รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   481757426
   นางสาว รัตนพร ปั้นแก้ว     -
397
   504702324
   นาย วิชิต ยะลา     -
396
   482730116
   นางสาว นวลพรรณ ศรีสมุทร     -
395
   502702425
   นาย วรเวทย์ แจ้งใจ     -
394
   481757401
   นาย กฤษดา ช่วยพันธ์     -
393
   482730230
   นาย ผคม ตันดิษฐ์กุล     -
392
   504702234
   นางสาว วิยดา ประทีปศิริปัญญา     -
391
   502802103
   นางสาว เกศรา ประเสริฐสุข     -
390
   482730134
   นาง มาลี สมุทรสารันต์     -
389
   481757430
   นาย สมเกียรติ เกตเอียด     -
388
   504802105
   นาย จิณวัฒน์ บุญเกิด     -
387
   482730355
   นาย สมศักดิ์ เทพณรงค์     -
386
   504802106
   นางสาว ใจนภา เขียวจันทร์     -
385
   482730364
   นางสาว สุรีรัตน์ ภิรมรักษ์     -
384
   502702321
   นางสาว สุกัญญา กระเทศ     -
383
   482730170
   นาง อุทุมพร ทองเหม     -
382
   481757209
   นาย ธนิต พูดดี     -
381
   482757237
   สิบตำรวจตรี สุริยา จันทร์หอม     -
380
   502702304
   นาย นรา แซ่กัง     -
379
   502702327
   นาย อดิศร ไตรทิพย์พิกุล     -
378
   481753113
   นางสาว นูรรีตา ปาลาวัล     -
377
   502802147
   นางสาว อริสา โชคเกื้อ     -
376
   481755137
   นาย อุทัย ไกรเทพ     -
375
   481757119
   นางสาว ปัทมา ขาวคง     -
374
   482730328
   นาย ประสิทธิ์ เหมมินทร์     -
373
   502702418
   นางสาว พรรณิภา เย็นจิต     -
372
   481755116
   นาย พุทธินันท์ แซ่ภู่     -
371
   504702318
   นาย มงคล รักโอ่     -
370
   502702429
   นาย ศักดิ์ชัย โปร่งพันธ์     -
369
   482730112
   นาย ชาญเกษม พิทักษ์ปกรณ์     -
368
   502702423
   นางสาว รัตนา สมัครกิจ     -
367
   504702206
   นาย ณัฐวุฒิ คำเกลี้ยง     -
366
   481724118
   นางสาว วราภรณ์ จิตใจภักดี     -
365
   481753102
   นางสาว กัญญารัตน์ บุญคง     -
364
   504702325
   นาย วิรัช สีหมุ่น     -
363
   482730135
   นางสาว เยาวเรศ สว่างจันทร์     -
362
   502702316
   นางสาว ศรีจรรยา ว่องการ     -
361
   482730349
   นาย ศรชัย รอดแก้ว     -
360
   504802122
   นาย สมคิด สมดวง     -
359
   481755107
   นางสาว จินตนา อินทวงศ์     -
358
   482730148
   นาย สมหมาย หมายพงศ์พัฒนา     -
357
   482757106
   นาย ฉัตรชัย เหนือคลอง     -
356
   482730365
   นาย เสรีพล ดาษฎาจันทร์     -
355
   481757232
   นางสาว สุกัญญา แหลมกา     -
354
   481753108
   นางสาว ซูนีต้า ซาลัง     -
353
   482730273
   นาย เอกพล หาทรัพย์     -
352
   481753212
   นาย ธเนศ ศรีสวัสดิ์     -
351
   504702332
   นาย อดิสรณ์ เกกินะ     -
350
   481755113
   นางสาว โนรอาซีรา มะแซ     -
349
   502702415
   นางสาว ประภาพันธ์ ชัยทอง     -
348
   481757437
   นาย อุทัย ย่าสัน     -
347
   502802125
   นาง ปาริฉัตร หอมบุญ     -
346
   482730366
   นาย แสงทิพย์ แซ่เอียบ     -
345
   481753120
   นาง พรรณิภา สมันกิจ     -
344
   504702216
   นางสาว เพ็ชรรัตน์ หยังกุล     -
343
   482730207
   นาย คงศักดิ์ คำล้วน     -
342
   504702319
   นางสาว มณฑารัตน์ ภักดิ์กำเลา     -
341
   504702227
   นางสาว สิริยา แดงนุ้ย     -
340
   482730312
   นาย ชาญณรงค์ พึ่งผล     -
339
   504702233
   นาย รัตพงศ์ จงรักษ์     -
338
   482730118
   นาย น้ำมนต์ พ่วงบุตร์     -
337
   481757128
   นาย วรารักษ์ ณ อุดม     -
336
   481753226
   นางสาว กัญญารัตน์ สระสี     -
335
   482730332
   นางสาว พนิดา เสี้ยมสอน     -
334
   504802118
   นาย วิโรจน์ ผลบุญ     -
333
   482730136
   นาง รติกร พิชคุณ     -
332
   481757328
   นาย ศรีภูมิ ไทยเจริญพร     -
331
   482730140
   นาย ศราวุธ มาฆะโว     -
330
   481757332
   นาย สมจิตร ห่วงผล     -
329
   481753207
   นาย จิรพงษ์ ทับเย็น     -
328
   482730356
   นาย สมาน จรจิตร์     -
327
   482757137
   จ่าสิบตำรวจ สวัสดิ์ หมัดหีม     -
326
   482730159
   นาง เสาวลักษณ์ โกยกุล     -
325
   502702322
   นาง สุขใจ แสงอรุณ     -
324
   494802118
   นาง ณัฏฐิณี สวัสดิภิรมย์     -
323
   482730172
   นาย เอกราช เกิดสุข     -
322
   481757141
   นางสาว สุพัตรา เพ็ชรหิน     -
321
   504802109
   นาย ธราดล ศิริรัตน์     -
320
   481755131
   นางสาว สุวรรณี แสงสาคร     -
319
   481757417
   นางสาว นลพรรณ แววแสนรัตน์     -
318
   481753232
   นางสาว อธิวัลย์ เหมงาม     -
317
   481757217
   นาย บรรยง แก้วเจือ     -
316
   502802148
   นาง อลิศรา ทัศนิยม     -
315
   502702305
   นาย ประภาส สมนึก     -
314
   481757241
   นาย อุเทน การเร็ว     -
313
   482730361
   นาย สุธรรม สมพรานนท์     -
312
   481757221
   นางสาว เพ็ญจันทร์ กุลดี     -
311
   482730304
   นาย จรัญ ทองแก้ว     -
310
   481757222
   นาย มานพ หวันหยี     -
309
   502702306
   นาย ประยูร ตันสกุล     -
308
   481753219
   นางสาว ราตรี ศรีสุนนท์     -
307
   482730119
   นาง นิธินันท์ พฤกษ์สุวรรณ     -
306
   502802131
   นาง วริยา วิมุตจินดา     -
305
   481753103
   นางสาว กัญญารัตน์ แสนเสนาะ     -
304
   482730333
   นาย พลชัย สุดขาว     -
303
   504702235
   นาย วิโรจน์ มาศโอสถ     -
302
   481757303
   นาย เกียรติศักดิ์ หวันหยี     -
301
   482730236
   นาง รัตนา คำแหง     -
300
   502802136
   นางสาว ศวกร เกดุก     -
299
   502702404
   นาย จักรี บัวแต่งตันสกุล     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต