รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   493702217
   นางสาว มาวิณี ชีวโชติ     -
397
   481757325
   นางสาว ลักขณา อิสลาม     -
396
   481753220
   นางสาว เรวดี กำไลทอง     -
395
   481753101
   นางสาว กนกกาญจน์ มากผล     -
394
   482730267
   นาย อรรถพร พฤกษ์สุวรรณ     -
393
   481753225
   นางสาว วิไลวรรณ ทองเกิด     -
392
   481757329
   นาย ศักดา ปานแก้ว     -
391
   481755105
   นางสาว จันทร์จิรา โสมสง     -
390
   503702229
   นาย สมโชค พุทธรักษ์     -
389
   481757408
   นางสาว จีระนุช ศรีวิเชียร     -
388
   504702330
   นาย สุชา วันศุกร์     -
387
   481757312
   นาย ณัฐพงษ์ ธีรภาพพงศ์พันธ์     -
386
   504802129
   นางสาว สุภาภรณ์ มหาสวัสดิ์     -
385
   504702333
   นาย อภิชาติ เอ่งฉ้วน     -
384
   481753216
   นางสาว บุปผา เนาว์ไพร     -
383
   482730216
   นาย ณรงค์ ต่างจิตร     -
382
   502802121
   นาย ประเสริฐ ลิ้นทอง     -
381
   482730120
   นาย บุญเติม วิมลพันธุ์     -
380
   502802151
   นางสาว อุมาภรณ์ รักใหม่     -
379
   481757219
   นาย ปิยะพงษ์ บ้านนบ     -
378
   482730130
   นาย พีรยุทธ์ มาตรักษา     -
377
   482730154
   นาย สุชาติ กะเตื้องงาน     -
376
   481757323
   นางสาว พัชรี เกตุแก้ว     -
375
   482730239
   นางสาว วาสนา นาคดำ     -
374
   504802114
   นาย ไพโรจน์ บุญคง     -
373
   482730351
   นาย ศุภชัย บุญญแพทย์     -
372
   481757223
   นาย มาหามะ เจะซิ     -
371
   482730255
   นาย สาธิต รอดผล     -
370
   481757225
   นางสาว โรสมีนา เจะมะ     -
369
   502702401
   นาง กนกภรณ์ แกว่นกสิกร     -
368
   504802117
   นาย วัชระ ละงู     -
367
   502802102
   นางสาว กัลยาพร วิเชียรบรรณ     -
366
   482757226
   สิบตำรวจตรี วิวัฒน์ โรจนกวินพันธ์     -
365
   481757404
   นาย ขจรศักดิ์ อาขุบุตร     -
364
   481757306
   นางสาว จันทร์จิรา อนันต์     -
363
   482757229
   สิบตำรวจเอก สมนึก หนูทอง     -
362
   504702308
   นางสาว จุฑาทิพย์ หลีเห้ง     -
361
   471757231
   นาย สามีอุง เจ๊ะยะ     -
360
   481724106
   นางสาว ชนิดา ผกามาศ     -
359
   481753128
   นางสาว สุฑาทิพย์ จันทร์เจริญ     -
358
   481757207
   นางสาว ดวงพร สินทะเล     -
357
   481755128
   นางสาว สุภาวดี แสงอรุณ     -
356
   502702433
   นาย เสถียร ปิ่นเทศ     -
355
   481753214
   นางสาว นารีรัตน์ ทองลิ่ม     -
354
   482730106
   นาย จำนงข์ นักฟ้อน     -
353
   481757435
   นาย อภิชิต ซื่อพิทักษ์พงศ์     -
352
   504702212
   นางสาว บุษบา เนื้อดำ     -
351
   482730316
   นาง ดวงเพ็ญ พรหมศร     -
350
   502702436
   นาง อัญญรัตน์ นวลสาย     -
349
   481757118
   นางสาว ปราณี รักชาติ     -
348
   482730227
   นาย บุญธรรม กลีบจำปี     -
347
   504702340
   นาย อุสมาน ทิ้งอีด     -
346
   481757423
   นาย ปิยะพงษ์ หกสี่     -
345
   482730131
   นางสาว เพียงอัมพร พันธกิจ     -
344
   482730370
   นางสาว อลิษา พรหมศรี     -
343
   481753121
   นางสาว พัชรี เสนา     -
342
   482730241
   นาย วิจักษณ์ จิรพันธ์พิเชษฐ์     -
341
   504702317
   นาง ฟารีดา น้ำใส     -
340
   482730251
   นาย สมควร รักเกื้อ     -
339
   482757125
   ดาบตำรวจ ยะกุบ หมานหยะ     -
338
   482730256
   นาย สามารถ ขนาดผล     -
337
   481757127
   นางสาว ฤทัยรัตน์ จีนนำหน้า     -
336
   494802102
   นาย กนกศักดิ์ ตันตาปกุล     -
335
   482730165
   นาย อัครพล เพ็ชร์เล็ก     -
334
   481753223
   นางสาว วัชรีพร เพ็ญนวลออง     -
333
   504702304
   นาง กาญจนา บุตรกริม     -
332
   503702224
   นาย วิษณุ แก้วชิต     -
331
   481757304
   นางสาว ขนิษฐา สุสัมฤทธิ์     -
330
   481757330
   นางสาว ศิรินภา จันทสิงห์     -
329
   481755106
   นางสาว จันทร์ทิพย์ จิตรแก้ว     -
328
   504802123
   นาย สมบัติ พิสุทธิ์ชลธี     -
327
   481757109
   นางสาว จุฑามาศ น้ำสงวน     -
326
   504802126
   นาง สายใจ สุทธิ์มี     -
325
   482757206
   จ่าสิบตำรวจ ชวลิต เผือกสม     -
324
   481757432
   นางสาว สุติมา คงขำ     -
323
   502702302
   นางสาว ดวงฤดี ทะนะมาศ     -
322
   481753131
   นางสาว สุมาลี คงทรัพย์     -
321
   482802112
   จ่าเอก ธีรพงษ์ ทัศนิยม     -
320
   502702434
   นาย เสริมพงศ์ พิชัยดี     -
319
   504702210
   นางสาว น้ำอ้อย ขาวล้วน     -
318
   482730107
   นาย จิรศักดิ์ หาญอนุพงศ์     -
317
   481757339
   นาย อภิเดช ยูโซะ     -
316
   482730113
   นาย ทรงวุฒิ หงษ์หยก     -
315
   502802144
   นางสาว อัญมณี ฉั่วเจริญ     -
314
   481757421
   นางสาว ปราณี สว่างวัน     -
313
   482730121
   นาย บุญประสิทธิ์ เมืองจันทร์     -
312
   503702217
   นางสาว ปิยะรัตน์ วงศ์ชู     -
311
   482757116
   นางสาว ปิยะวรรณ ศรีพลอย     -
310
   482730233
   นาย ไพบูลย์ โวหาร     -
309
   481757324
   นางสาว พิจิตรา ตันติวัชรพันธุ์     -
308
   481753122
   นางสาว ภัสรา ชูสุข     -
307
   482730252
   นาย สมชาย สุขศรี     -
306
   502702312
   นาย ยุทธพร กลับอำไพ     -
305
   502702222
   นาย วีระศักดิ์ สาระพร     -
304
   482730257
   นาย สามารถ พลายชนะ     -
303
   481757101
   นางสาว กรกช กลั่นนุรักษ์     -
302
   481753124
   นาย วัฒนะ หัวเขา     -
301
   481757402
   นางสาว กาบแก้ว บริมาตุ     -
300
   502802132
   นาย วิสิทธิ์ เอกบัว     -
299
   502802105
   นางสาว ขวัญชนก จินดาพล     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต