รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   502702306
   นาย ประยูร ตันสกุล     -
397
   481753219
   นางสาว ราตรี ศรีสุนนท์     -
396
   482730119
   นาง นิธินันท์ พฤกษ์สุวรรณ     -
395
   481757128
   นาย วรารักษ์ ณ อุดม     -
394
   481753226
   นางสาว กัญญารัตน์ สระสี     -
393
   482730332
   นางสาว พนิดา เสี้ยมสอน     -
392
   504802118
   นาย วิโรจน์ ผลบุญ     -
391
   482730136
   นาง รติกร พิชคุณ     -
390
   481757328
   นาย ศรีภูมิ ไทยเจริญพร     -
389
   482730140
   นาย ศราวุธ มาฆะโว     -
388
   481757332
   นาย สมจิตร ห่วงผล     -
387
   481753207
   นาย จิรพงษ์ ทับเย็น     -
386
   482730356
   นาย สมาน จรจิตร์     -
385
   482757137
   จ่าสิบตำรวจ สวัสดิ์ หมัดหีม     -
384
   482730159
   นาง เสาวลักษณ์ โกยกุล     -
383
   502702322
   นาง สุขใจ แสงอรุณ     -
382
   494802118
   นาง ณัฏฐิณี สวัสดิภิรมย์     -
381
   482730172
   นาย เอกราช เกิดสุข     -
380
   481757141
   นางสาว สุพัตรา เพ็ชรหิน     -
379
   504802109
   นาย ธราดล ศิริรัตน์     -
378
   481755131
   นางสาว สุวรรณี แสงสาคร     -
377
   481757417
   นางสาว นลพรรณ แววแสนรัตน์     -
376
   481753232
   นางสาว อธิวัลย์ เหมงาม     -
375
   481757217
   นาย บรรยง แก้วเจือ     -
374
   502802148
   นาง อลิศรา ทัศนิยม     -
373
   502702305
   นาย ประภาส สมนึก     -
372
   504702315
   นางสาว ปิยนุช บัวเกตุ     -
371
   482730215
   นางสาว ฐติมา จำปาดะ     -
370
   504702217
   นางสาว เพ็ญศรี คหะวงษ์     -
369
   482730305
   นาย จรัญ ไพจิตร     -
368
   481757123
   นางสาว มาเรีย คำแก้ว     -
367
   502702426
   นาง วัชราพร ตั้งธีระสุนันท์     -
366
   482730213
   นาย เชวง เจี่ยสกุล     -
365
   481757126
   นางสาว รุ่งทิวา คงจันทร์     -
364
   481757106
   นาย จักราวุธ สังวร     -
363
   482730323
   นางสาว นิภาวรรณ แสงเลิศ     -
362
   502802131
   นาง วริยา วิมุตจินดา     -
361
   481753103
   นางสาว กัญญารัตน์ แสนเสนาะ     -
360
   482730333
   นาย พลชัย สุดขาว     -
359
   504702235
   นาย วิโรจน์ มาศโอสถ     -
358
   481757303
   นาย เกียรติศักดิ์ หวันหยี     -
357
   482730236
   นาง รัตนา คำแหง     -
356
   502802136
   นางสาว ศวกร เกดุก     -
355
   502702404
   นาย จักรี บัวแต่งตันสกุล     -
354
   502702319
   นาง สมชนก ศิริกุล     -
353
   481755108
   นางสาว จิราภรณ์ ระงับทุกข์     -
352
   482730149
   นาย สรายุทธ์ สุขจิรัง     -
351
   504702225
   สิบตำรวจเอก สหพันธ์ สุวรรณมณี     -
350
   482730160
   นาง แสงเดือน โยธารักษ์     -
349
   504702341
   นางสาว สุจิตรา ขาวสะอาด     -
348
   502702301
   นางสาว ณัฐธิดา แก้วชนะ     -
347
   482730173
   นาย โอภาศ ชอบดี     -
346
   503702234
   นางสาว สุพิศ แก้วอุดม     -
345
   481757107
   นางสาว ธวัลรัตน์ นพวงศ์     -
344
   504802131
   นาย สุวัธชัย ไทยเจริญ     -
343
   481753114
   นางสาว นวรัตน์ นวศิริกุล     -
342
   481755133
   นางสาว อนงค์นาฎ นวลวิจิตร     -
341
   502702329
   นางสาว อ่อนจันทร์ โพธิ์เงิน     -
340
   481753138
   นางสาว อุบลรัตน์ เสงี่ยม     -
339
   482730208
   นาย จักรพงษ์ เพ็ชรเกลี้ยง     -
338
   481757321
   นางสาว พวินดา ซุ่นสั้น     -
337
   482757121
   จ่าสิบตำรวจ ไพบูลย์ ทองชั่ง     -
336
   504702218
   นางสาว มาลินี เจ๊ะหมาด     -
335
   502702314
   นาย วินัย เภาวิเศษ     -
334
   482730214
   นาย โชคชัย จิ้วสกุล     -
333
   482757128
   ดาบตำรวจ รุ่งพิรุณ แก้วน้อย     -
332
   504702201
   นางสาว กชกร ลิ่มบุตร     -
331
   504702323
   นางสาว วลีรัตน์ เมืองพรหม     -
330
   482757111
   นาย กันตพัฒน์ มากเพชร     -
329
   482730128
   นาง พัชรา สกฤดิพันธ์     -
328
   481757442
   นางสาว วิไลพร กองเอียด     -
327
   504802139
   นาย ไกรสิทธิ์ ช่วยบำรุง     -
326
   482730339
   นาง ราตรี สุขโหตุ     -
325
   504702327
   นาย ศักดา คลองยวน     -
324
   482730247
   นาย ศิริ ยกทอง     -
323
   472757249
   นาย สมชาย อุดม     -
322
   481757108
   นางสาว จิรารัตน์ ช่องรักษ์     -
321
   482730357
   นางสาว สรินทร์ทิพย์ โพชนาธาร     -
320
   481757231
   นาย สันติชัย หมัดแสละ     -
319
   503702206
   นาย ชนะ เพ็ชรทิพย์     -
318
   502702323
   นาย สุชน ยิ้มแก้ว     -
317
   503702208
   นาย ณัฐพงษ์ เขาบาท     -
316
   481757336
   นาย สุภาพ ประชา     -
315
   502702412
   นางสาว ธัญชนก ชัยยศ     -
314
   482757239
   จ่าสิบตำรวจ สุวิทย์ เกษตรกาลาม์     -
313
   472757258
   นาย อนุพงค์ อาจกิจ     -
312
   503702214
   นาย บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ     -
311
   502802149
   นาย อัครเดช อ่อนคง     -
310
   502802151
   นางสาว อุมาภรณ์ รักใหม่     -
309
   481757219
   นาย ปิยะพงษ์ บ้านนบ     -
308
   482730326
   นางสาว ประนอม ภิศทอง     -
307
   504802113
   นาย ไพรัตน์ เรืองอร่าม     -
306
   482730104
   นาย จารึก ทองสุวรรณ     -
305
   493702217
   นางสาว มาวิณี ชีวโชติ     -
304
   481757325
   นางสาว ลักขณา อิสลาม     -
303
   482730315
   นาย โชติ ณิชากรพงศ์     -
302
   481753220
   นางสาว เรวดี กำไลทอง     -
301
   481753101
   นางสาว กนกกาญจน์ มากผล     -
300
   482730231
   นาย พิศาล บุญสบ     -
299
   481753225
   นางสาว วิไลวรรณ ทองเกิด     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต