รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   504802114
   นาย ไพโรจน์ บุญคง     -
397
   481757223
   นาย มาหามะ เจะซิ     -
396
   482730216
   นาย ณรงค์ ต่างจิตร     -
395
   481757225
   นางสาว โรสมีนา เจะมะ     -
394
   502702401
   นาง กนกภรณ์ แกว่นกสิกร     -
393
   482730120
   นาย บุญเติม วิมลพันธุ์     -
392
   504802117
   นาย วัชระ ละงู     -
391
   502802102
   นางสาว กัลยาพร วิเชียรบรรณ     -
390
   482757226
   สิบตำรวจตรี วิวัฒน์ โรจนกวินพันธ์     -
389
   481757404
   นาย ขจรศักดิ์ อาขุบุตร     -
388
   482730341
   นางสาว วลัยพร อ่อนศรีโรจน์     -
387
   481757306
   นางสาว จันทร์จิรา อนันต์     -
386
   482730249
   นาย ศุภชัย คงนิล     -
385
   482757229
   สิบตำรวจเอก สมนึก หนูทอง     -
384
   504702308
   นางสาว จุฑาทิพย์ หลีเห้ง     -
383
   471757231
   นาย สามีอุง เจ๊ะยะ     -
382
   481724106
   นางสาว ชนิดา ผกามาศ     -
381
   482730267
   นาย อรรถพร พฤกษ์สุวรรณ     -
380
   481753128
   นางสาว สุฑาทิพย์ จันทร์เจริญ     -
379
   481757207
   นางสาว ดวงพร สินทะเล     -
378
   481755128
   นางสาว สุภาวดี แสงอรุณ     -
377
   502702433
   นาย เสถียร ปิ่นเทศ     -
376
   481753214
   นางสาว นารีรัตน์ ทองลิ่ม     -
375
   481757339
   นาย อภิเดช ยูโซะ     -
374
   502802144
   นางสาว อัญมณี ฉั่วเจริญ     -
373
   481757421
   นางสาว ปราณี สว่างวัน     -
372
   503702217
   นางสาว ปิยะรัตน์ วงศ์ชู     -
371
   482730370
   นางสาว อลิษา พรหมศรี     -
370
   481753121
   นางสาว พัชรี เสนา     -
369
   504702317
   นาง ฟารีดา น้ำใส     -
368
   482730106
   นาย จำนงข์ นักฟ้อน     -
367
   482757125
   ดาบตำรวจ ยะกุบ หมานหยะ     -
366
   482730316
   นาง ดวงเพ็ญ พรหมศร     -
365
   481757127
   นางสาว ฤทัยรัตน์ จีนนำหน้า     -
364
   494802102
   นาย กนกศักดิ์ ตันตาปกุล     -
363
   482730227
   นาย บุญธรรม กลีบจำปี     -
362
   481753223
   นางสาว วัชรีพร เพ็ญนวลออง     -
361
   504702304
   นาง กาญจนา บุตรกริม     -
360
   482730130
   นาย พีรยุทธ์ มาตรักษา     -
359
   503702224
   นาย วิษณุ แก้วชิต     -
358
   481757304
   นางสาว ขนิษฐา สุสัมฤทธิ์     -
357
   482730239
   นางสาว วาสนา นาคดำ     -
356
   481757330
   นางสาว ศิรินภา จันทสิงห์     -
355
   481755106
   นางสาว จันทร์ทิพย์ จิตรแก้ว     -
354
   482730351
   นาย ศุภชัย บุญญแพทย์     -
353
   504802123
   นาย สมบัติ พิสุทธิ์ชลธี     -
352
   481757109
   นางสาว จุฑามาศ น้ำสงวน     -
351
   482730255
   นาย สาธิต รอดผล     -
350
   504802126
   นาง สายใจ สุทธิ์มี     -
349
   482757206
   จ่าสิบตำรวจ ชวลิต เผือกสม     -
348
   481757432
   นางสาว สุติมา คงขำ     -
347
   502702302
   นางสาว ดวงฤดี ทะนะมาศ     -
346
   481753131
   นางสาว สุมาลี คงทรัพย์     -
345
   482802112
   จ่าเอก ธีรพงษ์ ทัศนิยม     -
344
   502702434
   นาย เสริมพงศ์ พิชัยดี     -
343
   504702210
   นางสาว น้ำอ้อย ขาวล้วน     -
342
   504802133
   นาย อภินันท์ เป๋าเงิน     -
341
   481757318
   นางสาว เบญจพร รุ่งแจ้ง     -
340
   504802134
   นาย อับดลมนับ ลูกหยี     -
339
   482757215
   สิบตำรวจเอก ปราสาท ชุ่มชื่น     -
338
   482757116
   นางสาว ปิยะวรรณ ศรีพลอย     -
337
   481757324
   นางสาว พิจิตรา ตันติวัชรพันธุ์     -
336
   481753122
   นางสาว ภัสรา ชูสุข     -
335
   482730107
   นาย จิรศักดิ์ หาญอนุพงศ์     -
334
   502702312
   นาย ยุทธพร กลับอำไพ     -
333
   502702222
   นาย วีระศักดิ์ สาระพร     -
332
   482730113
   นาย ทรงวุฒิ หงษ์หยก     -
331
   481757101
   นางสาว กรกช กลั่นนุรักษ์     -
330
   482730121
   นาย บุญประสิทธิ์ เมืองจันทร์     -
329
   481753124
   นาย วัฒนะ หัวเขา     -
328
   481757402
   นางสาว กาบแก้ว บริมาตุ     -
327
   482730131
   นางสาว เพียงอัมพร พันธกิจ     -
326
   502802132
   นาย วิสิทธิ์ เอกบัว     -
325
   502802105
   นางสาว ขวัญชนก จินดาพล     -
324
   482730241
   นาย วิจักษณ์ จิรพันธ์พิเชษฐ์     -
323
   481755123
   นางสาว ศิริพร จิตรนาวี     -
322
   502702405
   นางสาว จันทรา โคกะทิง     -
321
   482730251
   นาย สมควร รักเกื้อ     -
320
   502802139
   นาย สมบูรณ์ ประสารพันธุ์     -
319
   481757110
   นางสาว จุฑารัตน์ น้ำสงวน     -
318
   482730256
   นาย สามารถ ขนาดผล     -
317
   502702431
   นาย สายชล ผลาการ     -
316
   504702309
   นาย ชัยทัต ยาตา     -
315
   482730165
   นาย อัครพล เพ็ชร์เล็ก     -
314
   481757233
   นาย สุทธสิทธิ์ ร่วมเจริญ     -
313
   481753110
   นางสาว ดารุณี บุตรเต้     -
312
   504802137
   นาย สุรชัย มีความสุข     -
311
   503702211
   นาย ธีรยุทธ ไพศาลกุลอารยะ     -
310
   502802116
   นาย นิคม เรืองประกอบกิจ     -
309
   481757436
   นาย อภินันท์ เหมราช     -
308
   481757342
   นาย อ๊าท วงศ์พิทักษ์ลำเนา     -
307
   502702307
   นางสาว ปริญา แก่นจันทร์     -
306
   504802135
   นาย เอกลักษณ์ คล้ายบุตร     -
305
   482757225
   นาย เผด็จศักดิ์ พงษ์สมบัติ     -
304
   482730153
   นางสาว สิริพร ชัยทอง     -
303
   502702419
   นางสาว พิชญ์อนงค์ โพธิบัลลังก์     -
302
   503702220
   นาย ภาคภูมิ พิชัยรัตน์     -
301
   482730209
   นางสาว จิราพร กิ่งแก้ว     -
300
   504802116
   นาง ยุพดี ยิ่งคำนึง     -
299
   482757117
   สิบตำรวจเอก พยงค์ ทิพย์สมบัติ     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต