รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   481757425
   นาย พิศาล พงษ์ศิริ     -
397
   502702310
   นาย ภูวนาถ วิชัยกุล     -
396
   481757426
   นางสาว รัตนพร ปั้นแก้ว     -
395
   504702324
   นาย วิชิต ยะลา     -
394
   482730116
   นางสาว นวลพรรณ ศรีสมุทร     -
393
   481757226
   นางสาว วรวรรณ รุ่งเสถียร     -
392
   504702303
   นางสาว กฤษณี รามสินธุ์     -
391
   482730127
   นาง ผกาทิพย์ สร้างเลี่ยน     -
390
   481757129
   นาย วิทวัส ตัณฑัยย์     -
389
   482730235
   นาย มาโนช โชติวรนานนท์     -
388
   481757132
   นาย ศราวุฒิ ชุมพงษ์     -
387
   481755103
   นาย จริยะ สุขกิตติโย     -
386
   482730348
   นาย วีรศักดิ์ แก้วพลอย     -
385
   502702318
   นาย สนทยา ทองกวม     -
384
   482730147
   นาย สมศักดิ์ ท่อทิพย์     -
383
   504702224
   นาย สรยุทธ คำคง     -
382
   504702203
   นาย เจริญ สายนุ้ย     -
381
   482730158
   นาย สุริยา เครือทอง     -
380
   504802127
   นางสาว สินีนาฎ ชัยกลิ่น     -
379
   504702205
   นาย โชคชัย ภักตรามุข     -
378
   481757139
   นางสาว สุนิสา บุญนวล     -
377
   481757416
   นาย ธนิ ศรีทองนาค     -
376
   504702331
   นาย สุริยัน หลานสัน     -
375
   504702232
   นางสาว นรมน ชัยมี     -
374
   504802132
   นาง หิรัญญา นาคมณี     -
373
   481757216
   นาย นุพงศ์ มีชำนาญ     -
372
   481753136
   นางสาว อรอุมา บาตู     -
371
   502702414
   นาย ประทีป พูนสวัสดิ์     -
370
   481757341
   นาย อิสมาแอ ดาหมิ     -
369
   502702416
   นาย ปัญญา หนูนุ่ม     -
368
   482730238
   นาย วัย ชูชั้น     -
367
   481757220
   นางสาว พรเพ็ญ มูลมณี     -
366
   502702420
   นาย พีระ พวงมะลิ     -
365
   504702318
   นาย มงคล รักโอ่     -
364
   502702429
   นาย ศักดิ์ชัย โปร่งพันธ์     -
363
   482730112
   นาย ชาญเกษม พิทักษ์ปกรณ์     -
362
   502702423
   นางสาว รัตนา สมัครกิจ     -
361
   504702206
   นาย ณัฐวุฒิ คำเกลี้ยง     -
360
   502702425
   นาย วรเวทย์ แจ้งใจ     -
359
   481757401
   นาย กฤษดา ช่วยพันธ์     -
358
   482730230
   นาย ผคม ตันดิษฐ์กุล     -
357
   504702234
   นางสาว วิยดา ประทีปศิริปัญญา     -
356
   502802103
   นางสาว เกศรา ประเสริฐสุข     -
355
   482730134
   นาง มาลี สมุทรสารันต์     -
354
   481757430
   นาย สมเกียรติ เกตเอียด     -
353
   504802105
   นาย จิณวัฒน์ บุญเกิด     -
352
   482730355
   นาย สมศักดิ์ เทพณรงค์     -
351
   504802106
   นางสาว ใจนภา เขียวจันทร์     -
350
   482730364
   นางสาว สุรีรัตน์ ภิรมรักษ์     -
349
   502702321
   นางสาว สุกัญญา กระเทศ     -
348
   482730170
   นาง อุทุมพร ทองเหม     -
347
   481757209
   นาย ธนิต พูดดี     -
346
   482757237
   สิบตำรวจตรี สุริยา จันทร์หอม     -
345
   502702304
   นาย นรา แซ่กัง     -
344
   502702327
   นาย อดิศร ไตรทิพย์พิกุล     -
343
   481753113
   นางสาว นูรรีตา ปาลาวัล     -
342
   502802147
   นางสาว อริสา โชคเกื้อ     -
341
   481755137
   นาย อุทัย ไกรเทพ     -
340
   481757119
   นางสาว ปัทมา ขาวคง     -
339
   482730328
   นาย ประสิทธิ์ เหมมินทร์     -
338
   502702418
   นางสาว พรรณิภา เย็นจิต     -
337
   481755116
   นาย พุทธินันท์ แซ่ภู่     -
336
   504702319
   นางสาว มณฑารัตน์ ภักดิ์กำเลา     -
335
   504702227
   นางสาว สิริยา แดงนุ้ย     -
334
   482730312
   นาย ชาญณรงค์ พึ่งผล     -
333
   504702233
   นาย รัตพงศ์ จงรักษ์     -
332
   482730118
   นาย น้ำมนต์ พ่วงบุตร์     -
331
   481724118
   นางสาว วราภรณ์ จิตใจภักดี     -
330
   481753102
   นางสาว กัญญารัตน์ บุญคง     -
329
   504702325
   นาย วิรัช สีหมุ่น     -
328
   482730135
   นางสาว เยาวเรศ สว่างจันทร์     -
327
   502702316
   นางสาว ศรีจรรยา ว่องการ     -
326
   482730349
   นาย ศรชัย รอดแก้ว     -
325
   504802122
   นาย สมคิด สมดวง     -
324
   481755107
   นางสาว จินตนา อินทวงศ์     -
323
   482730148
   นาย สมหมาย หมายพงศ์พัฒนา     -
322
   482757106
   นาย ฉัตรชัย เหนือคลอง     -
321
   482730365
   นาย เสรีพล ดาษฎาจันทร์     -
320
   481757232
   นางสาว สุกัญญา แหลมกา     -
319
   481753108
   นางสาว ซูนีต้า ซาลัง     -
318
   482730273
   นาย เอกพล หาทรัพย์     -
317
   481753212
   นาย ธเนศ ศรีสวัสดิ์     -
316
   504702332
   นาย อดิสรณ์ เกกินะ     -
315
   481755113
   นางสาว โนรอาซีรา มะแซ     -
314
   502702415
   นางสาว ประภาพันธ์ ชัยทอง     -
313
   481757437
   นาย อุทัย ย่าสัน     -
312
   502802125
   นาง ปาริฉัตร หอมบุญ     -
311
   482730366
   นาย แสงทิพย์ แซ่เอียบ     -
310
   481753120
   นาง พรรณิภา สมันกิจ     -
309
   504702216
   นางสาว เพ็ชรรัตน์ หยังกุล     -
308
   482730207
   นาย คงศักดิ์ คำล้วน     -
307
   481757222
   นาย มานพ หวันหยี     -
306
   502702306
   นาย ประยูร ตันสกุล     -
305
   481753219
   นางสาว ราตรี ศรีสุนนท์     -
304
   482730119
   นาง นิธินันท์ พฤกษ์สุวรรณ     -
303
   481757128
   นาย วรารักษ์ ณ อุดม     -
302
   481753226
   นางสาว กัญญารัตน์ สระสี     -
301
   482730332
   นางสาว พนิดา เสี้ยมสอน     -
300
   504802118
   นาย วิโรจน์ ผลบุญ     -
299
   482730136
   นาง รติกร พิชคุณ     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต