รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   502802121
   นาย ประเสริฐ ลิ้นทอง     -
397
   502802151
   นางสาว อุมาภรณ์ รักใหม่     -
396
   481757219
   นาย ปิยะพงษ์ บ้านนบ     -
395
   482730326
   นางสาว ประนอม ภิศทอง     -
394
   504802113
   นาย ไพรัตน์ เรืองอร่าม     -
393
   482730104
   นาย จารึก ทองสุวรรณ     -
392
   493702217
   นางสาว มาวิณี ชีวโชติ     -
391
   481757325
   นางสาว ลักขณา อิสลาม     -
390
   482730315
   นาย โชติ ณิชากรพงศ์     -
389
   481753220
   นางสาว เรวดี กำไลทอง     -
388
   481753101
   นางสาว กนกกาญจน์ มากผล     -
387
   482730231
   นาย พิศาล บุญสบ     -
386
   481753225
   นางสาว วิไลวรรณ ทองเกิด     -
385
   481757329
   นาย ศักดา ปานแก้ว     -
384
   481755105
   นางสาว จันทร์จิรา โสมสง     -
383
   482730248
   นาย ศิริกร พลายชนะ     -
382
   503702229
   นาย สมโชค พุทธรักษ์     -
381
   481757408
   นางสาว จีระนุช ศรีวิเชียร     -
380
   482730150
   นาย สฤษดิ์ ซื่อตรง     -
379
   482730162
   นาย อมร อินทรเจริญ     -
378
   504702330
   นาย สุชา วันศุกร์     -
377
   481757312
   นาย ณัฐพงษ์ ธีรภาพพงศ์พันธ์     -
376
   504802129
   นางสาว สุภาภรณ์ มหาสวัสดิ์     -
375
   502702433
   นาย เสถียร ปิ่นเทศ     -
374
   481753214
   นางสาว นารีรัตน์ ทองลิ่ม     -
373
   481757435
   นาย อภิชิต ซื่อพิทักษ์พงศ์     -
372
   504702212
   นางสาว บุษบา เนื้อดำ     -
371
   502702436
   นาง อัญญรัตน์ นวลสาย     -
370
   481757118
   นางสาว ปราณี รักชาติ     -
369
   504702340
   นาย อุสมาน ทิ้งอีด     -
368
   481757423
   นาย ปิยะพงษ์ หกสี่     -
367
   482730154
   นาย สุชาติ กะเตื้องงาน     -
366
   481757323
   นางสาว พัชรี เกตุแก้ว     -
365
   504802114
   นาย ไพโรจน์ บุญคง     -
364
   481757223
   นาย มาหามะ เจะซิ     -
363
   482730216
   นาย ณรงค์ ต่างจิตร     -
362
   481757225
   นางสาว โรสมีนา เจะมะ     -
361
   502702401
   นาง กนกภรณ์ แกว่นกสิกร     -
360
   482730120
   นาย บุญเติม วิมลพันธุ์     -
359
   504802117
   นาย วัชระ ละงู     -
358
   502802102
   นางสาว กัลยาพร วิเชียรบรรณ     -
357
   482757226
   สิบตำรวจตรี วิวัฒน์ โรจนกวินพันธ์     -
356
   481757404
   นาย ขจรศักดิ์ อาขุบุตร     -
355
   482730341
   นางสาว วลัยพร อ่อนศรีโรจน์     -
354
   481757306
   นางสาว จันทร์จิรา อนันต์     -
353
   482730249
   นาย ศุภชัย คงนิล     -
352
   482757229
   สิบตำรวจเอก สมนึก หนูทอง     -
351
   504702308
   นางสาว จุฑาทิพย์ หลีเห้ง     -
350
   471757231
   นาย สามีอุง เจ๊ะยะ     -
349
   481724106
   นางสาว ชนิดา ผกามาศ     -
348
   482730267
   นาย อรรถพร พฤกษ์สุวรรณ     -
347
   481753128
   นางสาว สุฑาทิพย์ จันทร์เจริญ     -
346
   481757207
   นางสาว ดวงพร สินทะเล     -
345
   481755128
   นางสาว สุภาวดี แสงอรุณ     -
344
   502702434
   นาย เสริมพงศ์ พิชัยดี     -
343
   504702210
   นางสาว น้ำอ้อย ขาวล้วน     -
342
   481757339
   นาย อภิเดช ยูโซะ     -
341
   502802144
   นางสาว อัญมณี ฉั่วเจริญ     -
340
   481757421
   นางสาว ปราณี สว่างวัน     -
339
   503702217
   นางสาว ปิยะรัตน์ วงศ์ชู     -
338
   482730370
   นางสาว อลิษา พรหมศรี     -
337
   481753121
   นางสาว พัชรี เสนา     -
336
   504702317
   นาง ฟารีดา น้ำใส     -
335
   482730106
   นาย จำนงข์ นักฟ้อน     -
334
   482757125
   ดาบตำรวจ ยะกุบ หมานหยะ     -
333
   482730316
   นาง ดวงเพ็ญ พรหมศร     -
332
   481757127
   นางสาว ฤทัยรัตน์ จีนนำหน้า     -
331
   494802102
   นาย กนกศักดิ์ ตันตาปกุล     -
330
   482730227
   นาย บุญธรรม กลีบจำปี     -
329
   481753223
   นางสาว วัชรีพร เพ็ญนวลออง     -
328
   504702304
   นาง กาญจนา บุตรกริม     -
327
   482730130
   นาย พีรยุทธ์ มาตรักษา     -
326
   503702224
   นาย วิษณุ แก้วชิต     -
325
   481757304
   นางสาว ขนิษฐา สุสัมฤทธิ์     -
324
   482730239
   นางสาว วาสนา นาคดำ     -
323
   481757330
   นางสาว ศิรินภา จันทสิงห์     -
322
   481755106
   นางสาว จันทร์ทิพย์ จิตรแก้ว     -
321
   482730351
   นาย ศุภชัย บุญญแพทย์     -
320
   504802123
   นาย สมบัติ พิสุทธิ์ชลธี     -
319
   481757109
   นางสาว จุฑามาศ น้ำสงวน     -
318
   482730255
   นาย สาธิต รอดผล     -
317
   504802126
   นาง สายใจ สุทธิ์มี     -
316
   482757206
   จ่าสิบตำรวจ ชวลิต เผือกสม     -
315
   481757432
   นางสาว สุติมา คงขำ     -
314
   502702302
   นางสาว ดวงฤดี ทะนะมาศ     -
313
   481753131
   นางสาว สุมาลี คงทรัพย์     -
312
   482802112
   จ่าเอก ธีรพงษ์ ทัศนิยม     -
311
   502802116
   นาย นิคม เรืองประกอบกิจ     -
310
   504802133
   นาย อภินันท์ เป๋าเงิน     -
309
   481757318
   นางสาว เบญจพร รุ่งแจ้ง     -
308
   504802134
   นาย อับดลมนับ ลูกหยี     -
307
   482757215
   สิบตำรวจเอก ปราสาท ชุ่มชื่น     -
306
   482757116
   นางสาว ปิยะวรรณ ศรีพลอย     -
305
   481757324
   นางสาว พิจิตรา ตันติวัชรพันธุ์     -
304
   481753122
   นางสาว ภัสรา ชูสุข     -
303
   482730107
   นาย จิรศักดิ์ หาญอนุพงศ์     -
302
   502702312
   นาย ยุทธพร กลับอำไพ     -
301
   502702222
   นาย วีระศักดิ์ สาระพร     -
300
   482730113
   นาย ทรงวุฒิ หงษ์หยก     -
299
   481757101
   นางสาว กรกช กลั่นนุรักษ์     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต