รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   482730155
   นาย สุชาติ อยู่เย็น     -
397
   504702218
   นางสาว มาลินี เจ๊ะหมาด     -
396
   502702314
   นาย วินัย เภาวิเศษ     -
395
   482730371
   นาย อาจินต์ ประทุมรัตน์     -
394
   482757128
   ดาบตำรวจ รุ่งพิรุณ แก้วน้อย     -
393
   504702201
   นางสาว กชกร ลิ่มบุตร     -
392
   504702323
   นางสาว วลีรัตน์ เมืองพรหม     -
391
   482757111
   นาย กันตพัฒน์ มากเพชร     -
390
   481757442
   นางสาว วิไลพร กองเอียด     -
389
   504802139
   นาย ไกรสิทธิ์ ช่วยบำรุง     -
388
   504702327
   นาย ศักดา คลองยวน     -
387
   472757249
   นาย สมชาย อุดม     -
386
   481757108
   นางสาว จิรารัตน์ ช่องรักษ์     -
385
   481757231
   นาย สันติชัย หมัดแสละ     -
384
   503702206
   นาย ชนะ เพ็ชรทิพย์     -
383
   502702323
   นาย สุชน ยิ้มแก้ว     -
382
   503702208
   นาย ณัฐพงษ์ เขาบาท     -
381
   481757336
   นาย สุภาพ ประชา     -
380
   502702412
   นางสาว ธัญชนก ชัยยศ     -
379
   482730310
   นาย จีรวุฒิ วิชาคุณ     -
378
   482757239
   จ่าสิบตำรวจ สุวิทย์ เกษตรกาลาม์     -
377
   482730114
   นางสาว ธนัชชา รภภักดิ์     -
376
   472757258
   นาย อนุพงค์ อาจกิจ     -
375
   503702214
   นาย บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ     -
374
   482730123
   นาง ประภัสสร สุวรรณกายี     -
373
   502802121
   นาย ประเสริฐ ลิ้นทอง     -
372
   482730234
   นาย มนู เขียวคราม     -
371
   502802151
   นางสาว อุมาภรณ์ รักใหม่     -
370
   481757219
   นาย ปิยะพงษ์ บ้านนบ     -
369
   482730326
   นางสาว ประนอม ภิศทอง     -
368
   482730145
   นาย สมบัติ วานิช     -
367
   504802113
   นาย ไพรัตน์ เรืองอร่าม     -
366
   482730156
   นาย สุนทร แก่นสน     -
365
   493702217
   นางสาว มาวิณี ชีวโชติ     -
364
   481757325
   นางสาว ลักขณา อิสลาม     -
363
   482730272
   นาย อำนวย จรงค์หนู     -
362
   481753220
   นางสาว เรวดี กำไลทอง     -
361
   481753101
   นางสาว กนกกาญจน์ มากผล     -
360
   481753225
   นางสาว วิไลวรรณ ทองเกิด     -
359
   481757329
   นาย ศักดา ปานแก้ว     -
358
   481755105
   นางสาว จันทร์จิรา โสมสง     -
357
   503702229
   นาย สมโชค พุทธรักษ์     -
356
   481757408
   นางสาว จีระนุช ศรีวิเชียร     -
355
   504702330
   นาย สุชา วันศุกร์     -
354
   481757312
   นาย ณัฐพงษ์ ธีรภาพพงศ์พันธ์     -
353
   504802129
   นางสาว สุภาภรณ์ มหาสวัสดิ์     -
352
   482730211
   นาย เฉลิมศักดิ์ บางโสก     -
351
   482730319
   นาย ธนิต สงวนไถ     -
350
   504702333
   นาย อภิชาติ เอ่งฉ้วน     -
349
   481753216
   นางสาว บุปผา เนาว์ไพร     -
348
   502702436
   นาง อัญญรัตน์ นวลสาย     -
347
   481757118
   นางสาว ปราณี รักชาติ     -
346
   482730133
   นาง มลฤดี ประทีป ณถลาง     -
345
   504702340
   นาย อุสมาน ทิ้งอีด     -
344
   481757423
   นาย ปิยะพงษ์ หกสี่     -
343
   482730139
   นาย วิวัฒน์ ดอกเทียน     -
342
   482730154
   นาย สุชาติ กะเตื้องงาน     -
341
   481757323
   นางสาว พัชรี เกตุแก้ว     -
340
   482730354
   นาย สมภพ จูฑามาตย์     -
339
   504802114
   นาย ไพโรจน์ บุญคง     -
338
   482730263
   นาง สุมาลี อยู่มั่น     -
337
   481757223
   นาย มาหามะ เจะซิ     -
336
   482730167
   นาย อิทธิพร สังข์แก้ว     -
335
   481757225
   นางสาว โรสมีนา เจะมะ     -
334
   502702401
   นาง กนกภรณ์ แกว่นกสิกร     -
333
   504802117
   นาย วัชระ ละงู     -
332
   502802102
   นางสาว กัลยาพร วิเชียรบรรณ     -
331
   482757226
   สิบตำรวจตรี วิวัฒน์ โรจนกวินพันธ์     -
330
   481757404
   นาย ขจรศักดิ์ อาขุบุตร     -
329
   481757306
   นางสาว จันทร์จิรา อนันต์     -
328
   482757229
   สิบตำรวจเอก สมนึก หนูทอง     -
327
   504702308
   นางสาว จุฑาทิพย์ หลีเห้ง     -
326
   471757231
   นาย สามีอุง เจ๊ะยะ     -
325
   481724106
   นางสาว ชนิดา ผกามาศ     -
324
   481753128
   นางสาว สุฑาทิพย์ จันทร์เจริญ     -
323
   481757207
   นางสาว ดวงพร สินทะเล     -
322
   481755128
   นางสาว สุภาวดี แสงอรุณ     -
321
   482730212
   นาง ชัชพร บุญญแพทย์     -
320
   502702433
   นาย เสถียร ปิ่นเทศ     -
319
   481753214
   นางสาว นารีรัตน์ ทองลิ่ม     -
318
   482730115
   นาย นพพร ชาญณรงค์     -
317
   481757435
   นาย อภิชิต ซื่อพิทักษ์พงศ์     -
316
   504702212
   นางสาว บุษบา เนื้อดำ     -
315
   482730125
   นาย ประสิทธิ์ ขาวกิจไพศาล     -
314
   502802144
   นางสาว อัญมณี ฉั่วเจริญ     -
313
   481757421
   นางสาว ปราณี สว่างวัน     -
312
   482730337
   นางสาว มะลิษา จันทร์งาม     -
311
   503702217
   นางสาว ปิยะรัตน์ วงศ์ชู     -
310
   482730347
   นาย วิวัฒน์ สิทธิพรหม     -
309
   482730370
   นางสาว อลิษา พรหมศรี     -
308
   481753121
   นางสาว พัชรี เสนา     -
307
   504702317
   นาง ฟารีดา น้ำใส     -
306
   482757125
   ดาบตำรวจ ยะกุบ หมานหยะ     -
305
   482730168
   นาง อินทิรา อนันตมงคลกุล     -
304
   481757127
   นางสาว ฤทัยรัตน์ จีนนำหน้า     -
303
   494802102
   นาย กนกศักดิ์ ตันตาปกุล     -
302
   481753223
   นางสาว วัชรีพร เพ็ญนวลออง     -
301
   504702304
   นาง กาญจนา บุตรกริม     -
300
   503702224
   นาย วิษณุ แก้วชิต     -
299
   481757304
   นางสาว ขนิษฐา สุสัมฤทธิ์     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต