รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   481757226
   นางสาว วรวรรณ รุ่งเสถียร     -
397
   504702303
   นางสาว กฤษณี รามสินธุ์     -
396
   482730319
   นาย ธนิต สงวนไถ     -
395
   504702234
   นางสาว วิยดา ประทีปศิริปัญญา     -
394
   502802103
   นางสาว เกศรา ประเสริฐสุข     -
393
   482730125
   นาย ประสิทธิ์ ขาวกิจไพศาล     -
392
   482730133
   นาง มลฤดี ประทีป ณถลาง     -
391
   481757430
   นาย สมเกียรติ เกตเอียด     -
390
   504802105
   นาย จิณวัฒน์ บุญเกิด     -
389
   482730139
   นาย วิวัฒน์ ดอกเทียน     -
388
   504802106
   นางสาว ใจนภา เขียวจันทร์     -
387
   482730354
   นาย สมภพ จูฑามาตย์     -
386
   502702321
   นางสาว สุกัญญา กระเทศ     -
385
   482730263
   นาง สุมาลี อยู่มั่น     -
384
   481757209
   นาย ธนิต พูดดี     -
383
   482730167
   นาย อิทธิพร สังข์แก้ว     -
382
   482757237
   สิบตำรวจตรี สุริยา จันทร์หอม     -
381
   502702304
   นาย นรา แซ่กัง     -
380
   502702327
   นาย อดิศร ไตรทิพย์พิกุล     -
379
   481753113
   นางสาว นูรรีตา ปาลาวัล     -
378
   502802147
   นางสาว อริสา โชคเกื้อ     -
377
   481755137
   นาย อุทัย ไกรเทพ     -
376
   481757119
   นางสาว ปัทมา ขาวคง     -
375
   482730328
   นาย ประสิทธิ์ เหมมินทร์     -
374
   502702418
   นางสาว พรรณิภา เย็นจิต     -
373
   481755116
   นาย พุทธินันท์ แซ่ภู่     -
372
   504702318
   นาย มงคล รักโอ่     -
371
   502702429
   นาย ศักดิ์ชัย โปร่งพันธ์     -
370
   502702423
   นางสาว รัตนา สมัครกิจ     -
369
   504702206
   นาย ณัฐวุฒิ คำเกลี้ยง     -
368
   482730212
   นาง ชัชพร บุญญแพทย์     -
367
   502702425
   นาย วรเวทย์ แจ้งใจ     -
366
   481757401
   นาย กฤษดา ช่วยพันธ์     -
365
   482730115
   นาย นพพร ชาญณรงค์     -
364
   504702325
   นาย วิรัช สีหมุ่น     -
363
   502702316
   นางสาว ศรีจรรยา ว่องการ     -
362
   482730337
   นางสาว มะลิษา จันทร์งาม     -
361
   504802122
   นาย สมคิด สมดวง     -
360
   481755107
   นางสาว จินตนา อินทวงศ์     -
359
   482730347
   นาย วิวัฒน์ สิทธิพรหม     -
358
   482757106
   นาย ฉัตรชัย เหนือคลอง     -
357
   481757232
   นางสาว สุกัญญา แหลมกา     -
356
   481753108
   นางสาว ซูนีต้า ซาลัง     -
355
   481753212
   นาย ธเนศ ศรีสวัสดิ์     -
354
   482730168
   นาง อินทิรา อนันตมงคลกุล     -
353
   504702332
   นาย อดิสรณ์ เกกินะ     -
352
   481755113
   นางสาว โนรอาซีรา มะแซ     -
351
   502702415
   นางสาว ประภาพันธ์ ชัยทอง     -
350
   481757437
   นาย อุทัย ย่าสัน     -
349
   502802125
   นาง ปาริฉัตร หอมบุญ     -
348
   482730366
   นาย แสงทิพย์ แซ่เอียบ     -
347
   481753120
   นาง พรรณิภา สมันกิจ     -
346
   504702216
   นางสาว เพ็ชรรัตน์ หยังกุล     -
345
   504702319
   นางสาว มณฑารัตน์ ภักดิ์กำเลา     -
344
   504702227
   นางสาว สิริยา แดงนุ้ย     -
343
   504702233
   นาย รัตพงศ์ จงรักษ์     -
342
   482730110
   นาย ชัยทัต ชัยสุวรรณ     -
341
   481724118
   นางสาว วราภรณ์ จิตใจภักดี     -
340
   481753102
   นางสาว กัญญารัตน์ บุญคง     -
339
   482730321
   นางสาว นภัสสร คงวุ่น     -
338
   504802118
   นาย วิโรจน์ ผลบุญ     -
337
   482730127
   นาง ผกาทิพย์ สร้างเลี่ยน     -
336
   481757328
   นาย ศรีภูมิ ไทยเจริญพร     -
335
   482730235
   นาย มาโนช โชติวรนานนท์     -
334
   481757332
   นาย สมจิตร ห่วงผล     -
333
   481753207
   นาย จิรพงษ์ ทับเย็น     -
332
   482730348
   นาย วีรศักดิ์ แก้วพลอย     -
331
   482757137
   จ่าสิบตำรวจ สวัสดิ์ หมัดหีม     -
330
   482730147
   นาย สมศักดิ์ ท่อทิพย์     -
329
   502702322
   นาง สุขใจ แสงอรุณ     -
328
   494802118
   นาง ณัฏฐิณี สวัสดิภิรมย์     -
327
   482730158
   นาย สุริยา เครือทอง     -
326
   481757141
   นางสาว สุพัตรา เพ็ชรหิน     -
325
   504802109
   นาย ธราดล ศิริรัตน์     -
324
   481755131
   นางสาว สุวรรณี แสงสาคร     -
323
   481757417
   นางสาว นลพรรณ แววแสนรัตน์     -
322
   481753232
   นางสาว อธิวัลย์ เหมงาม     -
321
   481757217
   นาย บรรยง แก้วเจือ     -
320
   502802148
   นาง อลิศรา ทัศนิยม     -
319
   502702305
   นาย ประภาส สมนึก     -
318
   481757241
   นาย อุเทน การเร็ว     -
317
   482730361
   นาย สุธรรม สมพรานนท์     -
316
   481757221
   นางสาว เพ็ญจันทร์ กุลดี     -
315
   481757222
   นาย มานพ หวันหยี     -
314
   502702306
   นาย ประยูร ตันสกุล     -
313
   481753219
   นางสาว ราตรี ศรีสุนนท์     -
312
   481757128
   นาย วรารักษ์ ณ อุดม     -
311
   481753226
   นางสาว กัญญารัตน์ สระสี     -
310
   482730116
   นางสาว นวลพรรณ ศรีสมุทร     -
309
   504702235
   นาย วิโรจน์ มาศโอสถ     -
308
   481757303
   นาย เกียรติศักดิ์ หวันหยี     -
307
   482730230
   นาย ผคม ตันดิษฐ์กุล     -
306
   502802136
   นางสาว ศวกร เกดุก     -
305
   502702404
   นาย จักรี บัวแต่งตันสกุล     -
304
   482730134
   นาง มาลี สมุทรสารันต์     -
303
   502702319
   นาง สมชนก ศิริกุล     -
302
   481755108
   นางสาว จิราภรณ์ ระงับทุกข์     -
301
   504702225
   สิบตำรวจเอก สหพันธ์ สุวรรณมณี     -
300
   482730355
   นาย สมศักดิ์ เทพณรงค์     -
299
   504702341
   นางสาว สุจิตรา ขาวสะอาด     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต