รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   481753122
   นางสาว ภัสรา ชูสุข     -
397
   482730107
   นาย จิรศักดิ์ หาญอนุพงศ์     -
396
   502702312
   นาย ยุทธพร กลับอำไพ     -
395
   502702222
   นาย วีระศักดิ์ สาระพร     -
394
   482730113
   นาย ทรงวุฒิ หงษ์หยก     -
393
   481757101
   นางสาว กรกช กลั่นนุรักษ์     -
392
   482730121
   นาย บุญประสิทธิ์ เมืองจันทร์     -
391
   481753124
   นาย วัฒนะ หัวเขา     -
390
   481757402
   นางสาว กาบแก้ว บริมาตุ     -
389
   482730131
   นางสาว เพียงอัมพร พันธกิจ     -
388
   502802132
   นาย วิสิทธิ์ เอกบัว     -
387
   502802105
   นางสาว ขวัญชนก จินดาพล     -
386
   482730241
   นาย วิจักษณ์ จิรพันธ์พิเชษฐ์     -
385
   481755123
   นางสาว ศิริพร จิตรนาวี     -
384
   502702405
   นางสาว จันทรา โคกะทิง     -
383
   482730251
   นาย สมควร รักเกื้อ     -
382
   502802139
   นาย สมบูรณ์ ประสารพันธุ์     -
381
   481757110
   นางสาว จุฑารัตน์ น้ำสงวน     -
380
   482730256
   นาย สามารถ ขนาดผล     -
379
   502702431
   นาย สายชล ผลาการ     -
378
   504702309
   นาย ชัยทัต ยาตา     -
377
   482730165
   นาย อัครพล เพ็ชร์เล็ก     -
376
   481757233
   นาย สุทธสิทธิ์ ร่วมเจริญ     -
375
   481753110
   นางสาว ดารุณี บุตรเต้     -
374
   504802137
   นาย สุรชัย มีความสุข     -
373
   503702211
   นาย ธีรยุทธ ไพศาลกุลอารยะ     -
372
   502802116
   นาย นิคม เรืองประกอบกิจ     -
371
   481757436
   นาย อภินันท์ เหมราช     -
370
   481757342
   นาย อ๊าท วงศ์พิทักษ์ลำเนา     -
369
   502702307
   นางสาว ปริญา แก่นจันทร์     -
368
   504802135
   นาย เอกลักษณ์ คล้ายบุตร     -
367
   482757225
   นาย เผด็จศักดิ์ พงษ์สมบัติ     -
366
   482730153
   นางสาว สิริพร ชัยทอง     -
365
   502702419
   นางสาว พิชญ์อนงค์ โพธิบัลลังก์     -
364
   503702220
   นาย ภาคภูมิ พิชัยรัตน์     -
363
   482730209
   นางสาว จิราพร กิ่งแก้ว     -
362
   504802116
   นาง ยุพดี ยิ่งคำนึง     -
361
   482757117
   สิบตำรวจเอก พยงค์ ทิพย์สมบัติ     -
360
   482730318
   นาย ทินกร คงรงค์     -
359
   504702221
   นาง ลัดดา ปากบารา     -
358
   504702301
   นางสาว กรกนก ช้างน้ำ     -
357
   482730228
   นาย บุญเลิศ ตัณฑเวส     -
356
   481757427
   นางสาว วันทนีย์ ชูร่วง     -
355
   504802101
   นาย กำธร ชาญน้ำ     -
354
   482730233
   นาย ไพบูลย์ โวหาร     -
353
   502802133
   นาย วีระพล โชติเศรษฐพันธุ์     -
352
   502702201
   นางสาว ขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์     -
351
   502702430
   นางสาว ศิริลักษณ์ จันทร์รัตน์     -
350
   481724105
   นางสาว จันทิมา จวนกี้     -
349
   482730252
   นาย สมชาย สุขศรี     -
348
   481757203
   นางสาว จุฑารัตน์ ผลพนัก     -
347
   482730257
   นาย สามารถ พลายชนะ     -
346
   504702329
   นาง สาลินี เกกินะ     -
345
   481757136
   นาย สุทัศน์ จันทรมาศ     -
344
   482757208
   นาย เดชา สาเหล่     -
343
   481755130
   นาย สุรเชษฐ์ เชาวพ้อง     -
342
   502802115
   นาย ธีรยุทธ สุขเกิด     -
341
   504702230
   นางสาว เสาวณี รัฐพร     -
340
   504702312
   นางสาว นิติพร คำอ้อ     -
339
   481757419
   นาย ปกรณ์ ศรีไตรรัตน์     -
338
   481757240
   นางสาว อาภาศิริ มโนไพสิฐ     -
337
   481757422
   นาย ปรีชา ลาวัลย์     -
336
   504802136
   นาย เอกวิทย์ ขาวเล็ก     -
335
   481757320
   นาย พชร ตันติวัชรพันธุ์     -
334
   482730201
   นาง กมลรัตน์ บุญเรือง     -
333
   482757242
   จ่าเอก ภานุพงศ์ ภูตานนท์     -
332
   482730108
   นางสาว จิราภรณ์ เอียดนุ่น     -
331
   504702320
   นางสาว เยาวลักษณ์ ภักดีสังข์     -
330
   504702226
   นาย สายันต์ ยศขุน     -
329
   482730218
   นาย ทินกร ท่อทิพย์     -
328
   504702322
   นางสาว ลัดดาวรรณ บำรุง     -
327
   481757102
   นางสาว กรกนก ปานสุวรรณ     -
326
   482730306
   นางสาว ปทิตตา ชำนาญธุระกิจ     -
325
   504702306
   นางสาว กิ่งทอง ถิ่นเขาต่อ     -
324
   482730336
   นาง ไพลินท์ โอ่งชิต     -
323
   502702315
   นางสาว วีระยา ปิดประสาร     -
322
   481757116
   นางสาว เขมนิกา รักช้าง     -
321
   481757331
   นางสาว ศิริวิภา เจริญสุข     -
320
   504802104
   นางสาว จารีย์ สุขกาย     -
319
   482730143
   นาย สมโชค คำมี     -
318
   503702228
   นางสาว สมฤดี เดชอรัญ     -
317
   481757307
   นางสาว จุฑารัตน์ เพชรฉวาง     -
316
   482730259
   นาย สายัณห์ คงพัฒน์     -
315
   481757334
   นางสาว สาวิตรี ชูชาติ     -
314
   502702409
   นาย ชาติชาย เชื้อชิต     -
313
   504802128
   นาย สุทิน เกบุตร     -
312
   481757414
   นาย ทรงพล สร้อยทอง     -
311
   481757142
   นาย สุรพันธ์ นิลวิจิตร     -
310
   481757315
   นาย ธีรยุทธ อินทร์ศรีทอง     -
309
   481757114
   นาย นิพัทธ์ บุญชู     -
308
   504702335
   นางสาว อมรลักษณ์ สองทอง     -
307
   481757420
   นาย ปฐมพงศ์ กล่ำมาศ     -
306
   481757319
   นางสาว ปรียาวัลย์ กาหลง     -
305
   482757146
   นาย เอกสิทธิ์ หงษ์ยศ     -
304
   503702218
   นาย พยุงศักดิ์ บัวขำ     -
303
   482757202
   ดาบตำรวจ พิตตินันท์ สังข์ทอง     -
302
   502702309
   นาง ภารดี แสนพล     -
301
   482730310
   นาย จีรวุฒิ วิชาคุณ     -
300
   482757223
   นาย รักศิล ชูน้อย     -
299
   502702324
   นาย สุพรรณ จำปาสิทธิ์     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต