รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   481757108
   นางสาว จิรารัตน์ ช่องรักษ์     -
397
   482730357
   นางสาว สรินทร์ทิพย์ โพชนาธาร     -
396
   481757231
   นาย สันติชัย หมัดแสละ     -
395
   503702206
   นาย ชนะ เพ็ชรทิพย์     -
394
   502702323
   นาย สุชน ยิ้มแก้ว     -
393
   503702208
   นาย ณัฐพงษ์ เขาบาท     -
392
   481757336
   นาย สุภาพ ประชา     -
391
   502702412
   นางสาว ธัญชนก ชัยยศ     -
390
   482757239
   จ่าสิบตำรวจ สุวิทย์ เกษตรกาลาม์     -
389
   472757258
   นาย อนุพงค์ อาจกิจ     -
388
   503702214
   นาย บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ     -
387
   502802149
   นาย อัครเดช อ่อนคง     -
386
   481753138
   นางสาว อุบลรัตน์ เสงี่ยม     -
385
   482730208
   นาย จักรพงษ์ เพ็ชรเกลี้ยง     -
384
   481757321
   นางสาว พวินดา ซุ่นสั้น     -
383
   482757121
   จ่าสิบตำรวจ ไพบูลย์ ทองชั่ง     -
382
   504702218
   นางสาว มาลินี เจ๊ะหมาด     -
381
   502702314
   นาย วินัย เภาวิเศษ     -
380
   482730214
   นาย โชคชัย จิ้วสกุล     -
379
   482757128
   ดาบตำรวจ รุ่งพิรุณ แก้วน้อย     -
378
   504702201
   นางสาว กชกร ลิ่มบุตร     -
377
   504702323
   นางสาว วลีรัตน์ เมืองพรหม     -
376
   482757111
   นาย กันตพัฒน์ มากเพชร     -
375
   482730128
   นาง พัชรา สกฤดิพันธ์     -
374
   481757442
   นางสาว วิไลพร กองเอียด     -
373
   504802139
   นาย ไกรสิทธิ์ ช่วยบำรุง     -
372
   482730339
   นาง ราตรี สุขโหตุ     -
371
   481757329
   นาย ศักดา ปานแก้ว     -
370
   481755105
   นางสาว จันทร์จิรา โสมสง     -
369
   482730248
   นาย ศิริกร พลายชนะ     -
368
   503702229
   นาย สมโชค พุทธรักษ์     -
367
   481757408
   นางสาว จีระนุช ศรีวิเชียร     -
366
   482730150
   นาย สฤษดิ์ ซื่อตรง     -
365
   482730162
   นาย อมร อินทรเจริญ     -
364
   504702330
   นาย สุชา วันศุกร์     -
363
   481757312
   นาย ณัฐพงษ์ ธีรภาพพงศ์พันธ์     -
362
   504802129
   นางสาว สุภาภรณ์ มหาสวัสดิ์     -
361
   504702333
   นาย อภิชาติ เอ่งฉ้วน     -
360
   481753216
   นางสาว บุปผา เนาว์ไพร     -
359
   502802121
   นาย ประเสริฐ ลิ้นทอง     -
358
   502802151
   นางสาว อุมาภรณ์ รักใหม่     -
357
   481757219
   นาย ปิยะพงษ์ บ้านนบ     -
356
   482730326
   นางสาว ประนอม ภิศทอง     -
355
   504802113
   นาย ไพรัตน์ เรืองอร่าม     -
354
   482730104
   นาย จารึก ทองสุวรรณ     -
353
   493702217
   นางสาว มาวิณี ชีวโชติ     -
352
   481757325
   นางสาว ลักขณา อิสลาม     -
351
   482730315
   นาย โชติ ณิชากรพงศ์     -
350
   481753220
   นางสาว เรวดี กำไลทอง     -
349
   481753101
   นางสาว กนกกาญจน์ มากผล     -
348
   482730231
   นาย พิศาล บุญสบ     -
347
   481753225
   นางสาว วิไลวรรณ ทองเกิด     -
346
   481757306
   นางสาว จันทร์จิรา อนันต์     -
345
   482730249
   นาย ศุภชัย คงนิล     -
344
   482757229
   สิบตำรวจเอก สมนึก หนูทอง     -
343
   504702308
   นางสาว จุฑาทิพย์ หลีเห้ง     -
342
   471757231
   นาย สามีอุง เจ๊ะยะ     -
341
   481724106
   นางสาว ชนิดา ผกามาศ     -
340
   482730267
   นาย อรรถพร พฤกษ์สุวรรณ     -
339
   481753128
   นางสาว สุฑาทิพย์ จันทร์เจริญ     -
338
   481757207
   นางสาว ดวงพร สินทะเล     -
337
   481755128
   นางสาว สุภาวดี แสงอรุณ     -
336
   502702433
   นาย เสถียร ปิ่นเทศ     -
335
   481753214
   นางสาว นารีรัตน์ ทองลิ่ม     -
334
   481757435
   นาย อภิชิต ซื่อพิทักษ์พงศ์     -
333
   504702212
   นางสาว บุษบา เนื้อดำ     -
332
   502702436
   นาง อัญญรัตน์ นวลสาย     -
331
   481757118
   นางสาว ปราณี รักชาติ     -
330
   504702340
   นาย อุสมาน ทิ้งอีด     -
329
   481757423
   นาย ปิยะพงษ์ หกสี่     -
328
   482730154
   นาย สุชาติ กะเตื้องงาน     -
327
   481757323
   นางสาว พัชรี เกตุแก้ว     -
326
   504802114
   นาย ไพโรจน์ บุญคง     -
325
   481757223
   นาย มาหามะ เจะซิ     -
324
   482730216
   นาย ณรงค์ ต่างจิตร     -
323
   481757225
   นางสาว โรสมีนา เจะมะ     -
322
   502702401
   นาง กนกภรณ์ แกว่นกสิกร     -
321
   482730120
   นาย บุญเติม วิมลพันธุ์     -
320
   504802117
   นาย วัชระ ละงู     -
319
   502802102
   นางสาว กัลยาพร วิเชียรบรรณ     -
318
   482757226
   สิบตำรวจตรี วิวัฒน์ โรจนกวินพันธ์     -
317
   481757404
   นาย ขจรศักดิ์ อาขุบุตร     -
316
   482730341
   นางสาว วลัยพร อ่อนศรีโรจน์     -
315
   481757330
   นางสาว ศิรินภา จันทสิงห์     -
314
   481755106
   นางสาว จันทร์ทิพย์ จิตรแก้ว     -
313
   482730351
   นาย ศุภชัย บุญญแพทย์     -
312
   504802123
   นาย สมบัติ พิสุทธิ์ชลธี     -
311
   481757109
   นางสาว จุฑามาศ น้ำสงวน     -
310
   482730255
   นาย สาธิต รอดผล     -
309
   504802126
   นาง สายใจ สุทธิ์มี     -
308
   482757206
   จ่าสิบตำรวจ ชวลิต เผือกสม     -
307
   481757432
   นางสาว สุติมา คงขำ     -
306
   502702302
   นางสาว ดวงฤดี ทะนะมาศ     -
305
   481753131
   นางสาว สุมาลี คงทรัพย์     -
304
   482802112
   จ่าเอก ธีรพงษ์ ทัศนิยม     -
303
   502702434
   นาย เสริมพงศ์ พิชัยดี     -
302
   504702210
   นางสาว น้ำอ้อย ขาวล้วน     -
301
   481757339
   นาย อภิเดช ยูโซะ     -
300
   502802144
   นางสาว อัญมณี ฉั่วเจริญ     -
299
   481757421
   นางสาว ปราณี สว่างวัน     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต