รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   481757109
   นางสาว จุฑามาศ น้ำสงวน     -
397
   482730321
   นางสาว นภัสสร คงวุ่น     -
396
   504802126
   นาง สายใจ สุทธิ์มี     -
395
   482757206
   จ่าสิบตำรวจ ชวลิต เผือกสม     -
394
   481757432
   นางสาว สุติมา คงขำ     -
393
   502702302
   นางสาว ดวงฤดี ทะนะมาศ     -
392
   482730337
   นางสาว มะลิษา จันทร์งาม     -
391
   481753131
   นางสาว สุมาลี คงทรัพย์     -
390
   482802112
   จ่าเอก ธีรพงษ์ ทัศนิยม     -
389
   482730347
   นาย วิวัฒน์ สิทธิพรหม     -
388
   502702434
   นาย เสริมพงศ์ พิชัยดี     -
387
   504702210
   นางสาว น้ำอ้อย ขาวล้วน     -
386
   481757339
   นาย อภิเดช ยูโซะ     -
385
   502802144
   นางสาว อัญมณี ฉั่วเจริญ     -
384
   481757421
   นางสาว ปราณี สว่างวัน     -
383
   482730168
   นาง อินทิรา อนันตมงคลกุล     -
382
   503702217
   นางสาว ปิยะรัตน์ วงศ์ชู     -
381
   482730370
   นางสาว อลิษา พรหมศรี     -
380
   481753121
   นางสาว พัชรี เสนา     -
379
   504702317
   นาง ฟารีดา น้ำใส     -
378
   482757125
   ดาบตำรวจ ยะกุบ หมานหยะ     -
377
   481757127
   นางสาว ฤทัยรัตน์ จีนนำหน้า     -
376
   494802102
   นาย กนกศักดิ์ ตันตาปกุล     -
375
   481753223
   นางสาว วัชรีพร เพ็ญนวลออง     -
374
   504702304
   นาง กาญจนา บุตรกริม     -
373
   503702224
   นาย วิษณุ แก้วชิต     -
372
   481757304
   นางสาว ขนิษฐา สุสัมฤทธิ์     -
371
   481755123
   นางสาว ศิริพร จิตรนาวี     -
370
   502702405
   นางสาว จันทรา โคกะทิง     -
369
   502802139
   นาย สมบูรณ์ ประสารพันธุ์     -
368
   481757110
   นางสาว จุฑารัตน์ น้ำสงวน     -
367
   482730116
   นางสาว นวลพรรณ ศรีสมุทร     -
366
   502702431
   นาย สายชล ผลาการ     -
365
   504702309
   นาย ชัยทัต ยาตา     -
364
   482730127
   นาง ผกาทิพย์ สร้างเลี่ยน     -
363
   481757233
   นาย สุทธสิทธิ์ ร่วมเจริญ     -
362
   481753110
   นางสาว ดารุณี บุตรเต้     -
361
   482730235
   นาย มาโนช โชติวรนานนท์     -
360
   504802137
   นาย สุรชัย มีความสุข     -
359
   503702211
   นาย ธีรยุทธ ไพศาลกุลอารยะ     -
358
   482730348
   นาย วีรศักดิ์ แก้วพลอย     -
357
   502802116
   นาย นิคม เรืองประกอบกิจ     -
356
   482730147
   นาย สมศักดิ์ ท่อทิพย์     -
355
   504802133
   นาย อภินันท์ เป๋าเงิน     -
354
   481757318
   นางสาว เบญจพร รุ่งแจ้ง     -
353
   482730158
   นาย สุริยา เครือทอง     -
352
   504802134
   นาย อับดลมนับ ลูกหยี     -
351
   482757215
   สิบตำรวจเอก ปราสาท ชุ่มชื่น     -
350
   482757116
   นางสาว ปิยะวรรณ ศรีพลอย     -
349
   481757324
   นางสาว พิจิตรา ตันติวัชรพันธุ์     -
348
   481753122
   นางสาว ภัสรา ชูสุข     -
347
   502702312
   นาย ยุทธพร กลับอำไพ     -
346
   502702222
   นาย วีระศักดิ์ สาระพร     -
345
   481757101
   นางสาว กรกช กลั่นนุรักษ์     -
344
   481753124
   นาย วัฒนะ หัวเขา     -
343
   481757402
   นางสาว กาบแก้ว บริมาตุ     -
342
   502802132
   นาย วิสิทธิ์ เอกบัว     -
341
   502802105
   นางสาว ขวัญชนก จินดาพล     -
340
   502702430
   นางสาว ศิริลักษณ์ จันทร์รัตน์     -
339
   481724105
   นางสาว จันทิมา จวนกี้     -
338
   482730112
   นาย ชาญเกษม พิทักษ์ปกรณ์     -
337
   481757203
   นางสาว จุฑารัตน์ ผลพนัก     -
336
   504702329
   นาง สาลินี เกกินะ     -
335
   482730230
   นาย ผคม ตันดิษฐ์กุล     -
334
   481757136
   นาย สุทัศน์ จันทรมาศ     -
333
   482757208
   นาย เดชา สาเหล่     -
332
   482730134
   นาง มาลี สมุทรสารันต์     -
331
   481755130
   นาย สุรเชษฐ์ เชาวพ้อง     -
330
   502802115
   นาย ธีรยุทธ สุขเกิด     -
329
   504702230
   นางสาว เสาวณี รัฐพร     -
328
   504702312
   นางสาว นิติพร คำอ้อ     -
327
   482730355
   นาย สมศักดิ์ เทพณรงค์     -
326
   481757436
   นาย อภินันท์ เหมราช     -
325
   482730364
   นางสาว สุรีรัตน์ ภิรมรักษ์     -
324
   481757342
   นาย อ๊าท วงศ์พิทักษ์ลำเนา     -
323
   502702307
   นางสาว ปริญา แก่นจันทร์     -
322
   482730170
   นาง อุทุมพร ทองเหม     -
321
   504802135
   นาย เอกลักษณ์ คล้ายบุตร     -
320
   482757225
   นาย เผด็จศักดิ์ พงษ์สมบัติ     -
319
   482730153
   นางสาว สิริพร ชัยทอง     -
318
   502702419
   นางสาว พิชญ์อนงค์ โพธิบัลลังก์     -
317
   503702220
   นาย ภาคภูมิ พิชัยรัตน์     -
316
   504802116
   นาง ยุพดี ยิ่งคำนึง     -
315
   482757117
   สิบตำรวจเอก พยงค์ ทิพย์สมบัติ     -
314
   504702221
   นาง ลัดดา ปากบารา     -
313
   504702301
   นางสาว กรกนก ช้างน้ำ     -
312
   481757427
   นางสาว วันทนีย์ ชูร่วง     -
311
   504802101
   นาย กำธร ชาญน้ำ     -
310
   502802133
   นาย วีระพล โชติเศรษฐพันธุ์     -
309
   502702201
   นางสาว ขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์     -
308
   481757331
   นางสาว ศิริวิภา เจริญสุข     -
307
   504802104
   นางสาว จารีย์ สุขกาย     -
306
   482730312
   นาย ชาญณรงค์ พึ่งผล     -
305
   503702228
   นางสาว สมฤดี เดชอรัญ     -
304
   481757307
   นางสาว จุฑารัตน์ เพชรฉวาง     -
303
   482730118
   นาย น้ำมนต์ พ่วงบุตร์     -
302
   481757334
   นางสาว สาวิตรี ชูชาติ     -
301
   502702409
   นาย ชาติชาย เชื้อชิต     -
300
   504802128
   นาย สุทิน เกบุตร     -
299
   481757414
   นาย ทรงพล สร้อยทอง     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต