รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   481753238
   นางสาว ฮาริซะช์ ยุทธกาศ     -
397
   504702215
   นางสาว พรทิพย์ หาญทะเล     -
396
   482730205
   นางสาว กิตติมา พรรณสุข     -
395
   481757425
   นาย พิศาล พงษ์ศิริ     -
394
   461743114
   นาย ภูวดล วิไลลักษณ์     -
393
   504702336
   นาย อมรินทร์ แก้วพิทักษ์     -
392
   481757125
   นาย รัชพล สิทธิเวช     -
391
   481757112
   นางสาว นงลักษณ์ พันธ์ทิพย์     -
390
   482730108
   นางสาว จิราภรณ์ เอียดนุ่น     -
389
   481753222
   นางสาว วรรวิลัย หมีนใจ     -
388
   482757102
   นาย กฤษณะ สุขศรี     -
387
   482730218
   นาย ทินกร ท่อทิพย์     -
386
   481757228
   นาย วิฑูรย์ ประทีป ณถลาง     -
385
   494702401
   นาย กิตติศักดิ์ ทำเผือก     -
384
   482730306
   นางสาว ปทิตตา ชำนาญธุระกิจ     -
383
   502802134
   นางสาว ศรัญญา แหล่หมัน     -
382
   482730336
   นาง ไพลินท์ โอ่งชิต     -
381
   504802121
   นาย สถิตย์ นิ่มดำ     -
380
   482757205
   จ่าสิบตำรวจ จารุวิทย์ แสงสุวรรณ     -
379
   481753126
   นางสาว สมัย ทองอ่อน     -
378
   482730143
   นาย สมโชค คำมี     -
377
   503702231
   นาย สิทธิศักดิ์ จันทร์โหนง     -
376
   481757412
   นาย เชาวลิต แก้วการดี     -
375
   482730259
   นาย สายัณห์ คงพัฒน์     -
374
   504702228
   นาย สุธี ศรีสุข     -
373
   481757313
   นาย ธนพล เรือนเพ็ชร์     -
372
   504702311
   นาย นพร อนุรักษ์     -
371
   482757240
   นาย หัสชัย ชูใหม่     -
370
   481757236
   นาย อรรถจรา ดิกิจ     -
369
   504702213
   นาย ประคอง ช่วยเทศ     -
368
   502802124
   นาย ปัญญา นายาว     -
367
   482730238
   นาย วัย ชูชั้น     -
366
   481757220
   นางสาว พรเพ็ญ มูลมณี     -
365
   502702420
   นาย พีระ พวงมะลิ     -
364
   502702310
   นาย ภูวนาถ วิชัยกุล     -
363
   481757426
   นางสาว รัตนพร ปั้นแก้ว     -
362
   504702324
   นาย วิชิต ยะลา     -
361
   482730310
   นาย จีรวุฒิ วิชาคุณ     -
360
   481757226
   นางสาว วรวรรณ รุ่งเสถียร     -
359
   504702303
   นางสาว กฤษณี รามสินธุ์     -
358
   482730114
   นางสาว ธนัชชา รภภักดิ์     -
357
   481757129
   นาย วิทวัส ตัณฑัยย์     -
356
   482730123
   นาง ประภัสสร สุวรรณกายี     -
355
   481757132
   นาย ศราวุฒิ ชุมพงษ์     -
354
   481755103
   นาย จริยะ สุขกิตติโย     -
353
   482730320
   นาง ภาทรงศิริ สีวิสุทธิ     -
352
   502702318
   นาย สนทยา ทองกวม     -
351
   504702224
   นาย สรยุทธ คำคง     -
350
   504702203
   นาย เจริญ สายนุ้ย     -
349
   482730144
   นาย สมนึก หลิมธนกุล     -
348
   504802127
   นางสาว สินีนาฎ ชัยกลิ่น     -
347
   504702205
   นาย โชคชัย ภักตรามุข     -
346
   482730155
   นาย สุชาติ อยู่เย็น     -
345
   481757139
   นางสาว สุนิสา บุญนวล     -
344
   481757416
   นาย ธนิ ศรีทองนาค     -
343
   482730371
   นาย อาจินต์ ประทุมรัตน์     -
342
   504702331
   นาย สุริยัน หลานสัน     -
341
   504702232
   นางสาว นรมน ชัยมี     -
340
   504802132
   นาง หิรัญญา นาคมณี     -
339
   481757216
   นาย นุพงศ์ มีชำนาญ     -
338
   481753136
   นางสาว อรอุมา บาตู     -
337
   502702414
   นาย ประทีป พูนสวัสดิ์     -
336
   481757341
   นาย อิสมาแอ ดาหมิ     -
335
   502702416
   นาย ปัญญา หนูนุ่ม     -
334
   482730328
   นาย ประสิทธิ์ เหมมินทร์     -
333
   502702418
   นางสาว พรรณิภา เย็นจิต     -
332
   481755116
   นาย พุทธินันท์ แซ่ภู่     -
331
   504702318
   นาย มงคล รักโอ่     -
330
   502702429
   นาย ศักดิ์ชัย โปร่งพันธ์     -
329
   502702423
   นางสาว รัตนา สมัครกิจ     -
328
   504702206
   นาย ณัฐวุฒิ คำเกลี้ยง     -
327
   482730211
   นาย เฉลิมศักดิ์ บางโสก     -
326
   502702425
   นาย วรเวทย์ แจ้งใจ     -
325
   481757401
   นาย กฤษดา ช่วยพันธ์     -
324
   482730319
   นาย ธนิต สงวนไถ     -
323
   504702234
   นางสาว วิยดา ประทีปศิริปัญญา     -
322
   502802103
   นางสาว เกศรา ประเสริฐสุข     -
321
   482730234
   นาย มนู เขียวคราม     -
320
   481757430
   นาย สมเกียรติ เกตเอียด     -
319
   504802105
   นาย จิณวัฒน์ บุญเกิด     -
318
   504802106
   นางสาว ใจนภา เขียวจันทร์     -
317
   482730145
   นาย สมบัติ วานิช     -
316
   502702321
   นางสาว สุกัญญา กระเทศ     -
315
   482730156
   นาย สุนทร แก่นสน     -
314
   481757209
   นาย ธนิต พูดดี     -
313
   482730272
   นาย อำนวย จรงค์หนู     -
312
   482757237
   สิบตำรวจตรี สุริยา จันทร์หอม     -
311
   502702304
   นาย นรา แซ่กัง     -
310
   502702327
   นาย อดิศร ไตรทิพย์พิกุล     -
309
   481753113
   นางสาว นูรรีตา ปาลาวัล     -
308
   502802147
   นางสาว อริสา โชคเกื้อ     -
307
   481755137
   นาย อุทัย ไกรเทพ     -
306
   481757119
   นางสาว ปัทมา ขาวคง     -
305
   482730366
   นาย แสงทิพย์ แซ่เอียบ     -
304
   481753120
   นาง พรรณิภา สมันกิจ     -
303
   504702216
   นางสาว เพ็ชรรัตน์ หยังกุล     -
302
   504702319
   นางสาว มณฑารัตน์ ภักดิ์กำเลา     -
301
   504702227
   นางสาว สิริยา แดงนุ้ย     -
300
   504702233
   นาย รัตพงศ์ จงรักษ์     -
299
   482730212
   นาง ชัชพร บุญญแพทย์     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต