รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   502702326
   นาย หัตถชัย จริตงาม     -
397
   481757317
   นาย นิรุสดี นิแว     -
396
   504702337
   นางสาว อรพรรณ ร่มรื่น     -
395
   481757218
   นางสาว ปนัดดา สร้างเมือง     -
394
   502702328
   นางสาว อารีย์ โคกะทิง     -
393
   481724110
   นางสาว ปวีณา พรหมจรรย์     -
392
   481724120
   นางสาว เอื้องฟ้า ชินไชยชนะ     -
391
   504702316
   นางสาว พเยาว์ นวลจันทร์     -
390
   482730203
   นาง กัลยา พิมพ์ลอย     -
389
   502802142
   นางสาว พิมลวรรณ ภัทรสิทธิโชค     -
388
   481757122
   นาย ภูมิวัฒน์ สัตย์จิตร     -
387
   503702207
   นางสาว ชลิดา ณ ตะกั่วป่า     -
386
   504702219
   สิบตำรวจเอก รัชฎาวัลย์ หนูคาบแก้ว     -
385
   504702229
   นาง สุนีย์ ไท้สุวรรณ     -
384
   482730108
   นางสาว จิราภรณ์ เอียดนุ่น     -
383
   481724117
   นางสาว วรนาฏ พวงจิตร     -
382
   504702302
   นาย กฤษณพงษ์ สิงบุตรดี     -
381
   482730218
   นาย ทินกร ท่อทิพย์     -
380
   502702313
   นาย วิชัย อาตมาตร     -
379
   481753203
   นางสาว กิตติยา ธนสารพงศกร     -
378
   482730306
   นางสาว ปทิตตา ชำนาญธุระกิจ     -
377
   481757131
   นาย วุฒิชัย หนูเสน     -
376
   504802103
   นาย จตุรพร คุ้มชำนาญ     -
375
   482730336
   นาง ไพลินท์ โอ่งชิต     -
374
   504802119
   นาย ศุภฤกษ์ เตียตระกูล     -
373
   502802109
   นางสาว จารุวรรณ สงเส็น     -
372
   502802140
   นางสาว สมสุข มีแต้ม     -
371
   481757308
   นางสาว จุฬาทิพย์ ลาวัลย์     -
370
   482730143
   นาย สมโชค คำมี     -
369
   504802108
   นาง ชุติกาญจน์ ศรีชาย     -
368
   482730259
   นาย สายัณห์ คงพัฒน์     -
367
   504702228
   นาย สุธี ศรีสุข     -
366
   481757313
   นาย ธนพล เรือนเพ็ชร์     -
365
   482730371
   นาย อาจินต์ ประทุมรัตน์     -
364
   504702311
   นาย นพร อนุรักษ์     -
363
   482757240
   นาย หัสชัย ชูใหม่     -
362
   481757236
   นาย อรรถจรา ดิกิจ     -
361
   504702213
   นาย ประคอง ช่วยเทศ     -
360
   502802124
   นาย ปัญญา นายาว     -
359
   481753238
   นางสาว ฮาริซะช์ ยุทธกาศ     -
358
   504702215
   นางสาว พรทิพย์ หาญทะเล     -
357
   482730205
   นางสาว กิตติมา พรรณสุข     -
356
   481757425
   นาย พิศาล พงษ์ศิริ     -
355
   461743114
   นาย ภูวดล วิไลลักษณ์     -
354
   504702336
   นาย อมรินทร์ แก้วพิทักษ์     -
353
   481757125
   นาย รัชพล สิทธิเวช     -
352
   481757112
   นางสาว นงลักษณ์ พันธ์ทิพย์     -
351
   482730310
   นาย จีรวุฒิ วิชาคุณ     -
350
   481753222
   นางสาว วรรวิลัย หมีนใจ     -
349
   482757102
   นาย กฤษณะ สุขศรี     -
348
   482730114
   นางสาว ธนัชชา รภภักดิ์     -
347
   481757228
   นาย วิฑูรย์ ประทีป ณถลาง     -
346
   494702401
   นาย กิตติศักดิ์ ทำเผือก     -
345
   482730123
   นาง ประภัสสร สุวรรณกายี     -
344
   502802134
   นางสาว ศรัญญา แหล่หมัน     -
343
   482730320
   นาง ภาทรงศิริ สีวิสุทธิ     -
342
   504802121
   นาย สถิตย์ นิ่มดำ     -
341
   482757205
   จ่าสิบตำรวจ จารุวิทย์ แสงสุวรรณ     -
340
   481753126
   นางสาว สมัย ทองอ่อน     -
339
   482730144
   นาย สมนึก หลิมธนกุล     -
338
   503702231
   นาย สิทธิศักดิ์ จันทร์โหนง     -
337
   481757412
   นาย เชาวลิต แก้วการดี     -
336
   482730155
   นาย สุชาติ อยู่เย็น     -
335
   481757139
   นางสาว สุนิสา บุญนวล     -
334
   481757416
   นาย ธนิ ศรีทองนาค     -
333
   482730272
   นาย อำนวย จรงค์หนู     -
332
   504702331
   นาย สุริยัน หลานสัน     -
331
   504702232
   นางสาว นรมน ชัยมี     -
330
   504802132
   นาง หิรัญญา นาคมณี     -
329
   481757216
   นาย นุพงศ์ มีชำนาญ     -
328
   481753136
   นางสาว อรอุมา บาตู     -
327
   502702414
   นาย ประทีป พูนสวัสดิ์     -
326
   481757341
   นาย อิสมาแอ ดาหมิ     -
325
   502702416
   นาย ปัญญา หนูนุ่ม     -
324
   482730238
   นาย วัย ชูชั้น     -
323
   481757220
   นางสาว พรเพ็ญ มูลมณี     -
322
   502702420
   นาย พีระ พวงมะลิ     -
321
   502702310
   นาย ภูวนาถ วิชัยกุล     -
320
   481757426
   นางสาว รัตนพร ปั้นแก้ว     -
319
   504702324
   นาย วิชิต ยะลา     -
318
   482730211
   นาย เฉลิมศักดิ์ บางโสก     -
317
   481757226
   นางสาว วรวรรณ รุ่งเสถียร     -
316
   504702303
   นางสาว กฤษณี รามสินธุ์     -
315
   482730319
   นาย ธนิต สงวนไถ     -
314
   481757129
   นาย วิทวัส ตัณฑัยย์     -
313
   481757132
   นาย ศราวุฒิ ชุมพงษ์     -
312
   481755103
   นาย จริยะ สุขกิตติโย     -
311
   482730234
   นาย มนู เขียวคราม     -
310
   502702318
   นาย สนทยา ทองกวม     -
309
   504702224
   นาย สรยุทธ คำคง     -
308
   504702203
   นาย เจริญ สายนุ้ย     -
307
   482730145
   นาย สมบัติ วานิช     -
306
   504802127
   นางสาว สินีนาฎ ชัยกลิ่น     -
305
   504702205
   นาย โชคชัย ภักตรามุข     -
304
   482730156
   นาย สุนทร แก่นสน     -
303
   481757209
   นาย ธนิต พูดดี     -
302
   482730167
   นาย อิทธิพร สังข์แก้ว     -
301
   482757237
   สิบตำรวจตรี สุริยา จันทร์หอม     -
300
   502702304
   นาย นรา แซ่กัง     -
299
   502702327
   นาย อดิศร ไตรทิพย์พิกุล     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต