รายชื่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้ว (598)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี เวลา
สถานะการ
ชำระเงินผ่านธนาคาร
398
   504702230
   นางสาว เสาวณี รัฐพร     -
397
   504702312
   นางสาว นิติพร คำอ้อ     -
396
   481757436
   นาย อภินันท์ เหมราช     -
395
   481757419
   นาย ปกรณ์ ศรีไตรรัตน์     -
394
   481757240
   นางสาว อาภาศิริ มโนไพสิฐ     -
393
   481757422
   นาย ปรีชา ลาวัลย์     -
392
   504802136
   นาย เอกวิทย์ ขาวเล็ก     -
391
   481757320
   นาย พชร ตันติวัชรพันธุ์     -
390
   482730201
   นาง กมลรัตน์ บุญเรือง     -
389
   482757242
   จ่าเอก ภานุพงศ์ ภูตานนท์     -
388
   482730110
   นาย ชัยทัต ชัยสุวรรณ     -
387
   504702320
   นางสาว เยาวลักษณ์ ภักดีสังข์     -
386
   504702226
   นาย สายันต์ ยศขุน     -
385
   482730321
   นางสาว นภัสสร คงวุ่น     -
384
   504702322
   นางสาว ลัดดาวรรณ บำรุง     -
383
   481757102
   นางสาว กรกนก ปานสุวรรณ     -
382
   504702306
   นางสาว กิ่งทอง ถิ่นเขาต่อ     -
381
   482730337
   นางสาว มะลิษา จันทร์งาม     -
380
   502702315
   นางสาว วีระยา ปิดประสาร     -
379
   481757116
   นางสาว เขมนิกา รักช้าง     -
378
   482730347
   นาย วิวัฒน์ สิทธิพรหม     -
377
   481757331
   นางสาว ศิริวิภา เจริญสุข     -
376
   504802104
   นางสาว จารีย์ สุขกาย     -
375
   503702228
   นางสาว สมฤดี เดชอรัญ     -
374
   481757307
   นางสาว จุฑารัตน์ เพชรฉวาง     -
373
   481757334
   นางสาว สาวิตรี ชูชาติ     -
372
   502702409
   นาย ชาติชาย เชื้อชิต     -
371
   482730168
   นาง อินทิรา อนันตมงคลกุล     -
370
   504802128
   นาย สุทิน เกบุตร     -
369
   481757414
   นาย ทรงพล สร้อยทอง     -
368
   481757142
   นาย สุรพันธ์ นิลวิจิตร     -
367
   481757315
   นาย ธีรยุทธ อินทร์ศรีทอง     -
366
   481757114
   นาย นิพัทธ์ บุญชู     -
365
   504702335
   นางสาว อมรลักษณ์ สองทอง     -
364
   481757420
   นาย ปฐมพงศ์ กล่ำมาศ     -
363
   481757319
   นางสาว ปรียาวัลย์ กาหลง     -
362
   482757146
   นาย เอกสิทธิ์ หงษ์ยศ     -
361
   503702218
   นาย พยุงศักดิ์ บัวขำ     -
360
   482757202
   ดาบตำรวจ พิตตินันท์ สังข์ทอง     -
359
   502702309
   นาง ภารดี แสนพล     -
358
   482757223
   นาย รักศิล ชูน้อย     -
357
   502702324
   นาย สุพรรณ จำปาสิทธิ์     -
356
   482730116
   นางสาว นวลพรรณ ศรีสมุทร     -
355
   503702222
   นาง ลำภู ชูกร     -
354
   482730127
   นาง ผกาทิพย์ สร้างเลี่ยน     -
353
   482757133
   นาย วัลลภ พลพฤกษ์     -
352
   481757103
   นาย กิตติพงศ์ ยุพาภรณ์โสภา     -
351
   482730235
   นาย มาโนช โชติวรนานนท์     -
350
   481757130
   นาย วีระศักดิ์ บุญลือเลิศ     -
349
   481753104
   นางสาว คณิตา อุสมา     -
348
   482730348
   นาย วีรศักดิ์ แก้วพลอย     -
347
   502702406
   นาย จารึก จันทะกูล     -
346
   482730147
   นาย สมศักดิ์ ท่อทิพย์     -
345
   504702223
   นาย สมศักดิ์ เกบุตร     -
344
   502702408
   นาง จุรารักษ์ กุมกาญจนะ     -
343
   482730158
   นาย สุริยา เครือทอง     -
342
   482757108
   นางสาว ชาลินี ประจำเมือง     -
341
   502802145
   นาย สุเทพ เอนกธรรมพินิจ     -
340
   504702310
   นาง ทรรศนีย์ หล่อสุพรรณพร     -
339
   494802125
   นาย ธีรวุฒิ เป็ดทอง     -
338
   471757217
   นางสาว นิภาพร จันทร์คง     -
337
   481753234
   นางสาว อรชพร เหตุเกษ     -
336
   503702215
   นาย ปณต ศิริเสถียร     -
335
   502702437
   นางสาว อารีย์ คมประเสริฐ     -
334
   481724119
   นางสาว ปลิดา ประสารทอง     -
333
   481757441
   นาย เอนก เก็บทรัพย์     -
332
   482730301
   นาง กัลยา ค้าของ     -
331
   482757218
   นางสาว พิมพ์จันทร์ อรรถสุวรรณ     -
330
   502702421
   นาย ภูมิพัฒน์ หนูชูสุข     -
329
   482730112
   นาย ชาญเกษม พิทักษ์ปกรณ์     -
328
   504702321
   นาย รังสรรค์ หึงษาชู     -
327
   481757124
   นางสาว ยุวดา คงจันทร์     -
326
   482730230
   นาย ผคม ตันดิษฐ์กุล     -
325
   504702222
   นาย วิจิตร อุดมศรี     -
324
   504702305
   นาย กิตติพงษ์ ทองคำ     -
323
   482730134
   นาง มาลี สมุทรสารันต์     -
322
   481757428
   นาย วุฒิไกร เพชรในหิน     -
321
   502802106
   นาย โฆษิต ภมรนาค     -
320
   504802120
   นาย ศุภชัย แก้วมิตร     -
319
   481757406
   นางสาว จารุเนตร สังข์ฉิม     -
318
   482730355
   นาย สมศักดิ์ เทพณรงค์     -
317
   481753209
   นางสาว จุไรวรรณ ไชยสวนแก้ว     -
316
   482730364
   นางสาว สุรีรัตน์ ภิรมรักษ์     -
315
   481757205
   นางสาว ชื่นกมล มณีศรี     -
314
   482730170
   นาง อุทุมพร ทองเหม     -
313
   482757139
   สิบตำรวจเอก สุธรรม บัวแก้ว     -
312
   482757203
   นาย ทรรศวิทย์ แสงรัตนากุล     -
311
   502802143
   นาย สุรศักดิ์ จันทฤก     -
310
   482757113
   นาย ธีรศักดิ์ ต่างสี     -
309
   481755132
   นางสาว โสมฤดี พลอยขาว     -
308
   481755112
   นางสาว นิภาพรรณ มณีสงฆ์     -
307
   504702337
   นางสาว อรพรรณ ร่มรื่น     -
306
   481757218
   นางสาว ปนัดดา สร้างเมือง     -
305
   502702328
   นางสาว อารีย์ โคกะทิง     -
304
   481724110
   นางสาว ปวีณา พรหมจรรย์     -
303
   481724120
   นางสาว เอื้องฟ้า ชินไชยชนะ     -
302
   504702316
   นางสาว พเยาว์ นวลจันทร์     -
301
   482730203
   นาง กัลยา พิมพ์ลอย     -
300
   502802142
   นางสาว พิมลวรรณ ภัทรสิทธิโชค     -
299
   482730207
   นาย คงศักดิ์ คำล้วน     -
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต