รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   504702315
   นางสาว ปิยนุช บัวเกตุ     -
397
   482730215
   นางสาว ฐติมา จำปาดะ     -
396
   482730209
   นางสาว จิราพร กิ่งแก้ว     -
395
   504702217
   นางสาว เพ็ญศรี คหะวงษ์     -
394
   482730318
   นาย ทินกร คงรงค์     -
393
   481757123
   นางสาว มาเรีย คำแก้ว     -
392
   502702426
   นาง วัชราพร ตั้งธีระสุนันท์     -
391
   482730228
   นาย บุญเลิศ ตัณฑเวส     -
390
   481757126
   นางสาว รุ่งทิวา คงจันทร์     -
389
   481757106
   นาย จักราวุธ สังวร     -
388
   482730233
   นาย ไพบูลย์ โวหาร     -
387
   502802131
   นาง วริยา วิมุตจินดา     -
386
   481753103
   นางสาว กัญญารัตน์ แสนเสนาะ     -
385
   504702235
   นาย วิโรจน์ มาศโอสถ     -
384
   481757303
   นาย เกียรติศักดิ์ หวันหยี     -
383
   482730252
   นาย สมชาย สุขศรี     -
382
   502802136
   นางสาว ศวกร เกดุก     -
381
   502702404
   นาย จักรี บัวแต่งตันสกุล     -
380
   482730257
   นาย สามารถ พลายชนะ     -
379
   502702319
   นาง สมชนก ศิริกุล     -
378
   481755108
   นางสาว จิราภรณ์ ระงับทุกข์     -
377
   504702225
   สิบตำรวจเอก สหพันธ์ สุวรรณมณี     -
376
   502702323
   นาย สุชน ยิ้มแก้ว     -
375
   503702208
   นาย ณัฐพงษ์ เขาบาท     -
374
   481757336
   นาย สุภาพ ประชา     -
373
   502702412
   นางสาว ธัญชนก ชัยยศ     -
372
   482757239
   จ่าสิบตำรวจ สุวิทย์ เกษตรกาลาม์     -
371
   472757258
   นาย อนุพงค์ อาจกิจ     -
370
   503702214
   นาย บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ     -
369
   502802149
   นาย อัครเดช อ่อนคง     -
368
   481753138
   นางสาว อุบลรัตน์ เสงี่ยม     -
367
   482730208
   นาย จักรพงษ์ เพ็ชรเกลี้ยง     -
366
   481757321
   นางสาว พวินดา ซุ่นสั้น     -
365
   482730108
   นางสาว จิราภรณ์ เอียดนุ่น     -
364
   482757121
   จ่าสิบตำรวจ ไพบูลย์ ทองชั่ง     -
363
   482730218
   นาย ทินกร ท่อทิพย์     -
362
   504702218
   นางสาว มาลินี เจ๊ะหมาด     -
361
   502702314
   นาย วินัย เภาวิเศษ     -
360
   482730306
   นางสาว ปทิตตา ชำนาญธุระกิจ     -
359
   482757128
   ดาบตำรวจ รุ่งพิรุณ แก้วน้อย     -
358
   504702201
   นางสาว กชกร ลิ่มบุตร     -
357
   482730336
   นาง ไพลินท์ โอ่งชิต     -
356
   504702323
   นางสาว วลีรัตน์ เมืองพรหม     -
355
   482757111
   นาย กันตพัฒน์ มากเพชร     -
354
   481757442
   นางสาว วิไลพร กองเอียด     -
353
   504802139
   นาย ไกรสิทธิ์ ช่วยบำรุง     -
352
   482730143
   นาย สมโชค คำมี     -
351
   504702327
   นาย ศักดา คลองยวน     -
350
   482730259
   นาย สายัณห์ คงพัฒน์     -
349
   472757249
   นาย สมชาย อุดม     -
348
   481757108
   นางสาว จิรารัตน์ ช่องรักษ์     -
347
   481757231
   นาย สันติชัย หมัดแสละ     -
346
   503702206
   นาย ชนะ เพ็ชรทิพย์     -
345
   504702330
   นาย สุชา วันศุกร์     -
344
   481757312
   นาย ณัฐพงษ์ ธีรภาพพงศ์พันธ์     -
343
   504802129
   นางสาว สุภาภรณ์ มหาสวัสดิ์     -
342
   504702333
   นาย อภิชาติ เอ่งฉ้วน     -
341
   481753216
   นางสาว บุปผา เนาว์ไพร     -
340
   502802121
   นาย ประเสริฐ ลิ้นทอง     -
339
   502802151
   นางสาว อุมาภรณ์ รักใหม่     -
338
   481757219
   นาย ปิยะพงษ์ บ้านนบ     -
337
   482730326
   นางสาว ประนอม ภิศทอง     -
336
   482730310
   นาย จีรวุฒิ วิชาคุณ     -
335
   504802113
   นาย ไพรัตน์ เรืองอร่าม     -
334
   482730114
   นางสาว ธนัชชา รภภักดิ์     -
333
   493702217
   นางสาว มาวิณี ชีวโชติ     -
332
   481757325
   นางสาว ลักขณา อิสลาม     -
331
   482730123
   นาง ประภัสสร สุวรรณกายี     -
330
   481753220
   นางสาว เรวดี กำไลทอง     -
329
   481753101
   นางสาว กนกกาญจน์ มากผล     -
328
   482730320
   นาง ภาทรงศิริ สีวิสุทธิ     -
327
   481753225
   นางสาว วิไลวรรณ ทองเกิด     -
326
   482730144
   นาย สมนึก หลิมธนกุล     -
325
   481757329
   นาย ศักดา ปานแก้ว     -
324
   481755105
   นางสาว จันทร์จิรา โสมสง     -
323
   482730155
   นาย สุชาติ อยู่เย็น     -
322
   503702229
   นาย สมโชค พุทธรักษ์     -
321
   481757408
   นางสาว จีระนุช ศรีวิเชียร     -
320
   482730371
   นาย อาจินต์ ประทุมรัตน์     -
319
   481753128
   นางสาว สุฑาทิพย์ จันทร์เจริญ     -
318
   481757207
   นางสาว ดวงพร สินทะเล     -
317
   481755128
   นางสาว สุภาวดี แสงอรุณ     -
316
   502702433
   นาย เสถียร ปิ่นเทศ     -
315
   481753214
   นางสาว นารีรัตน์ ทองลิ่ม     -
314
   481757435
   นาย อภิชิต ซื่อพิทักษ์พงศ์     -
313
   504702212
   นางสาว บุษบา เนื้อดำ     -
312
   502702436
   นาง อัญญรัตน์ นวลสาย     -
311
   481757118
   นางสาว ปราณี รักชาติ     -
310
   504702340
   นาย อุสมาน ทิ้งอีด     -
309
   481757423
   นาย ปิยะพงษ์ หกสี่     -
308
   482730154
   นาย สุชาติ กะเตื้องงาน     -
307
   481757323
   นางสาว พัชรี เกตุแก้ว     -
306
   482730211
   นาย เฉลิมศักดิ์ บางโสก     -
305
   504802114
   นาย ไพโรจน์ บุญคง     -
304
   482730319
   นาย ธนิต สงวนไถ     -
303
   481757223
   นาย มาหามะ เจะซิ     -
302
   481757225
   นางสาว โรสมีนา เจะมะ     -
301
   502702401
   นาง กนกภรณ์ แกว่นกสิกร     -
300
   482730234
   นาย มนู เขียวคราม     -
299
   504802117
   นาย วัชระ ละงู     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต