รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   482730145
   นาย สมบัติ วานิช     -
397
   482757139
   สิบตำรวจเอก สุธรรม บัวแก้ว     -
396
   482757203
   นาย ทรรศวิทย์ แสงรัตนากุล     -
395
   482730156
   นาย สุนทร แก่นสน     -
394
   502802143
   นาย สุรศักดิ์ จันทฤก     -
393
   482757113
   นาย ธีรศักดิ์ ต่างสี     -
392
   482730272
   นาย อำนวย จรงค์หนู     -
391
   481755132
   นางสาว โสมฤดี พลอยขาว     -
390
   481755112
   นางสาว นิภาพรรณ มณีสงฆ์     -
389
   481753234
   นางสาว อรชพร เหตุเกษ     -
388
   503702215
   นาย ปณต ศิริเสถียร     -
387
   502702437
   นางสาว อารีย์ คมประเสริฐ     -
386
   481724119
   นางสาว ปลิดา ประสารทอง     -
385
   481757441
   นาย เอนก เก็บทรัพย์     -
384
   482730301
   นาง กัลยา ค้าของ     -
383
   482757218
   นางสาว พิมพ์จันทร์ อรรถสุวรรณ     -
382
   502702421
   นาย ภูมิพัฒน์ หนูชูสุข     -
381
   504702321
   นาย รังสรรค์ หึงษาชู     -
380
   481757124
   นางสาว ยุวดา คงจันทร์     -
379
   482730211
   นาย เฉลิมศักดิ์ บางโสก     -
378
   504702222
   นาย วิจิตร อุดมศรี     -
377
   504702305
   นาย กิตติพงษ์ ทองคำ     -
376
   482730319
   นาย ธนิต สงวนไถ     -
375
   481757428
   นาย วุฒิไกร เพชรในหิน     -
374
   502802106
   นาย โฆษิต ภมรนาค     -
373
   504802120
   นาย ศุภชัย แก้วมิตร     -
372
   481757406
   นางสาว จารุเนตร สังข์ฉิม     -
371
   482730133
   นาง มลฤดี ประทีป ณถลาง     -
370
   502802140
   นางสาว สมสุข มีแต้ม     -
369
   481757308
   นางสาว จุฬาทิพย์ ลาวัลย์     -
368
   482730139
   นาย วิวัฒน์ ดอกเทียน     -
367
   504802108
   นาง ชุติกาญจน์ ศรีชาย     -
366
   482730354
   นาย สมภพ จูฑามาตย์     -
365
   481757137
   นางสาว สุธารัตน์ แก้วพงษ์     -
364
   482730263
   นาง สุมาลี อยู่มั่น     -
363
   481757337
   นาย สุรศักดิ์ ทิพย์ฉิมพลี     -
362
   481757212
   นาย ธีระพงษ์ ผิวเหลือง     -
361
   482730167
   นาย อิทธิพร สังข์แก้ว     -
360
   502702326
   นาย หัตถชัย จริตงาม     -
359
   481757317
   นาย นิรุสดี นิแว     -
358
   504702337
   นางสาว อรพรรณ ร่มรื่น     -
357
   481757218
   นางสาว ปนัดดา สร้างเมือง     -
356
   502702328
   นางสาว อารีย์ โคกะทิง     -
355
   481724110
   นางสาว ปวีณา พรหมจรรย์     -
354
   481724120
   นางสาว เอื้องฟ้า ชินไชยชนะ     -
353
   504702316
   นางสาว พเยาว์ นวลจันทร์     -
352
   482730203
   นาง กัลยา พิมพ์ลอย     -
351
   502802142
   นางสาว พิมลวรรณ ภัทรสิทธิโชค     -
350
   481757122
   นาย ภูมิวัฒน์ สัตย์จิตร     -
349
   503702207
   นางสาว ชลิดา ณ ตะกั่วป่า     -
348
   504702219
   สิบตำรวจเอก รัชฎาวัลย์ หนูคาบแก้ว     -
347
   504702229
   นาง สุนีย์ ไท้สุวรรณ     -
346
   481724117
   นางสาว วรนาฏ พวงจิตร     -
345
   504702302
   นาย กฤษณพงษ์ สิงบุตรดี     -
344
   482730212
   นาง ชัชพร บุญญแพทย์     -
343
   502702313
   นาย วิชัย อาตมาตร     -
342
   481753203
   นางสาว กิตติยา ธนสารพงศกร     -
341
   482730115
   นาย นพพร ชาญณรงค์     -
340
   481757131
   นาย วุฒิชัย หนูเสน     -
339
   504802103
   นาย จตุรพร คุ้มชำนาญ     -
338
   482730125
   นาย ประสิทธิ์ ขาวกิจไพศาล     -
337
   504802119
   นาย ศุภฤกษ์ เตียตระกูล     -
336
   502802109
   นางสาว จารุวรรณ สงเส็น     -
335
   482730337
   นางสาว มะลิษา จันทร์งาม     -
334
   481753126
   นางสาว สมัย ทองอ่อน     -
333
   482730347
   นาย วิวัฒน์ สิทธิพรหม     -
332
   503702231
   นาย สิทธิศักดิ์ จันทร์โหนง     -
331
   481757412
   นาย เชาวลิต แก้วการดี     -
330
   504702228
   นาย สุธี ศรีสุข     -
329
   481757313
   นาย ธนพล เรือนเพ็ชร์     -
328
   504702311
   นาย นพร อนุรักษ์     -
327
   482730168
   นาง อินทิรา อนันตมงคลกุล     -
326
   482757240
   นาย หัสชัย ชูใหม่     -
325
   481757236
   นาย อรรถจรา ดิกิจ     -
324
   504702213
   นาย ประคอง ช่วยเทศ     -
323
   502802124
   นาย ปัญญา นายาว     -
322
   481753238
   นางสาว ฮาริซะช์ ยุทธกาศ     -
321
   504702215
   นางสาว พรทิพย์ หาญทะเล     -
320
   482730205
   นางสาว กิตติมา พรรณสุข     -
319
   481757425
   นาย พิศาล พงษ์ศิริ     -
318
   461743114
   นาย ภูวดล วิไลลักษณ์     -
317
   504702336
   นาย อมรินทร์ แก้วพิทักษ์     -
316
   481757125
   นาย รัชพล สิทธิเวช     -
315
   481757112
   นางสาว นงลักษณ์ พันธ์ทิพย์     -
314
   481753222
   นางสาว วรรวิลัย หมีนใจ     -
313
   482757102
   นาย กฤษณะ สุขศรี     -
312
   482730110
   นาย ชัยทัต ชัยสุวรรณ     -
311
   481757228
   นาย วิฑูรย์ ประทีป ณถลาง     -
310
   494702401
   นาย กิตติศักดิ์ ทำเผือก     -
309
   482730321
   นางสาว นภัสสร คงวุ่น     -
308
   502802134
   นางสาว ศรัญญา แหล่หมัน     -
307
   504802121
   นาย สถิตย์ นิ่มดำ     -
306
   482757205
   จ่าสิบตำรวจ จารุวิทย์ แสงสุวรรณ     -
305
   482730235
   นาย มาโนช โชติวรนานนท์     -
304
   504702224
   นาย สรยุทธ คำคง     -
303
   504702203
   นาย เจริญ สายนุ้ย     -
302
   482730348
   นาย วีรศักดิ์ แก้วพลอย     -
301
   504802127
   นางสาว สินีนาฎ ชัยกลิ่น     -
300
   504702205
   นาย โชคชัย ภักตรามุข     -
299
   482730147
   นาย สมศักดิ์ ท่อทิพย์     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต