รายชื่อบัณฑิตทั้งหมดที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ
1
   482730101
   นาย ก่อเฉด   ชายเขาทอง
   การปกครองท้องถิ่น
2
   482730104
   นาย จารึก   ทองสุวรรณ
   การปกครองท้องถิ่น
3
   482730105
   นาย จำนง   หอมหวล
   การปกครองท้องถิ่น
4
   482730106
   นาย จำนงข์   นักฟ้อน
   การปกครองท้องถิ่น
5
   482730107
   นาย จิรศักดิ์   หาญอนุพงศ์
   การปกครองท้องถิ่น
6
   482730108
   นางสาว จิราภรณ์   เอียดนุ่น
   การปกครองท้องถิ่น
7
   482730109
   นางสาว จุติมาภรณ์   ทับชัย
   การปกครองท้องถิ่น
8
   482730110
   นาย ชัยทัต   ชัยสุวรรณ
   การปกครองท้องถิ่น
9
   482730111
   นาย ชัยวัฒน์   บำรุง
   การปกครองท้องถิ่น
10
   482730112
   นาย ชาญเกษม   พิทักษ์ปกรณ์
   การปกครองท้องถิ่น
11
   482730113
   นาย ทรงวุฒิ   หงษ์หยก
   การปกครองท้องถิ่น
12
   482730114
   นางสาว ธนัชชา   รภภักดิ์
   การปกครองท้องถิ่น
13
   482730115
   นาย นพพร   ชาญณรงค์
   การปกครองท้องถิ่น
14
   482730116
   นางสาว นวลพรรณ   ศรีสมุทร
   การปกครองท้องถิ่น
15
   482730117
   นาย นันต์   เพ็ชราการ
   การปกครองท้องถิ่น
16
   482730118
   นาย น้ำมนต์   พ่วงบุตร์
   การปกครองท้องถิ่น
17
   482730119
   นาง นิธินันท์   พฤกษ์สุวรรณ
   การปกครองท้องถิ่น
18
   482730120
   นาย บุญเติม   วิมลพันธุ์
   การปกครองท้องถิ่น
19
   482730121
   นาย บุญประสิทธิ์   เมืองจันทร์
   การปกครองท้องถิ่น
20
   482730122
   นางสาว บุษรากร   แซ่อึ่ง
   การปกครองท้องถิ่น
21
   482730123
   นาง ประภัสสร   สุวรรณกายี
   การปกครองท้องถิ่น
22
   482730124
   นาง ประภาพร   ชัยนิตย์พันธ์
   การปกครองท้องถิ่น
23
   482730125
   นาย ประสิทธิ์   ขาวกิจไพศาล
   การปกครองท้องถิ่น
24
   482730126
   นาย ประเสริฐ   สันหาด
   การปกครองท้องถิ่น
25
   482730127
   นาง ผกาทิพย์   สร้างเลี่ยน
   การปกครองท้องถิ่น
26
   482730128
   นาง พัชรา   สกฤดิพันธ์
   การปกครองท้องถิ่น
27
   482730129
   นาย พีรเดช   หลีน้อย
   การปกครองท้องถิ่น
28
   482730130
   นาย พีรยุทธ์   มาตรักษา
   การปกครองท้องถิ่น
29
   482730131
   นางสาว เพียงอัมพร   พันธกิจ
   การปกครองท้องถิ่น
30
   482730133
   นาง มลฤดี   ประทีป ณถลาง
   การปกครองท้องถิ่น
31
   482730134
   นาง มาลี   สมุทรสารันต์
   การปกครองท้องถิ่น
32
   482730135
   นางสาว เยาวเรศ   สว่างจันทร์
   การปกครองท้องถิ่น
33
   482730136
   นาง รติกร   พิชคุณ
   การปกครองท้องถิ่น
34
   482730137
   นาย วินัส   ชุมบุตร
   การปกครองท้องถิ่น
35
   482730139
   นาย วิวัฒน์   ดอกเทียน
   การปกครองท้องถิ่น
36
   482730140
   นาย ศราวุธ   มาฆะโว
   การปกครองท้องถิ่น
37
   482730143
   นาย สมโชค   คำมี
   การปกครองท้องถิ่น
38
   482730144
   นาย สมนึก   หลิมธนกุล
   การปกครองท้องถิ่น
39
   482730145
   นาย สมบัติ   วานิช
   การปกครองท้องถิ่น
40
   482730146
   นาย สมยศ   หยั่งทะเล
   การปกครองท้องถิ่น
41
   482730147
   นาย สมศักดิ์   ท่อทิพย์
   การปกครองท้องถิ่น
42
   482730148
   นาย สมหมาย   หมายพงศ์พัฒนา
   การปกครองท้องถิ่น
43
   482730149
   นาย สรายุทธ์   สุขจิรัง
   การปกครองท้องถิ่น
44
   482730150
   นาย สฤษดิ์   ซื่อตรง
   การปกครองท้องถิ่น
45
   482730151
   นาย สำราญ   แสงแก้ว
   การปกครองท้องถิ่น
46
   482730153
   นางสาว สิริพร   ชัยทอง
   การปกครองท้องถิ่น
47
   482730154
   นาย สุชาติ   กะเตื้องงาน
   การปกครองท้องถิ่น
48
   482730155
   นาย สุชาติ   อยู่เย็น
   การปกครองท้องถิ่น
49
   482730156
   นาย สุนทร   แก่นสน
   การปกครองท้องถิ่น
50
   482730157
   นาย สุริยะ   บุษบงค์
   การปกครองท้องถิ่น
51
   482730158
   นาย สุริยา   เครือทอง
   การปกครองท้องถิ่น
52
   482730159
   นาง เสาวลักษณ์   โกยกุล
   การปกครองท้องถิ่น
53
   482730160
   นาง แสงเดือน   โยธารักษ์
   การปกครองท้องถิ่น
54
   482730161
   นาย อภิสิทธิ์   พยายาม
   การปกครองท้องถิ่น
55
   482730162
   นาย อมร   อินทรเจริญ
   การปกครองท้องถิ่น
56
   482730165
   นาย อัครพล   เพ็ชร์เล็ก
   การปกครองท้องถิ่น
57
   482730166
   นางสาว อัมพร   บุญชัย
   การปกครองท้องถิ่น
58
   482730167
   นาย อิทธิพร   สังข์แก้ว
   การปกครองท้องถิ่น
59
   482730168
   นาง อินทิรา   อนันตมงคลกุล
   การปกครองท้องถิ่น
60
   482730169
   นาย อุดม   ตันสกุล
   การปกครองท้องถิ่น
61
   482730170
   นาง อุทุมพร   ทองเหม
   การปกครองท้องถิ่น
62
   482730172
   นาย เอกราช   เกิดสุข
   การปกครองท้องถิ่น
63
   482730173
   นาย โอภาศ   ชอบดี
   การปกครองท้องถิ่น
64
   482730201
   นาง กมลรัตน์   บุญเรือง
   การปกครองท้องถิ่น
65
   482730203
   นาง กัลยา   พิมพ์ลอย
   การปกครองท้องถิ่น
66
   482730204
   นาย กิตติ   พรหมภัทร
   การปกครองท้องถิ่น
67
   482730205
   นางสาว กิตติมา   พรรณสุข
   การปกครองท้องถิ่น
68
   482730206
   นาย กิตติศักดิ์   ตรีทัพ
   การปกครองท้องถิ่น
69
   482730207
   นาย คงศักดิ์   คำล้วน
   การปกครองท้องถิ่น
70
   482730208
   นาย จักรพงษ์   เพ็ชรเกลี้ยง
   การปกครองท้องถิ่น
71
   482730209
   นางสาว จิราพร   กิ่งแก้ว
   การปกครองท้องถิ่น
72
   482730210
   นาย ฉัตรชัย   มังกร
   การปกครองท้องถิ่น
73
   482730211
   นาย เฉลิมศักดิ์   บางโสก
   การปกครองท้องถิ่น
74
   482730212
   นาง ชัชพร   บุญญแพทย์
   การปกครองท้องถิ่น
75
   482730213
   นาย เชวง   เจี่ยสกุล
   การปกครองท้องถิ่น
76
   482730214
   นาย โชคชัย   จิ้วสกุล
   การปกครองท้องถิ่น
77
   482730215
   นางสาว ฐติมา   จำปาดะ
   การปกครองท้องถิ่น
78
   482730216
   นาย ณรงค์   ต่างจิตร
   การปกครองท้องถิ่น
79
   482730217
   นางสาว ดารณีย์   หลักเลิศ
   การปกครองท้องถิ่น
80
   482730218
   นาย ทินกร   ท่อทิพย์
   การปกครองท้องถิ่น
81
   482730219
   นาย ธรรมนูญ   เต้บำรุง
   การปกครองท้องถิ่น
82
   482730220
   นาย ธวัชชัย   วงศ์พานิช
   การปกครองท้องถิ่น
83
   482730221
   นาย นเรนทร   หวานเย็น
   การปกครองท้องถิ่น
84
   482730222
   นาง นันทิวัน   บุญย่อง
   การปกครองท้องถิ่น
85
   482730223
   นาง นิ่มนวล   แสงดี
   การปกครองท้องถิ่น
86
   482730225
   นาย นิวัฒน์   จิตต์ชะนะ
   การปกครองท้องถิ่น
87
   482730227
   นาย บุญธรรม   กลีบจำปี
   การปกครองท้องถิ่น
88
   482730228
   นาย บุญเลิศ   ตัณฑเวส
   การปกครองท้องถิ่น
89
   482730229
   นาง ปราณี   เอกชัย
   การปกครองท้องถิ่น
90
   482730230
   นาย ผคม   ตันดิษฐ์กุล
   การปกครองท้องถิ่น
91
   482730231
   นาย พิศาล   บุญสบ
   การปกครองท้องถิ่น
92
   482730232
   นาย พีระพงษ์   บุญเรือง
   การปกครองท้องถิ่น
93
   482730233
   นาย ไพบูลย์   โวหาร
   การปกครองท้องถิ่น
94
   482730234
   นาย มนู   เขียวคราม
   การปกครองท้องถิ่น
95
   482730235
   นาย มาโนช   โชติวรนานนท์
   การปกครองท้องถิ่น
96
   482730236
   นาง รัตนา   คำแหง
   การปกครองท้องถิ่น
97
   482730237
   นาย วันชัย   เพ็ชรเกลี้ยง
   การปกครองท้องถิ่น
98
   482730238
   นาย วัย   ชูชั้น
   การปกครองท้องถิ่น
99
   482730239
   นางสาว วาสนา   นาคดำ
   การปกครองท้องถิ่น
100
   482730240
   นางสาว วาสนา   หวันหยี
   การปกครองท้องถิ่น
101
   482730241
   นาย วิจักษณ์   จิรพันธ์พิเชษฐ์
   การปกครองท้องถิ่น
102
   482730242
   นาย วิรัช   ช่วยเกื้อ
   การปกครองท้องถิ่น
103
   482730243
   นาย วิโรจน์   ทองภิบาล
   การปกครองท้องถิ่น
104
   482730244
   นางสาว วิไลวรรณ   เพ็ชรรัตน์
   การปกครองท้องถิ่น
105
   482730245
   นางสาว แววมณี   เต็มรัตน์
   การปกครองท้องถิ่น
106
   482730247
   นาย ศิริ   ยกทอง
   การปกครองท้องถิ่น
107
   482730248
   นาย ศิริกร   พลายชนะ
   การปกครองท้องถิ่น
108
   482730249
   นาย ศุภชัย   คงนิล
   การปกครองท้องถิ่น
109
   482730250
   นาย สมเกียรติ   พลันการ
   การปกครองท้องถิ่น
110
   482730251
   นาย สมควร   รักเกื้อ
   การปกครองท้องถิ่น
111
   482730252
   นาย สมชาย   สุขศรี
   การปกครองท้องถิ่น
112
   482730253
   นาย สมเด็จ   บัวเกิด
   การปกครองท้องถิ่น
113
   482730254
   นาย สมศักดิ์   วงษ์นา
   การปกครองท้องถิ่น
114
   482730255
   นาย สาธิต   รอดผล
   การปกครองท้องถิ่น
115
   482730256
   นาย สามารถ   ขนาดผล
   การปกครองท้องถิ่น
116
   482730257
   นาย สามารถ   พลายชนะ
   การปกครองท้องถิ่น
117
   482730259
   นาย สายัณห์   คงพัฒน์
   การปกครองท้องถิ่น
118
   482730262
   นาง สุปราณี   เอี๊ยะตระกูล
   การปกครองท้องถิ่น
119
   482730263
   นาง สุมาลี   อยู่มั่น
   การปกครองท้องถิ่น
120
   482730265
   นาย สุวัฒชัย   ราชเดิม
   การปกครองท้องถิ่น
121
   482730266
   นาย อนันท์   หยังกุล
   การปกครองท้องถิ่น
122
   482730267
   นาย อรรถพร   พฤกษ์สุวรรณ
   การปกครองท้องถิ่น
123
   482730268
   นาย อรุณ   จงจิตร
   การปกครองท้องถิ่น
124
   482730269
   นาง อ่อนอุมา   ลิ่มจูหมึง
   การปกครองท้องถิ่น
125
   482730270
   นาย อัมพัน   อาษาราษฎร์
   การปกครองท้องถิ่น
126
   482730271
   นาย อาวุธ   เอียบก๊ก
   การปกครองท้องถิ่น
127
   482730272
   นาย อำนวย   จรงค์หนู
   การปกครองท้องถิ่น
128
   482730273
   นาย เอกพล   หาทรัพย์
   การปกครองท้องถิ่น
129
   482730301
   นาง กัลยา   ค้าของ
   การปกครองท้องถิ่น
130
   482730302
   นางสาว กิตติยาภา   นิลโมจน์
   การปกครองท้องถิ่น
131
   482730304
   นาย จรัญ   ทองแก้ว
   การปกครองท้องถิ่น
132
   482730305
   นาย จรัญ   ไพจิตร
   การปกครองท้องถิ่น
133
   482730306
   นางสาว ปทิตตา   ชำนาญธุระกิจ
   การปกครองท้องถิ่น
134
   482730307
   นางสาว จันทนา   แซ่หนา
   การปกครองท้องถิ่น
135
   482730309
   นาง จิราภร   คงภักดี
   การปกครองท้องถิ่น
136
   482730310
   นาย จีรวุฒิ   วิชาคุณ
   การปกครองท้องถิ่น
137
   482730312
   นาย ชาญณรงค์   พึ่งผล
   การปกครองท้องถิ่น
138
   482730313
   นาง ชุติมา   มะลิพันธ์
   การปกครองท้องถิ่น
139
   482730314
   นาย ชุมพล   สามารถ
   การปกครองท้องถิ่น
140
   482730315
   นาย โชติ   ณิชากรพงศ์
   การปกครองท้องถิ่น
141
   482730316
   นาง ดวงเพ็ญ   พรหมศร
   การปกครองท้องถิ่น
142
   482730317
   นาง ทิชากร   ประสงค์ผล
   การปกครองท้องถิ่น
143
   482730318
   นาย ทินกร   คงรงค์
   การปกครองท้องถิ่น
144
   482730319
   นาย ธนิต   สงวนไถ
   การปกครองท้องถิ่น
145
   482730320
   นาง ภาทรงศิริ   สีวิสุทธิ
   การปกครองท้องถิ่น
146
   482730321
   นางสาว นภัสสร   คงวุ่น
   การปกครองท้องถิ่น
147
   482730322
   นาง นารีรัตน์   ทองเจิม
   การปกครองท้องถิ่น
148
   482730323
   นางสาว นิภาวรรณ   แสงเลิศ
   การปกครองท้องถิ่น
149
   482730324
   นาย นิรันดร์   หาญทะเล
   การปกครองท้องถิ่น
150
   482730326
   นางสาว ประนอม   ภิศทอง
   การปกครองท้องถิ่น
151
   482730327
   นาย ประวิง   เพ็ชรกุล
   การปกครองท้องถิ่น
152
   482730328
   นาย ประสิทธิ์   เหมมินทร์
   การปกครองท้องถิ่น
153
   482730329
   นาย ประเสริฐ   แก้วประดิษฐ์
   การปกครองท้องถิ่น
154
   482730330
   นาย ประหยัด   มาศโอสถ
   การปกครองท้องถิ่น
155
   482730331
   นางสาว ผสุดี   ธรรมพีรกุล
   การปกครองท้องถิ่น
156
   482730332
   นางสาว พนิดา   เสี้ยมสอน
   การปกครองท้องถิ่น
157
   482730333
   นาย พลชัย   สุดขาว
   การปกครองท้องถิ่น
158
   482730334
   นาย พิชัย   สุดใจ
   การปกครองท้องถิ่น
159
   482730335
   นาย ไพโรจน์   ดินแดง
   การปกครองท้องถิ่น
160
   482730336
   นาง ไพลินท์   โอ่งชิต
   การปกครองท้องถิ่น
161
   482730337
   นางสาว มะลิษา   จันทร์งาม
   การปกครองท้องถิ่น
162
   482730338
   นาย ระวุธ   สนิทมัจโร
   การปกครองท้องถิ่น
163
   482730339
   นาง ราตรี   สุขโหตุ
   การปกครองท้องถิ่น
164
   482730340
   นาย เลิศชาย   วงษ์เสล่
   การปกครองท้องถิ่น
165
   482730341
   นางสาว วลัยพร   อ่อนศรีโรจน์
   การปกครองท้องถิ่น
166
   482730342
   นาง วันเพ็ญ   ขันติพิพัฒน์
   การปกครองท้องถิ่น
167
   482730343
   นางสาว วัลยา   อะนะฝรั่ง
   การปกครองท้องถิ่น
168
   482730344
   นาย วิชัช   บุญโล่ง
   การปกครองท้องถิ่น
169
   482730345
   นางสาว วิภา   สาโรจน์
   การปกครองท้องถิ่น
170
   482730346
   นาย วิริทธิพล   ทรัพย์เวธกากุล
   การปกครองท้องถิ่น
171
   482730347
   นาย วิวัฒน์   สิทธิพรหม
   การปกครองท้องถิ่น
172
   482730348
   นาย วีรศักดิ์   แก้วพลอย
   การปกครองท้องถิ่น
173
   482730349
   นาย ศรชัย   รอดแก้ว
   การปกครองท้องถิ่น
174
   482730350
   นาย ศักย์กมล   ขรรค์วิไลกุล
   การปกครองท้องถิ่น
175
   482730351
   นาย ศุภชัย   บุญญแพทย์
   การปกครองท้องถิ่น
176
   482730352
   นาง ศุภมาส   วงศ์พานิช
   การปกครองท้องถิ่น
177
   482730353
   นาง สมปอง   วัฒนุวรรณ
   การปกครองท้องถิ่น
178
   482730354
   นาย สมภพ   จูฑามาตย์
   การปกครองท้องถิ่น
179
   482730355
   นาย สมศักดิ์   เทพณรงค์
   การปกครองท้องถิ่น
180
   482730356
   นาย สมาน   จรจิตร์
   การปกครองท้องถิ่น
181
   482730357
   นางสาว สรินทร์ทิพย์   โพชนาธาร
   การปกครองท้องถิ่น
182
   482730358
   นาย สัมพันธ์   ทั่วไตรภพ
   การปกครองท้องถิ่น
183
   482730359
   นาย สำราญ   แป๊ะสกุล
   การปกครองท้องถิ่น
184
   482730360
   นาง สุจิต   อินทรรักษ์
   การปกครองท้องถิ่น
185
   482730361
   นาย สุธรรม   สมพรานนท์
   การปกครองท้องถิ่น
186
   482730362
   นาย สุพัฒน์   บุศบก
   การปกครองท้องถิ่น
187
   482730363
   นาย สุระเชษฐ์   สโรบุตร
   การปกครองท้องถิ่น
188
   482730364
   นางสาว สุรีรัตน์   ภิรมรักษ์
   การปกครองท้องถิ่น
189
   482730365
   นาย เสรีพล   ดาษฎาจันทร์
   การปกครองท้องถิ่น
190
   482730366
   นาย แสงทิพย์   แซ่เอียบ
   การปกครองท้องถิ่น
191
   482730367
   นาย โสภณ   เจนการ
   การปกครองท้องถิ่น
192
   482730368
   นาย อธิพงษ์   คงนาม
   การปกครองท้องถิ่น
193
   482730369
   นาย อนันต์   มัชการ
   การปกครองท้องถิ่น
194
   482730370
   นางสาว อลิษา   พรหมศรี
   การปกครองท้องถิ่น
195
   482730371
   นาย อาจินต์   ประทุมรัตน์
   การปกครองท้องถิ่น
196
   474802130
   นาย วิชัย   สุทธิการ
   การพัฒนาชุมชน
197
   482802112
   จ่าเอก ธีรพงษ์   ทัศนิยม
   การพัฒนาชุมชน
198
   483802110
   นาย ทวีศักดิ์   ชูฟอง
   การพัฒนาชุมชน
199
   493702217
   นางสาว มาวิณี   ชีวโชติ
   การพัฒนาชุมชน
200
   493702236
   นาย จรัญ   มีเสน
   การพัฒนาชุมชน
201
   494702401
   นาย กิตติศักดิ์   ทำเผือก
   การพัฒนาชุมชน
202
   494802102
   นาย กนกศักดิ์   ตันตาปกุล
   การพัฒนาชุมชน
203
   494802115
   นาย ฉัตรพงศ์   เลี่ยนเซ่ง
   การพัฒนาชุมชน
204
   494802116
   นาย ชัยวัฒน์   เลี่ยนเซ่ง
   การพัฒนาชุมชน
205
   494802118
   นาง ณัฏฐิณี   สวัสดิภิรมย์
   การพัฒนาชุมชน
206
   494802125
   นาย ธีรวุฒิ   เป็ดทอง
   การพัฒนาชุมชน
207
   494802152
   สิบตำรวจโท สุพจน์   สืบเหตุ
   การพัฒนาชุมชน
208
   502702201
   นางสาว ขวัญเนตร   ดาลหิรัญรัตน์
   การพัฒนาชุมชน
209
   502702222
   นาย วีระศักดิ์   สาระพร
   การพัฒนาชุมชน
210
   502702301
   นางสาว ณัฐธิดา   แก้วชนะ
   การพัฒนาชุมชน
211
   502702302
   นางสาว ดวงฤดี   ทะนะมาศ
   การพัฒนาชุมชน
212
   502702304
   นาย นรา   แซ่กัง
   การพัฒนาชุมชน
213
   502702305
   นาย ประภาส   สมนึก
   การพัฒนาชุมชน
214
   502702306
   นาย ประยูร   ตันสกุล
   การพัฒนาชุมชน
215
   502702307
   นางสาว ปริญา   แก่นจันทร์
   การพัฒนาชุมชน
216
   502702309
   นาง ภารดี   แสนพล
   การพัฒนาชุมชน
217
   502702310
   นาย ภูวนาถ   วิชัยกุล
   การพัฒนาชุมชน
218
   502702312
   นาย ยุทธพร   กลับอำไพ
   การพัฒนาชุมชน
219
   502702313
   นาย วิชัย   อาตมาตร
   การพัฒนาชุมชน
220
   502702314
   นาย วินัย   เภาวิเศษ
   การพัฒนาชุมชน
221
   502702315
   นางสาว วีระยา   ปิดประสาร
   การพัฒนาชุมชน
222
   502702316
   นางสาว ศรีจรรยา   ว่องการ
   การพัฒนาชุมชน
223
   502702317
   นางสาว ศิวพรรณ   ไชยรักษ์
   การพัฒนาชุมชน
224
   502702318
   นาย สนทยา   ทองกวม
   การพัฒนาชุมชน
225
   502702319
   นาง สมชนก   ศิริกุล
   การพัฒนาชุมชน
226
   502702321
   นางสาว สุกัญญา   กระเทศ
   การพัฒนาชุมชน
227
   502702322
   นาง สุขใจ   แสงอรุณ
   การพัฒนาชุมชน
228
   502702323
   นาย สุชน   ยิ้มแก้ว
   การพัฒนาชุมชน
229
   502702324
   นาย สุพรรณ   จำปาสิทธิ์
   การพัฒนาชุมชน
230
   502702326
   นาย หัตถชัย   จริตงาม
   การพัฒนาชุมชน
231
   502702327
   นาย อดิศร   ไตรทิพย์พิกุล
   การพัฒนาชุมชน
232
   502702328
   นางสาว อารีย์   โคกะทิง
   การพัฒนาชุมชน
233
   502702329
   นางสาว อ่อนจันทร์   โพธิ์เงิน
   การพัฒนาชุมชน
234
   502702401
   นาง กนกภรณ์   แกว่นกสิกร
   การพัฒนาชุมชน
235
   502702402
   นาย กิตติศักดิ์   มานะกิจ
   การพัฒนาชุมชน
236
   502702404
   นาย จักรี   บัวแต่งตันสกุล
   การพัฒนาชุมชน
237
   502702405
   นางสาว จันทรา   โคกะทิง
   การพัฒนาชุมชน
238
   502702406
   นาย จารึก   จันทะกูล
   การพัฒนาชุมชน
239
   502702407
   นาย จำเริญ   อาษาราษฎร์
   การพัฒนาชุมชน
240
   502702408
   นาง จุรารักษ์   กุมกาญจนะ
   การพัฒนาชุมชน
241
   502702409
   นาย ชาติชาย   เชื้อชิต
   การพัฒนาชุมชน
242
   502702411
   นาย ณัทวุฒิ   หมั่นคิด
   การพัฒนาชุมชน
243
   502702412
   นางสาว ธัญชนก   ชัยยศ
   การพัฒนาชุมชน
244
   502702413
   นาง บุญศรี   รัตนดิลก ณภูเก็ต
   การพัฒนาชุมชน
245
   502702414
   นาย ประทีป   พูนสวัสดิ์
   การพัฒนาชุมชน
246
   502702415
   นางสาว ประภาพันธ์   ชัยทอง
   การพัฒนาชุมชน
247
   502702416
   นาย ปัญญา   หนูนุ่ม
   การพัฒนาชุมชน
248
   502702417
   นาย พยุงศักดิ์   สงวนไถ
   การพัฒนาชุมชน
249
   502702418
   นางสาว พรรณิภา   เย็นจิต
   การพัฒนาชุมชน
250
   502702419
   นางสาว พิชญ์อนงค์   โพธิบัลลังก์
   การพัฒนาชุมชน
251
   502702420
   นาย พีระ   พวงมะลิ
   การพัฒนาชุมชน
252
   502702421
   นาย ภูมิพัฒน์   หนูชูสุข
   การพัฒนาชุมชน
253
   502702422
   นาย มารุต   เบญอ้าหมาด
   การพัฒนาชุมชน
254
   502702423
   นางสาว รัตนา   สมัครกิจ
   การพัฒนาชุมชน
255
   502702424
   นาย วงศ์วสันต์   กูรมะกนก
   การพัฒนาชุมชน
256
   502702425
   นาย วรเวทย์   แจ้งใจ
   การพัฒนาชุมชน
257
   502702426
   นาง วัชราพร   ตั้งธีระสุนันท์
   การพัฒนาชุมชน
258
   502702427
   นาย ศราวุธ   แก้วประดับ
   การพัฒนาชุมชน
259
   502702429
   นาย ศักดิ์ชัย   โปร่งพันธ์
   การพัฒนาชุมชน
260
   502702430
   นางสาว ศิริลักษณ์   จันทร์รัตน์
   การพัฒนาชุมชน
261
   502702431
   นาย สายชล   ผลาการ
   การพัฒนาชุมชน
262
   502702433
   นาย เสถียร   ปิ่นเทศ
   การพัฒนาชุมชน
263
   502702434
   นาย เสริมพงศ์   พิชัยดี
   การพัฒนาชุมชน
264
   502702435
   นางสาว เสาวนีย์   นายาว
   การพัฒนาชุมชน
265
   502702436
   นาง อัญญรัตน์   นวลสาย
   การพัฒนาชุมชน
266
   502702437
   นางสาว อารีย์   คมประเสริฐ
   การพัฒนาชุมชน
267
   502702438
   นางสาว อำพร   ทองบำรุง
   การพัฒนาชุมชน
268
   502802101
   นาย กริชติชัย   เครือแก้ว
   การพัฒนาชุมชน
269
   502802102
   นางสาว กัลยาพร   วิเชียรบรรณ
   การพัฒนาชุมชน
270
   502802103
   นางสาว เกศรา   ประเสริฐสุข
   การพัฒนาชุมชน
271
   502802104
   นาย เกียรติกร   แสงแก้ว
   การพัฒนาชุมชน
272
   502802105
   นางสาว ขวัญชนก   จินดาพล
   การพัฒนาชุมชน
273
   502802106
   นาย โฆษิต   ภมรนาค
   การพัฒนาชุมชน
274
   502802107
   นางสาว จรีรัตน์   สามารถ
   การพัฒนาชุมชน
275
   502802109
   นางสาว จารุวรรณ   สงเส็น
   การพัฒนาชุมชน
276
   502802111
   นาย เฉวกศักดิ์   แสงสี
   การพัฒนาชุมชน
277
   502802112
   นางสาว จินห์จุฑา   แสงสี
   การพัฒนาชุมชน
278
   502802115
   นาย ธีรยุทธ   สุขเกิด
   การพัฒนาชุมชน
279
   502802116
   นาย นิคม   เรืองประกอบกิจ
   การพัฒนาชุมชน
280
   502802121
   นาย ประเสริฐ   ลิ้นทอง
   การพัฒนาชุมชน
281
   502802124
   นาย ปัญญา   นายาว
   การพัฒนาชุมชน
282
   502802125
   นาง ปาริฉัตร   หอมบุญ
   การพัฒนาชุมชน
283
   502802126
   นาย พรศักดิ์   สารกิตินภากุล
   การพัฒนาชุมชน
284
   502802130
   นาย ลือชัย   สโรบุตร
   การพัฒนาชุมชน
285
   502802131
   นาง วริยา   วิมุตจินดา
   การพัฒนาชุมชน
286
   502802132
   นาย วิสิทธิ์   เอกบัว
   การพัฒนาชุมชน
287
   502802133
   นาย วีระพล   โชติเศรษฐพันธุ์
   การพัฒนาชุมชน
288
   502802134
   นางสาว ศรัญญา   แหล่หมัน
   การพัฒนาชุมชน
289
   502802135
   นาง ศรินทิพย์   บุณยัษเฐียร
   การพัฒนาชุมชน
290
   502802136
   นางสาว ศวกร   เกดุก
   การพัฒนาชุมชน
291
   502802139
   นาย สมบูรณ์   ประสารพันธุ์
   การพัฒนาชุมชน
292
   502802140
   นางสาว สมสุข   มีแต้ม
   การพัฒนาชุมชน
293
   502802142
   นางสาว พิมลวรรณ   ภัทรสิทธิโชค
   การพัฒนาชุมชน
294
   502802143
   นาย สุรศักดิ์   จันทฤก
   การพัฒนาชุมชน
295
   502802144
   นางสาว อัญมณี   ฉั่วเจริญ
   การพัฒนาชุมชน
296
   502802145
   นาย สุเทพ   เอนกธรรมพินิจ
   การพัฒนาชุมชน
297
   502802147
   นางสาว อริสา   โชคเกื้อ
   การพัฒนาชุมชน
298
   502802148
   นาง อลิศรา   ทัศนิยม
   การพัฒนาชุมชน
299
   502802149
   นาย อัครเดช   อ่อนคง
   การพัฒนาชุมชน
300
   502802151
   นางสาว อุมาภรณ์   รักใหม่
   การพัฒนาชุมชน
301
   503702202
   นาง กัลยา   จบฤทธิ์
   การพัฒนาชุมชน
302
   503702203
   นาย เกล็ดสันติ   ล้านพลแสน
   การพัฒนาชุมชน
303
   503702205
   นางสาว จันจิรา   คงเอียด
   การพัฒนาชุมชน
304
   503702206
   นาย ชนะ   เพ็ชรทิพย์
   การพัฒนาชุมชน
305
   503702207
   นางสาว ชลิดา   ณ ตะกั่วป่า
   การพัฒนาชุมชน
306
   503702208
   นาย ณัฐพงษ์   เขาบาท
   การพัฒนาชุมชน
307
   503702210
   นาย ธีรชัย   หมาดทิ้ง
   การพัฒนาชุมชน
308
   503702211
   นาย ธีรยุทธ   ไพศาลกุลอารยะ
   การพัฒนาชุมชน
309
   503702213
   นางสาว นันทา   ด้วงเดิม
   การพัฒนาชุมชน
310
   503702214
   นาย บุ่นเล้ง   โล่สถาพรพิพิธ
   การพัฒนาชุมชน
311
   503702215
   นาย ปณต   ศิริเสถียร
   การพัฒนาชุมชน
312
   503702216
   นางสาว ปาริชาติ   แก้วลาย
   การพัฒนาชุมชน
313
   503702217
   นางสาว ปิยะรัตน์   วงศ์ชู
   การพัฒนาชุมชน
314
   503702218
   นาย พยุงศักดิ์   บัวขำ
   การพัฒนาชุมชน
315
   503702219
   นางสาว ภัทรานิษฐ์   แจ้งการ
   การพัฒนาชุมชน
316
   503702220
   นาย ภาคภูมิ   พิชัยรัตน์
   การพัฒนาชุมชน
317
   503702221
   นาย เราะหมาน   ขุนรักษา
   การพัฒนาชุมชน
318
   503702222
   นาง ลำภู   ชูกร
   การพัฒนาชุมชน
319
   503702224
   นาย วิษณุ   แก้วชิต
   การพัฒนาชุมชน
320
   503702225
   นาย ศิววงศ์   นวลสุวรรณ
   การพัฒนาชุมชน
321
   503702228
   นางสาว สมฤดี   เดชอรัญ
   การพัฒนาชุมชน
322
   503702229
   นาย สมโชค   พุทธรักษ์
   การพัฒนาชุมชน
323
   503702230
   นาย สัมชาญ   พุ่มช่วย
   การพัฒนาชุมชน
324
   503702231
   นาย สิทธิศักดิ์   จันทร์โหนง
   การพัฒนาชุมชน
325
   503702234
   นางสาว สุพิศ   แก้วอุดม
   การพัฒนาชุมชน
326
   503702235
   นาย สุวิทย์   หอยบาง
   การพัฒนาชุมชน
327
   503702236
   นาย หร้อหมาน   หาบหา
   การพัฒนาชุมชน
328
   503702238
   นาย อรุณ   ดำพอรู้
   การพัฒนาชุมชน
329
   504702201
   นางสาว กชกร   ลิ่มบุตร
   การพัฒนาชุมชน
330
   504702202
   นาย กฤตนัย   แสงทอง
   การพัฒนาชุมชน
331
   504702203
   นาย เจริญ   สายนุ้ย
   การพัฒนาชุมชน
332
   504702204
   นาง ชนนิกานต์   จุลเพ็ชร
   การพัฒนาชุมชน
333
   504702205
   นาย โชคชัย   ภักตรามุข
   การพัฒนาชุมชน
334
   504702206
   นาย ณัฐวุฒิ   คำเกลี้ยง
   การพัฒนาชุมชน
335
   504702209
   นางสาว นันทา   อิสอ
   การพัฒนาชุมชน
336
   504702210
   นางสาว น้ำอ้อย   ขาวล้วน
   การพัฒนาชุมชน
337
   504702212
   นางสาว บุษบา   เนื้อดำ
   การพัฒนาชุมชน
338
   504702213
   นาย ประคอง   ช่วยเทศ
   การพัฒนาชุมชน
339
   504702214
   นาย ประสิทธิ์   และเล็ม
   การพัฒนาชุมชน
340
   504702215
   นางสาว พรทิพย์   หาญทะเล
   การพัฒนาชุมชน
341
   504702216
   นางสาว เพ็ชรรัตน์   หยังกุล
   การพัฒนาชุมชน
342
   504702217
   นางสาว เพ็ญศรี   คหะวงษ์
   การพัฒนาชุมชน
343
   504702218
   นางสาว มาลินี   เจ๊ะหมาด
   การพัฒนาชุมชน
344
   504702219
   สิบตำรวจเอก รัชฎาวัลย์   หนูคาบแก้ว
   การพัฒนาชุมชน
345
   504702220
   นางสาว เรวดี   หยู่ตุ้ง
   การพัฒนาชุมชน
346
   504702221
   นาง ลัดดา   ปากบารา
   การพัฒนาชุมชน
347
   504702222
   นาย วิจิตร   อุดมศรี
   การพัฒนาชุมชน
348
   504702223
   นาย สมศักดิ์   เกบุตร
   การพัฒนาชุมชน
349
   504702224
   นาย สรยุทธ   คำคง
   การพัฒนาชุมชน
350
   504702225
   สิบตำรวจเอก สหพันธ์   สุวรรณมณี
   การพัฒนาชุมชน
351
   504702226
   นาย สายันต์   ยศขุน
   การพัฒนาชุมชน
352
   504702227
   นางสาว สิริยา   แดงนุ้ย
   การพัฒนาชุมชน
353
   504702228
   นาย สุธี   ศรีสุข
   การพัฒนาชุมชน
354
   504702229
   นาง สุนีย์   ไท้สุวรรณ
   การพัฒนาชุมชน
355
   504702230
   นางสาว เสาวณี   รัฐพร
   การพัฒนาชุมชน
356
   504702231
   นาย อาภิวัฒน์   หวังสบ
   การพัฒนาชุมชน
357
   504702232
   นางสาว นรมน   ชัยมี
   การพัฒนาชุมชน
358
   504702233
   นาย รัตพงศ์   จงรักษ์
   การพัฒนาชุมชน
359
   504702234
   นางสาว วิยดา   ประทีปศิริปัญญา
   การพัฒนาชุมชน
360
   504702235
   นาย วิโรจน์   มาศโอสถ
   การพัฒนาชุมชน
361
   504702301
   นางสาว กรกนก   ช้างน้ำ
   การพัฒนาชุมชน
362
   504702302
   นาย กฤษณพงษ์   สิงบุตรดี
   การพัฒนาชุมชน
363
   504702303
   นางสาว กฤษณี   รามสินธุ์
   การพัฒนาชุมชน
364
   504702304
   นาง กาญจนา   บุตรกริม
   การพัฒนาชุมชน
365
   504702305
   นาย กิตติพงษ์   ทองคำ
   การพัฒนาชุมชน
366
   504702306
   นางสาว กิ่งทอง   ถิ่นเขาต่อ
   การพัฒนาชุมชน
367
   504702308
   นางสาว จุฑาทิพย์   หลีเห้ง
   การพัฒนาชุมชน
368
   504702309
   นาย ชัยทัต   ยาตา
   การพัฒนาชุมชน
369
   504702310
   นาง ทรรศนีย์   หล่อสุพรรณพร
   การพัฒนาชุมชน
370
   504702311
   นาย นพร   อนุรักษ์
   การพัฒนาชุมชน
371
   504702312
   นางสาว นิติพร   คำอ้อ
   การพัฒนาชุมชน
372
   504702313
   นาง บุญพา   สุวรรณรัตน์
   การพัฒนาชุมชน
373
   504702314
   นาง บุษบา   หง้าฝา
   การพัฒนาชุมชน
374
   504702315
   นางสาว ปิยนุช   บัวเกตุ
   การพัฒนาชุมชน
375
   504702316
   นางสาว พเยาว์   นวลจันทร์
   การพัฒนาชุมชน
376
   504702317
   นาง ฟารีดา   น้ำใส
   การพัฒนาชุมชน
377
   504702318
   นาย มงคล   รักโอ่
   การพัฒนาชุมชน
378
   504702319
   นางสาว มณฑารัตน์   ภักดิ์กำเลา
   การพัฒนาชุมชน
379
   504702320
   นางสาว เยาวลักษณ์   ภักดีสังข์
   การพัฒนาชุมชน
380
   504702321
   นาย รังสรรค์   หึงษาชู
   การพัฒนาชุมชน
381
   504702322
   นางสาว ลัดดาวรรณ   บำรุง
   การพัฒนาชุมชน
382
   504702323
   นางสาว วลีรัตน์   เมืองพรหม
   การพัฒนาชุมชน
383
   504702324
   นาย วิชิต   ยะลา
   การพัฒนาชุมชน
384
   504702325
   นาย วิรัช   สีหมุ่น
   การพัฒนาชุมชน
385
   504702327
   นาย ศักดา   คลองยวน
   การพัฒนาชุมชน
386
   504702328
   นาย สมโภชน์   จินตาแก้ว
   การพัฒนาชุมชน
387
   504702329
   นาง สาลินี   เกกินะ
   การพัฒนาชุมชน
388
   504702330
   นาย สุชา   วันศุกร์
   การพัฒนาชุมชน
389
   504702331
   นาย สุริยัน   หลานสัน
   การพัฒนาชุมชน
390
   504702332
   นาย อดิสรณ์   เกกินะ
   การพัฒนาชุมชน
391
   504702333
   นาย อภิชาติ   เอ่งฉ้วน
   การพัฒนาชุมชน
392
   504702335
   นางสาว อมรลักษณ์   สองทอง
   การพัฒนาชุมชน
393
   504702336
   นาย อมรินทร์   แก้วพิทักษ์
   การพัฒนาชุมชน
394
   504702337
   นางสาว อรพรรณ   ร่มรื่น
   การพัฒนาชุมชน
395
   504702340
   นาย อุสมาน   ทิ้งอีด
   การพัฒนาชุมชน
396
   504702341
   นางสาว สุจิตรา   ขาวสะอาด
   การพัฒนาชุมชน
397
   504802101
   นาย กำธร   ชาญน้ำ
   การพัฒนาชุมชน
398
   504802103
   นาย จตุรพร   คุ้มชำนาญ
   การพัฒนาชุมชน
399
   504802104
   นางสาว จารีย์   สุขกาย
   การพัฒนาชุมชน
400
   504802105
   นาย จิณวัฒน์   บุญเกิด
   การพัฒนาชุมชน
401
   504802106
   นางสาว ใจนภา   เขียวจันทร์
   การพัฒนาชุมชน
402
   504802107
   นาย ชนัญ   วังช่วย
   การพัฒนาชุมชน
403
   504802108
   นาง ชุติกาญจน์   ศรีชาย
   การพัฒนาชุมชน
404
   504802109
   นาย ธราดล   ศิริรัตน์
   การพัฒนาชุมชน
405
   504802110
   นาย นันทพร   เทพนุ้ย
   การพัฒนาชุมชน
406
   504802112
   นาย พีรวิชญ์   หยีหาสัน
   การพัฒนาชุมชน
407
   504802113
   นาย ไพรัตน์   เรืองอร่าม
   การพัฒนาชุมชน
408
   504802114
   นาย ไพโรจน์   บุญคง
   การพัฒนาชุมชน
409
   504802116
   นาง ยุพดี   ยิ่งคำนึง
   การพัฒนาชุมชน
410
   504802117
   นาย วัชระ   ละงู
   การพัฒนาชุมชน
411
   504802118
   นาย วิโรจน์   ผลบุญ
   การพัฒนาชุมชน
412
   504802119
   นาย ศุภฤกษ์   เตียตระกูล
   การพัฒนาชุมชน
413
   504802120
   นาย ศุภชัย   แก้วมิตร
   การพัฒนาชุมชน
414
   504802121
   นาย สถิตย์   นิ่มดำ
   การพัฒนาชุมชน
415
   504802122
   นาย สมคิด   สมดวง
   การพัฒนาชุมชน
416
   504802123
   นาย สมบัติ   พิสุทธิ์ชลธี
   การพัฒนาชุมชน
417
   504802126
   นาง สายใจ   สุทธิ์มี
   การพัฒนาชุมชน
418
   504802127
   นางสาว สินีนาฎ   ชัยกลิ่น
   การพัฒนาชุมชน
419
   504802128
   นาย สุทิน   เกบุตร
   การพัฒนาชุมชน
420
   504802129
   นางสาว สุภาภรณ์   มหาสวัสดิ์
   การพัฒนาชุมชน
421
   504802131
   นาย สุวัธชัย   ไทยเจริญ
   การพัฒนาชุมชน
422
   504802132
   นาง หิรัญญา   นาคมณี
   การพัฒนาชุมชน
423
   504802133
   นาย อภินันท์   เป๋าเงิน
   การพัฒนาชุมชน
424
   504802134
   นาย อับดลมนับ   ลูกหยี
   การพัฒนาชุมชน
425
   504802135
   นาย เอกลักษณ์   คล้ายบุตร
   การพัฒนาชุมชน
426
   504802136
   นาย เอกวิทย์   ขาวเล็ก
   การพัฒนาชุมชน
427
   504802137
   นาย สุรชัย   มีความสุข
   การพัฒนาชุมชน
428
   504802139
   นาย ไกรสิทธิ์   ช่วยบำรุง
   การพัฒนาชุมชน
429
   461743114
   นาย ภูวดล   วิไลลักษณ์
   ดนตรี
430
   441132119
   นาย เพิกติพงศ์   ยอสม
   ดนตรีศึกษา
431
   481724105
   นางสาว จันทิมา   จวนกี้
   นาฏศิลป์และการละคร
432
   481724106
   นางสาว ชนิดา   ผกามาศ
   นาฏศิลป์และการละคร
433
   481724110
   นางสาว ปวีณา   พรหมจรรย์
   นาฏศิลป์และการละคร
434
   481724117
   นางสาว วรนาฏ   พวงจิตร
   นาฏศิลป์และการละคร
435
   481724118
   นางสาว วราภรณ์   จิตใจภักดี
   นาฏศิลป์และการละคร
436
   481724119
   นางสาว ปลิดา   ประสารทอง
   นาฏศิลป์และการละคร
437
   481724120
   นางสาว เอื้องฟ้า   ชินไชยชนะ
   นาฏศิลป์และการละคร
438
   481755101
   นาย กรวิทย์   ผดุงผล
   ภาษาไทย
439
   481755103
   นาย จริยะ   สุขกิตติโย
   ภาษาไทย
440
   481755104
   นาย จักรพงษ์   อุ่นขาว
   ภาษาไทย
441
   481755105
   นางสาว จันทร์จิรา   โสมสง
   ภาษาไทย
442
   481755106
   นางสาว จันทร์ทิพย์   จิตรแก้ว
   ภาษาไทย
443
   481755107
   นางสาว จินตนา   อินทวงศ์
   ภาษาไทย
444
   481755108
   นางสาว จิราภรณ์   ระงับทุกข์
   ภาษาไทย
445
   481755112
   นางสาว นิภาพรรณ   มณีสงฆ์
   ภาษาไทย
446
   481755113
   นางสาว โนรอาซีรา   มะแซ
   ภาษาไทย
447
   481755114
   นางสาว ประพัตรา   พุ่มเกลี้ยง
   ภาษาไทย
448
   481755116
   นาย พุทธินันท์   แซ่ภู่
   ภาษาไทย
449
   481755121
   นางสาว มาลัย   เตบจิตร
   ภาษาไทย
450
   481755122
   นางสาว ลลิตา   เหล็กแดง
   ภาษาไทย
451
   481755123
   นางสาว ศิริพร   จิตรนาวี
   ภาษาไทย
452
   481755126
   นางสาว สาวิตรี   สำลีแก้ว
   ภาษาไทย
453
   481755128
   นางสาว สุภาวดี   แสงอรุณ
   ภาษาไทย
454
   481755130
   นาย สุรเชษฐ์   เชาวพ้อง
   ภาษาไทย
455
   481755131
   นางสาว สุวรรณี   แสงสาคร
   ภาษาไทย
456
   481755132
   นางสาว โสมฤดี   พลอยขาว
   ภาษาไทย
457
   481755133
   นางสาว อนงค์นาฎ   นวลวิจิตร
   ภาษาไทย
458
   481755137
   นาย อุทัย   ไกรเทพ
   ภาษาไทย
459
   461753141
   นางสาว สกาวเดือน   ชูอุบล
   ภาษาอังกฤษ
460
   481753101
   นางสาว กนกกาญจน์   มากผล
   ภาษาอังกฤษ
461
   481753102
   นางสาว กัญญารัตน์   บุญคง
   ภาษาอังกฤษ
462
   481753103
   นางสาว กัญญารัตน์   แสนเสนาะ
   ภาษาอังกฤษ
463
   481753104
   นางสาว คณิตา   อุสมา
   ภาษาอังกฤษ
464
   481753106
   นางสาว เจนจิรา   ทิ้งทอง
   ภาษาอังกฤษ
465
   481753108
   นางสาว ซูนีต้า   ซาลัง
   ภาษาอังกฤษ
466
   481753110
   นางสาว ดารุณี   บุตรเต้
   ภาษาอังกฤษ
467
   481753113
   นางสาว นูรรีตา   ปาลาวัล
   ภาษาอังกฤษ
468
   481753114
   นางสาว นวรัตน์   นวศิริกุล
   ภาษาอังกฤษ
469
   481753115
   นางสาว ปทุมพร   จันทร์พิบูลย์
   ภาษาอังกฤษ
470
   481753117
   นางสาว ปาลิตา   เอียดดี
   ภาษาอังกฤษ
471
   481753120
   นาง พรรณิภา   สมันกิจ
   ภาษาอังกฤษ
472
   481753121
   นางสาว พัชรี   เสนา
   ภาษาอังกฤษ
473
   481753122
   นางสาว ภัสรา   ชูสุข
   ภาษาอังกฤษ
474
   481753124
   นาย วัฒนะ   หัวเขา
   ภาษาอังกฤษ
475
   481753126
   นางสาว สมัย   ทองอ่อน
   ภาษาอังกฤษ
476
   481753127
   นางสาว สาวิตรี   ศรีไทย
   ภาษาอังกฤษ
477
   481753128
   นางสาว สุฑาทิพย์   จันทร์เจริญ
   ภาษาอังกฤษ
478
   481753131
   นางสาว สุมาลี   คงทรัพย์
   ภาษาอังกฤษ
479
   481753133
   นางสาว เสาวคนธ์   หอมสมบัติ
   ภาษาอังกฤษ
480
   481753135
   นางสาว เสาวรส   อาษา
   ภาษาอังกฤษ
481
   481753136
   นางสาว อรอุมา   บาตู
   ภาษาอังกฤษ
482
   481753138
   นางสาว อุบลรัตน์   เสงี่ยม
   ภาษาอังกฤษ
483
   481753203
   นางสาว กิตติยา   ธนสารพงศกร
   ภาษาอังกฤษ
484
   481753207
   นาย จิรพงษ์   ทับเย็น
   ภาษาอังกฤษ
485
   481753209
   นางสาว จุไรวรรณ   ไชยสวนแก้ว
   ภาษาอังกฤษ
486
   481753212
   นาย ธเนศ   ศรีสวัสดิ์
   ภาษาอังกฤษ
487
   481753214
   นางสาว นารีรัตน์   ทองลิ่ม
   ภาษาอังกฤษ
488
   481753216
   นางสาว บุปผา   เนาว์ไพร
   ภาษาอังกฤษ
489
   481753219
   นางสาว ราตรี   ศรีสุนนท์
   ภาษาอังกฤษ
490
   481753220
   นางสาว เรวดี   กำไลทอง
   ภาษาอังกฤษ
491
   481753222
   นางสาว วรรวิลัย   หมีนใจ
   ภาษาอังกฤษ
492
   481753223
   นางสาว วัชรีพร   เพ็ญนวลออง
   ภาษาอังกฤษ
493
   481753225
   นางสาว วิไลวรรณ   ทองเกิด
   ภาษาอังกฤษ
494
   481753226
   นางสาว กัญญารัตน์   สระสี
   ภาษาอังกฤษ
495
   481753232
   นางสาว อธิวัลย์   เหมงาม
   ภาษาอังกฤษ
496
   481753233
   นางสาว อมรรัตน์   สุขยัง
   ภาษาอังกฤษ
497
   481753234
   นางสาว อรชพร   เหตุเกษ
   ภาษาอังกฤษ
498
   481753238
   นางสาว ฮาริซะช์   ยุทธกาศ
   ภาษาอังกฤษ
499
   462757114
   นาย พิรัชย์ภณ   วงศ์จิรถาวร
   รัฐประศาสนศาสตร์
500
   462757117
   นาย บุญส่ง   พลพา
   รัฐประศาสนศาสตร์
501
   471757217
   นางสาว นิภาพร   จันทร์คง
   รัฐประศาสนศาสตร์
502
   471757231
   นาย สามีอุง   เจ๊ะยะ
   รัฐประศาสนศาสตร์
503
   472757152
   นาย สุรศักดิ์   ขวัญชุม
   รัฐประศาสนศาสตร์
504
   472757222
   นาย ธาดา   บุตรมณี
   รัฐประศาสนศาสตร์
505
   472757231
   จ่าโท ปิยวิทย์   สังข์ทอง
   รัฐประศาสนศาสตร์
506
   472757249
   นาย สมชาย   อุดม
   รัฐประศาสนศาสตร์
507
   472757255
   นาย สุพจน์   บุญยัง
   รัฐประศาสนศาสตร์
508
   472757258
   นาย อนุพงค์   อาจกิจ
   รัฐประศาสนศาสตร์
509
   481757101
   นางสาว กรกช   กลั่นนุรักษ์
   รัฐประศาสนศาสตร์
510
   481757102
   นางสาว กรกนก   ปานสุวรรณ
   รัฐประศาสนศาสตร์
511
   481757103
   นาย กิตติพงศ์   ยุพาภรณ์โสภา
   รัฐประศาสนศาสตร์
512
   481757104
   นาย ขจรศักดิ์   ควนวิไล
   รัฐประศาสนศาสตร์
513
   481757106
   นาย จักราวุธ   สังวร
   รัฐประศาสนศาสตร์
514
   481757107
   นางสาว ธวัลรัตน์   นพวงศ์
   รัฐประศาสนศาสตร์
515
   481757108
   นางสาว จิรารัตน์   ช่องรักษ์
   รัฐประศาสนศาสตร์
516
   481757109
   นางสาว จุฑามาศ   น้ำสงวน
   รัฐประศาสนศาสตร์
517
   481757110
   นางสาว จุฑารัตน์   น้ำสงวน
   รัฐประศาสนศาสตร์
518
   481757112
   นางสาว นงลักษณ์   พันธ์ทิพย์
   รัฐประศาสนศาสตร์
519
   481757114
   นาย นิพัทธ์   บุญชู
   รัฐประศาสนศาสตร์
520
   481757115
   นาย นิสิต   ยอดคง
   รัฐประศาสนศาสตร์
521
   481757116
   นางสาว เขมนิกา   รักช้าง
   รัฐประศาสนศาสตร์
522
   481757118
   นางสาว ปราณี   รักชาติ
   รัฐประศาสนศาสตร์
523
   481757119
   นางสาว ปัทมา   ขาวคง
   รัฐประศาสนศาสตร์
524
   481757121
   นางสาว พวงผกา   ไชยพงษ์
   รัฐประศาสนศาสตร์
525
   481757122
   นาย ภูมิวัฒน์   สัตย์จิตร
   รัฐประศาสนศาสตร์
526
   481757123
   นางสาว มาเรีย   คำแก้ว
   รัฐประศาสนศาสตร์
527
   481757124
   นางสาว ยุวดา   คงจันทร์
   รัฐประศาสนศาสตร์
528
   481757125
   นาย รัชพล   สิทธิเวช
   รัฐประศาสนศาสตร์
529
   481757126
   นางสาว รุ่งทิวา   คงจันทร์
   รัฐประศาสนศาสตร์
530
   481757127
   นางสาว ฤทัยรัตน์   จีนนำหน้า
   รัฐประศาสนศาสตร์
531
   481757128
   นาย วรารักษ์   ณ อุดม
   รัฐประศาสนศาสตร์
532
   481757129
   นาย วิทวัส   ตัณฑัยย์
   รัฐประศาสนศาสตร์
533
   481757130
   นาย วีระศักดิ์   บุญลือเลิศ
   รัฐประศาสนศาสตร์
534
   481757131
   นาย วุฒิชัย   หนูเสน
   รัฐประศาสนศาสตร์
535
   481757132
   นาย ศราวุฒิ   ชุมพงษ์
   รัฐประศาสนศาสตร์
536
   481757133
   นาย ศราวุธ   ประกอบแสง
   รัฐประศาสนศาสตร์
537
   481757134
   นาย สราวุธ   ชนะกุล
   รัฐประศาสนศาสตร์
538
   481757136
   นาย สุทัศน์   จันทรมาศ
   รัฐประศาสนศาสตร์
539
   481757137
   นางสาว สุธารัตน์   แก้วพงษ์
   รัฐประศาสนศาสตร์
540
   481757138
   นางสาว สุนิสา   เพชรยอดศรี
   รัฐประศาสนศาสตร์
541
   481757139
   นางสาว สุนิสา   บุญนวล
   รัฐประศาสนศาสตร์
542
   481757140
   นาย สุพลศักดิ์   ทองหุน
   รัฐประศาสนศาสตร์
543
   481757141
   นางสาว สุพัตรา   เพ็ชรหิน
   รัฐประศาสนศาสตร์
544
   481757142
   นาย สุรพันธ์   นิลวิจิตร
   รัฐประศาสนศาสตร์
545
   481757143
   นางสาว อรวรรณ   คำเอียด
   รัฐประศาสนศาสตร์
546
   481757203
   นางสาว จุฑารัตน์   ผลพนัก
   รัฐประศาสนศาสตร์
547
   481757205
   นางสาว ชื่นกมล   มณีศรี
   รัฐประศาสนศาสตร์
548
   481757206
   นางสาว ฑิตยา   ลีลาเศรษฐกุล
   รัฐประศาสนศาสตร์
549
   481757207
   นางสาว ดวงพร   สินทะเล
   รัฐประศาสนศาสตร์
550
   481757209
   นาย ธนิต   พูดดี
   รัฐประศาสนศาสตร์
551
   481757211
   นาย ธิรพล   ปราบเภท
   รัฐประศาสนศาสตร์
552
   481757212
   นาย ธีระพงษ์   ผิวเหลือง
   รัฐประศาสนศาสตร์
553
   481757216
   นาย นุพงศ์   มีชำนาญ
   รัฐประศาสนศาสตร์
554
   481757217
   นาย บรรยง   แก้วเจือ
   รัฐประศาสนศาสตร์
555
   481757218
   นางสาว ปนัดดา   สร้างเมือง
   รัฐประศาสนศาสตร์
556
   481757219
   นาย ปิยะพงษ์   บ้านนบ
   รัฐประศาสนศาสตร์
557
   481757220
   นางสาว พรเพ็ญ   มูลมณี
   รัฐประศาสนศาสตร์
558
   481757221
   นางสาว เพ็ญจันทร์   กุลดี
   รัฐประศาสนศาสตร์
559
   481757222
   นาย มานพ   หวันหยี
   รัฐประศาสนศาสตร์
560
   481757223
   นาย มาหามะ   เจะซิ
   รัฐประศาสนศาสตร์
561
   481757225
   นางสาว โรสมีนา   เจะมะ
   รัฐประศาสนศาสตร์
562
   481757226
   นางสาว วรวรรณ   รุ่งเสถียร
   รัฐประศาสนศาสตร์
563
   481757228
   นาย วิฑูรย์   ประทีป ณถลาง
   รัฐประศาสนศาสตร์
564
   481757229
   นาย ศิกิจรวัช   หวันสมัน
   รัฐประศาสนศาสตร์
565
   481757231
   นาย สันติชัย   หมัดแสละ
   รัฐประศาสนศาสตร์
566
   481757232
   นางสาว สุกัญญา   แหลมกา
   รัฐประศาสนศาสตร์
567
   481757233
   นาย สุทธสิทธิ์   ร่วมเจริญ
   รัฐประศาสนศาสตร์
568
   481757236
   นาย อรรถจรา   ดิกิจ
   รัฐประศาสนศาสตร์
569
   481757237
   นางสาว อัจฉรา   ธรฤทธิ์
   รัฐประศาสนศาสตร์
570
   481757240
   นางสาว อาภาศิริ   มโนไพสิฐ
   รัฐประศาสนศาสตร์
571
   481757241
   นาย อุเทน   การเร็ว
   รัฐประศาสนศาสตร์
572
   481757242
   นาย เอกฤทธิ์   เพ็งเพ็ชร์
   รัฐประศาสนศาสตร์
573
   481757303
   นาย เกียรติศักดิ์   หวันหยี
   รัฐประศาสนศาสตร์
574
   481757304
   นางสาว ขนิษฐา   สุสัมฤทธิ์
   รัฐประศาสนศาสตร์
575
   481757305
   นาย จรงค์พล   กาญจนะพันธ์
   รัฐประศาสนศาสตร์
576
   481757306
   นางสาว จันทร์จิรา   อนันต์
   รัฐประศาสนศาสตร์
577
   481757307
   นางสาว จุฑารัตน์   เพชรฉวาง
   รัฐประศาสนศาสตร์
578
   481757308
   นางสาว จุฬาทิพย์   ลาวัลย์
   รัฐประศาสนศาสตร์
579
   481757311
   นาย โชคดี   บุญเศียร
   รัฐประศาสนศาสตร์
580
   481757312
   นาย ณัฐพงษ์   ธีรภาพพงศ์พันธ์
   รัฐประศาสนศาสตร์
581
   481757313
   นาย ธนพล   เรือนเพ็ชร์
   รัฐประศาสนศาสตร์
582
   481757315
   นาย ธีรยุทธ   อินทร์ศรีทอง
   รัฐประศาสนศาสตร์
583
   481757316
   นางสาว นฤมล   หังษาภิบาล
   รัฐประศาสนศาสตร์
584
   481757317
   นาย นิรุสดี   นิแว
   รัฐประศาสนศาสตร์
585
   481757318
   นางสาว เบญจพร   รุ่งแจ้ง
   รัฐประศาสนศาสตร์
586
   481757319
   นางสาว ปรียาวัลย์   กาหลง
   รัฐประศาสนศาสตร์
587
   481757320
   นาย พชร   ตันติวัชรพันธุ์
   รัฐประศาสนศาสตร์
588
   481757321
   นางสาว พวินดา   ซุ่นสั้น
   รัฐประศาสนศาสตร์
589
   481757322
   นางสาว พัชรินทร์   ใจเกลี้ยง
   รัฐประศาสนศาสตร์
590
   481757323
   นางสาว พัชรี   เกตุแก้ว
   รัฐประศาสนศาสตร์
591
   481757324
   นางสาว พิจิตรา   ตันติวัชรพันธุ์
   รัฐประศาสนศาสตร์
592
   481757325
   นางสาว ลักขณา   อิสลาม
   รัฐประศาสนศาสตร์
593
   481757326
   นาย วัชรพงษ์   สังคะสิน
   รัฐประศาสนศาสตร์
594
   481757328
   นาย ศรีภูมิ   ไทยเจริญพร
   รัฐประศาสนศาสตร์
595
   481757329
   นาย ศักดา   ปานแก้ว
   รัฐประศาสนศาสตร์
596
   481757330
   นางสาว ศิรินภา   จันทสิงห์
   รัฐประศาสนศาสตร์
597
   481757331
   นางสาว ศิริวิภา   เจริญสุข
   รัฐประศาสนศาสตร์
598
   481757332
   นาย สมจิตร   ห่วงผล
   รัฐประศาสนศาสตร์
599
   481757334
   นางสาว สาวิตรี   ชูชาติ
   รัฐประศาสนศาสตร์
600
   481757335
   นาย สำเริง   บุตรหมัน
   รัฐประศาสนศาสตร์
601
   481757336
   นาย สุภาพ   ประชา
   รัฐประศาสนศาสตร์
602
   481757337
   นาย สุรศักดิ์   ทิพย์ฉิมพลี
   รัฐประศาสนศาสตร์
603
   481757338
   นาย สุริยา   จันทโร
   รัฐประศาสนศาสตร์
604
   481757339
   นาย อภิเดช   ยูโซะ
   รัฐประศาสนศาสตร์
605
   481757340
   นางสาว อังคณา   แซ่หงอ
   รัฐประศาสนศาสตร์
606
   481757341
   นาย อิสมาแอ   ดาหมิ
   รัฐประศาสนศาสตร์
607
   481757342
   นาย อ๊าท   วงศ์พิทักษ์ลำเนา
   รัฐประศาสนศาสตร์
608
   481757343
   นาย เอกพล   คมขำ
   รัฐประศาสนศาสตร์
609
   481757401
   นาย กฤษดา   ช่วยพันธ์
   รัฐประศาสนศาสตร์
610
   481757402
   นางสาว กาบแก้ว   บริมาตุ
   รัฐประศาสนศาสตร์
611
   481757403
   นาย เกียรติศักดิ์   เกกินะ
   รัฐประศาสนศาสตร์
612
   481757404
   นาย ขจรศักดิ์   อาขุบุตร
   รัฐประศาสนศาสตร์
613
   481757406
   นางสาว จารุเนตร   สังข์ฉิม
   รัฐประศาสนศาสตร์
614
   481757408
   นางสาว จีระนุช   ศรีวิเชียร
   รัฐประศาสนศาสตร์
615
   481757411
   นาย ชาญณรงค์   จันทร์รุ่งเรือง
   รัฐประศาสนศาสตร์
616
   481757412
   นาย เชาวลิต   แก้วการดี
   รัฐประศาสนศาสตร์
617
   481757414
   นาย ทรงพล   สร้อยทอง
   รัฐประศาสนศาสตร์
618
   481757415
   นาย ทศพร   สุทธิฉายา
   รัฐประศาสนศาสตร์
619
   481757416
   นาย ธนิ   ศรีทองนาค
   รัฐประศาสนศาสตร์
620
   481757417
   นางสาว นลพรรณ   แววแสนรัตน์
   รัฐประศาสนศาสตร์
621
   481757418
   นาย เบญจพล   แพระบำ
   รัฐประศาสนศาสตร์
622
   481757419
   นาย ปกรณ์   ศรีไตรรัตน์
   รัฐประศาสนศาสตร์
623
   481757420
   นาย ปฐมพงศ์   กล่ำมาศ
   รัฐประศาสนศาสตร์
624
   481757421
   นางสาว ปราณี   สว่างวัน
   รัฐประศาสนศาสตร์
625
   481757422
   นาย ปรีชา   ลาวัลย์
   รัฐประศาสนศาสตร์
626
   481757423
   นาย ปิยะพงษ์   หกสี่
   รัฐประศาสนศาสตร์
627
   481757424
   นาย พรศักดิ์   ประกอบสิน
   รัฐประศาสนศาสตร์
628
   481757425
   นาย พิศาล   พงษ์ศิริ
   รัฐประศาสนศาสตร์
629
   481757426
   นางสาว รัตนพร   ปั้นแก้ว
   รัฐประศาสนศาสตร์
630
   481757427
   นางสาว วันทนีย์   ชูร่วง
   รัฐประศาสนศาสตร์
631
   481757428
   นาย วุฒิไกร   เพชรในหิน
   รัฐประศาสนศาสตร์
632
   481757430
   นาย สมเกียรติ   เกตเอียด
   รัฐประศาสนศาสตร์
633
   481757431
   นาย สรรพงษ์   สละกม
   รัฐประศาสนศาสตร์
634
   481757432
   นางสาว สุติมา   คงขำ
   รัฐประศาสนศาสตร์
635
   481757434
   นาย สุรสิทธิ์   อ้นชู
   รัฐประศาสนศาสตร์
636
   481757435
   นาย อภิชิต   ซื่อพิทักษ์พงศ์
   รัฐประศาสนศาสตร์
637
   481757436
   นาย อภินันท์   เหมราช
   รัฐประศาสนศาสตร์
638
   481757437
   นาย อุทัย   ย่าสัน
   รัฐประศาสนศาสตร์
639
   481757439
   นาย เอกชัย   ล่องโลก
   รัฐประศาสนศาสตร์
640
   481757441
   นาย เอนก   เก็บทรัพย์
   รัฐประศาสนศาสตร์
641
   481757442
   นางสาว วิไลพร   กองเอียด
   รัฐประศาสนศาสตร์
642
   482757102
   นาย กฤษณะ   สุขศรี
   รัฐประศาสนศาสตร์
643
   482757104
   นาย โกศล   ช่วยชู
   รัฐประศาสนศาสตร์
644
   482757106
   นาย ฉัตรชัย   เหนือคลอง
   รัฐประศาสนศาสตร์
645
   482757108
   นางสาว ชาลินี   ประจำเมือง
   รัฐประศาสนศาสตร์
646
   482757109
   สิบตำรวจโท ชำนาญ   เพชรเกื้อ
   รัฐประศาสนศาสตร์
647
   482757111
   นาย กันตพัฒน์   มากเพชร
   รัฐประศาสนศาสตร์
648
   482757112
   ดาบตำรวจ ธนาเวช   ภู่มาก
   รัฐประศาสนศาสตร์
649
   482757113
   นาย ธีรศักดิ์   ต่างสี
   รัฐประศาสนศาสตร์
650
   482757116
   นางสาว ปิยะวรรณ   ศรีพลอย
   รัฐประศาสนศาสตร์
651
   482757117
   สิบตำรวจเอก พยงค์   ทิพย์สมบัติ
   รัฐประศาสนศาสตร์
652
   482757121
   จ่าสิบตำรวจ ไพบูลย์   ทองชั่ง
   รัฐประศาสนศาสตร์
653
   482757125
   ดาบตำรวจ ยะกุบ   หมานหยะ
   รัฐประศาสนศาสตร์
654
   482757128
   ดาบตำรวจ รุ่งพิรุณ   แก้วน้อย
   รัฐประศาสนศาสตร์
655
   482757133
   นาย วัลลภ   พลพฤกษ์
   รัฐประศาสนศาสตร์
656
   482757137
   จ่าสิบตำรวจ สวัสดิ์   หมัดหีม
   รัฐประศาสนศาสตร์
657
   482757139
   สิบตำรวจเอก สุธรรม   บัวแก้ว
   รัฐประศาสนศาสตร์
658
   482757144
   นาง อุบลรัตน์   รัสมี
   รัฐประศาสนศาสตร์
659
   482757146
   นาย เอกสิทธิ์   หงษ์ยศ
   รัฐประศาสนศาสตร์
660
   482757202
   ดาบตำรวจ พิตตินันท์   สังข์ทอง
   รัฐประศาสนศาสตร์
661
   482757203
   นาย ทรรศวิทย์   แสงรัตนากุล
   รัฐประศาสนศาสตร์
662
   482757205
   จ่าสิบตำรวจ จารุวิทย์   แสงสุวรรณ
   รัฐประศาสนศาสตร์
663
   482757206
   จ่าสิบตำรวจ ชวลิต   เผือกสม
   รัฐประศาสนศาสตร์
664
   482757208
   นาย เดชา   สาเหล่
   รัฐประศาสนศาสตร์
665
   482757213
   นาย จักรพัทธ์   แพรกทอง
   รัฐประศาสนศาสตร์
666
   482757214
   นาย ประเสริฐ   พัฒกอ
   รัฐประศาสนศาสตร์
667
   482757215
   สิบตำรวจเอก ปราสาท   ชุ่มชื่น
   รัฐประศาสนศาสตร์
668
   482757218
   นางสาว พิมพ์จันทร์   อรรถสุวรรณ
   รัฐประศาสนศาสตร์
669
   482757220
   ดาบตำรวจ พิเชษฐ์   ฉิมทับ
   รัฐประศาสนศาสตร์
670
   482757223
   นาย รักศิล   ชูน้อย
   รัฐประศาสนศาสตร์
671
   482757224
   สิบตำรวจโท วัยศักดา   กลิ่นเขียว
   รัฐประศาสนศาสตร์
672
   482757225
   นาย เผด็จศักดิ์   พงษ์สมบัติ
   รัฐประศาสนศาสตร์
673
   482757226
   สิบตำรวจตรี วิวัฒน์   โรจนกวินพันธ์
   รัฐประศาสนศาสตร์
674
   482757229
   สิบตำรวจเอก สมนึก   หนูทอง
   รัฐประศาสนศาสตร์
675
   482757230
   สิบตำรวจเอก สมมารถ   ทับทอง
   รัฐประศาสนศาสตร์
676
   482757231
   นาย สมยศ   ชนะสุข
   รัฐประศาสนศาสตร์
677
   482757233
   สิบตำรวจตรี สักกรินทร์   ปานขาน
   รัฐประศาสนศาสตร์
678
   482757234
   จ่าสิบตำรวจ สันติ   วาจาสัตย์
   รัฐประศาสนศาสตร์
679
   482757235
   นาย สิทธิชัย   ช่วยชู
   รัฐประศาสนศาสตร์
680
   482757236
   นาย สุทธิพล   เอ่งฉ้วน
   รัฐประศาสนศาสตร์
681
   482757237
   สิบตำรวจตรี สุริยา   จันทร์หอม
   รัฐประศาสนศาสตร์
682
   482757238
   นาย สุรเชษฐ   ดำใส
   รัฐประศาสนศาสตร์
683
   482757239
   จ่าสิบตำรวจ สุวิทย์   เกษตรกาลาม์
   รัฐประศาสนศาสตร์
684
   482757240
   นาย หัสชัย   ชูใหม่
   รัฐประศาสนศาสตร์
685
   482757242
   จ่าเอก ภานุพงศ์   ภูตานนท์
   รัฐประศาสนศาสตร์
686
   492757238
   สิบตำรวจโท สมศักดิ์   ยินห้อง
   รัฐประศาสนศาสตร์
687
   451758106
   นาย ชัยเศรษฐ์   นันทกูล
   ศิลปกรรม

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต