รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   504802116
   นาง ยุพดี ยิ่งคำนึง     -
397
   482757117
   สิบตำรวจเอก พยงค์ ทิพย์สมบัติ     -
396
   482730318
   นาย ทินกร คงรงค์     -
395
   482730218
   นาย ทินกร ท่อทิพย์     -
394
   504702322
   นางสาว ลัดดาวรรณ บำรุง     -
393
   481757102
   นางสาว กรกนก ปานสุวรรณ     -
392
   482730306
   นางสาว ปทิตตา ชำนาญธุระกิจ     -
391
   504702306
   นางสาว กิ่งทอง ถิ่นเขาต่อ     -
390
   482730336
   นาง ไพลินท์ โอ่งชิต     -
389
   502702315
   นางสาว วีระยา ปิดประสาร     -
388
   481757116
   นางสาว เขมนิกา รักช้าง     -
387
   481757331
   นางสาว ศิริวิภา เจริญสุข     -
386
   504802104
   นางสาว จารีย์ สุขกาย     -
385
   482730143
   นาย สมโชค คำมี     -
384
   503702228
   นางสาว สมฤดี เดชอรัญ     -
383
   481757307
   นางสาว จุฑารัตน์ เพชรฉวาง     -
382
   482730259
   นาย สายัณห์ คงพัฒน์     -
381
   481757334
   นางสาว สาวิตรี ชูชาติ     -
380
   502702409
   นาย ชาติชาย เชื้อชิต     -
379
   504802128
   นาย สุทิน เกบุตร     -
378
   481757414
   นาย ทรงพล สร้อยทอง     -
377
   481757142
   นาย สุรพันธ์ นิลวิจิตร     -
376
   481757315
   นาย ธีรยุทธ อินทร์ศรีทอง     -
375
   481757114
   นาย นิพัทธ์ บุญชู     -
374
   481757419
   นาย ปกรณ์ ศรีไตรรัตน์     -
373
   481757240
   นางสาว อาภาศิริ มโนไพสิฐ     -
372
   481757422
   นาย ปรีชา ลาวัลย์     -
371
   504802136
   นาย เอกวิทย์ ขาวเล็ก     -
370
   481757320
   นาย พชร ตันติวัชรพันธุ์     -
369
   482730201
   นาง กมลรัตน์ บุญเรือง     -
368
   482757242
   จ่าเอก ภานุพงศ์ ภูตานนท์     -
367
   482730108
   นางสาว จิราภรณ์ เอียดนุ่น     -
366
   504702320
   นางสาว เยาวลักษณ์ ภักดีสังข์     -
365
   504702226
   นาย สายันต์ ยศขุน     -
364
   502702324
   นาย สุพรรณ จำปาสิทธิ์     -
363
   482730114
   นางสาว ธนัชชา รภภักดิ์     -
362
   503702222
   นาง ลำภู ชูกร     -
361
   482730123
   นาง ประภัสสร สุวรรณกายี     -
360
   482757133
   นาย วัลลภ พลพฤกษ์     -
359
   481757103
   นาย กิตติพงศ์ ยุพาภรณ์โสภา     -
358
   482730320
   นาง ภาทรงศิริ สีวิสุทธิ     -
357
   481757130
   นาย วีระศักดิ์ บุญลือเลิศ     -
356
   481753104
   นางสาว คณิตา อุสมา     -
355
   502702406
   นาย จารึก จันทะกูล     -
354
   482730144
   นาย สมนึก หลิมธนกุล     -
353
   504702223
   นาย สมศักดิ์ เกบุตร     -
352
   502702408
   นาง จุรารักษ์ กุมกาญจนะ     -
351
   482730155
   นาย สุชาติ อยู่เย็น     -
350
   482757108
   นางสาว ชาลินี ประจำเมือง     -
349
   482730371
   นาย อาจินต์ ประทุมรัตน์     -
348
   502802145
   นาย สุเทพ เอนกธรรมพินิจ     -
347
   504702310
   นาง ทรรศนีย์ หล่อสุพรรณพร     -
346
   494802125
   นาย ธีรวุฒิ เป็ดทอง     -
345
   471757217
   นางสาว นิภาพร จันทร์คง     -
344
   504702335
   นางสาว อมรลักษณ์ สองทอง     -
343
   481757420
   นาย ปฐมพงศ์ กล่ำมาศ     -
342
   481757319
   นางสาว ปรียาวัลย์ กาหลง     -
341
   482757146
   นาย เอกสิทธิ์ หงษ์ยศ     -
340
   503702218
   นาย พยุงศักดิ์ บัวขำ     -
339
   482757202
   ดาบตำรวจ พิตตินันท์ สังข์ทอง     -
338
   502702309
   นาง ภารดี แสนพล     -
337
   482730310
   นาย จีรวุฒิ วิชาคุณ     -
336
   482757223
   นาย รักศิล ชูน้อย     -
335
   504702321
   นาย รังสรรค์ หึงษาชู     -
334
   481757124
   นางสาว ยุวดา คงจันทร์     -
333
   482730319
   นาย ธนิต สงวนไถ     -
332
   504702222
   นาย วิจิตร อุดมศรี     -
331
   504702305
   นาย กิตติพงษ์ ทองคำ     -
330
   482730234
   นาย มนู เขียวคราม     -
329
   481757428
   นาย วุฒิไกร เพชรในหิน     -
328
   502802106
   นาย โฆษิต ภมรนาค     -
327
   504802120
   นาย ศุภชัย แก้วมิตร     -
326
   481757406
   นางสาว จารุเนตร สังข์ฉิม     -
325
   482730145
   นาย สมบัติ วานิช     -
324
   481753209
   นางสาว จุไรวรรณ ไชยสวนแก้ว     -
323
   482730156
   นาย สุนทร แก่นสน     -
322
   481757205
   นางสาว ชื่นกมล มณีศรี     -
321
   482730272
   นาย อำนวย จรงค์หนู     -
320
   482757139
   สิบตำรวจเอก สุธรรม บัวแก้ว     -
319
   482757203
   นาย ทรรศวิทย์ แสงรัตนากุล     -
318
   502802143
   นาย สุรศักดิ์ จันทฤก     -
317
   482757113
   นาย ธีรศักดิ์ ต่างสี     -
316
   481755132
   นางสาว โสมฤดี พลอยขาว     -
315
   481755112
   นางสาว นิภาพรรณ มณีสงฆ์     -
314
   481753234
   นางสาว อรชพร เหตุเกษ     -
313
   503702215
   นาย ปณต ศิริเสถียร     -
312
   502702437
   นางสาว อารีย์ คมประเสริฐ     -
311
   481724119
   นางสาว ปลิดา ประสารทอง     -
310
   481757441
   นาย เอนก เก็บทรัพย์     -
309
   482730301
   นาง กัลยา ค้าของ     -
308
   482757218
   นางสาว พิมพ์จันทร์ อรรถสุวรรณ     -
307
   502702421
   นาย ภูมิพัฒน์ หนูชูสุข     -
306
   482730211
   นาย เฉลิมศักดิ์ บางโสก     -
305
   504702219
   สิบตำรวจเอก รัชฎาวัลย์ หนูคาบแก้ว     -
304
   504702229
   นาง สุนีย์ ไท้สุวรรณ     -
303
   482730115
   นาย นพพร ชาญณรงค์     -
302
   481724117
   นางสาว วรนาฏ พวงจิตร     -
301
   504702302
   นาย กฤษณพงษ์ สิงบุตรดี     -
300
   482730125
   นาย ประสิทธิ์ ขาวกิจไพศาล     -
299
   502702313
   นาย วิชัย อาตมาตร     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต