รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   504702316
   นางสาว พเยาว์ นวลจันทร์     -
397
   482730203
   นาง กัลยา พิมพ์ลอย     -
396
   502802142
   นางสาว พิมลวรรณ ภัทรสิทธิโชค     -
395
   481757122
   นาย ภูมิวัฒน์ สัตย์จิตร     -
394
   503702207
   นางสาว ชลิดา ณ ตะกั่วป่า     -
393
   504702219
   สิบตำรวจเอก รัชฎาวัลย์ หนูคาบแก้ว     -
392
   504702229
   นาง สุนีย์ ไท้สุวรรณ     -
391
   482730216
   นาย ณรงค์ ต่างจิตร     -
390
   481724117
   นางสาว วรนาฏ พวงจิตร     -
389
   504702302
   นาย กฤษณพงษ์ สิงบุตรดี     -
388
   482730120
   นาย บุญเติม วิมลพันธุ์     -
387
   502702313
   นาย วิชัย อาตมาตร     -
386
   481753203
   นางสาว กิตติยา ธนสารพงศกร     -
385
   481757131
   นาย วุฒิชัย หนูเสน     -
384
   504802103
   นาย จตุรพร คุ้มชำนาญ     -
383
   482730341
   นางสาว วลัยพร อ่อนศรีโรจน์     -
382
   504802119
   นาย ศุภฤกษ์ เตียตระกูล     -
381
   502802109
   นางสาว จารุวรรณ สงเส็น     -
380
   482730249
   นาย ศุภชัย คงนิล     -
379
   502802140
   นางสาว สมสุข มีแต้ม     -
378
   481757308
   นางสาว จุฬาทิพย์ ลาวัลย์     -
377
   504802108
   นาง ชุติกาญจน์ ศรีชาย     -
376
   482730267
   นาย อรรถพร พฤกษ์สุวรรณ     -
375
   481757137
   นางสาว สุธารัตน์ แก้วพงษ์     -
374
   481757337
   นาย สุรศักดิ์ ทิพย์ฉิมพลี     -
373
   481757212
   นาย ธีระพงษ์ ผิวเหลือง     -
372
   502702326
   นาย หัตถชัย จริตงาม     -
371
   481757317
   นาย นิรุสดี นิแว     -
370
   481757236
   นาย อรรถจรา ดิกิจ     -
369
   504702213
   นาย ประคอง ช่วยเทศ     -
368
   502802124
   นาย ปัญญา นายาว     -
367
   481753238
   นางสาว ฮาริซะช์ ยุทธกาศ     -
366
   504702215
   นางสาว พรทิพย์ หาญทะเล     -
365
   482730205
   นางสาว กิตติมา พรรณสุข     -
364
   481757425
   นาย พิศาล พงษ์ศิริ     -
363
   461743114
   นาย ภูวดล วิไลลักษณ์     -
362
   504702336
   นาย อมรินทร์ แก้วพิทักษ์     -
361
   482730106
   นาย จำนงข์ นักฟ้อน     -
360
   481757125
   นาย รัชพล สิทธิเวช     -
359
   481757112
   นางสาว นงลักษณ์ พันธ์ทิพย์     -
358
   482730316
   นาง ดวงเพ็ญ พรหมศร     -
357
   481753222
   นางสาว วรรวิลัย หมีนใจ     -
356
   482757102
   นาย กฤษณะ สุขศรี     -
355
   482730227
   นาย บุญธรรม กลีบจำปี     -
354
   481757228
   นาย วิฑูรย์ ประทีป ณถลาง     -
353
   494702401
   นาย กิตติศักดิ์ ทำเผือก     -
352
   482730130
   นาย พีรยุทธ์ มาตรักษา     -
351
   502802134
   นางสาว ศรัญญา แหล่หมัน     -
350
   482730239
   นางสาว วาสนา นาคดำ     -
349
   504802121
   นาย สถิตย์ นิ่มดำ     -
348
   482757205
   จ่าสิบตำรวจ จารุวิทย์ แสงสุวรรณ     -
347
   482730351
   นาย ศุภชัย บุญญแพทย์     -
346
   481753126
   นางสาว สมัย ทองอ่อน     -
345
   482730255
   นาย สาธิต รอดผล     -
344
   503702231
   นาย สิทธิศักดิ์ จันทร์โหนง     -
343
   481757412
   นาย เชาวลิต แก้วการดี     -
342
   504702228
   นาย สุธี ศรีสุข     -
341
   481757313
   นาย ธนพล เรือนเพ็ชร์     -
340
   504702311
   นาย นพร อนุรักษ์     -
339
   482757240
   นาย หัสชัย ชูใหม่     -
338
   481753136
   นางสาว อรอุมา บาตู     -
337
   502702414
   นาย ประทีป พูนสวัสดิ์     -
336
   481757341
   นาย อิสมาแอ ดาหมิ     -
335
   502702416
   นาย ปัญญา หนูนุ่ม     -
334
   482730238
   นาย วัย ชูชั้น     -
333
   481757220
   นางสาว พรเพ็ญ มูลมณี     -
332
   502702420
   นาย พีระ พวงมะลิ     -
331
   502702310
   นาย ภูวนาถ วิชัยกุล     -
330
   482730107
   นาย จิรศักดิ์ หาญอนุพงศ์     -
329
   481757426
   นางสาว รัตนพร ปั้นแก้ว     -
328
   504702324
   นาย วิชิต ยะลา     -
327
   482730113
   นาย ทรงวุฒิ หงษ์หยก     -
326
   481757226
   นางสาว วรวรรณ รุ่งเสถียร     -
325
   504702303
   นางสาว กฤษณี รามสินธุ์     -
324
   482730121
   นาย บุญประสิทธิ์ เมืองจันทร์     -
323
   481757129
   นาย วิทวัส ตัณฑัยย์     -
322
   482730131
   นางสาว เพียงอัมพร พันธกิจ     -
321
   481757132
   นาย ศราวุฒิ ชุมพงษ์     -
320
   481755103
   นาย จริยะ สุขกิตติโย     -
319
   482730241
   นาย วิจักษณ์ จิรพันธ์พิเชษฐ์     -
318
   502702318
   นาย สนทยา ทองกวม     -
317
   482730251
   นาย สมควร รักเกื้อ     -
316
   504702224
   นาย สรยุทธ คำคง     -
315
   504702203
   นาย เจริญ สายนุ้ย     -
314
   482730256
   นาย สามารถ ขนาดผล     -
313
   504802127
   นางสาว สินีนาฎ ชัยกลิ่น     -
312
   504702205
   นาย โชคชัย ภักตรามุข     -
311
   482730165
   นาย อัครพล เพ็ชร์เล็ก     -
310
   481757139
   นางสาว สุนิสา บุญนวล     -
309
   481757416
   นาย ธนิ ศรีทองนาค     -
308
   504702331
   นาย สุริยัน หลานสัน     -
307
   504702232
   นางสาว นรมน ชัยมี     -
306
   504802132
   นาง หิรัญญา นาคมณี     -
305
   481757216
   นาย นุพงศ์ มีชำนาญ     -
304
   502802147
   นางสาว อริสา โชคเกื้อ     -
303
   481755137
   นาย อุทัย ไกรเทพ     -
302
   481757119
   นางสาว ปัทมา ขาวคง     -
301
   482730328
   นาย ประสิทธิ์ เหมมินทร์     -
300
   502702418
   นางสาว พรรณิภา เย็นจิต     -
299
   481755116
   นาย พุทธินันท์ แซ่ภู่     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต