รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   481753222
   นางสาว วรรวิลัย หมีนใจ     -
397
   482757102
   นาย กฤษณะ สุขศรี     -
396
   481757228
   นาย วิฑูรย์ ประทีป ณถลาง     -
395
   494702401
   นาย กิตติศักดิ์ ทำเผือก     -
394
   482730337
   นางสาว มะลิษา จันทร์งาม     -
393
   502802134
   นางสาว ศรัญญา แหล่หมัน     -
392
   482730347
   นาย วิวัฒน์ สิทธิพรหม     -
391
   504802121
   นาย สถิตย์ นิ่มดำ     -
390
   482757205
   จ่าสิบตำรวจ จารุวิทย์ แสงสุวรรณ     -
389
   481753126
   นางสาว สมัย ทองอ่อน     -
388
   503702231
   นาย สิทธิศักดิ์ จันทร์โหนง     -
387
   481757412
   นาย เชาวลิต แก้วการดี     -
386
   482730168
   นาง อินทิรา อนันตมงคลกุล     -
385
   504702228
   นาย สุธี ศรีสุข     -
384
   481757313
   นาย ธนพล เรือนเพ็ชร์     -
383
   504702311
   นาย นพร อนุรักษ์     -
382
   482757240
   นาย หัสชัย ชูใหม่     -
381
   481757236
   นาย อรรถจรา ดิกิจ     -
380
   504702213
   นาย ประคอง ช่วยเทศ     -
379
   502802124
   นาย ปัญญา นายาว     -
378
   481753238
   นางสาว ฮาริซะช์ ยุทธกาศ     -
377
   504702215
   นางสาว พรทิพย์ หาญทะเล     -
376
   482730205
   นางสาว กิตติมา พรรณสุข     -
375
   481757425
   นาย พิศาล พงษ์ศิริ     -
374
   461743114
   นาย ภูวดล วิไลลักษณ์     -
373
   504702336
   นาย อมรินทร์ แก้วพิทักษ์     -
372
   482730110
   นาย ชัยทัต ชัยสุวรรณ     -
371
   481757125
   นาย รัชพล สิทธิเวช     -
370
   481757112
   นางสาว นงลักษณ์ พันธ์ทิพย์     -
369
   482730321
   นางสาว นภัสสร คงวุ่น     -
368
   481757226
   นางสาว วรวรรณ รุ่งเสถียร     -
367
   504702303
   นางสาว กฤษณี รามสินธุ์     -
366
   482730127
   นาง ผกาทิพย์ สร้างเลี่ยน     -
365
   481757129
   นาย วิทวัส ตัณฑัยย์     -
364
   482730235
   นาย มาโนช โชติวรนานนท์     -
363
   481757132
   นาย ศราวุฒิ ชุมพงษ์     -
362
   481755103
   นาย จริยะ สุขกิตติโย     -
361
   482730348
   นาย วีรศักดิ์ แก้วพลอย     -
360
   502702318
   นาย สนทยา ทองกวม     -
359
   482730147
   นาย สมศักดิ์ ท่อทิพย์     -
358
   504702224
   นาย สรยุทธ คำคง     -
357
   504702203
   นาย เจริญ สายนุ้ย     -
356
   482730158
   นาย สุริยา เครือทอง     -
355
   504802127
   นางสาว สินีนาฎ ชัยกลิ่น     -
354
   504702205
   นาย โชคชัย ภักตรามุข     -
353
   481757139
   นางสาว สุนิสา บุญนวล     -
352
   481757416
   นาย ธนิ ศรีทองนาค     -
351
   504702331
   นาย สุริยัน หลานสัน     -
350
   504702232
   นางสาว นรมน ชัยมี     -
349
   504802132
   นาง หิรัญญา นาคมณี     -
348
   481757216
   นาย นุพงศ์ มีชำนาญ     -
347
   481753136
   นางสาว อรอุมา บาตู     -
346
   502702414
   นาย ประทีป พูนสวัสดิ์     -
345
   481757341
   นาย อิสมาแอ ดาหมิ     -
344
   502702416
   นาย ปัญญา หนูนุ่ม     -
343
   482730238
   นาย วัย ชูชั้น     -
342
   481757220
   นางสาว พรเพ็ญ มูลมณี     -
341
   502702420
   นาย พีระ พวงมะลิ     -
340
   502702310
   นาย ภูวนาถ วิชัยกุล     -
339
   481757426
   นางสาว รัตนพร ปั้นแก้ว     -
338
   504702324
   นาย วิชิต ยะลา     -
337
   482730116
   นางสาว นวลพรรณ ศรีสมุทร     -
336
   502702425
   นาย วรเวทย์ แจ้งใจ     -
335
   481757401
   นาย กฤษดา ช่วยพันธ์     -
334
   482730230
   นาย ผคม ตันดิษฐ์กุล     -
333
   504702234
   นางสาว วิยดา ประทีปศิริปัญญา     -
332
   502802103
   นางสาว เกศรา ประเสริฐสุข     -
331
   482730134
   นาง มาลี สมุทรสารันต์     -
330
   481757430
   นาย สมเกียรติ เกตเอียด     -
329
   504802105
   นาย จิณวัฒน์ บุญเกิด     -
328
   482730355
   นาย สมศักดิ์ เทพณรงค์     -
327
   504802106
   นางสาว ใจนภา เขียวจันทร์     -
326
   482730364
   นางสาว สุรีรัตน์ ภิรมรักษ์     -
325
   502702321
   นางสาว สุกัญญา กระเทศ     -
324
   482730170
   นาง อุทุมพร ทองเหม     -
323
   481757209
   นาย ธนิต พูดดี     -
322
   482757237
   สิบตำรวจตรี สุริยา จันทร์หอม     -
321
   502702304
   นาย นรา แซ่กัง     -
320
   502702327
   นาย อดิศร ไตรทิพย์พิกุล     -
319
   481753113
   นางสาว นูรรีตา ปาลาวัล     -
318
   502802147
   นางสาว อริสา โชคเกื้อ     -
317
   481755137
   นาย อุทัย ไกรเทพ     -
316
   481757119
   นางสาว ปัทมา ขาวคง     -
315
   482730328
   นาย ประสิทธิ์ เหมมินทร์     -
314
   502702418
   นางสาว พรรณิภา เย็นจิต     -
313
   481755116
   นาย พุทธินันท์ แซ่ภู่     -
312
   504702318
   นาย มงคล รักโอ่     -
311
   502702429
   นาย ศักดิ์ชัย โปร่งพันธ์     -
310
   482730112
   นาย ชาญเกษม พิทักษ์ปกรณ์     -
309
   502702423
   นางสาว รัตนา สมัครกิจ     -
308
   504702206
   นาย ณัฐวุฒิ คำเกลี้ยง     -
307
   481724118
   นางสาว วราภรณ์ จิตใจภักดี     -
306
   481753102
   นางสาว กัญญารัตน์ บุญคง     -
305
   504702325
   นาย วิรัช สีหมุ่น     -
304
   482730135
   นางสาว เยาวเรศ สว่างจันทร์     -
303
   502702316
   นางสาว ศรีจรรยา ว่องการ     -
302
   482730349
   นาย ศรชัย รอดแก้ว     -
301
   504802122
   นาย สมคิด สมดวง     -
300
   481755107
   นางสาว จินตนา อินทวงศ์     -
299
   482730148
   นาย สมหมาย หมายพงศ์พัฒนา     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต