาว จันทร์ทิพย์ จิตรแก้ว     -
180
   482730339
   นาง ราตรี สุขโหตุ     -
179
   504802123
   นาย สมบัติ พิสุทธิ์ชลธี     -
178
   481757109
   นางสาว จุฑามาศ น้ำสงวน     -
177
   482730247
   นาย ศิริ ยกทอง     -
176
   504802126
   นาง สายใจ สุทธิ์มี     -
175
   482757206
   จ่าสิบตำรวจ ชวลิต เผือกสม     -
174
   482730357
   นางสาว สรินทร์ทิพย์ โพชนาธาร     -
173
   481757432
   นางสาว สุติมา คงขำ     -
172
   502702302
   นางสาว ดวงฤดี ทะนะมาศ     -
171
   481753131
   นางสาว สุมาลี คงทรัพย์     -
170
   482802112
   จ่าเอก ธีรพงษ์ ทัศนิยม     -
169
   502702434
   นาย เสริมพงศ์ พิชัยดี     -
168
   504702210
   นางสาว น้ำอ้อย ขาวล้วน     -
167
   481757339
   นาย อภิเดช ยูโซะ     -
166
   502802144
   นางสาว อัญมณี ฉั่วเจริญ     -
165
   481757421
   นางสาว ปราณี สว่างวัน     -
164
   503702217
   นางสาว ปิยะรัตน์ วงศ์ชู     -
163
   482730370
   นางสาว อลิษา พรหมศรี     -
162
   481753121
   นางสาว พัชรี เสนา     -
161
   504702317
   นาง ฟารีดา น้ำใส     -
160
   482757125
   ดาบตำรวจ ยะกุบ หมานหยะ     -
159
   481757127
   นางสาว ฤทัยรัตน์ จีนนำหน้า     -
158
   494802102
   นาย กนกศักดิ์ ตันตาปกุล     -
157
   482730214
   นาย โชคชัย จิ้วสกุล     -
156
   481753223
   นางสาว วัชรีพร เพ็ญนวลออง     -
155
   504702304
   นาง กาญจนา บุตรกริม     -
154
   502802132
   นาย วิสิทธิ์ เอกบัว     -
153
   502802105
   นางสาว ขวัญชนก จินดาพล     -
152
   482730231
   นาย พิศาล บุญสบ     -
151
   481755123
   นางสาว ศิริพร จิตรนาวี     -
150
   502702405
   นางสาว จันทรา โคกะทิง     -
149
   502802139
   นาย สมบูรณ์ ประสารพันธุ์     -
148
   481757110
   นางสาว จุฑารัตน์ น้ำสงวน     -
147
   482730248
   นาย ศิริกร พลายชนะ     -
146
   502702431
   นาย สายชล ผลาการ     -
145
   504702309
   นาย ชัยทัต ยาตา     -
144
   482730150
   นาย สฤษดิ์ ซื่อตรง     -
143
   481757233
   นาย สุทธสิทธิ์ ร่วมเจริญ     -
142
   481753110
   นางสาว ดารุณี บุตรเต้     -
141
   482730162
   นาย อมร อินทรเจริญ     -
140
   504802137
   นาย สุรชัย มีความสุข     -
139
   503702211
   นาย ธีรยุทธ ไพศาลกุลอารยะ     -
138
   502802116
   นาย นิคม เรืองประกอบกิจ     -
137
   504802133
   นาย อภินันท์ เป๋าเงิน     -
136
   481757318
   นางสาว เบญจพร รุ่งแจ้ง     -
135
   504802134
   นาย อับดลมนับ ลูกหยี     -
134
   482757215
   สิบตำรวจเอก ปราสาท ชุ่มชื่น     -
133
   482757116
   นางสาว ปิยะวรรณ ศรีพลอย     -
132
   481757324
   นางสาว พิจิตรา ตันติวัชรพันธุ์     -
131
   481753122
   นางสาว ภัสรา ชูสุข     -
130
   502702312
   นาย ยุทธพร กลับอำไพ     -
129
   502702222
   นาย วีระศักดิ์ สาระพร     -
128
   482730104
   นาย จารึก ทองสุวรรณ     -
127
   481757101
   นางสาว กรกช กลั่นนุรักษ์     -
126
   482730315
   นาย โชติ ณิชากรพงศ์     -
125
   481753124
   นาย วัฒนะ หัวเขา     -
124
   481757402
   นางสาว กาบแก้ว บริมาตุ     -
123
   502802133
   นาย วีระพล โชติเศรษฐพันธุ์     -
122
   502702201
   นางสาว ขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์     -
121
   502702430
   นางสาว ศิริลักษณ์ จันทร์รัตน์     -
120
   481724105
   นางสาว จันทิมา จวนกี้     -
119
   482730341
   นางสาว วลัยพร อ่อนศรีโรจน์     -
118
   481757203
   นางสาว จุฑารัตน์ ผลพนัก     -
117
   482730249
   นาย ศุภชัย คงนิล     -
116
   504702329
   นาง สาลินี เกกินะ     -
115
   481757136
   นาย สุทัศน์ จันทรมาศ     -
114
   482757208
   นาย เดชา สาเหล่     -
113
   482730267
   นาย อรรถพร พฤกษ์สุวรรณ     -
112
   481755130
   นาย สุรเชษฐ์ เชาวพ้อง     -
111
   502802115
   นาย ธีรยุทธ สุขเกิด     -
110
   504702230
   นางสาว เสาวณี รัฐพร     -
109
   504702312
   นางสาว นิติพร คำอ้อ     -
108
   481757436
   นาย อภินันท์ เหมราช     -
107
   481757342
   นาย อ๊าท วงศ์พิทักษ์ลำเนา     -
106
   502702307
   นางสาว ปริญา แก่นจันทร์     -
105
   504802135
   นาย เอกลักษณ์ คล้ายบุตร     -
104
   482757225
   นาย เผด็จศักดิ์ พงษ์สมบัติ     -
103
   482730153
   นางสาว สิริพร ชัยทอง     -
102
   502702419
   นางสาว พิชญ์อนงค์ โพธิบัลลังก์     -
101
   503702220
   นาย ภาคภูมิ พิชัยรัตน์     -
100
   504802116
   นาง ยุพดี ยิ่งคำนึง     -
99
   482757117
   สิบตำรวจเอก พยงค์ ทิพย์สมบัติ     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต