รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   482730135
   นางสาว เยาวเรศ สว่างจันทร์     -
397
   494802125
   นาย ธีรวุฒิ เป็ดทอง     -
396
   482730349
   นาย ศรชัย รอดแก้ว     -
395
   471757217
   นางสาว นิภาพร จันทร์คง     -
394
   482730148
   นาย สมหมาย หมายพงศ์พัฒนา     -
393
   504702335
   นางสาว อมรลักษณ์ สองทอง     -
392
   481757420
   นาย ปฐมพงศ์ กล่ำมาศ     -
391
   482730365
   นาย เสรีพล ดาษฎาจันทร์     -
390
   481757319
   นางสาว ปรียาวัลย์ กาหลง     -
389
   482730273
   นาย เอกพล หาทรัพย์     -
388
   482757146
   นาย เอกสิทธิ์ หงษ์ยศ     -
387
   503702218
   นาย พยุงศักดิ์ บัวขำ     -
386
   482757202
   ดาบตำรวจ พิตตินันท์ สังข์ทอง     -
385
   502702309
   นาง ภารดี แสนพล     -
384
   482757223
   นาย รักศิล ชูน้อย     -
383
   502702324
   นาย สุพรรณ จำปาสิทธิ์     -
382
   503702222
   นาง ลำภู ชูกร     -
381
   482757133
   นาย วัลลภ พลพฤกษ์     -
380
   481757103
   นาย กิตติพงศ์ ยุพาภรณ์โสภา     -
379
   481757130
   นาย วีระศักดิ์ บุญลือเลิศ     -
378
   481753104
   นางสาว คณิตา อุสมา     -
377
   482730207
   นาย คงศักดิ์ คำล้วน     -
376
   502702406
   นาย จารึก จันทะกูล     -
375
   482730312
   นาย ชาญณรงค์ พึ่งผล     -
374
   504702223
   นาย สมศักดิ์ เกบุตร     -
373
   502702408
   นาง จุรารักษ์ กุมกาญจนะ     -
372
   482730118
   นาย น้ำมนต์ พ่วงบุตร์     -
371
   482757108
   นางสาว ชาลินี ประจำเมือง     -
370
   482757139
   สิบตำรวจเอก สุธรรม บัวแก้ว     -
369
   482757203
   นาย ทรรศวิทย์ แสงรัตนากุล     -
368
   482730136
   นาง รติกร พิชคุณ     -
367
   502802143
   นาย สุรศักดิ์ จันทฤก     -
366
   482757113
   นาย ธีรศักดิ์ ต่างสี     -
365
   482730140
   นาย ศราวุธ มาฆะโว     -
364
   481755132
   นางสาว โสมฤดี พลอยขาว     -
363
   481755112
   นางสาว นิภาพรรณ มณีสงฆ์     -
362
   482730356
   นาย สมาน จรจิตร์     -
361
   481753234
   นางสาว อรชพร เหตุเกษ     -
360
   503702215
   นาย ปณต ศิริเสถียร     -
359
   482730159
   นาง เสาวลักษณ์ โกยกุล     -
358
   502702437
   นางสาว อารีย์ คมประเสริฐ     -
357
   481724119
   นางสาว ปลิดา ประสารทอง     -
356
   482730172
   นาย เอกราช เกิดสุข     -
355
   481757441
   นาย เอนก เก็บทรัพย์     -
354
   482730301
   นาง กัลยา ค้าของ     -
353
   482757218
   นางสาว พิมพ์จันทร์ อรรถสุวรรณ     -
352
   502702421
   นาย ภูมิพัฒน์ หนูชูสุข     -
351
   504702321
   นาย รังสรรค์ หึงษาชู     -
350
   481757124
   นางสาว ยุวดา คงจันทร์     -
349
   504702222
   นาย วิจิตร อุดมศรี     -
348
   504702305
   นาย กิตติพงษ์ ทองคำ     -
347
   481757428
   นาย วุฒิไกร เพชรในหิน     -
346
   502802106
   นาย โฆษิต ภมรนาค     -
345
   482730304
   นาย จรัญ ทองแก้ว     -
344
   504802120
   นาย ศุภชัย แก้วมิตร     -
343
   481757406
   นางสาว จารุเนตร สังข์ฉิม     -
342
   481753209
   นางสาว จุไรวรรณ ไชยสวนแก้ว     -
341
   482730119
   นาง นิธินันท์ พฤกษ์สุวรรณ     -
340
   481757205
   นางสาว ชื่นกมล มณีศรี     -
339
   482730332
   นางสาว พนิดา เสี้ยมสอน     -
338
   481757137
   นางสาว สุธารัตน์ แก้วพงษ์     -
337
   482730236
   นาง รัตนา คำแหง     -
336
   481757337
   นาย สุรศักดิ์ ทิพย์ฉิมพลี     -
335
   481757212
   นาย ธีระพงษ์ ผิวเหลือง     -
334
   502702326
   นาย หัตถชัย จริตงาม     -
333
   481757317
   นาย นิรุสดี นิแว     -
332
   482730149
   นาย สรายุทธ์ สุขจิรัง     -
331
   504702337
   นางสาว อรพรรณ ร่มรื่น     -
330
   481757218
   นางสาว ปนัดดา สร้างเมือง     -
329
   482730160
   นาง แสงเดือน โยธารักษ์     -
328
   502702328
   นางสาว อารีย์ โคกะทิง     -
327
   481724110
   นางสาว ปวีณา พรหมจรรย์     -
326
   482730173
   นาย โอภาศ ชอบดี     -
325
   481724120
   นางสาว เอื้องฟ้า ชินไชยชนะ     -
324
   504702316
   นางสาว พเยาว์ นวลจันทร์     -
323
   482730203
   นาง กัลยา พิมพ์ลอย     -
322
   502802142
   นางสาว พิมลวรรณ ภัทรสิทธิโชค     -
321
   481757122
   นาย ภูมิวัฒน์ สัตย์จิตร     -
320
   503702207
   นางสาว ชลิดา ณ ตะกั่วป่า     -
319
   504702219
   สิบตำรวจเอก รัชฎาวัลย์ หนูคาบแก้ว     -
318
   504702229
   นาง สุนีย์ ไท้สุวรรณ     -
317
   481724117
   นางสาว วรนาฏ พวงจิตร     -
316
   504702302
   นาย กฤษณพงษ์ สิงบุตรดี     -
315
   502702313
   นาย วิชัย อาตมาตร     -
314
   481753203
   นางสาว กิตติยา ธนสารพงศกร     -
313
   481757131
   นาย วุฒิชัย หนูเสน     -
312
   504802103
   นาย จตุรพร คุ้มชำนาญ     -
311
   482730305
   นาย จรัญ ไพจิตร     -
310
   504802119
   นาย ศุภฤกษ์ เตียตระกูล     -
309
   502802109
   นางสาว จารุวรรณ สงเส็น     -
308
   482730213
   นาย เชวง เจี่ยสกุล     -
307
   502802140
   นางสาว สมสุข มีแต้ม     -
306
   481757308
   นางสาว จุฬาทิพย์ ลาวัลย์     -
305
   482730323
   นางสาว นิภาวรรณ แสงเลิศ     -
304
   504802108
   นาง ชุติกาญจน์ ศรีชาย     -
303
   482730333
   นาย พลชัย สุดขาว     -
302
   504702228
   นาย สุธี ศรีสุข     -
301
   481757313
   นาย ธนพล เรือนเพ็ชร์     -
300
   482730339
   นาง ราตรี สุขโหตุ     -
299
   504702311
   นาย นพร อนุรักษ์     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต