รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   504802118
   นาย วิโรจน์ ผลบุญ     -
397
   482730333
   นาย พลชัย สุดขาว     -
396
   481757328
   นาย ศรีภูมิ ไทยเจริญพร     -
395
   482730236
   นาง รัตนา คำแหง     -
394
   481757332
   นาย สมจิตร ห่วงผล     -
393
   481753207
   นาย จิรพงษ์ ทับเย็น     -
392
   482757137
   จ่าสิบตำรวจ สวัสดิ์ หมัดหีม     -
391
   482730149
   นาย สรายุทธ์ สุขจิรัง     -
390
   502702322
   นาง สุขใจ แสงอรุณ     -
389
   494802118
   นาง ณัฏฐิณี สวัสดิภิรมย์     -
388
   482730160
   นาง แสงเดือน โยธารักษ์     -
387
   481757141
   นางสาว สุพัตรา เพ็ชรหิน     -
386
   504802109
   นาย ธราดล ศิริรัตน์     -
385
   482730173
   นาย โอภาศ ชอบดี     -
384
   481755131
   นางสาว สุวรรณี แสงสาคร     -
383
   481757417
   นางสาว นลพรรณ แววแสนรัตน์     -
382
   481753232
   นางสาว อธิวัลย์ เหมงาม     -
381
   481757217
   นาย บรรยง แก้วเจือ     -
380
   502802148
   นาง อลิศรา ทัศนิยม     -
379
   502702305
   นาย ประภาส สมนึก     -
378
   481757241
   นาย อุเทน การเร็ว     -
377
   482730361
   นาย สุธรรม สมพรานนท์     -
376
   481757221
   นางสาว เพ็ญจันทร์ กุลดี     -
375
   481757222
   นาย มานพ หวันหยี     -
374
   502702306
   นาย ประยูร ตันสกุล     -
373
   482730305
   นาย จรัญ ไพจิตร     -
372
   481753219
   นางสาว ราตรี ศรีสุนนท์     -
371
   482730213
   นาย เชวง เจี่ยสกุล     -
370
   502802131
   นาง วริยา วิมุตจินดา     -
369
   481753103
   นางสาว กัญญารัตน์ แสนเสนาะ     -
368
   504702235
   นาย วิโรจน์ มาศโอสถ     -
367
   481757303
   นาย เกียรติศักดิ์ หวันหยี     -
366
   482730128
   นาง พัชรา สกฤดิพันธ์     -
365
   502802136
   นางสาว ศวกร เกดุก     -
364
   502702404
   นาย จักรี บัวแต่งตันสกุล     -
363
   482730339
   นาง ราตรี สุขโหตุ     -
362
   502702319
   นาง สมชนก ศิริกุล     -
361
   481755108
   นางสาว จิราภรณ์ ระงับทุกข์     -
360
   482730247
   นาย ศิริ ยกทอง     -
359
   504702225
   สิบตำรวจเอก สหพันธ์ สุวรรณมณี     -
358
   482730357
   นางสาว สรินทร์ทิพย์ โพชนาธาร     -
357
   504702341
   นางสาว สุจิตรา ขาวสะอาด     -
356
   502702301
   นางสาว ณัฐธิดา แก้วชนะ     -
355
   503702234
   นางสาว สุพิศ แก้วอุดม     -
354
   481757107
   นางสาว ธวัลรัตน์ นพวงศ์     -
353
   504802131
   นาย สุวัธชัย ไทยเจริญ     -
352
   481753114
   นางสาว นวรัตน์ นวศิริกุล     -
351
   481755133
   นางสาว อนงค์นาฎ นวลวิจิตร     -
350
   502702329
   นางสาว อ่อนจันทร์ โพธิ์เงิน     -
349
   504702315
   นางสาว ปิยนุช บัวเกตุ     -
348
   482730215
   นางสาว ฐติมา จำปาดะ     -
347
   504702217
   นางสาว เพ็ญศรี คหะวงษ์     -
346
   481757123
   นางสาว มาเรีย คำแก้ว     -
345
   502702426
   นาง วัชราพร ตั้งธีระสุนันท์     -
344
   481757126
   นางสาว รุ่งทิวา คงจันทร์     -
343
   481757106
   นาย จักราวุธ สังวร     -
342
   482730214
   นาย โชคชัย จิ้วสกุล     -
341
   504702323
   นางสาว วลีรัตน์ เมืองพรหม     -
340
   482757111
   นาย กันตพัฒน์ มากเพชร     -
339
   481757442
   นางสาว วิไลพร กองเอียด     -
338
   504802139
   นาย ไกรสิทธิ์ ช่วยบำรุง     -
337
   482730231
   นาย พิศาล บุญสบ     -
336
   504702327
   นาย ศักดา คลองยวน     -
335
   472757249
   นาย สมชาย อุดม     -
334
   481757108
   นางสาว จิรารัตน์ ช่องรักษ์     -
333
   482730248
   นาย ศิริกร พลายชนะ     -
332
   481757231
   นาย สันติชัย หมัดแสละ     -
331
   503702206
   นาย ชนะ เพ็ชรทิพย์     -
330
   482730150
   นาย สฤษดิ์ ซื่อตรง     -
329
   502702323
   นาย สุชน ยิ้มแก้ว     -
328
   503702208
   นาย ณัฐพงษ์ เขาบาท     -
327
   482730162
   นาย อมร อินทรเจริญ     -
326
   481757336
   นาย สุภาพ ประชา     -
325
   502702412
   นางสาว ธัญชนก ชัยยศ     -
324
   482757239
   จ่าสิบตำรวจ สุวิทย์ เกษตรกาลาม์     -
323
   472757258
   นาย อนุพงค์ อาจกิจ     -
322
   503702214
   นาย บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ     -
321
   502802149
   นาย อัครเดช อ่อนคง     -
320
   481753138
   นางสาว อุบลรัตน์ เสงี่ยม     -
319
   482730208
   นาย จักรพงษ์ เพ็ชรเกลี้ยง     -
318
   481757321
   นางสาว พวินดา ซุ่นสั้น     -
317
   482757121
   จ่าสิบตำรวจ ไพบูลย์ ทองชั่ง     -
316
   504702218
   นางสาว มาลินี เจ๊ะหมาด     -
315
   502702314
   นาย วินัย เภาวิเศษ     -
314
   482730104
   นาย จารึก ทองสุวรรณ     -
313
   482757128
   ดาบตำรวจ รุ่งพิรุณ แก้วน้อย     -
312
   504702201
   นางสาว กชกร ลิ่มบุตร     -
311
   482730315
   นาย โชติ ณิชากรพงศ์     -
310
   482730120
   นาย บุญเติม วิมลพันธุ์     -
309
   481753225
   นางสาว วิไลวรรณ ทองเกิด     -
308
   481757329
   นาย ศักดา ปานแก้ว     -
307
   481755105
   นางสาว จันทร์จิรา โสมสง     -
306
   482730341
   นางสาว วลัยพร อ่อนศรีโรจน์     -
305
   503702229
   นาย สมโชค พุทธรักษ์     -
304
   481757408
   นางสาว จีระนุช ศรีวิเชียร     -
303
   482730249
   นาย ศุภชัย คงนิล     -
302
   504702330
   นาย สุชา วันศุกร์     -
301
   481757312
   นาย ณัฐพงษ์ ธีรภาพพงศ์พันธ์     -
300
   482730267
   นาย อรรถพร พฤกษ์สุวรรณ     -
299
   504802129
   นางสาว สุภาภรณ์ มหาสวัสดิ์     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต