รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   502702421
   นาย ภูมิพัฒน์ หนูชูสุข     -
397
   504702321
   นาย รังสรรค์ หึงษาชู     -
396
   481757124
   นางสาว ยุวดา คงจันทร์     -
395
   504702222
   นาย วิจิตร อุดมศรี     -
394
   504702305
   นาย กิตติพงษ์ ทองคำ     -
393
   481757428
   นาย วุฒิไกร เพชรในหิน     -
392
   502802106
   นาย โฆษิต ภมรนาค     -
391
   504802120
   นาย ศุภชัย แก้วมิตร     -
390
   481757406
   นางสาว จารุเนตร สังข์ฉิม     -
389
   481753209
   นางสาว จุไรวรรณ ไชยสวนแก้ว     -
388
   482730209
   นางสาว จิราพร กิ่งแก้ว     -
387
   481757205
   นางสาว ชื่นกมล มณีศรี     -
386
   482757139
   สิบตำรวจเอก สุธรรม บัวแก้ว     -
385
   482730318
   นาย ทินกร คงรงค์     -
384
   482757203
   นาย ทรรศวิทย์ แสงรัตนากุล     -
383
   502802143
   นาย สุรศักดิ์ จันทฤก     -
382
   482730228
   นาย บุญเลิศ ตัณฑเวส     -
381
   482757113
   นาย ธีรศักดิ์ ต่างสี     -
380
   481755132
   นางสาว โสมฤดี พลอยขาว     -
379
   482730233
   นาย ไพบูลย์ โวหาร     -
378
   481755112
   นางสาว นิภาพรรณ มณีสงฆ์     -
377
   481753234
   นางสาว อรชพร เหตุเกษ     -
376
   503702215
   นาย ปณต ศิริเสถียร     -
375
   502702437
   นางสาว อารีย์ คมประเสริฐ     -
374
   482730252
   นาย สมชาย สุขศรี     -
373
   481724119
   นางสาว ปลิดา ประสารทอง     -
372
   481757441
   นาย เอนก เก็บทรัพย์     -
371
   482730257
   นาย สามารถ พลายชนะ     -
370
   482730203
   นาง กัลยา พิมพ์ลอย     -
369
   502802142
   นางสาว พิมลวรรณ ภัทรสิทธิโชค     -
368
   481757122
   นาย ภูมิวัฒน์ สัตย์จิตร     -
367
   503702207
   นางสาว ชลิดา ณ ตะกั่วป่า     -
366
   504702219
   สิบตำรวจเอก รัชฎาวัลย์ หนูคาบแก้ว     -
365
   504702229
   นาง สุนีย์ ไท้สุวรรณ     -
364
   481724117
   นางสาว วรนาฏ พวงจิตร     -
363
   504702302
   นาย กฤษณพงษ์ สิงบุตรดี     -
362
   502702313
   นาย วิชัย อาตมาตร     -
361
   481753203
   นางสาว กิตติยา ธนสารพงศกร     -
360
   481757131
   นาย วุฒิชัย หนูเสน     -
359
   504802103
   นาย จตุรพร คุ้มชำนาญ     -
358
   504802119
   นาย ศุภฤกษ์ เตียตระกูล     -
357
   502802109
   นางสาว จารุวรรณ สงเส็น     -
356
   502802140
   นางสาว สมสุข มีแต้ม     -
355
   481757308
   นางสาว จุฬาทิพย์ ลาวัลย์     -
354
   482730108
   นางสาว จิราภรณ์ เอียดนุ่น     -
353
   504802108
   นาง ชุติกาญจน์ ศรีชาย     -
352
   481757137
   นางสาว สุธารัตน์ แก้วพงษ์     -
351
   482730218
   นาย ทินกร ท่อทิพย์     -
350
   481757337
   นาย สุรศักดิ์ ทิพย์ฉิมพลี     -
349
   482730306
   นางสาว ปทิตตา ชำนาญธุระกิจ     -
348
   481757212
   นาย ธีระพงษ์ ผิวเหลือง     -
347
   502702326
   นาย หัตถชัย จริตงาม     -
346
   482730336
   นาง ไพลินท์ โอ่งชิต     -
345
   481757317
   นาย นิรุสดี นิแว     -
344
   504702337
   นางสาว อรพรรณ ร่มรื่น     -
343
   481757218
   นางสาว ปนัดดา สร้างเมือง     -
342
   502702328
   นางสาว อารีย์ โคกะทิง     -
341
   482730143
   นาย สมโชค คำมี     -
340
   481724110
   นางสาว ปวีณา พรหมจรรย์     -
339
   481724120
   นางสาว เอื้องฟ้า ชินไชยชนะ     -
338
   482730259
   นาย สายัณห์ คงพัฒน์     -
337
   504702316
   นางสาว พเยาว์ นวลจันทร์     -
336
   482730205
   นางสาว กิตติมา พรรณสุข     -
335
   482730371
   นาย อาจินต์ ประทุมรัตน์     -
334
   481757425
   นาย พิศาล พงษ์ศิริ     -
333
   461743114
   นาย ภูวดล วิไลลักษณ์     -
332
   504702336
   นาย อมรินทร์ แก้วพิทักษ์     -
331
   481757125
   นาย รัชพล สิทธิเวช     -
330
   481757112
   นางสาว นงลักษณ์ พันธ์ทิพย์     -
329
   481753222
   นางสาว วรรวิลัย หมีนใจ     -
328
   482757102
   นาย กฤษณะ สุขศรี     -
327
   481757228
   นาย วิฑูรย์ ประทีป ณถลาง     -
326
   494702401
   นาย กิตติศักดิ์ ทำเผือก     -
325
   502802134
   นางสาว ศรัญญา แหล่หมัน     -
324
   504802121
   นาย สถิตย์ นิ่มดำ     -
323
   482757205
   จ่าสิบตำรวจ จารุวิทย์ แสงสุวรรณ     -
322
   481753126
   นางสาว สมัย ทองอ่อน     -
321
   503702231
   นาย สิทธิศักดิ์ จันทร์โหนง     -
320
   482730310
   นาย จีรวุฒิ วิชาคุณ     -
319
   481757412
   นาย เชาวลิต แก้วการดี     -
318
   504702228
   นาย สุธี ศรีสุข     -
317
   482730114
   นางสาว ธนัชชา รภภักดิ์     -
316
   481757313
   นาย ธนพล เรือนเพ็ชร์     -
315
   482730123
   นาง ประภัสสร สุวรรณกายี     -
314
   504702311
   นาย นพร อนุรักษ์     -
313
   482757240
   นาย หัสชัย ชูใหม่     -
312
   482730320
   นาง ภาทรงศิริ สีวิสุทธิ     -
311
   481757236
   นาย อรรถจรา ดิกิจ     -
310
   504702213
   นาย ประคอง ช่วยเทศ     -
309
   482730144
   นาย สมนึก หลิมธนกุล     -
308
   502802124
   นาย ปัญญา นายาว     -
307
   481753238
   นางสาว ฮาริซะช์ ยุทธกาศ     -
306
   482730155
   นาย สุชาติ อยู่เย็น     -
305
   504702215
   นางสาว พรทิพย์ หาญทะเล     -
304
   482730272
   นาย อำนวย จรงค์หนู     -
303
   502702420
   นาย พีระ พวงมะลิ     -
302
   502702310
   นาย ภูวนาถ วิชัยกุล     -
301
   481757426
   นางสาว รัตนพร ปั้นแก้ว     -
300
   504702324
   นาย วิชิต ยะลา     -
299
   481757226
   นางสาว วรวรรณ รุ่งเสถียร     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต